• No results found

Celler från huden kan hjälpa patienter med kärlsjukdomar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Celler från huden kan hjälpa patienter med kärlsjukdomar"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Department of Clinical and Experimental Medicine Linköping Studies in Health Sciences. Thesis. No. 99

Celler från huden kan hjälpa patienter med

kärlsjukdomar

Lisa Karlsson

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-20319

Ett centralt problem inom sjukvården är förlust eller skada av vävnader och organ. Eftersom människan vid födseln har förlorat förmågan till återskapa vävnader, är möjligheterna att på naturlig väg återfå vävnaden eller organet mycket begränsat. Ett snabbt växande forskningsområde idag är så kallad tissue engineering. Forskningen inom detta område syftar till att utveckla metoder för att på konstgjord väg skapa nya vävnader.

Ett centralt problem inom tissue engineering är varifrån cellerna som man behöver för att odla nya vävnader ska tas. För att undvika reaktioner från immunförsvaret är patientegna celler att föredra. Dessa celler kan dock vara svåråtkomliga och i vissa fall svåra att odla. Ett exempel på en sådan celltyp är de celler som klär insidan av våra blodkärl. På grund av detta har det på senare tid forskats en hel del på alternativa cellkällor.

Doktoranden Lisa Karlsson vid Institutionen för Klinisk och Experimentell Medicin har i sin licentiatavhandling visat att en vanlig hudcell, en så kallad fibroblast, kan stimuleras i laboratoriet till att byta skepnad och övergå till att börja likna kärlceller. Detta fenomen kallas för transdifferentiering, och kan komma att innebära stora förändringar vad gäller vår uppfattning om grundläggande cellbiologi, men även ha stor betydelse för den framtida behandlingen av patienter med kärlsjukdomar.

Fibroblaster är en bra cellkälla i det avseendet att de är lätta att erhålla och man har inom forskningen stor erfarenhet av hanteringen av dessa celler. Arbetet som utgör grunden för den här avhandlingen har fokuserat på att försöka ringa in vilka faktorer som orsakar denna transdifferentiering samt till viss del undersöka funktionen hos dessa celler. Inom tissue engineering är olika typer av bärarmaterial vanligt förekommande i syfte att skapa vävnader med egenskaper som liknar den riktiga vävnaden. Lisa Karlsson beskriver i sin avhandling att man har lyckats visa att dessa kärllika celler med framgång kan odlas på ett bärarmaterial och att de även i den miljön fortsätter att likna kärlceller. Resultaten från den här licentiatavhandlingen kan komma att förenkla odlingen utav bland annat konstgjorda blodkärl samt bidra med ny kunskap inom grundforskningen rörande cellers möjlighet att anta olika skepnader.

(2)

Licentiatavhandlingen ”Differentiation of Human Dermal Fibroblasts – a New Tool in Vascular Tissue Engineering” lades fram tisdagen den 25 augusti 2009, I Hagdalssalen, Campus US, Linköping.

Kontakt: Lisa Karlsson

e-post: lisa.karlsson@liu.se tel. 013-22 44 63

References

Related documents

Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan försöksgruppen med nedsatt synskärpa och kontrollgruppen med fullgod synskärpa för UFOV deltest 2 samt 3.. Däremot kunde

Kursen innebär också att studenten ska skaffa sig en förståelse för vad arbetet inom ett legitimationsyrke innebär med ansvar, professionellt och empatiskt förhållningssätt samt

Nutritionsbehandling och patofysiologi vid sjukdomsrelaterad undernäring beskriva olika sjukdomstillstånds förekomst och patofysiologi hos barn och vuxna samt förstå hur dessa

• Behandlade barn hade en lägre incidens av IgE associerad allergisk sjukdom och lägre frekvens av IgE-associerade eksem vid 2 års ålder. •Effekten av behandling var mer uttalad om

kvartil Median Övre  kvartil Max

I enlighet med visionen och KI:s vision och mål, är vår egen målsättning ”Genom att erbjuda en bra akademisk infrastruktur och organisation ge förutsättningar för

kvartil Median Övre  kvartilMax

kvartil Median Övre  kvartilMax