• No results found

Uppdrag till Institutet för språk och folkminnen att utarbeta förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag till Institutet för språk och folkminnen att utarbeta förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken"

Copied!
4
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Kulturdepartementet

Regeringsbeslut 23

2019-06-27

Ku2019/01339/CSM

Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 16 E-post: ku.registrator@regeringskansliet.se

Uppdrag till Institutet för språk och folkminnen att utarbeta förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Institutet för språk och folkminnen (Isof) att utarbeta ett förslag till ett långsiktigt och samlat handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken i de delar som avser finska, jiddisch,

meänkieli och romani chib. Programmets syfte är att främja möjligheten för de nationella minoritetsspråken att revitaliseras och fortleva som levande språk i Sverige.

Arbetet med att utarbeta förslaget ska följa de utgångspunkter som anges i skrivelsen Nystart för en stärkt minoritetspolitik (skr. 2017/18:282). Isof ska inhämta underlag och förslag från Länsstyrelsen i Stockholms län, Statens kulturråd, Statens skolverk, lärosätena med ansvar för de aktuella nationella minoritetsspråken, organisationer som företräder talare av språken, Sveriges kommuner och landsting samt andra myndigheter och aktörer som Isof bedömer är relevanta.

I genomförandet av uppdraget ska samråd med de berörda nationella minoriteterna ske. Isof ska i samband med genomförandet föra en dialog med Sametinget med anledning av det pågående arbetet med de samiska språken.

Isof ska göra en uppskattning av de kostnader som förslagen kan medföra och analysera konsekvenserna av sitt förslag.

Regeringskansliet (Kulturdepartementet) ska fortlöpande informeras om uppdragets genomförande. Isof ska senast den 15 maj 2020 redovisa

(2)

2 (4)

uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Senast samma dag ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet.

Finansiering

Den totala kostnaden för att genomföra uppdraget under 2019–2020 beräknas uppgå till 1,3 miljoner kronor.

För uppdragets genomförande får Isof under 2019 disponera högst 800 000 kronor. Kostnaderna ska belasta de under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslagen 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter, anslagspost 18 med 600 000 kronor och 7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer, anslagspost 2 med 200 000 kronor för budgetåret 2019.

Medlen för budgetåret 2019 utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast den 1 november 2019. Medel som ej nyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 mars 2020. Regeringen har beräknat att 500 000 kronor ska avsättas för 2020. Beslut om det aktuella anslaget för 2020 fattas genom riksdagens beslut om

budgetpropositionen.

Skälen för regeringens beslut

Av språklagen (2009:600) och lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk följer ett särskilt ansvar att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Därtill ska barns användning av det egna minoritetsspråket främjas särskilt.

I proposition En stärkt minoritetspolitik (prop. 2017/18:199) konstaterar regeringen att språk och kultur är kärnan i de nationella minoriteternas identitet. En fungerande överföring av språk och kultur mellan generationer är därför en central uppgift för minoritetspolitiken.

I skrivelsen Nystart för en stärkt minoritetspolitik (skr. 2017/18:282) gör regeringen bedömningen att ett långsiktigt och samlat handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken bör utarbetas och antas. Vidare anger regeringen att Institutet för språk och folkminnen är en given aktör i arbetet med att utarbeta programmet i fråga om finska, jiddisch, meänkieli och romani chib men att även andra statliga myndigheter såsom Statens skolverk, Kulturrådet och lärosätena med särskilt ansvar för

(3)

3 (4)

minoritetsspråken på olika sätt behöver involveras i arbetet med att utarbeta programmet.

I skrivelsen En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032 (skr. 2011/12:56) pekas kultur och språk ut som ett särskilt område. I strategin görs bedömningen att romers kultur och språk bör synliggöras, bevaras och utvecklas i enlighet med målet för den nationella minoritetspolitiken.

Det är nödvändigt att fortsatt vidta åtgärder för att vända den pågående språkbytesprocessen som de nationella minoritetsspråken genomgår. Detta för att de nationella minoritetsspråken ska kunna revitaliseras och fortleva som levande språk i Sverige. Det är därför angeläget att ett långsiktigt och samlat handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken utarbetas.

Det är mot denna bakgrund som regeringen bedömer att Institutet för språk och folkminnen bör ges i uppdrag att utarbeta ett förslag till ett sådant handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib.

På regeringens vägnar

Peter Eriksson

(4)

4 (4) Kopia till Finansdepartementet/BA, K, SFÖ Utbildningsdepartementet/S, UH Kulturdepartementet/KL, KO Lunds universitet Länsstyrelsen i Stockholms län Sametinget Statens kulturråd Statens skolverk Stockholms universitet Södertörns högskola Umeå universitet

References

Related documents

I Skånes och Stockholms län där prisökningen har varit som störst mellan 1996 och 2011, har priserna på småhus ökat med 163 resp.. 162 procent i reala termer (även om

Trots att många kommuner uppger svårigheter för ungdomar att hitta en bostad är det knappt 30 procent av kommunerna som uppger att de arbetar med särskilda insatser för

6 a § andra stycket socialtjänstlagen omformuleras till att ange att socialnämnden får, även utan vårdnadshavarens samtycke, besluta om bistånd för livsföringen till barn som

8.3 Institutet för språk och folkminnen ska överta länsstyrelsens uppdrag Luleå kommun ställer sig positivt till utredningens förslag att Institutet för språk och

-Vilken av myndigheterna Institutet för språk och folkminnen (Isof) och Länsstyrelsen i Stockholms län som har bästa förutsättningar att ansvara för det

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från experten Lars Lindgren..

Institutet för språk och folkminnens (Isof) rapport (dnr 17–19/1503) är en slutre- dovisning av regeringsuppdraget att utreda formerna för hur språkcentrum för finska och

Mot denna bakgrund beslutade Regeringen i juni 2018 att ge Institutet för språk och folkminnen (Isof) i uppdrag att utreda förutsättningarna för att organisera språk- centrum

Kommunen ser att det finns vinster för den romska minoriteten och flera aktörer i Uppsala kommun och Uppsala län i att kunna samarbeta med det kommande språkcentrum för romani

Institutet för språk och folkminnen (Isof) ställer sig positiv till utredningens förslag om en precisering av demokrativillkoren för bidrag till civila organisationer, av de

Programmets huvudsakliga syfte är att främja möjligheten för de samiska språken att revitaliseras och fortleva som levande språk i Sverige.. I programmet presenteras förslag

I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken, däribland samiskan. Det allmänna ska i övrigt

§ 44 Uppdrag till Sametinget att utarbeta förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska

Men kommer ej ihåg mer om det de sade om våråret^att de bar säden från Kopia från Institutet för språk och folkminnen, Accnr.. Lan dsm åls ark ive t Upp sal a

Att stärka barn och ungas rätt till sin kultur, sitt språk och sitt kulturarv, och säkerställa att de har tillgång till en undervisning av god kvalitet är viktigt för att

Institutet för språk och folkminnen föreslår i delrapporten att språkcentrum för finska och meänkieli inrättas inom ramen för myndigheten.. Språkcentrumet för finska

Remiss från Institutet för språk och folkminnen (Isof) om Förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken. Remissmissiv, förslag till

Villkoren för tvåspråkig undervisning är alltså anpassad för barn som invandrat från andra länder och behöver lära sig svenska, och inte till den situation som råder för

Kommunstyrelsen har remitterat Institutet för språk och folkminnens förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli

Vikingatida skriftkultur i Uppland och Söderman- land (Runrön. Runologiska bidrag utg. av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 20), Uppsala: Institutionen

Villkoren för tvåspråkig undervisning är alltså anpassad för barn som invandrat från andra länder och behöver lära sig svenska, och inte till den situation som råder för

SOFI har gjort avsteg från att bokföra en faktura enligt gällande regelverk (förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring 9 § samt ESV:s föreskrifter till

Delegationens förslag: Regeringen bör tydliggöra att myndigheterna ska verka fr en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hällbar utveckling genom att detta anges i6