• No results found

Fri hyressättning av bostäder Motion 2019/20:2507 av Hans Rothenberg (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Fri hyressättning av bostäder Motion 2019/20:2507 av Hans Rothenberg (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion M2128

Motion till riksdagen

2019/20:2507

av Hans Rothenberg (M)

Fri hyressättning av bostäder

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över bruksvärdessystemet till förmån för marknadshyror och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska bostadsmarknaden har de senaste årtiondena utvecklats till en allt mer extrem situation som i praktiken innebär att ordet ”bostadsmarknad” ej längre är relevant vad gäller hyresrätter, då det är stor brist på dessa, och någon marknad är det inte tal om.

En god blandning i en mix av boendeformer är viktigt för att alla ska kunna hitta den typ av boende som passar en själv. Hus, radhuslösningar, äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter fyller alla en viktig funktion för att möta krav på exempelvis säkerheten i att äga sitt eget boende, eller flexibiliteten i en hyresrätt. Alla delar behövs för att bostads-marknaden ska fungera väl.

Hyresrätten har dock en särskilt viktig funktion för att möjliggöra rörlighet och flex-ibilitet på bostadsmarknaden. Utan höga ekonomiska inträdeskrav är den lämpad för många som vill hitta sitt första boende. Hyresrätten erbjuder dessutom en stor flexibili-tet för den som önskar bo tillfälligt eller är osäker på hur länge man behöver boendet. Sammantaget är hyresrätten viktig för att möjliggöra för människor att flytta hemifrån, samt även för att flytta till jobb eller studier.

Idag är dock bristen på en fungerande marknad för hyresrätter stor i Sveriges större städer vilket uppenbart hämmar Sveriges konkurrenskraft då det blir onödigt stora hinder för människor att tillfälligt eller permanent flytta dit jobben finns.

Hyresmarknaden omfattas idag av en stor handel med svarta kontrakt, tveksamma andrahandsuthyrningar och outnyttjade lägenheter som står tomma då marknadsvärdet inte möter det artificiella pris som lagen kräver. En flexiblare hyressättning, där det blir möjligt att friare än idag sätta hyran, skulle på kort sikt tillgängliggöra fler bostäder och på lång sikt öka byggandet när lönsamheten blir bättre.

Med anledning av vad som anförs i motionen föreslås riksdagen besluta att tillkännage för regeringen att man bör se över bruksvärdessystemet till förmån för marknadshyror.

(2)

Hans Rothenberg (M)

References

Related documents

Egensatta hyror innebär i formell mening inte fri hyres- sättning, eftersom hyresgäster fortfarande har ett evigt besittningsskydd samt kan gå till Hyresnämnden och få prövat om

Förslagen i detta betänkande, tillsammans med samtliga förslag i utredningens tidigare betänkanden, bidrar till en reform i syfte att bidra till ett hälso-. sjukvårdssystem som

Swedish Medtech vill i detta sammanhang särskilt betona att en nära samverkan med den medicintekniska branschen utgör ytterligare en nödvändig förutsättning för att

En ekonomisk satsning på forskning och utbildning inom primärvården saknas SFAM instämmer i konstaterandet att det måste etableras en uthållig forsknings- och

Utredningen föreslår krav på förutsättningar för samverkan vilket vi välkomnar då vi idag ser att förutsättningarna för vår yrkesgrupp, till samverkan mellan verksamheter,

Inte minst befarar Datainspektionen att det kan bli fråga om en kartläggning av individer som kan komma att inkludera behandling av känsliga personuppgifter och personuppgifter

Detta yttrande har beslutats av rättschefen Eva Melander Tell.. Verksjuristen Eva Bergholm Guhnby har

[r]

[r]

handelsrelationen mellan EU och USA, inför mötet i rådet för utrikesfrågor (handel) den 21 november 2019. Fortsatt behandling av ärendet: Regeringen avser fortsätta verka

Utifrån sin kartläggning ska utredaren ta ställning till om det bör göras författnings- ändringar för att effektivise- ra kontrollen av utlänningars vistelserätt och

Sverige, med undantag för de europeiska aktörer vars försäljning av skattepliktiga elektronikvaror understiger tröskelvärdet och som inte säljer sina varor via

Cecilia Johansson cecilia.johansson@gov.se Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Herkulesgatan 17

Genom att frysa misstänkt egendom i ett tidigt skede ökar möjligheten att spåra, säkra och återta brottsvinster (Brå 2019:17).. Forskning visar att illegala pengar i ökande grad

Ytt rande angående promemorian Komp letterande bestämmelser till E U:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om f rysning och beslut om förverkande (Ds 2019:28). Ert ärende

En nyligen publicerad rapport från ESO (2020:1) pekar på flera orsaker till svårigheter som funnits och finns i att utveckla ett sådant tillväxtinriktat investeringsperspektiv på

Samordnaren ska vid behov även samarbeta med andra offentliga utred- ningar inom ramen för utredningsväsendet för att stödja dem i deras arbete med att ta fram och utforma

Svensk Handel hänvisar i övrigt till vårt detaljerade yttrande gällande förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens

Förordningen fastställer villkor som ska gälla för onlinebaserade förmedlingstjänster i deras relation till företagsanvändare som nyttjar deras tjänster.. Syftet är i stora

Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte

Då det redan är stoffträngsel i lärarutbildningen, och inga mål plockas bort, ser Specialpedagogiska skolmyndigheten att det med förslagets nuvarande utformning finns en risk för

I departementsskrivelsen för utredningen också ett resonemang om att myndigheten inte bör inrättas som en styrelsemyndighet eftersom en annan ledningsform ger möjlighet till att

Kulturdepartementet har gett Enköpings kommun möjlighet att yttra sig över remissen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15).