• No results found

Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2018-03-21

Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore samt justitierådet Anders Eka

Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet

Enligt en lagrådsremiss den 1 mars 2018 har regeringen (Utbildningsdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina,

2. lag om ändring i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan, 3. lag om ändring i studiestödsdatalagen (2009:287), 4. lag om ändring i skollagen (2010:800).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet

Anita Stawarz och departementssekreteraren Drazenko Jozic.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

(2)

Förslaget till lag om ändring i lagen om tillstånd att utfärda vissa examina

10 §

Orden ”som kan finnas” bör bytas mot ”finns”, särskilt som det av författningskommentaren framgår att bestämmelser av åsyftat slag redan i dag förekommer i andra författningar.

12 §

Paragrafens inledning bör kunna förenklas enligt följande.

Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns även i lagen…

13 §

Tredje stycket bör kunna förenklas enligt följande.

För vissa enskilda utbildningsanordnare som jämställs med myndigheter finns det bestämmelser om behandling av känsliga personuppgifter och om sökbegränsningar i 3 kap. 3 § dataskyddslagen.

14 §

Upplysningsbestämmelsen i andra stycket framstår som överflödig och kan undvaras.

Förslaget till lag om ändring i lagen om yrkeshögskolan

19 a §

Se Lagrådets synpunkt angående 10 § lagen om tillstånd att utfärda

vissa examina. För att uppnå en enhetlighet i förhållande till

(3)

motsvarande bestämmelse i skollagen bör vidare orden ”av en enskild utbildningsanordnare” utgå.

19 c §

Se Lagrådets synpunkt angående 12 § lagen om tillstånd att utfärda vissa examina.

19 d §

Tredje stycket bör kunna förenklas enligt följande.

För myndigheter finns det bestämmelser om behandling av känsliga personuppgifter och om sökbegränsningar i 3 kap. 3 § dataskyddslagen.

Förslaget till lag om ändring i studiestödsdatalagen

Rubriken närmast före 2 §

Med hänsyn till intresset av enhetlighet bör rubriken utformas med beaktande av hur motsvarande rubriker har utformats i andra registerlagar som anpassas med anledning av EU:s

dataskyddsförordning. Rubriken bör därför ändras till ”Förhållandet till annan reglering”. (Jfr remissförslaget till ändring i skollagen, som inte är en registerlag.)

2 a §

Eftersom lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning inte förekommer i någon av de följande

paragraferna i lagen saknas skäl att införa en särskild benämning på

(4)

lagen. Den inskjutna satsen ”här benämnd dataskyddslagen” bör därför utgå.

Förslaget till lag om ändring i skollagen

Kapitlets placering

I remissen föreslås att det nya kapitlet ska införas i skollagen som 28 a kap. Denna placering innebär att kapitlets bestämmelser kommer efter 28 kap. som har rubriken Överklagande. Det framstår sakligt sett som en mindre lämplig placering. Det är naturligare att det nya kapitlet i stället placeras efter 26 kap. som ett nytt 26 a kap.

Bestämmelserna kommer då före de båda kapitel som reglerar överklagandefrågor.

1 §

Se Lagrådets synpunkt angående 10 § lagen om tillstånd att utfärda vissa examina.

3 §

Se Lagrådets synpunkt angående 12 § lagen om tillstånd att utfärda vissa examina.

4 §

Tredje stycket bör kunna förenklas enligt följande.

För myndigheter och vissa organ finns det bestämmelser om behandling av känsliga personuppgifter och om sökbegränsningar i 3 kap. 3 § data-

skyddslagen.

(5)

5 §

Hänvisningarna till andra bestämmelser i paragrafens inledning bör förtydligas enligt följande.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från de sökbegränsningar som avses i 4 § andra stycket samt i 3 kap. 3 § andra stycket

dataskyddslagen…

6 §

Andra stycket bör kunna förenklas enligt följande.

För myndigheter finns det bestämmelser om behandling av personuppgifter som avses i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning i 3 kap. 8 §

dataskyddslagen. Där finns det även bestämmelser för andra än myndigheter som är skyldiga att följa föreskrifter om arkiv.

References

Related documents

Trots att det fanns tillräckligt många studier med medelgod eller hög kvalitet inom behandlingsmetoderna bäcken­ bottenträning, bio­feedback och anal elstimulering så

Mutationstest hos en melanomdrabbad individ, likväl som testning av friska familjemedlemmar bör ske inom ramen för genetisk vägledning där individer ges möjlighet att ta till

Projektet ”Förnyelsearbete i östra Gårdsten” stöttas med 415 000 kronor från Byggkostnadsforum för att hela projektet ska kunna presenteras för en bredare allmänhet.. Redan

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • Fax: 08-561 680 01 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se •

Den föreslagna ändringen har bakgrund i att behandlingen av biometriska data i testverksamhet kommer att behövas för att Sverige ska kunna förbereda sig för användandet av

Förslaget i promemorian medför att känsliga personuppgifter får behandlas för testverksamhet inte bara av Polismyndigheten utan också av Migrationsverket och utlandsmyndigheterna

Omsorgsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679).. Läs mer om hur Vellinge kommun hanterar

3 § Sökningar i syfte att få fram ett urval av personer som grundas på personuppgifter om etniskt ursprung får utföras vid behandling av person- uppgifter i verksamhet hos

Uppsala Bostadsförmedling kan dock inte tillmötesgå önskemål om radering om dina personuppgifter behövs för att fullgöra vårt uppdrag eller det finns en annan laglig grund eller

Dina personuppgifter kan dock behöva sparas en längre tid utanför Tjänsten, om det krävs för att uppfylla rättsliga skyldigheter (till exempel enligt patientdatalagen).. Till exempel

Personnummer och samordningsnummer får be- handlas inom ramen för idrottsrörelsen när sådan behandling är nödvändig på grund av vikten av en säker identifiering eller

Endast de personer i Skurups kommun som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete, har tillgång till dem. För personer med anonymitetsskydd

typer av uppgifter som ska behandlas, vilka registrerade som berörs, till vilka enheter som uppgifterna får lämnas ut samt ändamål och begränsningar för detta,

Namn, adress, telefonnummer, boendesituation, personnummer, relevant hälsodata (såsom hälso- /sjukdoms tillstånd, funktionsvariation, medicinering, samt i vissa fall

• Till Försäkringskassan lämnas uppgift om du är berättigad till ersättning och i vilken utsträckning, dina möjligheter att arbeta, eventuella hinder för ersättning och om det

Enligt en lagrådsremiss den 4 juni 2020 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i utlänningsdatalagen

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Tyri Öhman och ämnesrådet Linda Stridsberg. Lagrådet lämnar förslagen

Enligt 5 § får behandling för att informera studiestödsberättigade om studiestödsförmåner och studiesociala förmåner (4 § första stycket 4) eller för att ta fram

Kommunikationsuppgifter och uppgifter relaterade till Tjänsterna insamlade när Kunden besöker Sölvesborg-Mjällby Sparbanks kontor, bankomater och andra områden

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat behandlingen av känsliga personuppgifter och uppgifter som beskriver en persons utseende i KUT-info som publicerats

Det är viktigt för oss att säkerställa att vi erbjuder dig rätt varor och då vi inte behandlar känsliga uppgifter har vi gjort bedömningen att det ömsesidiga behovet av denna

• För att hantera eventuella reklamationer eller för att kunna uppfylla eventuella garantiåtaganden som följer av vårt avtal med dig eller det företag som du representerar

• Om du lämnar in fordonet för någon annans räkning eller ingår ett avtal med oss som representant för ett företag kan vi komma att behandla uppgifter om ditt namn, dina