• No results found

Remissyttrande Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende Ds 2020 16

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende Ds 2020 16"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE Sida 1 (2)

Dnr 00958-2020

RegionNorrbotten, 971 89 Luleå • Besöksadress: Robertsviksgatan 7, Luleå (Regionhuset) Telefon: 0920-28 40 00 • E-post: RegionNorrbotten@norrbotten.se • www.regionnorbotten.se

DOKUMENT-ID VERSION

ARBGRP583-382524020-1014 0.11

Mottagare Socialdepartementet Dnr S2020/05758/SOF

Remissyttrande Stärkt

barnrättsperspektiv för barn i skyddat

boende Ds 2020 16

Sammanfattning

Region Norrbotten ställer sig överlag positiv till samtliga förslag som ges och instämmer med utredningens slutsats att förslagen sammantaget bidrar till ett stärkt barnrättsperspektiv och ökad stabilitet och trygghet för place-rade barn och unga. Regionen vill lyfta fram att barn och ungdomspsykia-trins (BUP) tidiga insatser i samband med placeringen behöver förtydligas. Regionen vill understryka vikten av att beakta ökade kostnader för hälsoun-dersökningar och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samt att de eventuella kostnadsökningarna finansieras i enlighet med finansieringsprincipen.

Region Norrbottens synpunkter

• Region Norrbotten anser att det är viktigt att stärka barnperspektivet som gör att barnet blir ett rättssubjekt med egna specifika rättigheter.

• Regionen ser positivt på förslaget till lagstiftning som ger socialnämn-den befogenhet att omedelbart kunna placera ett barn i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare även när det saknas samtycke från den andra vårdnadshavaren.

• Region Norrbotten bedömer att det är positivt att det införs en sekretess-brytande regel som gör det möjligt att uppgifter om skyddade boenden kan lämnas från kommun till region för ett fungerande samarbete mellan huvudmännen.

• Regionen håller med utredningens rekommendation gällande att social-styrelsen bör få i uppdrag att ta fram en vägledning om barn- och ung-domspsykiatrins stöd till barn som vistas eller har vistats i skyddat bo-ende samt även att beskriva hur barn- och ungdomspsykiatrin ska utgöra en stödfunktion till personalen i skyddat boende

• Regionen vill poängtera att barn och ungdomspsykiatrins roll och ansvar med föreslagna tidiga insatser i samband med placeringen behöver för-tydligas.

• Regionen vill understryka vikten av att även beräkna kostnaderna för barn och ungas kontakt med BUP och inte endast beräkna kostnader för hälsoundersökningen.

Protokollsutdraget skickas till:

s.remissvar@regeringskansliet.se s.sof@regeringkansliet.se

(2)

Sida 2 (2)

RegionNorrbotten, 971 89 Luleå • Besöksadress: Robertsviksgatan 7, Luleå (Landstingshuset) Telefon: 0920-28 40 00 • E-post: RegionNorrbotten@norrbotten.se • www.regionnorbotten.se

DOKUMENT-ID VERSION

References

Related documents

ISF tillstyrker förslaget att kommunernas ansvar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska gälla även för en person som till följd av ett

Promemorians förslag till kom- pletteringar av tidigare betänkanden gäller främst socialnämndens befogenheter att placera barn i skyddat boende när det saknas samtycke från

Lunds kommun befarar att processen kring en placering med hänvisning till LVU istället för att underlätta en akut placering kan få motsatt effekt, där den våldsutsatta

MFoF rekommenderar att underlaget inför en placering i skyddat boende behöver föregås av en bedömning av barns behov av umgänge med närstående i syfte att und- vika ett avbrott

Departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende - förslag till bestämmelser rörande bl.a.. omedelbar placering, sekretess

I Barnombudsmannens senaste rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter lyfts behovet av att höja kompetensen hos professionella för att säkerställa att alla barn kan

Yttrande - Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende - förslag till bestämmelser rörande bl.a.. omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds

I den kompletterande promemoria som lämnats till kommuner att svara på så lämnas det ytterligare följdändringar som förslag till lagändring, underlag för ytterligare ändringar