• No results found

Ärendeförteckning II regeringssammanträde 2020-11-26

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ärendeförteckning II regeringssammanträde 2020-11-26 "

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ärendeförteckning II regeringssammanträde 2020-11-26

Underprotokoll A Nr 61

Finansdepartementet

Departementsrådet Johan Ndure (ärendena 1–3)

Rättschefen Lotta Hardvik Cederstierna (ärendena 4–9)

1 (2)

Föredragande:

statsrådet Bolund

Ärende:

1

Överklagande av Länsstyrelsen i Västra

Götalands läns beslut om bygglov på fastigheten Åsen 2:6, Grästorps kommun

Fi2019/01251 2

Överklagande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om negativt

planeringsbesked för Saltkällans säteri 1:3, Munkedals kommun

Fi2019/01273 3

Tilläggsdirektiv till utredningen Samordning för bostadsbyggande (Fi N 2017:08)

Fi2020/

4

Utfärdande av lagar (rskr. 2020/21:60)

a) lag om upphävande av lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

b) lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

c) lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter

d) lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder

mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Fi2020/04585 (delvis)

(2)

2 (2)

5

Förordning om upphävande av förordningen (2004:330) om inlåningsverksamhet

Fi2020/

6

Förordningar

a) förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

b) förordning om ändring i förordningen

(2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Fi2020/03779 Fi2020/

7

Förordning om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden Fi2020/03705

Fi2020/

8

Lagrådsremiss

En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag

Fi2020/00236 (delvis) Fi2020/01995 (delvis) Fi2020/ (delvis) 9

Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Fi 2019:08)

Fi2020/02963

Fi2020/

References

Related documents

Uppdrag till Arbetsförmedlingen, E- hälsomyndigheten, Myndigheten för digital förvaltning och Skatteverket att möjliggöra lösningar för individen till kontroll och insyn av data

Ärendeförteckning II regeringssammanträde. 2020-07-02 Underprotokoll A

Ändring av uppdrag till Skogsstyrelsen att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, förbereda och genomföra en Skogsakademi för beslutsfattare inom EU. N2020/

2 Ändring i beslut om ersättning till ordföranden för Råder för hållbara städer. Fi2020/

Framställning från Havs- och vattenmyndigheten om förlängd tid för uppdraget att utarbeta en gemensam rekommendation om bevarande-

Expeditions- och rättschefen Magnus Bengtson (ärendena 1–2). Rättschefen Lotta Hardvik Cederstierna

[r]

Ärendeförteckning II regeringssammanträde. 2020-04-09 Underprotokoll A