• No results found

Ärendeförteckning regeringssammanträde 2020-11-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ärendeförteckning regeringssammanträde 2020-11-19 "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ärendeförteckning regeringssammanträde 2020-11-19

Underprotokoll A Nr 42

Kulturdepartementet

Tf. expeditions- och rättschefen Maria Fjellman Lundqvist

Föredragande:

statsrådet Lind Ärende:

1

Ansökan om bidrag Ku2020/01544 Ku2020/02279 Ku2020/00000 2

Ansökan om bidrag Ku2020/02330 (delvis) Ku2020/00000

3

Förordning om ändring i förordningen (2010:1923) med instruktion för Statens medieråd

Ku2020/00000 4

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens försvarshistoriska museer Ku2020/02232

Ku2020/00000 5

Sändningsutrymme för tv-sändningar Ku2020/00000

1 (1)

References

Related documents

Tilläggsdirektiv till Utredningen om enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (N 2020:03)

Utfärdande av lagar (rskr. h) förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar i) förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska

Framställning från Sveriges geologiska under- sökning om förlängd tid för uppdraget att bereda ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att lägga ut

Uppdrag till Sveriges geologiska undersökning att bereda ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utforska kontinentalsockeln i södra

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att sprida utbildnings- och informationsmaterial om stöd till deltagare i det demokratiska samtalet som utsätts för hot och

Uppdrag till Sveriges geologiska undersökning att bereda ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att lägga ut tre ledningar på kontinentalsockeln

[r]

Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och motiv till