• No results found

Avtjäna fängelsestraff i hemlandet Motion 2020/21:1108 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Avtjäna fängelsestraff i hemlandet Motion 2020/21:1108 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1427

Motion till riksdagen

2020/21:1108

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Avtjäna fängelsestraff i hemlandet

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att dömda brottslingar bör utvisas för att avtjäna sitt straff i hemlandet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Brottsligheten ökar i ett Sverige där vi idag ser att det råder stor brist på platser inom Kriminalvården. Det är en helt ohållbar utveckling med ökad otrygghet och än fler brott till följd.

Uppskattningsvis saknas 1 000 platser på svenska häkten och anstalter. Det är en utveckling som beror på flera faktorer, bland annat att fler kriminella döms till skärpta straff för ett antal brott, något som i sig är positivt.

För att snabbt få till stånd en ändring och få bort kriminella från gatorna ute i det fria samhället bör vi agera skyndsamt. Som komplement till att skapa fler platser bör vi för-ändra systemet så att kriminella avtjänar sitt straff i hemlandet. Detta innebär att brotts-lingar som inte är svenska medborgare men begår brott och döms för dessa i Sverige överförs till hemlandet för att avtjäna straffet där.

References

Related documents

Region Värmland ser positivt på utredningens bedömning att en nationell samordning behövs för att stärka det psykologiska försvaret. Ett stärkt psykologiskt försvar ska värna

handläggaren Martina Olgemar och strategen Anders Westerlund, den sistnämnda föredragande. Norrköping, dag

• Gällande inrättandet av ett nationellt centrum anser Energimyndigheten att det bör överlåtas till den nya myndighetens ledning och andra berörda myndigheter att besluta om

Siun tillstyrker förslaget om ändring i förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap som innebär att Siun undantas

Beslut i detta ärende har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Ellen Jenmert. 1 den slutliga handläggningen har också enhetschefen Annelie

Antalet inkomna mål om arbetslöshetsförsäkring under åren 2017–2019 har upp- gått till cirka 800–900 mål om året.. Under innevarande år fram till mitten av au- gusti har 765

Arbetstagaren kan, med utredningens förslag, få rätt till återanställning till ett arbete som arbetstagaren inte bedömdes ha kvalifikationer för i turordningsfasen, men

Det är därför väld igt viktigt att förutsättnin garna för en idéburen välfärd förbättras och att ett system där m öjligheterna till IOP och andra typer av avtal förtydligas

Sammanfattningsvis gör Region Uppsala bedömningen att förslagen i utredningen bidrar till en tydlighet för kommuner och regioner när det gäller formerna för samverkan med

I de delar av utredningen som berör hälso- och sjukvården och främst primärvården, redovisas förutsättningar och möjligheter att kunna involvera idéburna organisationer i

Region Östergötland hoppas att information, stöd och vägledning bidrar till att ramarna för likabehandling på sikt utvecklas till att inkluderar både en företagsekonomisk och

- Länsstyrelsen tillstyrker, med de reservationer som framgår nedan, införande av allmänna regler för återvinning för anläggningsändamål av avfall av berg, jord, betong och tegel

Vid byte av verksamhetsutövare bör det vara tydligt om det är den tidigare eller den nya verksamhetsutövaren som ska informera kommunen om ändrade uppgifter. Återvinning

Förslagsställaren anger att tillstånds- och anmälningsplikt medför kostnader för verksamhetsutövare och myndigheter och syftet med förslagen om undantag är att säkerställa att

Riksbyggen är positiv till Naturvårdsverkets förslag att kompostering av park- och trädgårdsavfall med årligen tillförd mängd på upp till 50 ton ska undantas från tillstånds-

8.2.2 Ställ krav på kollektivavtalsliknande villkor för att betala ut assistansersättningen Bra villkor för landets personliga assistenter innebär i ett långsiktigt perspektiv

Utredarna föreslår därför att lämplig myndighet får i uppdrag att kart- lägga i vilken utsträckning assistansanvändarna använder sig av möjligheten att få ett högre

Alternativ 1 syftar till att ”sänka skatten för dem som i dag betalar statlig inkomstskatt samt att minska antalet personer som betalar statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster

Vid en höjning av skiktgränsen blir detta den enda möjliga beteendeeffekten av förslaget i alternativ 1 för samtliga höginkomsttagare över den nya brytpunkten, eftersom de

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen

All verksamhet inom Frälsningsarmén sker inom ramen för ett registrerat trossamfund som, fram till lagen om trossamfund som associationsform kom 1998, verkade i form av en

Utredningens förslag: Bidrag ska inte lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten,.. utövar våld, tvång eller hot eller på