• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

Utfärdad den 2 april 2020

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2014:425) om bekämpnings- medel ska införas en ny paragraf, 3 kap. 9 a §, av följande lydelse.

3 kap.

9 a § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet besluta om dispens från kravet i 9 § att märkningen ska vara på svenska.

Undantagen och dispenserna

1. ska vara nödvändiga på grund av fara för människors hälsa, djurs hälsa, djurs välfärd eller miljön,

2. ska vara tidsbegränsade, och

3. får endast avse biocidprodukter som tillhandahålls på marknaden för yrkesmässig användning.

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2020.

På regeringens vägnar ISABELLA LÖVIN

Susanne Gerland (Miljödepartementet)

SFS 2020:211

Publicerad den 4 april 2020

References

Related documents

I konsekvensutredningen uppges att innehavare av produktgodkännanden för de växtskyddsmedel i klass 3, som enligt förslaget även fortsättningsvis kan användas utan kunskap om

• om de vetenskapliga beläggen är ofullständiga eller osäkra • om det finns fara för möjliga effekter på miljö eller. människors, djurs o

7 § 1 För Verket för innovationssystem, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv

4 § 1 Formas ska tillsammans med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Verket för innovationssystem, Statens energi- myndighet

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om något för- hållande som rör människors hälsa, miljön, redligheten i handeln

Regeringen föreskriver att 2, 11 och 14 §§ förordningen (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 1 ska ha följande

5 § Läkemedelsverket får utföra de behandlingar av personuppgifter som rör hälsa och som är nödvändiga för att fullgöra de skyldigheter som före- skrivs i förordning (EG)

Om det finns grundad anledning att anta att ett foder kan orsaka allvarlig fara för människors el- ler djurs hälsa eller för miljön, kan jord- och skogsbruksministeriet genom