• No results found

Hur beräknas ekonomisk skada vid arbetskonflikt?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Hur beräknas ekonomisk skada vid arbetskonflikt?"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Hur beräknas ekonomisk skada

vid arbetskonflikt?

(2)

Hur beräknas ekonomisk skada vid arbetskonflikt?

— några riktlinjer

Hur beräknas den ekonomiska skadan vid strejk eller konflikt och hur utform as ansökan om ersättning? Här följer några allmänna riktlinjer som kan göra det arbetet lättare. Det är ingen heltäckande beskrivning på hur beräkningen skall göras i varje enskilt fall. Den som är tveksam på någon punkt kan ange det i sin skadeberäkning och tala om vari tveksam heten består.

Vid skadeberäkning gäller följande:

• Endast direkt skada räknas, dvs skada som uppstår till följd av att före- tagets anställda strejkar. Skada som uppstår på grund av konflikt vid ett annat företag (indirekt skada) räknas inte med. Förlust av goodwill eller liknande räknas inte heller.

• Endast skada som företaget rimligen inte kunnat undvika får räknas med.

• Hänsyn skall tas till hur intäkter och kostnader på verkats efter konfliktens slut, vanligen under en tvåmånadersperiod, i vissa fall gäller en kortare period än 2 månader. Om det är uppenbart att direkta och påtagliga effek- ter av konflikten inträffar senare än 2 månader efter konflikten bör även de tas med vid beräkningen av skadan. Detta innebär bland annat följande:

Skadan definieras som:

+ Uteblivna intäkter till följd av konflikten – Inbesparade kostnader till följd av konflikten + Extra kostnader till följd av konflikten Direkt skada a–b+c

Redovisa kraven på konfliktersättning under dessa rubriker.

+A -B +C

STÄNGT P.G.A STREJK

2

(3)

– om företaget kan återhämta en del av den tappade försälj ningen inom den gällande perioden, skall skadan reduceras i motsvarande mån – om verksamheten inte kan återupptas omedelbart efter konflikten

p g a tekniska svårigheter, får det tas med i beräkningen

– framtida förluster – som förlorade marknadsandelar eller kunder – får inte räknas in.

• Sak- och personskada skall inte tas med. Sådana skador kan i allmänhet täckas av försäkringar.

• Om företaget på grund av konflikten måste betala ersättning – t ex dröjs- målsränta – till leverantörer och andra får det inte räknas med. Sådana ersättningskrav kan normalt täckas av force majeure-klausuler.

• Kostnader som företaget haft för att förebygga eller begränsa förväntad skada vid varsel om konflikt, utan att konflikt utbryter, ersätts inte.

De uppkomna skadeberäkningarna granskas som regel av auktoriserade revisorer som utses av Svenskt Näringsliv. Den slutliga bedömningen görs av Svenskt Näringsliv.

Vad innebär ...

”uteblivna intäkter till följd av konflikten”?

Denna post består av uteblivna intäkter till följd av konflikten minus eventuella extra intäkter.

Principen är att företaget skall försöka uppskatta hur försäljningen skulle ha sett ut om konflikten inte hade inträffat.

Många företag förlorar inga intäkter vid kort variga konflikter eller konflikt- er som omfattar endast en del av de anställda. De kan då leverera från lager, senarelägga leveranser och/eller arbeta in förlorad arbetstid efter konflikten.

Uteblivna eller extra intäkter kan uppskattas på följande sätt, det eller de sätt skall väljas som ger mest rättvisande resultat.

• I förhållande till försäljningsbudgeten, både vad gäller kvantitet och pris.

Då måste man beakta:

– budgetutfallet under tidigare perioder

– om budgeten är periodiserad eller säsongs varierad

– om andra omständigheter än konflikten påverkat budgetutfallet.

• I förhållande till föregående års försäljning, justerat med ändrade förhållanden.

• I förhållande till leveransåtaganden.

• Som utebliven produktion. Det kan dock göras endast i undantagsfall, t ex:

– vid kontinuerlig drift och inga lager av färdiga produkter finns

– vid fullt kapacitetsutnyttjande och inga lager av färdiga produkter eller möjligheter att för länga leveranstider finns.

Om hela eller en del av den uteblivna produk tionen kan återhämtas efter konfliktens slut skall det beaktas.

3

(4)

Vad innebär ...

”inbesparade kostnader till följd av konflikten”?

De kan bestå av ”rörliga” kostnader som:

• löner och lönebikostnader för de strejkande medarbetarna

• förslitning av utrustning

• varukostnad, direkt material

• el, olja, drivmedel

• transporter

• reparationer

• försäljningsomkostnader

• bonus och rabatter

Det går inte att göra en fullständig förteckning över de rörliga kostnader som kan inbesparas vid en konflikt. Hur dessa kostnader ser ut i ett speciellt fall kan fastställas endast genom att man går igenom företagets redovisning och beaktar alla omständigheter i just det fallet.

Vad innebär ...

”extra kostnader till följd av konflikten”?

Extra kostnader kan avse:

• skyddsarbete (för tillkommande kostnader för löner, lönebikostnader, material mm)

• extra lagerhållning

• iordningställande av maskiner och anläggningar (tillkommande kostnader efter driftsavbrott)

• varor som förstörts – i den mån sådana varor inte normalt försäkras

• extra transporter

• ersättningsköp (merkostnad) av insatsvaror och fär digvaror, om det syftat till att minimera den direkta skadan och även i övrigt varit lämpligt och välavvägt.

I skadan inräknas inte:

• skadeutredningskostnader (om företaget inte kan visa att man har haft extra utbetalningar)

• förhandlingskostnader (om företaget inte kan visa att man har haft extra utbetalningar)

• extrakostnader för fördyrande åtgärder – om dessa kostnader överstiger vad som räddats (netto) genom åtgärderna.

Svenskt Näringsliv 114 82 Stockholm Tel 08-553 430 00

4

References

Related documents

Vår tolkning utifrån berättelserna är att den första kontakten med polisen har upplevts som positiv vad gäller trevligt bemötande och vi kan därför diskutera detta

Ruohotie-Lyhty (2011) betonar att hennes informanter bland annat nämnde styrdokumenten som en sådan normerande kraft. För Mio blir det tydligt att hen inte känner

92 Vilket skapar stora problem genom minskade habitat för elefanterna, vilket har gjort att människor har förändrat vilda djurs beteenden 93 och kan vara ett av

Det finns även en risk att det skapar en motsättning mellan de östeuropeiska stater som är medlemmar i NATO och de som inte är det, vilket skulle kunna leda till att säkerheten

Flyktingsamordnare Kostnader för insatser till följd av ökat antal asylsökande 2016-05-10.. Bilaga till missiv med

Som ett led i detta kväver nu Amnesty att samtliga länder i FN omedelbart upphör med alla sändningar av vapen och krigsmateriel till regionen, "om inte samtidigt de

Alla tre företagen upplevde ökade krav från viktiga uppdragsgivare som hade lett till att företaget gått miste om viktiga arbetsmöjligheter om man inte

I en återkoppling till tidigare forskning ser vi att resultatet av vår kvantitativa innehållsanalys gällande nyhetssubjekt i text – 20 procent kvinnor gentemot 80