• No results found

2 TEORETICKÁ ČÁST

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share " 2 TEORETICKÁ ČÁST "

Copied!
81
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Poděkování

Chtěla bych na tomto místě poděkovat vedoucí práce Ing. Haně Štočkové za cenné rady a vřelé vedení. Velké díky patří Ing. Petru Slukovi za odborné konzultace a trpělivost, které bylo potřeba opravdu mnoho.

Dále bych chtěla poděkovat celé své rodině a přátelům a za podporu a poskytnuté zázemí. Jejich pomoc pro mne byla zásadní. Velké zásluhy má moje maminka, které tímto děkuji.

(7)

ANOTACE

Téma práce je věnováno problematice svatebních salónů v Liberci. V první části práce jsou popsány používané materiály a hodnoceny z hlediska komfortních vlastností.

V marketingové části je analyzována současná situace na trhu svatebních salónů a vyhodnocena na základě zvolených kritérií. Součástí hodnocení je vytvoření SWOT analýzy. Na základě výstupů je vytvořen a navržen podnikatelský plán vytvoření nového salónu.

Klíčová slova:

svatební šaty, svatební salón, konkurence, analýza, podnikatelský plán

ANNOTATION

The work deals with the problematics of wedding salons in Liberec. The first part of the work describes materials that are being used and evaluated in terms of comfort. In the marketing part, there is an analysis of the current situation on the market of wedding salons and evaluation based on selected criteria. A SWOT analysis has been carried out as a part of the evaluation process. The work also contains a business plan which has been designed on the basis of the outputs

Keywords:

wedding dress, wedding salon, competition, analysis, business plan

(8)

8

Obsah

1 Úvod ... 10

2 TEORETICKÁ ČÁST ...11

2.1 Textilní část ... 11

2.1.1 Používané materiály ... 12

2.1.2 Plošné textilie ... 13

2.1.3 Zkoušení plošných textilií ... 15

2.2 Marketingová část ... 15

2.2.1 Marketingový průzkum ... 15

2.2.2 SWOT analýza ... 16

2.2.3 Podnikatelský plán ... 17

3 PRAKTICKÁ ČÁST ... 20

3.1 Výsledky měření textilií ... 20

3.1.1 Vrchové materiály ... 23

3.1.2 Celopodšité materiály ... 24

3.1.3 Polopodšité materiály ... 26

3.2 Průzkum trhu svatebních salónů ... 27

3.2.1 Salón Angelika ... 28

3.2.2 Salón Clarice Bridal ... 29

3.2.3 Salón Inform ... 30

3.2.4 Salón Labuť ... 31

3.2.5 Salón Princess ... 31

3.2.6 Salón Silhouette Fashion ... 32

3.2.7 Salón Vera Marsalli ... 33

3.3 Vyhodnocení dotazníku ... 34

3.4 SWOT analýza konkurence ... 37

3.5 Podnikatelský plán ... 42

4 Závěr ... 50

(9)

9

Seznam použitých zkratek

atd. A tak dále

např. například

SWOT Analýza silných a slabých stránek, a příležitostí a hrozeb

stol. století

popř. popřípadě

tzn. To znamená

tzv. Tak zvaný

Kč korun českých

s. strana

ks kusů

MHD městská hromadná doprava

b tepelná jímavost [W.m-2s1/2/m2K]

r plošný odpor vedení tepla [m2.K/W]

λ měrná tepelná vodivost [W/m.K]

Ret výparný odpor [%]

p relativní paropropustnost [m2.Pa/W]

h tloušťka [mm]

Mp plošná hmotnost [g.m-2]

Svat. Svatební

Společ. Společenský

(10)

10

1 Úvod

Svatba a svatební obřad má své místo v historii a je nedílnou součástí našich životů. Svatba je rituál, který se u nás v Čechách vyvíjel už v pohanských dobách, a provázelo ji mnoho zvyků. Spousta lidí udržuje tradice se svatbou spojené a právě jedna z nich je výběr svatebních šatů. Dnes na trhu existuje nepřeberné množství šatů a nabídek dalších služeb, které jsou se svatbou spojené.

V Liberci v současnosti funguje několik svatebních salónů, které nabízí nejrůznější šaty a další služby. Hlavní myšlenkou práce je, zda je možné v Liberci otevřít další svatební salón a jaká by měla být jeho specifika. Cílem je zjištění současné situace na trhu, jaké požadavky a přání mají nevěsty a zda jsou ze stran salónů splňovány. Dalším z cílů bylo zjištění, zda používané materiály mají výrazné rozdíly v komfortních vlastnostech a zda by to mohlo mít vliv při výběru šatů.

Pomocí marketingových nástrojů a laboratorního měření provedeme analýzy.

Teoretická část práce je rozdělena na textilní a marketingovou. V textilní části jsou popsány nejčastěji používané materiály. V marketingové části je vysvětleno, jakým způsobem probíhá průzkum, SWOT analýza a podnikatelský plán. Vše je zpracováno se zaměřením na cíle práce.

Praktická část zaznamenává postupy a výsledky měření textilií u vybraných komfortních vlastnosti v závislosti na požadavcích nevěst. Výsledky jsou graficky zpracovány a vyhodnoceny. Tato část dále obsahuje vyhodnocení prováděného dotazníku mezi nevěstami a ohodnocení výsledků, závěrem dotazování jsou podklady pro vytvoření salónu, který bude splňovat požadavky a přání zákaznic. V neposlední řadě je v praktické části vypracována SWOT analýza konkurence, která by měla odhalit možné příležitosti a hrozby na trhu se svatebními šaty. Dále je vypracován podnikatelský plán, který by měl zhodnotit, zda je možné na trhu uspět a jaká by měla být specifika takového salónu.

(11)

11

2 TEORETICKÁ ČÁST

Tato část práce obsahuje seznámení se základní problematiku z oblasti textilní a marketingové. Definuje základní pojmy, které se týkají materiálů a vlastností, dále marketingový průzkum, zabývá se SWOT analýzou a funkcí a tvorbou podnikatelského záměru. Měla by poskytnout ucelený pohled a úvod do problematiky.

2.1 Textilní část

Spousta tradic se nám dochovala dodnes, jen už se tolik neví, kde a proč ta která tradice vznikla a jaký má význam. Z kategorie zvyků, které se absolvovaly před svatbou, se jich příliš nedochovalo. Jen zřídka chodí muž žádat o ruku otce nevěsty, a seznamování rodin také probíhá v trošku jiném duchu než kdysi. Určitou evolucí prošly i svatební šaty, kterých je dnes nepřeberné množství. Každá dívka v každé zemi si pro svatební den pořizovala či dědila šaty, které měly být honosné, zdobené a měly samozřejmě poukazovat i na velikost věna či odrážet místní kulturu. Barva šatů dlouhou dobu nebyla nijak omezována, dle oblastí odkud nevěsta pocházela, byly většinou krojově či jinak rozlišené barevné šaty. Dlouhou dobu byla bílá barva považována za barvu smutku. První, kdo si na svatbu oblékl bílé šaty, byla anglická královna Victoria v 19. stol. Po ní pak její dcery, vnučky, a to dalo vzniknout tradici.

V chudších poměrech se i nadále na svatbu využívaly různé barvy šatů, ale postupem času se bílá barva ujala a začala se rozvíjet do rozmanitých střihů a dekorací.

Textilií využívaných na svatební i společenské oděvy je dnes používáno nesčetné množství. Tvorba šatů se neobejde bez tkanin, pletenin a bez různých přídavných doplňků. Při výběru je pro nevěsty velmi důležitý střih, celkový vzhled a lesk šatů, proto je dnes na trhu řada nabídek, jak by ideální svatební šaty mohly vypadat. Na trhu je k dispozici široká škála plošných textilií pro svatební šaty, z nichž pro účely bakalářské práce jsou zmíněny ty nejčetnější.

.

(12)

12 2.1.1 Používané materiály

Díky rozšířenému využívaní syntetických vláken při tvorbě svatebních šatů se stávají šaty stále více dostupnější a nabízí nekonečné variace využití.

Přírodní vlákna Z celulózy

Bavlna – jeden z nejběžnějších materiálů. Liší se kvalitou a původem, bavlna pěstovaná v Egyptě patří mezi nejkvalitnější a také nejdražší. Sledované vlastnosti jsou sorpce vlhkosti a jemný omak.

Z bílkovin

Pravé hedvábí – dnes se jedná o velmi luxusní zboží. Vyrábí se z určitých částí kokonů bource morušového. Samozřejmě se zpracují všechna vlákna, ale jen některá se hodí jako materiál na svatební šaty. Jako typické vlastnosti jsou označeny jemnost, pevnost, pružnost, šustivost, lesk, tvárnost a barvitelnost. Mezi největší producenty patří Japonsko a Čína.

Chemická vlákna

Z přírodního polymeru

Viskóza – používá se jako náhrada bavlny. Má velmi chladivý omak a vyznačuje se mačkavostí. Na svatební šaty se používá jako podšívkový materiál, ale má velmi nízkou pevnost za mokra a velmi se špiní, proto se u kvalitní svatební róby se používají syntetické polymery.

Ze syntetického polymeru

Polyamidová vlákna – vyznačují se snadnou údržbou, tvarovou stálostí, popřípadě je můžeme dále směsovat.

Polyesterová vlákna – jedná se o často používaná vlákna. Z užitných vlastností můžeme vyzdvihnout zejména snadnou údržbu a směsovost vláken. Zvláštní skupinou jsou mikrovlákna rozlišující se dle jejich jemnosti. [1]

(13)

13 2.1.2 Plošné textilie

Satén

„Jedná se o všeobecný název pro velmi lesklé hedvábnické tkaniny s atlasovou vazbou útkovou nebo osnovní, tkané z jemného multifilu.“ (Pařilová,2011, s.83) [2]

Satén je oblíbená tkanina používaná hojně na společenské plesové šaty. Používá se jako vrchní část oděvu, popřípadě z ní lze tvořit aplikace na šaty. Saténových textilií používaných na šaty je několik druhů – mikrosatén, krep satén, gaufré satén, satén otoman a v neposlední řadě také elastický satén. Každý z nich se vyznačuje určitou doplňující vlastností patrnou již ze samotného názvu.

Šifon

Šifon je průhledná a splývavá tkanina s řídkou dostavou. „Vyznačuje se jemným zrnitým povrchem, který je způsobený střídáním levých a pravých zákrutů nití v jedné ze soustav tkaniny.“(Pařilová, 2000, s. 62) [3] Šifon patří mezi současné módní trendy.

Taft

Je pro něj typické jemné příčné žebrování s mírným kovovým leskem. Je to velmi tuhá a hustá tkanina v plátnové vazbě. Vyrábí se z přírodního hedvábí nebo z viskózového multifilu.

Mušelín

Mušelín je častěji používán pro dámské halenky či letní šaty. Jde o velmi jemnou a vzdušnou tkaninu v plátnové vazbě. Vyrábí se z přírodního hedvábí. ,,Název je odvozen od města Mossul, kde byly vyráběny původní bavlněné mušelíny.“ (Pařilová, 2000, s. 61) [3]

Popelín

Vyrábět ho lze i jako vlnařskou či bavlnářskou tkaninu. Popelín má hladký líc matového lesku s nízkou hmotností v plátnové vazbě. Používá se častěji jako podšívkový materiál svatebních šatů.

(14)

14 Organzén

Tato velmi jemná tkanina v plátnové vazbě se vyrábí z přírodního hedvábí, kdy jsou v útku zatkány gréžové nitě a v osnově organzín. Další možnost výroby je z chemického multifilu. Na svatebních šatech se vyskytuje omezeně ve formě dekorací, případě jako jedna z vrstev podšívky u sukně.

Organza

Vzniká zpracováním chemického monofilu. „Jedná se o tužší tkaninu malé hmotnosti, tkanou v plátnové vazbě.“ (Pařilová, 2000, s. 62) [3] Organzou se zdobí svrchní části šatů.

Tyl

Textilie je pro podšívky svatebních šatů typická. Tyl je osnovní pletenina ve filetové vazbě. Má charakteristické šestiúhelníkové otvory po celé své ploše. Tuhost pleteniny je zaručena díky vložené výztužné niti, která je kladena pod jehlami a zlepšuje rozměrovou stabilitu.

Markyzet

Markyzet, známý jako záclonovina či jako zdravotnická textilie, je dnes vyhledávána jako dekorace či závoj ke svatební róbě. „Markyzet je osnovní pletenina ve filetové vazbě, která je charakteristická drobnými čtvercovými nebo obdélníkovými otvory po celé ploše pleteniny.“ (Pařilová, 2013, s. 33) [4]

Voál

Voál je průsvitná splývavá a pružná tkanina v plátnové vazbě. Při výrobě se používá ostře točených přízí nebo multifilu. Voál našel uplatnění jako podšívkový materiál.

Batist

Batist je poloprůsvitná bavlnářská tkanina malé plošné hmotnosti, jemná na omak, tkaná z nejkvalitnějších bavlněných vláken. Pro svatební šaty je využíván jako podšívkový, dobře savý materiál, určený přímo na tělo.

Ponžé

Pro ponžé je charakteristická lehkost, jemnost a neprůsvitnost tkaniny. Je tkané z jemného přírodního hedvábí v plátnové vazbě.[5]

(15)

15 2.1.3 Zkoušení plošných textilií

Jednotlivé materiály jako součást oděvu jsou vystaveny účinkům vnějšího a vnitřního prostředí. Krom těchto vlivů působí na oděv silové účinky. ,,Aby bylo možné předvídat chování plošných a délkových textilií v procesu zpracování a v procesu nošení, je nutné zjišťovat jejich vlastnosti a parametry prostřednictvím zkoušek objektivních a subjektivních popř. jejich kombinací.“ (Růžičková, 2003, s.149)[6]

Měřené užitné vlastnosti jsou děleny do tří skupin – reprezentační vlastnosti (tvar a tvarová stálost, povrchové), fyziologické vlastnosti (fyziologicko-hygienické) a trvanlivostní vlastnosti (mechanické, povrchové). Podle užití oděvu je preferována určitá skupina vlastností. Pro účely práce jsou měřeny pouze vybrané vlastnosti, které jsou podrobněji popsány v praktické části práce. [6]

2.2 Marketingová část

„Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníků efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace.“ (Dědková, Honzáková, 2008, s.11) [7] Rozsáhlou oblastí metod a vědních disciplín je i marketingový průzkum. Do značné míry na něm závisí úspěch podniku.

2.2.1 Marketingový průzkum

Marketingový průzkum nám pomůže efektivním a vhodným způsobem dosáhnout našich cílů. Je v něm zahrnuto několik dalších vědních disciplín - matematika, statistika, psychologie, sociologie, informatika atd.[8] „Je chápán jako prostředek, který spojuje spotřebitele, zákazníka a veřejnost s firmou prostřednictvím informací, které jsou užívány k zajištění a definování marketingových příležitostí a problémů, k tvorbě, zdokonalování a hodnocení marketingových akcí, monitorování marketingového úsilí a ke zlepšení pochopení marketingu jako procesu.“ (Símová, 2010, s.11) [8] Poskytuje nám informace napomáhající řešení problémů, nebo charakterizují určitou situaci. Na základě analýzy dat lze vhodně reagovat nebo snížit informační nejistoty a tvořit prognózy. Různé druhy průzkumu jsou používané ke konkrétním účelům.

(16)

16

Marketingový průzkum je rozdělen podle oblasti orientace - průzkum prodeje a trhů, reklamní průzkum, výrobkový průzkum, průzkum ekonomiky obchodu a firem a průzkum zodpovědnosti firem.

Před samotným marketingovým průzkumem je třeba provést přípravné práce.

Patří sem formulace problému a stanovení cílů. Dalším krokem je podrobné seznámení s problematikou pomocí dostupných zdrojů a provedení předběžného neformálního průzkumu. Po zvolení metody shromažďování dat se navrhne dotazovací formulář.

Dotazníky je nutno otestovat z pohledu jejich jednoznačnosti a průkaznosti. Důležitým faktorem je definice správného vzorku respondentů. Na základě cílů průzkumu je určena vhodnost jednorázového nebo opakovaného sběru dat. Po ukončení příprav začíná samotné dotazování dle předem stanovených požadavků a náležitostí pro splnění cílů. Následuje interpretace a analýza shromážděných dat průzkumu. [7]

2.2.2 SWOT analýza

Jde o analýzu silných a slabých stránek podniku, příležitostí a hrozeb okolí.

Název SWOT vychází ze zkratek slov prvních písmen Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opporunities (příležitosti) a Threats (hrozby). [7]

Obvykle se jedná o analýzu podniku. SWOT analýza je subjektivní. Kvalitní SWOT analýza nejprve důkladně rozebírá negativní a následně pozitivní aspekty podnikání. „SWOT analýza podniku je jednoduchá, konkrétní, postavená především na faktech, nikoli pocitech a rozlišuje striktně mezi stavem kde je firma nyní a kde by firma mohla být.“ (Dědková, 2007, s. 5) [9]. Vše vychází z předpokladu, že firma dosáhne svého maxima díky využití svých silných stránek a příležitostí, a naopak eliminuje své slabé stránky a hrozby.

Analýza se dělí na 4 části, které jsou subjektivně vyplňovány podle požadavků podniku. Všechny čtyři části by na sebe měly navazovat a souviset spolu. Pro přehlednost v analýze je vhodné vše seřadit podle důležitosti.

Silné stránky

Jsou rozděleny do několika podskupin - dobré výsledky hospodaření podniku (tržby, kapitálová struktura, dobrá likvidita a další). Druhou skupinou jsou specifika činnosti podniku (moderní nízkonákladová výroba, umístění firmy, konkurenční výhody atd.). Jednou z dalších skupin je management a zaměstnanci podniku, a marketing podniku.

(17)

17 Slabé stránky

Firma by měla objektivně zhodnotit své slabiny a umět je roztřídit dle kategorií a důležitosti pro podnik. Hlavní dělící skupinou jsou výsledky podniku, specifická činnost (neefektivní výroba, mzdová náročnost atd.), špatné řízení podniku a zaměstnanců, slabý a chybný marketing podniku.

Příležitosti

Cílem je maximální využití příležitostí. Mezi příležitosti lze zařadit vztahy mezi firmami ovlivňující chod společnosti - získání nových zákazníků, využití problémů konkurence, rozvoj prodejních kanálů. Náleží sem změny v podnikatelském prostředí (politické, legislativní nebo obecné ekonomické trendy) i trendy ve společnosti (demografické změny, změny chování spotřebitele či prodej přes internet atd.).

Hrozby

Pro firmu je velmi důležité hrozby identifikovat, sledovat a následně eliminovat.

Obsahuje vztahy s firmami, změny v podnikatelském prostředí a společenské trendy.

Všechny tyto faktory jsou velmi proměnlivé, záleží na subjektivní situaci podniku. [10]

2.2.3 Podnikatelský plán

Podnikatelský plán se sestavuje proto, aby bylo možné předejít například pozdějšímu zjištění, že podnikání není perspektivní. Plán by měl dávat ucelený obraz o všech aspektech podnikání a smyslu založení firmy. Je to dokument, kterým například oslovíme finanční sektor v případě, že budeme chtít zaujmout investora či si půjčit peníze od banky za účelem rozvoje naší podnikatelské myšlenky. Už ve fázi plánování bychom měli věnovat čas prevenci rizik, které by mohly nastat. Podnikatelský plán nám dodá především objektivní pohled na věc a tím i nejlepší šanci na úspěch. Dále se můžeme dozvědět o možnostech získání finančních prostředků, o řízení podniku a v neposlední řadě se můžeme hodně věcí naučit, např. o konkurenci nebo zákaznících.[11]

Podnikatelský plán se skládá z několika více či méně obsáhlých bodů a otázek, na které si musí podnikatel umět odpovědět, než začne s podnikáním. Zde jsou uvedeny hlavní body, od kterých se odvíjejí další doplňkové části:

(18)

18

 Realizační resumé

Obsahuje název a případnou adresu firmy, stručnou charakteristiku produktu či služby, popis trhu uplatnění firmy, strategické zaměření do budoucnosti, objektivní zhodnocení managerských zkušeností, a je nutné shrnout finanční aspekty.

 Charakteristika firmy a jejích cílů

Jsou zde vystiženy základní podnikatelské cíle a strategie z let minulých, současných a budoucích - historie firmy, důležité charakteristiky produktů či služeb, sledované cíle (strategické a specifické).

 Organizace řízení a managerský tým

V obsahu jsou zachycena organizační schémata, charakteristika vedoucích pracovníků, politika odměňování, vymezení dlouhodobých záměrů a cílů klíčových managerů, stanovení klíčových řídících pozic a základní přístup k řízení firmy.

 Přehled základních výsledků a závěrů technicko-ekonomické studie projektu Přehled se týká výrobního programu, analýzy trhu a tržní konkurence, marketingové strategie, velikosti výrobní jednotky a jejího umístění, pracovních sil, finančně-ekonomických analýz a finančních plánů a analýz rizik projektu.

 Shrnutí a závěry

V závěru je uvedeno celkové strategické zaměření projektu s ohledem na dlouhodobé cíle, zdůvodnění očekávaného úspěchu, uvedení jedinečných rysů firmy, stanovení požadavků na kapitálové zajištění a procentní podíl vlastnictví firmy.

 Přílohy

V příloze jsou zařazeny všechny doprovodné dokumenty sloužící jako podklady k projektu – výpisy z obchodního rejstříku, životopisy, výkresy výrobků, výsledky průzkumu trhu, výsledovky, rozvahy a toky hotovosti, analýzy citlivosti projektu, atd.

[12]

Zmíněné body by měly pomoci ke zpracování projektu se všemi náležitostmi. V praxi lze podnikatelský plán rozdělit do pěti úseků - jsou stejně důležité, a pro využití plánu jsou vhodnější v praxi.

(19)

19 I. Pravdy – Jaká je reálná situace na trhu?

Popis reálného stavu na trhu a distribučních cest, existujících společností, zmapování velikosti, rozmístění konkurence, nabízené služby a ceník.

II. Domněnky – Jak se změní situace na trhu při vstupu posuzovaného projektu?

Obsahuje jednotlivé kroky realizace projektu, plánu jako takového, reakce konkurence a pravděpodobnost úspěchu.

III. Alternativy – Jak postupovat v případě, že nevyjde plán v bodu II.?

Charakterizuje možné alternativní strategie v případě neúspěchu v bodě II., nebo pokud strategie dle očekávání nevyjde. Lze očekávat nestandardní chování trhu konkurence a situací způsobených vnějšími a vnitřními vlivy. Patří sem plán exitu.

IV. Peníze a čas – Jak správně plánovat peníze a čas?

Jde o číselné vyjádření celého plánu v čase. Je zde hodnoceno cash flow, příjmy a výdaje v různých časových obdobích. Projekt je chystán tak, aby přinesl plánovaný zisk. Plánování peněz v čase je klíčovým pro úspěšnost projektu.

V. Lidé – Koho je potřeba k dosažení úspěchu?

Při plánování projektu je třeba znát přesné charakteristiky a potřeby lidských zdrojů. Jedná se o faktické vlastnosti a schopnosti jedinců, kteří budou do projektu zapojeni - zaměstnanci, společníci, investory atd.

(20)

20

3 PRAKTICKÁ ČÁST

Tato část obsahuje protokol o měření vybraných vlastností. Měření probíhalo u nejběžněji využívaných textilií na svatební šaty. Obsahuje grafické výsledky a celkové hodnocení. V dalším oddíle je zaznamenána závěrečná zpráva k dotazování, které mezi nevěstami proběhlo. V neposlední řadě jsou vypracovány charakteristiky konkurenčních salónů v Liberci a jejich implementace do SWOT analýzy konkurence. Poslední, výchozí částí, je připravený podnikatelský plán, vyhodnocující míru úspěchu na trhu.

3.1 Výsledky měření textilií

U vybraných svatebních textilií byly porovnávány vlastnosti, ovlivňující nevěsty při rozhodování v rámci svatebních příprav. Měření se týkalo komfortních vlastností (tepelná jímavost b[W.s1/2/m2K], plošný odpor vedení tepla r[m2.K/W], měrná tepelná vodivost λ[W/m.K], relativní paropropustnost p[%], výparný odpor Ret[m2.Pa/W]) a tvarových vlastností (tloušťka h[mm], plošná hmotnost Mp[g.m-2]). Vrchové textilie byly vystaveny zkoušce proti povrchovému smáčení. Materiály byly analyzovány na přístrojích Alambeta, Permetest, analytických váhách, skrápěcím přístroji, laboratorním mikroskopu a makroskopu. Měření podléhalo příslušným interním normám ISO.

Alambeta

„Jedná se o poloautomatický počítačem řízený přístroj, který je zároveň s měřením schopen vyhodnocovat statistické hodnoty naměřených údajů a který také obsahuje autodiagnostický program zabraňující chybným operacím přístroje.“(Hes, Sluka, 2005, s. 22) [13]

Měrná tepelná vodivost λ

,,Součinitel měrné tepelné vodivosti přestavuje množství tepla, které proteče jednotkou délky za jednotku času a vytvoří rozdíl teplot 1 K. S rostoucí teplotou teplotní vodivost klesá.“(Hes, Sluka, 2005, s. 22) [13]

Plošný odpor vedení tepla r

Čím nižší je tepelná vodivost, tím vyšší je tepelný odpor.

Tepelná jímavost b

„Charakterizuje tepelný omak a přestavuje množství tepla, které proteče při rozdílu teplot 1 K jednotkou plochy za jednotku času v důsledku akumulace tepla v jednotkovém objemu.“ [13]

(21)

21

Obr. 1 Schéma přístroje Alambeta [15]

Permetest

„Podstatou zkoušení na přístroji je měření tepelného toku q procházejícího povrchem tepelného modelu lidské pokožky – skin modelu. Povrch modelu je porézní a je zavlhčen, čímž se simuluje funkce ochlazování pocením. Příslušný výparný tepelný tok je měřen speciálním snímačem a jeho hodnota je přímo úměrná paropropustnosti textilie nebo nepřímo úměrná jejímu tepelnému odporu.“ (Hes, 2004, s. 3) [14]

Stanovení relativní paropropustnosti p

„Přístroj měří relativní paropropustnost textilií pro vodní páry, což je nenormalizovaný, ale velmi praktický parametr, kde 100% propustnost přestavuje tepelný tok q0 vyvozený odparem z volné vodní hladiny o stejném průměru jaký má měřený vzorek.“(Hes, 2004, s. 4) [14]

Stanovení tepelného odporu Ret

„Tepelný odpor Ret charakterizuje odpor proti prostupu tepla vzorkem při definované teplotě tm jeho jedné strany a při přenosu tepla konvencí z jeho druhé strany do vzduchu o teplotě ta, přičemž tepelný odpor této vnější mezní strany se odečítá.“(Hes, 2004, s. 4) [14]

Hodnocené substance byly roztříděny a následně analyzovány dle využití na svatebních šatech a vlastností upřednostňovaných nevěstami.

(22)

22

Do první skupiny vrchových materiálů byl zařazen satén pevný, šifon růžové barvy a nejběžnější druh - elastický satén. „Vrchový materiál je takový materiál, který tvoří povrch oděvu. Společným cílem vrchovým materiálů je dosažení co nejmenší plošné hmotnosti při zachování vlastností.“(Růžičková, 2003, s. 33) [5] V této kategorii byla měřena tloušťka, tepelná jímavost, plošný odpor vedení tepla, měrná tepelná vodivost, plošná hmotnost a nasákavost.

Velkou skupinou byly podšívky skládající se z celopodšitých a polopodšitých textilií.

Ve třídě celopodšitých se nacházejí - organza, šifon bílý a zátažná interloková pletenina. „Podšívka je neoddělitelná součást některých oděvních výrobků u kterých plní důležité funkce.“(Růžičková, 2003, s. 108)[5] Zde byla zkoumána relativní paropropustnost, výparný odpor, plošná hmotnost, tloušťka, tepelná jímavost, plošný odpor vedení tepla a měrná tepelná vodivost.

Do kategorie polopodšitých textilií patří dva druhy tylu (acetátový a polyesterový, lišící se velikostí oček a tuhostí), filetová pletenina a šarmé. Jsou používány ke zvětšení objemu spodní části šatů a výjimečně jako dekorace ve spodní linii róby. Měření bylo provedeno za účelem zjištění tepelného omaku, plošné hmotnosti a materiálového složení.

Proměření se uskutečnilo v laboratoři za stálé teploty a vlhkosti vzduchu. V den testování, při využití přístroje Alambeta, analytických vah a aparátu pro hodnocení nasákavosti, byla v laboratoři teplota vzduchu 22,1 0C a vlhkost vzduchu 33%. Měření na přístroji Permetest bylo provedeno v uzavřené místnosti při teplotě 23 0C a relativní vlhkosti 33%. Všechny vzorky byly zkoumány po lícní straně, byly přeměřeny 10 krát na konkrétní vlastnost. Během testování nebyly zjištěny odchylky od postupu. Tabulky s naměřenými výsledky jsou v příloze č. 1. Graficky znázorněny jsou vybrané hodnoty v závislosti na vlastnostech, důležitých pro zákazníka, či majitele svatebního salónu. Zde v prezentaci výsledků jsou zobrazeny pouze vybrané. Grafické znázornění je k dispozici v příloze č. 2.

(23)

23 3.1.1 Vrchové materiály

Obr. 2 Graf Tepelné jímavosti b u vrchových materiál

Měřením byl zjištěn nejlepší tepelný omak u růžového šifonu, následují ho satén pevný a satén elastický. Rozdíly mezi satény jsou nevýznamné. Satén je omakově chladnější než šifon, čímž se šifon řadí mezi komfortnější.

Obr. 3 Graf relativní paropropustnosti p u vrchových materiálů

Materiály propustné pro vodní páry dodávají větší pocit komfortu pro nevěsty vystavené zátěži ve svatební den. Největší paropropustnost má šifon růžový, rozdíly mezi satény jsou nevýznamné.

(24)

24

Obr. 4 Graf plošné hmotnosti M u vrchových materiálů

Při celodenním nošení svatebních šatů je hmotnost textile podstatná. Šifon růžový má nízkou plošnou hmotnost, díky které jsou šifonové šaty pro zákaznice lákavější variantou. Naměřené hodnoty saténů jsou téměř shodné.

3.1.2 Celopodšité materiály

Obr. 5 Graf tepelné jímavosti b u celopodšitých materiálů

V celkovém srovnání se jeví všechny měřené hodnoty jako vhodné pro využití podšívky přicházející do přímého kontaktu s pokožkou. Šifon, organza a zátažná pletenina poskytují vysoký tepelný omak.

0 50 100 150 200 250

Šifon bílý Organza Zátažná pletenina

Tepelná jímavost

Průměr

(25)

25

Obr. 6 Graf relativní paropropustnosti p u celopodšitých materiálů

Nejvíce vodní páry propustí šifon bílý a zátažná pletenina, organza vykazuje nejnižší hodnoty. Paropropustné textilie odvádí vodní páry, stejně tak i pot - díky tomu se nevěsta bude cítit příjemně.

Obr. 7 Graf plošné hmotnosti M u celopodšitých materiálů

Nízká plošná hmotnost organzy je ideální volbou, vyžaduje-li nevěsta lehké šaty. U ostatních měřených materiálů nejsou výrazné rozdíly.

(26)

26 3.1.3 Polopodšité materiály

Obr. 8 Graf tepelné jímavosti b u polopodšitých materiálů

Polyesterový tyl působí nejtepleji na omak. Intervaly spolehlivosti se překrývají a z celkového hlediska jsou hodnoty srovnatelné. Klientky si mohou subjektivně vybírat - nezaznamenají odlišnosti.

Obr. 9 Graf plošné hmotnosti M u polopodšitých materiálů

Všechny analyzované vzorky mají velmi nízkou plošnou hmotnost. Pro svatební šaty lze vybrat kteroukoliv z nich. Nevěsta preferující odlehčenou róbu ocení filetovou pleteninu nebo polyesterový tyl.

Výběr šatů či materiálů je na subjektivním posouzení, aktuálních módních trendech, či jiných estetických kritériích podstatných pro otevření nového svatebního salónu. Nejběžněji využívané šatovky s výbornými výsledky komfortních vlastností je

0 20 40 60 80 100 120

Šarmé Filetová pletenina Polyesterový tyl Acetátový tyl

Tepelná jímavost

Průměr

(27)

27

možno doporučit pro skromné i náročné nevěsty. U vrchových materiálů jsou rozdíly v relativní paropropustnosti a plošné hmotnosti. Paropropustnost lze zohlednit při nákupu svatebních modelů, plošná hmotnost je na zvážení zákaznic a jejich představy o využití ve svatebním dnu. U celopodšitých materiálů nebyly měřením zjištěny výrazné diference. Polopodšité textilie se nejvíce lišily plošnou hmotností, tento parametr by měl být zohledněn již při nákupu šatů do salónu.

3.2 Průzkum trhu svatebních salónů

Ke zhodnocení úspěšnosti na trhu svatebních salónů je zapotřebí zmapovat konkurenční prostředí a nalézt možná zlepšení. Zvolená kritéria objektivně analyzují nasycenost trhu a chybějící články.

Poloha sídla firmy podstatným způsobem ovlivňuje návštěvnost. Výběr frekventovaného místa, znalost umístění konkurence, eliminuje umístění nového svatebního studia s maximální efektivitou.

Vzhled salónu tvoří velkou část úspěchu na trhu. Barevné ladění, zrcadla, zkušební kabinka, místo pro doprovod a celková velikost prostor je parametr ovlivňující nákupní uvažování. Příjemné a čisté prostory jsou klíčovým bodem pro úspěšný obchod. Vkusně upravená výloha obchodu přitahuje potencionální zákazníky.

Jedním z hodnotících kritérií je ochota a profesionalita obsluhy, znalost konkurence a poskytnutí co nejkvalitnějších služeb během návštěvy salónu. Na základě těchto dat je možné přijmout kvalitní zaměstnance s dostatečným vzděláním a schopnostmi v daném oboru.

K vytvoření uceleného katalogu doplňkových služeb je významným faktorem znalost a rozsah konkurenčního servisu - pořízení doplňků, obuvi, pánských obleků, organizátorů svateb a dalších služeb.

Během výpůjční doby může dojít k různým nenadálým situacím, ke kterým patří například poškození, ztráta a znehodnocení šatů. Tato rizika lze pojistit vhodnou formou již při sepisování zápůjční smlouvy. V běžné praxi jsou podmínky a výše kauce začleněny do textu, informovat nevěsty předem je nezbytné. Způsob řešení a hodnota pokrytí rizik jsou v konkurenčním boji rozhodující a pomohou stanovit možné rozpětí výše kauce, všeobecných podmínek zápůjčky i samotnou cenu róby.

Zásadní informací je priorita konkurence v oblasti zapůjčení nebo prodeje svatebních šatů. Ukáže tím prostor pro úspěšné podnikání.

(28)

28

Je nezbytné znát cenové rozpětí jak u nákupu, tak i u zapůjčení nabízených šatů, a zpoplatnění dalších služeb – posoudí vhodnost vstupu na trh s konkurenceschopným salónem.

3.2.1 Salón Angelika

Salón Angelika je situován do okrajové části centra města, v zábavném komplexu Babylon. Salón je začleněn do mini městečka v samotném středisku Babylon.

Svým umístěním skýtá nabídku převážně pro rekreační zákazníky, vyhledávající zábavu a relaxaci více než obchody. Důsledkem je nízká návštěvnost a malý počet nových zákaznic.

Salón je laděn do tmavých teplých barev, převážně hnědé a béžové. V přední části se nachází prostor pro doprovod a pracovní plocha

majitelky a po zbývající části místnosti jsou rozmístěny modely. V zadní místnosti salonu je zkušební kabinka a šaty jsou rozvěšené po obvodu. Celkově působí velmi stísněným a přeplněným dojmem. Zrcadla v salónu jsou

nedostačující. Obr. 10 Logo Salónu Angelika[16]

Bez předchozího objednání termínu schůzky není zákaznicím věnována pozornost. Majitelka omlouvá tento stav nutností přípravy na schůzku s klientkou.

Obsluhující vedoucí byla velice vstřícná a otevřená potřebám nevěsty. Oděv majitelky byl nevhodně zvolen a působil neprofesionálně – domácí oblečení a obuv.

Salón se pyšní róbami světově známých návrhářů a značek, z nichž některé mají v Liberci výhradní zastoupení. V nabídce mají dětské šaty pro družičky a svatební doplňky - šperky, obuv, závoje, bolerka, dekorace do vlasů, kabelky, podvazky. Jako doplňkovou službu lze využít objednání svatebních oznámení dle přání nevěsty. V ceně je zahrnuta příprava a úprava šatů před vyzvednutím - žehlení, čištění, drobné krejčovské úpravy. Doprava šatů na místo určení není možná.

Kauce za půjčení šatů není zahrnuta v ceně, je zmíněna až při konkrétním dotazu stejně tak i její výše.

V salonu Angelika preferují výpůjčku šatů v průběhu svatební sezóny, prodej probíhá ve výprodejovém týdnu aktuálního módního období.

Ceny půjčovného se pohybuji v rozmezí 6.000 Kč – 10.000 Kč, v závislosti na stáří kolekce.

(29)

29 3.2.2 Salón Clarice Bridal

Salón se nachází v NC Géčko, v nákupní zóně Sever. Vzhledem k tomu, že je součástí obchodního řetězce Globus, je toto místo velice frekventované. Jedná se o jedinou pobočku pro celou republiku, přesto je mobilita jednou z předností salónu.

Studio disponuje velkým prostorem s množstvím šatů, při vstupu působí salon přeplněně a nepřehledně. V levé části se nachází šaty společenské šaty a pánské obleky, v pravé jsou svatební róby a vystavené aktuální modely. Kabinka je velmi prostorná, vybavena zrcadly a pohovkou pro doprovod.

Na schůzku je nutné se objednat

telefonicky. Poradkyně byla velmi profesionální a působila seriózně a kvalifikovaně, dokázala poradit nevěstě s výběrem šatů a doplňků.

V rámci schůzky bylo podáváno občerstvení. Obr. 11 Logo Salónu Cladice Bridal[17]

Kromě svatebních šatů jsou ve studiu k dispozici šaty společenské, dětské a pánské obleky. Mezi nabízené doplňky k prodeji patří - šperky, ozdoby, dekorace a obuv. Závoje je možné zapůjčit i koupit společně s šaty. Salón nabízí přidružené služby - úpravy šatů na míru, chemické ošetření a další. Po domluvě lze šaty a doplňky dovést na místo konání svatebního obřadu a pomoc nevěstě při oblékání. V rámci dalších služeb nabízí Clarice Bridal také tzv. „Svatby na klíč“. Jde o organizaci svatby od hledání místa až po koordinaci v den svatby.

Na všechny zapůjčené věci se vztahuje vratná kauce, zahrnuta v ceně půjčovného. Z této částky se čerpá pouze v případě vážnějšího poškození šatů.

V salónu lze šaty zakoupit i vypůjčit, kolekce jsou vybaveny převážně pro výpůjčku. Nákup šatů lze uskutečnit pouze katalogově, róby jsou od jiného dodavatele.

Svatební studio a agentura Clarice Bridal nabízí šaty v cenovém rozpětí 9.000 – 16.000 Kč v případě půjčky, při nákupu je cena od 8.000 Kč výše, v závislosti na druhu kolekce.

(30)

30 3.2.3 Salón Inform

Obr. 12 Logo Salónu Mládí[18]

Svatební studio sídlí v Pražské ulici, která patří mezi frekventovaná místa.

Nachází se v prvním poschodí jednoho z domů. Inform má v severních Čechách dvojí zastoupení - druhá pobočka salónu působí v Jablonci nad Nisou.

Studio má pro své potřeby malé prostory. Skládá se z předsíně a 4 místností, z nichž dvě jsou určeny pro zákazníky. Předsíň nepůsobí příliš útulně z důvodu ledabyle rozvěšených nástěnek s nevzhlednou úpravou. První místnost zahrnuje šaty určené ke koupi, doplňky a šaty pro družičky. V navazujícím pokoji jsou umístěny svatební šaty a zkušební kabinka. Celý prostor je z velké části zaplněn šaty, kabinka je malá a nevyhovující. Zrcadlo je pro celý salón pouze jedno, umístěné vedle kabinky.

Zaměstnankyně vítá zákaznice s úsměvem při příchodu. Po celou dobu schůzky působí velmi ochotně a plně se věnuje nevěstě, její oděv je neprofesionální. Ze svých zkušeností švadleny dokáže objektivně posoudit, zda a jaké jsou možné úpravy na šatech.

Příprava šatů před samotným vyzvednutím je samozřejmostí, šaty lze upravovat či zabírat za stanovený poplatek. Nabízené doplňky (šperky, závoje, ozdoby do vlasů a podvazky) je možné zakoupit či půjčit.

Riziko za škody je zahrnuto v ceně půjčovného. Pokud nedojde k nevratnému poničení, bude nevěstě kauce vrácena v plné výši.

Majitel salónu preferuje vypůjčení šatů. Koupě šatů se vztahuje na konkrétní nabídku již neaktuálních rób.

Svatební salón Inform nabízí své šaty v cenovém rozmezí 4000 – 8000 Kč za půjčovné, doplňky jsou k dispozici od 20 – 500 Kč. Celkové náklady za půjčovné lze přizpůsobit svatební sezóně.

(31)

31 3.2.4 Salón Labuť

Svatební salón Labuť je situován v centru Liberce. Nachází se v Moskevské ulici v OC Koruna.

Prostředí a stylizace salónu nepůsobí vhodně pro výběr svatebních šatů. Prostory salónu jsou nedostačující a místo pro doprovod nevěsty chybí - má pouze jednu místnost a v zadní části niku sloužící jako zkušební kabinka. Místo pro převlékání je nevhodně osvětlené a vybaveno pouze jedním zrcadlem.

Majitelka a poradkyně byla velice neprofesionální a neochotná – nevhodným způsobem předkládala informace

o cenách a nabízených službách. Obr. 13 Logo Salónu Labuť[19]

Salón pro své zákaznice nabízí přípravu šatů před převzetím. Mezi nabízené doplňky k šatům patří šperky do vlasů, rukavičky, podvazky a závoje.

V salónu upřednostňují výpůjčku, nicméně je možné s majitelkou jednat o koupi.

Majitelka možná rizika poničení šatů oceňuje vratnou kaucí nezahrnutou v ceně šatů – 2.000 Kč.

Salón, kde byl proveden průzkum, se nazývá Svatební salon Labuť. Tento salon v Liberci patří mezi ty levnější. Výpůjčky šatů jsou v cenovém rozmezí 3 700 – 5000 Kč. Úpravy šatů jsou možné za příplatek. Prodávané doplňky se pohybují v cenové relaci 70 – 150 Kč.

3.2.5 Salón Princess

Obr. 14 Logo Salónu Princess[20]

Svatební studio sídlí v centru Liberce, blízko terminálu městské hromadné dopravy, v OC Delta. Nachází se v přízemí, v nejzadnější části domu.

Salón je tvořen rozlehlou místností. V levé části jsou umístěny šaty společenské, s návazností na ně šaty svatební. Napravo jsou vystavené modely z aktuální nabídky, šperky, doplňky a prostor pro zkoušení šatů.

Zaměstnankyně působí velmi vstřícně a ochotně. V oblasti krejčovství nemá velké znalosti, nelze konzultovat možné úpravy šatů.

V den vyzvednutí jsou šaty připravené - vyžehlené, upravené dle přání a zabalené. Dovoz je možný v případě obřadu ve Frýdlantu či okolí. K prodeji jsou

(32)

32

nabízeny štrasové šperky, korunky, závoje a ozdoby do vlasů. Jako pozornost obdrží každá nevěsta podvazek. Obuv pro nevěstu je pouze na objednávku. Salón staví svou nabídku na faktu, že šaty jsou šité podle návrhů majitelky.

Výše kauce není zahrnuta do celkové výše půjčovného. Zákaznicím je tato skutečnost sdělována v případě dohody o vypůjčení.

Majitelka preferuje výpůjčku šatů. Pro nákup je dobré vyčkat do výprodeje, kdy lze šaty pořídit s výraznou slevou.

Ceny půjčovného se pohybují v rozmezí 4000 – 8000 Kč. Kauce je ve výši 1.000 Kč. Nabízené doplňky se pohybují v rozpětí 800 – 1.500 Kč. Salón nabízí v průběhu roku také různé výprodeje a slevové akce při vypůjčení dalších šatů.

3.2.6 Salón Silhouette Fashion

Obr. 15 Logo Salónu Silhouette fashion [21]

Silhouette Fashion se nachází ve frekventované části Liberce, v Pražské ulici.

Má prostornou prosklenou výlohu s vystavenou aktuální nabídkou. Salón je umístěn v prvním patře, mohlo by tak dojít k přehlédnutí salonu potencionálními zákaznicemi.

Prostory salónu působí příjemně díky neutrálním barvám. Po celém studiu jsou rozmístěny modely nových šatů svatebních a společenských. Přímo u vchodu je umístěno posezení. V zadní části je situovaná pohovka pro doprovod nevěsty. Přímo proti ní se nachází prostorná kabinka se zrcadly po celé délce stěn. Salón disponuje i sociálním zařízením pro zákazníky.

Poradkyně byla velmi příjemná a ochotná. Oděv nepůsobil příliš profesionálně a způsobile k pracovnici salónu. Její zkušenosti švadleny umožnily objektivně posoudit, jaké úpravy lze provést na šatech. Pracovnice se vyznala v sortimentu nabízeného zboží velmi dobře a dokázala nevěstě kvalifikovaně poradit.

Úpravy šatů před vypůjčením jsou zahrnuty v ceně (úprava v pase, zkrácení sukně, atd.), naopak prodloužení je za příplatek. Salón může zajistit přepravu na jinou pobočku Silhouette fashion v republice. Šperky a doplňky jsou nabízeny v omezené míře, pouze závoje mají široké zastoupení k vypůjčení i nákupu.

Kauce není zahrnuta v celkové ceně. Pracovnice na částku upozornila již při prvním dotazování na cenu.

(33)

33

Salon je zaměřen na výpůjčku šatů. Disponuje svou vlastní kolekcí šatů inspirovanou světovými návrháři.

Ceny vypůjčení šatů se pohybují v cenovém rozmezí 3.500 – 6.500 Kč. V případě nákupu jsou ceny od 12.000 Kč výše. Kauce je stanovena ve výši 2.000 Kč.

3.2.7 Salón Vera Marsalli

Salón sídlí v Barvířské ulici - 350 m od terminálu městské hromadné dopravy.

Agentura má tři místnosti. V první z nich je prostor pro nevěstu a doprovod.

Nachází se zde i vystavené modely šatů. V druhé, zadní místnosti, jsou umístěny další róby, pánské obleky, pracovní stůl a svatební tabule pro inspiraci. Třetí sektor salónu je zkušební kabinka. Zrcadla jsou situována do kabinky a k doprovodu.

Majitelka působí velmi profesionálně, stejně její oděv. Je velmi ochotná a vstřícná, naslouchá potřebám nevěsty a nabízí další služby salónu k uspokojení potřeb. Během schůzky je

samozřejmostí občerstvení. Obr. 16 Logo Salónu Vera Marsalli [22]

Salón zajišťuje přípravu šatů před vyzvednutím - krejčovské úpravy, žehlení, dovoz a také asistence při oblékání. Kromě svatebních šatů jsou nabízeny pánské obleky, dětské šaty pro družičky a plesové róby. Z doplňků jsou v nabídce šperky, závoje, kabelky, obuv, bolerka a atd. Nabízené doplňkové služby jsou velmi rozmanité - kadeřnice, vizážista, cukrářka, fotograf a kameraman, koordinátor. Největším zaměřením jsou tzv. „Svatby na klíč´´. Nevěsta si může podle vlastního přání zvolit, jaké služby využije. Orientací salónu je organizace tematických svateb či šití šatů dle návrhu zákaznice.

Agentura upřednostňuje půjčení šatů, pokud by nevěsta měla zájem o koupi, lze po individuální domluvě s majitelkou.

Cenové rozmezí za půjčení šatů je mezi 8.000 Kč – 12.000 Kč. Doplňky jsou nabízeny od 200 Kč do 1.000 Kč. Cena šatů šitých na míru a poskytovaných služeb se stanoví po individuální dohodě s majitelkou, vše závisí na přání nevěsty.

Kauce je zahrnuta v ceně, proto je půjčovné v porovnání s konkurencí vyšší.

(34)

34

3.3 Vyhodnocení dotazníku

Cílem průzkumu bylo zjištění potřeb nevěst při výběru svatebních šatů, konkrétně – střih a barva vybraných šatů, cenové rozpětí, vnější vlivy působící při výběru, volba doplňků k šatům, nabízené služby svatebního salónu a míra vlivu pracovnice salónu při rozhodování.

Průzkum byl proveden formou online anonymního dotazníku. Odpovědi byly zaznamenány během jednoho týdne, v době aktivních příprav na letní svatební sezónu.

Segmentace se skládala z několika kritérií – nevěsty v současné době plánující svatbu, pohlaví (salóny předpokládají dámskou klientelu), věk nad 18 let, bydliště (region - Liberecko). Celkem dotazník vyplnilo 280 respondentů.

Formulář byl zhotoven volně dostupným softwarem, aplikací Google apps, s možností publikace na sociálních sítích či pomocí e-mailu. Pro získání co největšího vzorku respondentů byla vybrána sociální sít Facebook a webové fórum www.beremese.cz, kde byl odkaz umístěn do diskusního fóra, skupiny - město Liberec.

Průběžné výsledky bylo možné sledovat ve výše zmíněné aplikaci, spolu s počtem zúčastněných respondentek, procentuálním a grafickým znázorněním okamžitých výsledků.

Blanket obsahoval celkem 17 otázek - 2 filtrační, jádro dotazníku, 1 otevřenou otázku, specifické a klasifikační otázky. Dotazované odpověděly na 15 z nich. U uzavřených otázek byl nastaven vícenásobný výběr - výčtový a výběrový. Vzhled byl graficky upraven a přidány ilustrační obrázky pro lepší představivost.

Tiskopis - viz příloha č. 3. Výsledné reakce jsou graficky zaznamenány v příloze č. 3.

Jaký střih šatů si představujete?

Obr. 17 Graf výsledky dotazování – výběr střihů

(35)

35 Princessový střih 35 %

Střih ,,Mořská panna“ 10 %

Empírový střih 10 %

Koktejlový střih 5 %

Antický střih 14 %

,,A“ střih 25 %

Kalhotový kostým 1%

Nevěsty nejčastěji volily šaty princessovského střihu, následně ,,A“ střih šatů.

Při objednávce šatů pro salón je třeba brát v úvahu tyto potřeby zákaznic a selektovat dle vybraných střihů.

Co více preferujete?

Obr. 18 Graf výsledky dotazování – preference půjčky a nákupu

Nákup 48 %

Výpůjčka 53 %

Filtrační otázka nám ukázala nepatrný rozdíl mezi výpůjčkou a nákupem.

Nabídka v novém salónu by měla zahrnovat obě možnosti. Prodej šatů lze aplikovat i jinou formou - výprodej neaktuálních šatů z nabídky, nákupu na objednávku dle katalogu.

Vyberte z následujících možnost, co je pro Vás nejdůležitější při výběru salónu.

Obr. 19 Graf výsledky dotazování – okolnosti výběru

(36)

36

Doporučení od známých 27 %

Internetové stránky salónu 24 %

Dostupnost od bydliště 24 %

Kolekce šatů od známých návrhářů 4 %

Internetové reference 16 %

Ostatní 5 %

Pro respondentky je nejdůležitější doporučení od známých, dostupnost od bydliště a internetové stránky salónu. Díky tomu je možné správně zvolit způsob oslovení potencionálních zákaznic.

Kdo Vám pomáhá s výběrem šatů?

Obr. 20 Graf výsledky dotazování – doprovod v salónu

Doprovod rodinných příslušníků využije 40 % dotazovaných, své přátele přivede 37 % nevěst. Spoluúčast dalších osob při výběru šatů je velmi důležitá pro naše zákaznice a majitelé by měli být na tyto okolnosti a situace připraveni.

Díky vysoké četnosti odpovědí lze objektivně posoudit názory nevěst.

Nejčetnější věkovou kategorií jsou ženy od 21 let do 30 let, z nichž 81% dokončilo studium.

64% dívek vybírá svou róbu půl roku před konáním svatby. Preferují šaty princesového střihu a ,, A“ střihu. 60% odpovídajících upřednostňuje bílou barvu a její

(37)

37

odstíny. Jejich představa za vypůjčení i nákup šatů je překvapivě obdobná – 8 000 Kč.

Zajímavé je, že ač očekávají nejnižší cenu róby, není při výběru rozhodující.

V obou případech (cena za zapůjčení, nákup) hraje důležitou roli zaměstnanec salónu – svým obchodním talentem a dobrým odhadem správných šatů může velmi ovlivnit konečné rozhodnutí nevěsty. Ze zkušeností zájemkyň vyplývá, že nemají příliš velkou důvěru ve svatební poradce.

Při volbě svatebních doplňků se nevěsty z 59% obrátí na internetové nebo specializované obchody.

77% nevěst doprovodí do svatebního salónu členové rodiny či přátelé. Při organizování svatby se nevěsty v 95% obrací na rodinu a přátele nebo se spoléhají na sebe. Služeb svatebního agenta využijí jen 2% nevěst.

Při klasifikování bylo zajímavé analyzovat individuální názory nevěst na nedostatky při výběru šatů. Nejčastěji chyběla salónům rozmanitost – v nabídce chybí šaty nestandardních velikostí ( baculky, velmi štíhlé), barevné variace, šaty kratších střihů, více extravagantních rób či šaty od nepříliš známých, přesto originálních návrhářů. Slabinou salónů byla neochota zaměstnankyň a jejich naprostá neprofesionalita. Nevěsty upozorňovaly na nedostatky interiéru – chyběl prostor pro doprovod, slabé světlo v kabince, nízký počet zrcadel, atd. Tato negativa zmiňují v minimálním počtu, nevyskytují se plošně.

3.4 SWOT analýza konkurence

Cílem analýzy je identifikovat současnou situaci na trhu. Zmapováním salónů v Liberci lze určit konkurenční přednosti, slabiny a možné příležitosti či hrozby.

Předložená SWOT analýza plní tyto cíle ve svých dvou dílčích analýzách.

Ačkoliv SWOT analýza bere v úvahu pouze čtyři faktory, může velmi dobře posloužit jako vodítko pro další rozhodovaní. Výsledky analýzy jsou využity pro plánování a formulaci marketingových strategií.

(38)

38

Tabulka 1 – SWOT analýza

Silné stránky:

 Dobrá poloha salónu (centrum města)

 Šaty se zárukou původu

 Výběr kvalitních zaměstnanců

 Stejná cílová skupina

 Webové stránky

 Zkušenosti

 Image

 Dodavatelské vztahy

Slabé stránky:

 Nevhodná otevírací doba

 Shodná nabídka šatů

 Neprofesionální personál

 Shodná nabídka doplňků

 Nedostačující nabídka služeb

 Neaktuální kolekce šatů

 Zaměření na blízké okolí

 Prostory v nájmu

 Další možnosti získání šatů Příležitosti:

 Atraktivnost nového salónu

 Úprava otevírací doby

 Jedinečnost šatů

 Profesionální personál

 Nabídka výpůjčky i nákupu doplňků

 Tvorba poptávky přes internet

 Vytvoření netradičního interiéru

 Mobilita salónu

 Nové způsoby získání šatů

 Více variant provedení úhrady

 Dodavatelské vztahy

 Partnerství se souvisejícími obory

 Specializace na muže

 Rozšíření sortimentu společenskými šaty

Hrozby:

 Měnící se módní trendy

 Cenové války

 Zvýšení cen od dodavatelů

 Nekvalifikovaný personál

 Klesající počet svateb

 Nákup levnějších variant z internetu

 Netvoří se poptávka

Úmyslné poškození dobrého jména konkurencí – např.

pomluva

Silné stránky

 Převážná většina salónů je umístěna v centru města se strategickým umístěním pro širokou veřejnost. Je to velmi dobré pro umístění reklamy i získání množství zákazníků. Jeden ze salónů se nachází v nákupním centru s rozmanitou klientelou.

 Tři salóny mají ve své nabídce výhradně zahraniční róby se zárukou původu.

Svou image staví na této skutečnosti.

 V salónu jsou zaměstnány jedna až dvě poradkyně, díky kterým mohou nabídnout po celý den plnohodnotný servis – žehlení, balení, krejčovské úpravy, poradenství, atd.

 Ceny půjčení a nákupu šatů jsou nízké. Nevěsty si mohou šaty vypůjčit už od 4.000 Kč.

(39)

39

 Stále stejná cílová skupina zákazníků umožňuje odhad chování, potřeb a specifických přání.

 Všechny salóny se propagují i přes webové stránky, s nabídkou šatů a dalších služeb.

 Již fungující salóny mají zkušenosti na tomto trhu a umí se v něm pohybovat.

 Vzhledem k malému množství salónu v Liberci jsou všechny dobře známé v okolí.

 Předpokladem delšího působení na trhu jsou i dobré dodavatelské vztahy, se kterými souvisí i různá zvýhodnění.

Slabé stránky

 Otevírací doba je shodná s pracovní dobou většiny potencionálních zákazníků a víkendy jsou jen na objednání.

 Nabídka šatů je obdobná ve všech salónech. Je náročné najít šaty originálního až extravagantního střihu či róby nestandardních velikostí.

 Poradkyně nejsou motivovány k lepším výkonům, což se odráží na kvalitě poskytovaných služeb během schůzky. Zaměstnanci nejsou proškoleni a nemohou poskytnout nevěstám rady ani pomoci s řešením problémů. Jejich oděv není pro tuto pracovní pozici dostatečně profesionální.

 Doplňky nabízené v salónech jsou téměř totožné. Jde o šperky, závoje a dekorace do vlasů. Obuv je nabízená pouze na objednávku nebo vůbec.

 Nabízené doplňkové služby nepokrývají poptávku nevěst – dovoz šatů na místo konání obřadu, rozsáhlejší krejčovské úpravy, možnost ušití šatů dle vlastního návrhu.

 Nabízené šaty nekorespondují s aktuálními světovými kolekcemi šatů.

 Specializují se pouze na místní trh. Salón nabízí své služby pouze v rámci města a nejbližšího okolí.

 Většina salónů je omezena jen na šaty od dodatelů a v nabídce chybí možnost ušití na objednávku.

Příležitosti

 Na stávající zaběhnutý trh vstupuje nový salón. Pro nevěsty je to velmi atraktivní, proto ho budou chtít z přirozené zvědavosti navštívit.

 Přizpůsobit otevírací dobu tak, aby zákaznice měli možnost přijít po pracovní době. (Po – Pá 10 hod – 19 hod, So 9 hod – 11 hod)

(40)

40

 Šaty v salóny by měli být netradiční a od dodavatele, který v blízkém okolí nemá zastoupení. Důležité je také mít různé barevné variace, velikostní rozpětí a střihovou různorodost.

 Kvalitně proškolit zaměstnance, aby byli schopni samostatně rozhodovat, dokonale se vyznali v oboru a profesionálně vystupovali. Spokojená nevěsta si objedná i další služby a předá doporučení dále.

 Nabídnout nevěstám možnost vypůjčení si doplňků či koupi dle katalogu.

 Vytvořením nabídky je možné dosáhnout maximálních zisků. Většina potencionální zákaznic prvotně vyhledává na internetu, proto internetový prodej a aktuální nabídka šatů a doplňků je důležitá.

 Vytvořit příjemný a vkusný interiér s příjemnou atmosféru. Výběr svatebních šatů je pro nevěstu výjimečná událost, kde je klíčová empatie a okolnosti schůzky.

 Mobilita salónu dodá na výjimečnosti. Pokud bude možné šaty dovést kamkoliv na místo konání svatby, či nevěstě na vyzkoušení k ní domů, otevřou se cesty na nové trhy.

 Příležitost k výjimečnosti na trhu je tematickými šaty, či možnosti nechat tvorbu na nevěstě, která ve „svůj den“ bude mít opravdu jedinečnou róbu.

 Nabídnout nevěstě možnost platby za služby různými cestami – hotově, bankovním převodem, platební kartou.

 Vytvořit dobré vztahy s dodavateli. Při dlouhodobé spolupráci se otevřou další cesty k vyššímu úspěchu a odlišnosti na trhu.

 Navázání partnerství se souvisejícími obory. Klíčové jsou právě kadeřnictví, kosmetické salóny, květinářství, cukrářství atd. Získání kontaktů i v jiných městech v okolí rozšíří naše možnosti působení.

 Jistá příležitost je i v orientaci na muže – nabídka pánských obleků.

Předpokladem je, že pokud muž půjde vybírat oblek, nebude příliš náročný a využije nabídky nejvíce propagovaného salónu.

 Rozšíření sortimentu na společenské šaty, které lze využít i pro plesovou sezónu.

Mnoho zákazníků využívá možnosti vypůjčení společenských šatů ze salónu.

Toto umožní zvýšení zisků i mimo hlavní plesovou sezónu.

(41)

41 Hrozby

 Stále se měnící módní trendy, kterých může využít konkurence, jsou neustálou hrozbou. Salón může přijít o zákaznice, protože dají přednost aktuální kolekci.

 Cenové války o co nejnižší nabízené služby a šaty. Pro nevěsty je cena důležitým parametrem, a toho může konkurence snadno využít například výprodejem či slevami za rezervaci šatů.

 Zvýšení cen od dodavatelů šatů a dalších služeb.

 S největší pravděpodobností budou prostory salónu v nájmu, proto hrozí kumulace nájemného či ukončení smlouvy.

 Nekvalifikovaný a neprofesionální personál, který odradí potencionální zákaznice od nákupu.

 Obecně klesající počet svateb, či odsouvání manželství na pozdější dobu.

 Využívaní možností koupi levných šatů přes internet a následný prodej dále.

 Salóny zvýší aktivitu nabízených služeb a šatů, pravidelně budou obměňovat výlohy, čímž přilákají více potencionálních zákazníků.

Z podkladů, které vyplynuly ze SWOT analýzy, lze vycházet při zhodnocení úspěšnosti na trhu. Ze zkoumání vyplývá spousta příležitostí pro využití salónu.

Soustředit se především na propagaci internetem. Konkrétně jde o vkusné a atraktivně tvořené stránky s přehlednou a ucelenou nabídkou. Potřeby aktivně vytvářet a zároveň je umět uspokojovat. Dostupnými kanály nabízet neotřelé nápady, netradiční služby, extravagantní šaty a další.

Vypracovat projekt pro expanzi salónu do dalších částí regionu a kraje – pro začátek nabízet dovoz šatů přímo na obřad nebo místo konání svatby. U zkoušky šatů je možné nevěstě nabídnout dovoz několika rób bez závazku s vynaložením minimálních nákladů.

Šaty v nabídce salónu mají odrážet aktuální trendy. Salón má být schopen uspokojit potřeby i náročné nevěsty, a to pomocí různých barevných a velikostních variant. Vhodná cesta jak uspět, je volba zatím v České republice neznámého dodavatele a nabídnout nevěstě uskutečnit vlastní návrh.

Při tvorbě image je důležité mít loajální zaměstnance vhodně reprezentující firmu – profesionálně proškolit poradkyně v daném oboru a stanovit kodex oblékání, prezentace a chování vůči zákazníkům.

(42)

42

Interiér salónu je základ pro vytvoření dobrého dojmu na nevěstu i doprovod.

Prostorná a správně osvětlená kabinka se zrcadly, pohodlné posezení pro doprovod - vše barevně sladěné do příjemných tónů zvýrazňující atmosféru.

Rozpoznáním a eliminací možných hrozeb se zvýší efektivnost vytvořených příležitostí.

V začátku podnikání jsou nejčastější překážkou cenové války, špatně zvolená reklama, ekonomická krize dopadající na potencionální zákaznice, které poté dají přednost cenově dostupnějším šatům před kvalitnějšími.

3.5 Podnikatelský plán

Podnikatelský plán je výchozím produktem pro rozhodování, zda je možné na již zaběhnutém trhu uspět s projektem nového svatebního salónu. Následujících pět bodů by mělo objektivně shrnout možnosti, charakterizující současnou situaci a varianty, které mohou nastat. Důležitou součástí je stanovení prostředků pro zajištění úspěchu.

I. Pravdy

V současné době se na trhu nachází sedm konkurenčních salónů situovaných do centra města, z nichž se jeden nachází v NC Géčko. Salóny jsou stejnorodé v nabídce služeb a velikosti kolekce. Jsou specializované na půjčení šatů. Prodej je nabízen jen po domluvě nebo v případě již neaktuální kolekce.

Interiér salónů působí velmi zaplněným dojmem. Ve studiích se nachází spousta vystavených modelů, působících velmi stísněně. Barvy volené pro salón jsou příjemných odstínů. Prostor vyhrazený pro doprovod není většinou řešen ideálně – nábytek je neúčelně umístěn či nepohodlný.

Poradkyně v salónu jsou nevhodně oblečeny a v některých případech jsou nepříjemné k zákazníkům. Orientace v oboru je znatelná pouze v několika případech.

Běžnou praxí je žehlení, balení a drobné krejčovské úpravy před vyzvednutím šatů.

Salóny využívají převážně internetové stránky k osobní propagaci. Dále využívají zviditelnění pomocí výrazného názvu salónu v okolí vchodu. Studia jsou specializovaná pouze na místní trh, mobilita je v tuto chvíli výsadou pouze dvou salónů. Spoléhají na zákaznice s dostupností od svého bydliště – dojezd MHD, či pěšky.

References

Related documents

Teoretickii d6st je logicky dlendnS. Autor popisuje pifrodnf vlSkna rostlinndho pfivodu jejich chemickd sloZenf a mechanickd vlastnosti. Poukazuje na kritickou

Tato práce popisuje výrobu, testování a charakterizaci biodegradabilních scaffoldů pro kostní tkáně, které mají přesné poměry zastoupení mikrovláken tvořené technologií

Pro návrh Oslo Cultural Centre byla vybrána parcela v historickém prostředí nábřeží, stavba má zahrnovat auditorium, knihovnu, prostory pro výstavy a workshopy, café a

Psaní je pro leváka jednou z nejobtíţnějších činností, se kterou se v ţivotě setká. Měl by na ní být připraven ještě před vstupem do základní

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım diplomov´ e pr´ ace: výborně Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem diplomov´ e pr´ ace: výborně.. Pr˚ ubˇ eh obhajoby diplomov´ e

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım diplomov´ e pr´ ace: výborně minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem diplomov´ e pr´ ace: výborně.. Pr˚ ubˇ eh obhajoby diplomov´ e

Téma Perioperační zátěž z pohledu všeobecné sestry jsem si vybrala, protože je mi velice blízká profese anesteziologické sestry. Při každodenním pohybu na

Příprava na jakoukoliv vyučovací hodinu na základní škole, není v dnešní době nijak určující, není nikde předložena a určena, tedy pro učitele není povinná. Pro

Pokud upadá do bezvědomí, uložíme ho do stabilizované polohy a provádíme protišoková opatření (5T). Pokud je to nevyhnutelné a stav postiženého se nelepší,

V podkapitole 3.5 byla rozpracována projektová dokumentace ke konkrétní žádosti o podporu v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“.. Bude firma

Bakalářská práce se zabývá úlohou zdravotnického záchranáře při předání pacienta na urgentním příjmu. Toto téma bylo zvoleno z důvodu jeho stále aktuálnosti.

stupeň uspořádání slitiny B37 je velmi nízký, to má vliv i na měrný elektrický odpor, který je u této slitiny nejvyšší ze všech měřených binárních slitin (obr..

Diplomová práce je zaměřena na tvorbu hydrofilní nanovlákenné membrány, kde jako nosná vrstva je použita polymerní nanovláknná vrstva, Toto téma je velmi

Dol<torske studium Ing, Miloslava Ledviny probihalo na l<atedie obrribdni a mont1ip Fakulty strojni TU v Liberci od roku 2009 prezendni formou.. Jeho Skolitelem

Formulace cilfi diserta6ni prdce a navrhovan6 metodick6 postupy vych1zej( ze soudasn6ho stavu ieseni drldrch probl6m0 se zav6d6nim nov6ho typu vysokopevnostniho

Názory odsouzených nebyly celkově nijak zvláště překvapující. O práci ve výkonu trestu projevilo zájem více než 75 % odsouzených, o rekvalifikaci a další

1) Zjistit výhody elektronické zdravotnické dokumentace používané na Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, p.o. 2) Zjistit nevýhody

Výsledky výzkumného šetření ukázaly, že všeobecné sestry v některých oblastech dodržují postupy při aplikaci nízkomolekulárního heparinu, jako například

T6ma piedklSdane disertacnl pr6ce z oblasti zpracovdni hoicikovfch slitin je tak z tohoto pohledu v odbornfch kruzich casto diskutovan6 a velmi aktu5lni.. V teto

V r6mci experimentSlni c6sti disertadni prr6cr: doktorand vypracoval metodil,iu pro proviiddni a vyhodnocenl experimentdlnich testfr s cilem kvantifikace

Za poslední čtyři roky, kdy poskytuje psychologické služby na Krajském ředitelství Policie ČR v Liberci, se na ni obrátili pouze čtyři policisté mající potřebu

Pr6ce piedstavuje rispd5nou realizaci r,iiwamjch n6vrhri do textilniho vjrobku, coZ je dle m6ho z6kladni cil desinat6rskd pr6ce.. Re5er5ni d6st je piehledn6, zabihi do tii

Musel také kontrolovat a řídit vedení oděvní masy (výdej služebních stejnokrojů a výstrojních součástek). Ostatní záležitosti sboru a jeho členů byly