• No results found

SÄKERHETSDATABLAD PERFORMANCE SUPER D 15W40

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SÄKERHETSDATABLAD PERFORMANCE SUPER D 15W40"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SÄKERHETSDATABLAD PERFORMANCE SUPER D 15W40

VARNINGSSYMBOL

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERING

32441 - PERFORMANCE SUPER D 15W40 Omarbetad: 2009-04-02

MÄRKNING (EG):

Påverkas inte

R-fraser Inga

S-fraser Inga

Ytterligare information Innehåller:

Kalciumsulfonat med långkedjad alkaryl Kan orsaka en allergisk reaktion

TRANSPORT KLASSIFICERING: Ej tillämplig

Namnet på produkten PERFORMANCE SUPER D 15W40

Varunr. GLP

Användning Motorolja

Leverantör TOTAL SWEDEN AB

Kosterögatan 5 211 24 Malmö Sverige

Tel: 040-383650 Fax: 040-292820 reach@total-dk.com

*Telefonnr. vid nödsituationer ORFILA / Tel : 01.45.42.59.59 SE LOKALA ADRESSUPPGIFTER I SLUTET AV BLADET

Producent Total Denmark A/S

Blokken 17 3460 Birkerød Denmark

Tel: +45 45813701 Fax: +45 45820051 reach@total-dk.com

PREPARAT

Åmnen Petroleum-deriverad och mycket raffinerad mineralbaserad produkt i vilken de polycykliska aromatiska kolvätehalterna (PCA eller PAH), uppmätt enligt IP 346, är lägre än 3 %

Ämnen som utgör hälsofara EG nr. CAS nr. Halt Symbol(er) R-fraser

Alkylphenol 310-154-3 121158-58-5 <0.2 % Xn ,N R-38, 50/53, 62

Zinkdialkylditiofosfat 272-028-3 68649-42-3 <1.2 % Xi ,N R-38, 41, 51/53

SE SEKTION 16 FÖR FÖRKLARING AV R-FRASER

(2)

3. FARLIGA EGENSKAPER

4. FÖRSTA HJÄLPEN

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Hälsoeffekter Under normal användning finns ingen förgiftningsrisk hos produkten

Miljöeffekter Kasta inte den här produkten i naturen

Fysikaliska och kemiska faror Ingen specifik risk för brand eller explosion vid normal användning

VID ALLVARLIGA PROBLEM, KONTAKTA LÄKARE ELLER AKUTMOTTAGNING.

Inandning Inandning av kraftiga koncentrationer av ånga, rökgaser eller spray kan orsaka mild irritation i halsen.

Ta ut personen i frisk luft, håll personen varm och låt honom/henne vila.

Förtäring Möjlig risk för kräkning och diarré.

Framkalla inte kräkning ¿ det kan göra att ämnet kommer ner i luftvägarna.

Ge ingenting att dricka

Kontakt med huden Om huden utsätts för högtryckssprutning kan produkten komma in i den mänskliga organismen. I alla sådana fall måste den person som har utsatts för påverkan tas till sjukhus, även om det inte går att se några tecken på skador.

Ta omedelbart av alla nedfläckade eller nedstänkta kläder förutsatt att de inte fastnat på huden.

Stänk i ögonen Håll ögonen öppna och skölj omedelbart och upprepade gånger med vatten under minst 15 minuter.

Aspiration Om det finns skäl att anta att produkten har kommit in i lungorna (t.ex. vid kräkning) ska personen tas till sjukhus för omedelbar vård.

se rubrik 9 ¿ Fysiska och kemiska egenskaper""

Brandsläckningsmedel - lämplig:

Skum, koldioxid (CO2), pulver.

- olämplig:

använd inte vattenstrålar (högtryckstvättar) till att släcka bränder eftersom dessa kan hjälpa till att sprida elden.

Specifika faror Ofullständig förbränning och termolys producerar giftiga gaser som t.ex. CO, CO2, olika kolväten, aldehyd och sot. Dessa är mycket farliga vid inandning.

Skyddsåtgärder vid brand En isolerad andningsapparat måste bäras i slutna utrymmen med kraftiga koncentrationer av rökgaser och andra gaser.

Ytterligare --

Se avsnitt 8 och 13.

Personlig skyddsutrustning vid spill

Se till att det finns god ventilation.

Bortskaff antändningskällor. Rökning förbjuden.

Efter spill/läckage - På marken:

Ytor där produkten har spillts ut kan bli hala.

Låt inte produkten komma in i avlopp eller vattendrag eller förorena marken.

Använd mekaniska hjälpmedel som pumpar och skumslevar för att ta upp ämnet.

- På vatten:

Flytande absorberande material, därefter mekanisk uppsamling.

Om produkten har spillts ut i en å eller i avloppssystemet, meddela

(3)

7. HANTERING OCH LAGRING

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

aktuell myndighet om att det kan förekomma flytande produkt.

Saneringsmetoder - Uppsamling:

Använd fysiska hjälpmedel (pumpning, skumdämpning etc.); samla upp spillet och sug upp med sand eller någon annan typ av trögt absorberande material: töm inte ut i avloppet.

- Kvittblivning:

Lämna de förorenade materialen till en godkänd återvinningsorganisation ¿ se även avsnitt 13.

HANTERING

Exponerings ont Vädra ordentligt om det finns risk för att ångor, rökgaser, dimmor eller aerosolspray finns i luften.

Vidta alla nödvändiga åtgärder för att minska exponeringsrisken, särskilt för produkter som används regelbundet och för avfall.

Håll dig på behörigt avstånd från brännbara ämnen; håll dessa på avstånd från livsmedel och drycker.

Försiktighetsåtgärder Undvik att statisk elektricitet byggs upp med anslutning till jord.

Anordna maskiner och utrustning så att du undviker risk för oavsiktliga utspill eller stänk på heta maskindelar och elektriska kontakter (t.ex. om en fog lossnar).

LAGRING

Förebyggande åtgärder vid lagring

. Lämplig:

Förvaras vid rumstemperatur, skyddat mot kontakt med vatten och fukt, och på avstånd från alla antändningskällor.

Behållaren ska vara stängd när den inte används . Undvik:

Förvara inte produkten så att den utsätts för väder och vind.

container . Rekommendation:

Använd endast kolväteresistenta behållare, fogar, rör etc.

Förvaras i originalbehållaren om detta är möjligt.

Tekniska skyddsåtgärder Använd produkten i lämpligt ventilerad atmosfär.

Vid arbete i slutna utrymmen (tankar, behållare...), bär

rekommenderad utrustning och/eller se till att du inte drabbas av syrebrist.

Hygieniskt gränsvärde oljedimma (VLE): 3 mg/m³, under 15 minuter oljedimma (VME): 1 mg/m³, under 8 timmar Handskar Ogenomträngliga kolvätesäkra handskar.

rekommenderat material: nitril, neopren.

Ögonskydd Skyddsglasögon, vid stänk.

Hudskydd (övrig än handskydd) Beroende på krav, ansiktsmask, stövlar, kläder som skyddar mot produkten, skyddsskor (hantering av fat).

Bär inga ringar, klockor eller liknande föremål där produkten kan fastna, vilket kan orsaka hudsjukdomar.

Arbetshygieniska rutiner Undvik långvarig och upprepad kontakt med huden, särskilt vad gäller använd olja eller spillolja.

Ta omedelbart av alla nedsmutsade eller nedfläckade kläder.

Om produkten kommer i kontakt med huden ¿ tvätta det drabbade området omedelbart och upprepade gånger med tvål och vatten.

Använd inga slipmedel, lösningsmedel och ingen kemiskt ren bensin.

Använd inte kläder som har fläckats med produkten för att torka av händerna.

Lägg inte trasor som har dränkts in i produkten i fickorna på arbetskläder.

Ät inte, drick inte och rök inte medan du hanterar produkten.

(4)

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Form/konsistens Flytande.

Färg Brun.

Lukt Karaktäristisk.

Densitet/specifik vikt 885 Kg/m3 Temperatur (°C) 15 Flampunkt > 205 °C (ASTM D 93)

Tändpunkt > 250 ºC (ASTM E 659) Kommentarer angående

temperaturer för självantändning

Den här temperaturen kan vara betydligt lägre under vissa förhållanden (långsam oxidering på finfördelade material...).

- Flytpunkt: < -24 °C (ASTM D 97) Fördelningskoefficient (log Pow) Log Pow > 6 Temperatur (°C) 20 Viskositet 14,2 mm²/s Temperatur (°C) 100

Stabilitet Produkten är stabil under följande temperaturer: förvaring, hantering och användning.

Förhållanden som bör undvikas Värme (temperaturer över flampunkten), gnistor, antändningspunkter, flammor, statisk elektricitet Reaktiva ämnen etc. Undvik kontakt med starkt oxiderande ämnen

Farliga sönderdelningsprodukter Ofullständig förbränning och termolys producerar mer eller mindre giftiga gaser som t.ex. CO, CO2, olika kolväten, aldehyder och sot.

AKUT TOXICITET / LOKAL EFFEKT

Inandning, kommentarer: Inandning av höga koncentrationer av ånga eller aerosoler kan orsaka irritation i de övre luftvägarna.

Kontakt med huden,

kommentarer: Ej irriterande.

Stänk i ögonen, kommentarer: Ej irriterande.

Förtäring, kommentarer: Vid förtäring av små kvantiteter observerades inga viktiga effekter.

Vid förtäring av stora mängder: magsmärtor, diarré, ...

TOKSYCZNOOEÆ CHRONICZNA ELLER LÅNGTIDSTOXICITET VIA FÖDA

Kontakt med huden Karakteristiska hudproblem (oljeblåsor) kan uppstå efter långvarig och upprepad exponering genom kontakt med nedfläckade kläder Sensibilisering Innehåller en substans som framkallar överkänslighet

Kan orsaka en allergisk reaktion.

Cancerframkallande egenskaper Vid användning i motorer uppstår förorening av oljor med låga nivåer av förbränningsprodukter.

Använda motoroljor har visat sig orsaka hudcancer hos möss efter upprepad användning och kontinuerlig exponering.

Kort eller tillfällig hudkontakt med använd motorolja tros inte påverka människor allvarligt, om oljan tas bort noggrant genom tvätt med tvål och vatten.

Kommentarer angående miljögiftighet

Produkten anses medföra liten risk för vattenlevande organismer.

Fördelning i miljön - Luft

det sker en långsam förlust genom förångning.

(5)

13. AVFALLSHANTERING

14. TRANSPORTINFORMATION

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

16. ÖVRIG INFORMATION

- vatten:

Produkten är olöslig; den sprids på vattenytan - Marken:

Med tanke på dess fysiska och kemiska egenskaper visar produkten i allmänhet liten rörlighet i marken.

Bioaccumulation Potentiellt bioackumulerbar

Persistens och nedbrytbarhet Produkten bryts ner av sig själv, men den biologiska nedbrytningen är mycket långsam.

Avfallshantering Bortskaffas på ett säkert sätt, i enlighet med lokala bestämmelser.

Vid behov ska insamling göras av en behörig avfallsuppsamlare och återvinning eller förbränning ska ske vid en godkänd anläggning

Avfallklass 13 02 05

Avfallsklassen är beroende av produktens innehåll vid bortskaffandet.

Avfallsklassen som uppges är endast en rekommendation. Ansvarig för en korrekt avfallsklasificering är avfallsproducenten.

Avfallsklasificeringen skall följa avfallsmottagarens bestämmelser.

Avfallshantering för förorenade

förpackningar Fortsätt i enlighet med gällande bestämmelser.

*NATIONELLA FÖRESKRIFTER Lag nr 78-633 av den 15.07.75 med ändringar, om avfallshantering och materialåtervinning.

Fortsätt i enlighet med gällande bestämmelser

Förordning 79-981 av den 21.11.79 och kungörelse av den 28.01.99 om deras insamling och villkoren för bortskaffande.

Lag nr 88-1261 av den 30.12.88 om införsel, utförsel och transit av avfall.

Förordning nr 77-254 av den 08.03.77 angående lagreglering av avhällning av oljor och smörjmedel i ytvattnet.

VÄG (ADR) / JÄRNVÄG (RID)

@@@FLUVIAL (ADNR)@@@

MARIN (IMO-IMDG) LUFT (OACI/IATA)

Inga

Riskfraser Inga

Skyddsfraser Inga

Ytterligare information Innehåller:

Långkedjad alkaryl, kalciumsulfonat

Kan ge upphov till allergiskreak tion

EU direktiv EU-direktiv om riskpreparat 1999/45/EG med ändring (direktiv 2001/60/EG).

*NATIONELLA FÖRESKRIFTER Regulation (EC) N° 1907/2006 REACH

* Detta blad överensstämmer med standarderna som definieras av

direktiv 91/155/EEG, 93/112/EEG, 2001/58/EG och artikel 14 i direktiv 1999/45/EG.

(6)

Förklaringar till R-fraser i

sektion 2 R-38 Irriterar huden.

R-50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtideffekter i vattenmiljön.

R-62 Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga.

R-41 Risk för allvarliga ögonskador.

R-51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

*Revisionsdatum: 2009-04-02

*Makulerar och ersätter blad: 2008-08-01

* INFORMATION SOM ÄR REVIDERAD SEDAN FÖRRA VERSIONEN AV SÄKERHETSDATABLADET

Detta varuinformationsblad är ett komplement, men ingen ersättning, till tekniskt Produktdatablad. Informationen som ges i detta blad är enligt hos oss befintlig kunskap om produkten vid publikationsdatum ovan. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderas till, sker detta helt under användarens ansvar. Om så sker kan även skaderisk föreligga. Informationen enligt detta blad fritager inte i något fall användaren från ansvar att vara informerad samt att vidta försiktighetsåtgärder vid användning av beskriven produkt. Texten i detta blad är given för att hjälpa användaren att fullfölja sitt ansvar. Denna text omfattar inte alla omständigheter. Det vilar på användarens ansvar att tillse att inga ytterligare skyldigheter åvilar denne.

References

Related documents

Allra mest bekanta för konsumenterna är Apotek Hjärtat och Apotea, som 7 av 10 känner

Företaget kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår som följd av hantering av eller kontakt med

S23 Undvik inandning av gas (alt rök/ånga/dimma).S2 Förvaras oåtkomligt för barn.S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.S51 Sörj

S28 Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare;. S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt skyddsglasögon eller

Egenskaper skadliga för fostret Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Reproduktionstoxicitet Kriterierna för klassificering

nr 5560104761.Tryckbehållare: Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över 50 ºC, får ej punkteras eller brännas (gäller även tömd

· Vid kontakt med huden: I allmänhet har produkten ingen retande effekt på huden.. · Vid kontakt

hållit nya direktiv för sitt arbete vilket innebär att arbetet mer skall inriktas på att komma med förslag till hur arbetsförmedlingens arbete skall kunna effektiviseras