• No results found

Mats Fält; Napoleon skapade monstret som satte Europa i brand

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Mats Fält; Napoleon skapade monstret som satte Europa i brand"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

L Q) ~ u :o co

form för fortplantning, som kan leda till "onaturliga" förhållanden mellan föräldrar och barn. Men provrörsbe-fruktning samt spermie- och äggdo-nation är också onaturliga, liksom kejsarsnitt. Om man är rädd för möj-ligheten till "skräddarsydda" barn

"Hur vi skall förhålla oss till

ter, för att övervaka forskning och tillämpning av gen-och bioteknik. I beskrivningen av dessa kontrollor-gan blir Fukuyama, rent ut sagt, slar-vig och naiv. Först får vi sätta upp dessa mäktiga kontrollorgan, sedan får vi avgöra exakt vad de skall göra och hur. Att människor kan känna tveksamhet inför dessa kontrollorgan (som i sin tanke

varandra när Vissa människor

bär likheter med USA:s krig mot

börjar att radikalt modifiera

sig själva?

"

borde man ha dragit gränsen långt tidigare än kloning. Med en fokuse-ring på handlingen ser man ett nog viktigare skäl till att vara kritisk till reproduktiv kloning i dagens läge, nämligen att metoden innehåller stora risker för både barn och mödrar.

Fukuyama försöker i bokens sista del ge riktlinjer för en gen- och bio-teknikpolicy. Han förordar att vi snarast skapar globala kontrollorgan med extraordinära

maktbefogenhe-terrorismen) ser Fukuyama som farligt, för det får inte vara för många som inte tror på att dessa organ kan fungera. Tyranner saknar, som Edmund Burke påpekade, sällan förevändningar. Att förse dem med nya förevändningar, är en socialt oansvarig uppmuntran till nya möjligheter och lockelser till maktmissbruk.

Fukuyama befinner sig inte på den gyllene medelväg han säger sig söka. Han är långt inne i det bio-konservativa lägret, och hans tankar och förslag tilllösningar skapar nya problem. Trots det är hans bok otve-tydigt det första viktiga bidraget i 2000-talets debatt om vart vi vill att

, EUROPAS HISTORIA

Napoleon sl<apade monstret

som satte Europa

i

brand

Av Mats Fält

Napoleon var en av den starka, farliga statens fä

d

er.

Världen b

l

ev sämre att

l

eva i av hans bi

d

rag till

mänsklighete

n

s utveckling

.

N

står U VET JAG där, på kommu-VARFÖR de nalrådsbokhyllan i förortskommunen. Officerarna från Paris garde, de polska lansiärerna och ett av husarregementena. Napoleons

officerare som i sin kejsares tjänst härjade i Europas länder under artonhundratalets två första decen-nier. De är ännu ett tecken på napo-leonmytens lyskraft, snart två hun-dra år efter katastrofen vid Waterloo och "den lille korsikanens" död på

m

l

Svensk Tidskrift !2002, nr

s

i

människan och samhället skall gå, och Fukuyama ger oss verktyg att bygga vidare med.

Vi kommer att ställas inför svåra frågor som måste lösas snart. Hur vi skall förhålla oss till varandra när vissa människor börjar att radikalt modifiera sig själva? Finns riskerna för en för biologistisk syn på män-niskan? Hur skapar vi ideer och sam-hällen som drar nytta av gentekni-kens fantastiska möjligheter? Finns det goda i det post-mänskliga? Dessa och andra frågor måste debatteras mycket snart, och Fukuyama har rätt i att deras sprängkraft är mycket stor.

Waldemar Ingdahl

(waldemar.ing-dahl@eudoxa.se) är VD för tankesmedjan Eudoxa och författare till boken "Som egen-mäktiga gudar" om den svenska debatten om gen-och bioteknik på 70-och 80-talen.

BOKFAKTA

Författare: Francis Fukuyama

Titel: Dur posthuman future: Consequences of the biotechnology revolution

Förlag: Farrar, stratus and Giroux, New York 2002

S:t Helena. En lyskraft som mycket metodiskt byggdes upp under Napo-leons hela karriär, från insatserna för revolutionen under det tidiga 1790-talet till de sista åren av haltande hälsa vid sydatlantens strand.

Napoleon är en av de historiska gestalter som nästan alla faktiskt kän-ner till. Han förekommer inte bara i svenska bidrag till schlagerfestivaler, utan i väldigt många sammanhang, inte minst konstnärliga och litterära. Ofta som symbol för styrka, kreati-vitet, modernitet, mod och fram-gång. Verkligheten bakom myten var, som så ofta, något helt annat. Att Napoleons imperium aldrig fick den nödvändiga stabiliteten är ingen nyhet. Däremot vet nog många inte hur labil konstruktionen faktiskt var -och hur lite Napoleon själv bidrog

(2)

till en långsiktigt hållbar lösning av frågan hur Europa skulle styras och vilken plats stormakten Frankrike skulle ha i denna världsdel.

Det senaste bidraget till den kri-tiska granskningen av Napoleons livsverk har skrivits av den

osanno-"

Världen blev sämre att

leva i på grund av

Napoleon Bonaparte.

"

likt produktive engelsmannen Paul Johnson. Författaren presenterar på de knappt 200 sidorna en både bred och fängslande skildring av Napole-ons insatser inom skilda områden. I huvudsak ägnas intresset politik och militaria men även propaganda, den store lille mannens kärleksliv och gynnandet av konsten hinns med.

NAPOLEON ÄNDRADE HISTORIEN Johnsons huvudteser är dels att Napoleon är ett ovanligt bra exempel på att den materialistiska synen på historien saknar grund. Det finns förvisso individer som genom sitt agerande ändrat historiens gång. Dels att Napoleon som statsman och imperiegrundare var ovanligt miss-lyckad och föga ägnad för uppgiften. Det han byggde upp genom strålan-de segrar på slagfältet blev aldrig mer än en ständigt föränderlig massa av folk och stater som successivt blev allt mer fientligt inställda till den franska kulturimperialism som drabbade dem.

Den till en början positiva attity-den till revolutionens ideal, attity-den fran-ska rationaliteten och medborgarens plats i historien förbyttes genom fransmännens plundringar och halv-rasistiska attityd i fientlig nationa-lism. En nationalism som till slut brann lika starkt för Tyskland och Spanien som någonsin den franska brunnit för Frankrike. Napoleons upplösande av det Tyskromerska Riket 1806 kan ses som formalia men

även det stärkte motståndet. Nu behövde den tyska nationalismen inte längre konkurrera med lojalite-ten till det urgamla kejsardömet. Napoleons krig skapade det monster som senare under historien uppre-pade gånger kom att hota Frankrike

och sätta hela Europa i brand. Han förstod inte att inte ens hans armeer kunde kuva en hel konti-nent, när den väl samlade kraft för att slå tillbaka.

SAKNADE LÅNGSIKTIGHET Istället för att i samarbete med fol-ken i de länder armen ockuperat skapa nya institutioner blev de underhållsländer för Frankrike och dess krigsmakt. Franska officerare och tjänstemän bildade den nya europeiska överklassen. Genom de ständigt nya krigen ökade kraven på skatter och förnödenheter. Napole-ons armeer levde av de länder där de befann sig. Ett fälttåg innebar en mindre katastrof även för de stater som formellt var allierade med den franska stormakten.

Ä ven inrikespolitiskt saknades det långsiktiga perspektivet. Napo-leon fattade själv otaliga beslut och byggde inte heller i Frankrike upp en statsapparat som kunde fungera utan hans egna insatser. De representativa församlingarna saknade verklig makt - i sak betydelselösa folkomröstningar användes som ett sätt att ge regi-men den legitimitet den sakna-de. Korruptionen var utbredd. I toppen av samhällspyramiden fanns kejsarens egen familj och den hög-sta militärledningen, marskalkarna. Även de senare var dock uppfostra-de att inte ta egna initiativ. Många av dem var både modiga och kom-petenta, men inte de självständiga ledare som hade krävts för att hålla ihop Europas starkaste militärstat

STARKA STATENS FADER I likhet med vår egen Karl XII sak-nade Napoleon förmågan att söka

fred när det hade varit möjligt. Även i slutet av karriären, på hösten 1813, kom det bud med rimliga villkor från Wien och London. Napoleon vägrade dock erkänna sig besegrad, offrade ännu fler franska liv och drevs till slut i landsflykt.

Paul Johnson ser Napoleon som en av den starka, farliga, statens fäder. Hans rike var tryggare än revolutionens kaos och tyranni men ändå inte en rättsstat. Med några undantag var inte massakrer och mord en del av systemet men polis-spioner, noggrant styrda media och diktatur var det definitivt. Armen var statens kärna och veteranernas lojalitet en förutsättning för regi-mens överlevnad. Kombinationen av den halvtotalitära staten och gödan-det av den växande nationalismen innebär att de problem kejsaren läm-nade i arv till sin omvärld väger betydligt tyngre än de insatser inom lagstiftning och administration som trots allt kan räknas honom till godo. Världen blev sämre att leva i på grund av Napoleon Bonaparte. Mot detta väger Gericaults och Davids tavlor och imperiets lysande parader lätt.

De många kampanjerna på Europas slagfält skildras

övergri-"

Alltför många veteraner

hade stupat eller

f

ått lämna

aktiv tjänst.

"

pande. Utrymmet medger inte mer. Trots det lyckas Johnson förmedla många intressanta kommentarer till utvecklingen och dess orsaker. Armens styrka minskade under de senare åren. Alltför många veteraner hade stupat eller fått lämna aktiv tjänst. Den växande bristen på bra hästar undergrävde möjligheterna att använda kavalleriet som ett effek-tivt taktiskt vapen. Samtidigt refor-merades den preussiska armen och den växande antifranska

(3)

.._ Q) ....:::.:: u :o C()

men gav ny styrka åt motståndarna. Den franska överlägsenheten, när den fortfarande gjorde sig gällande, handlade allt mer om Napoleons förmåga att samla resurser, inte om soldaternas utbildning eller "elan".

Paul Johnsons "Napoleon" är ett utmärkt, och dessutom underhål-lande, motmedel för alla som kän-ner att de trots en god dos boklig bildning har svårt att skilja myten från verkligheten, svårt att se allt det som skiljer Korsikas störste son från andra mer konstruktiva, mindre

blodtörstiga, aktörer på historiens scen.

Den som fortfarande tvekar om Napoleons rätta jag kan fortsätta med den franske akademiledamoten Jean Dutourds engagerade "Le feld-mare-chal von Bonaparte" (Flammarion, 1996). Titeln syftar på vad som kun-nat hända om Napoleons Korsika för-blivit en del av Genua och kejsaren sökt sin lycka i Wien. Enligt Johnson hade han faktiskt i sin ungdom planer på att ansluta sig till dåtidens över-lägset bästa flotta, Storbritanniens

VALRÖRELSER

Slå först och ge aldrig upp

Av

U

lf E

m

anueli

Attack är

n

yckeln till seger i varje val. Om man inte

lyckas med attacken måste motattacken vara desto

snabbare och effektivare.

' '

Don't quit, don't ever quit" är James earville och Paul Begalas första regel för att vinna ett val. Denna första regel åtföljs av ytterli

-gare elva regler som de menar är grundläggande för en framgångsrik kampanj.

De flesta av dessa regler kan tyck-as självklara men med den gångna svenska valrörelsen i åtanke så är de värda att understrykas. Till exempel vikten av att sätta ramen för vad som skall debatteras. earville/Begala nämner som ett lysande exempel Ronald Reagans enkla fråga till väl-jarna 1980, "Are you better of today than four years ago?". Genom den hade han satt ramen för hela val-kampanjen och slagit fast vad väljar-na hade att ta ställning till på valda-gen. I Sverige såg vi tydligt hur Folk-partiet, förmodligen utan att förstå

det, lyckades föra upp språktestet som en av de stora frågorna under valkampanjen. Genom språktestet fick man stor del av valrörelsen att hamna inom ramen för integra-tionsfrågor. Socialdemokraterna som i valkampanjen 1998 lyckades sätta ramen genom mantrat vård, skola och omsorg misslyckades totalt i år. Vänsterpartiet misslyckades kanske ännu mer, Gudrun Schyman tvinga-des till skrikiga artiklar på DN debatt.

"NEGATIVE CAMPAIGNING"

earville/Begala diskuterar utförligt fördelar och nackdelar med negative campaigning. Negative campaigning är en naturlig del av politik, efter-som att det handlar om att vinna eller förlora. Även medias arbetssätt gör negative campaigning till en naturlig del av en kampanj, earvil-le/Begala citerar den republikanske valstrategen Roger Ailes som menar

Em

l

Svensk Tidskrift l2oo2, nr si

Royal Navy. Dutourd gör detsamma som Johnson, fast med ett mer franskt perspektiv: visar hur mycket olycka som Napoleons framfart med-fört både för hans adopterade foster-land och för resten av Europa.

Mats Fä

l

t

(mats.falt@kommun. tyre-so.se) är kommunalråd i Tyresö

BOKFAKTA

Författare: Paul Johnson

Titel: Napoleon

Förlag: Weidenfeld & Nicolson, 2002

att media endast fokuserar på fyra saker: skandaler, klavertramp, opi-nionsundersökningar och attacker. Tre av dem är dåliga, alltså återstår bara att vara offensiv. Författarna understryker effektiviteten av en mottack, "counterpunch". Bill elin-ton, författarnas favorit alla katego-rier, visade exempel på detta i en val-debatt 1992 med Jerry Brown. Plöts-ligt attackerade Brown Hillary elin-ton och menade att hon utnyttjat sin ställning för egens vinnings skull, Clintons svar tog helt udden av attacken: "How dare you jump on my wife like that! You're not fit to stand on the same stage with her". I Sverige finns det en utbredd miss

-tänksamhet mot negative campaig-ning, under sommaren hade Expres-sen ett antal artiklar där man citera-de earville/Begala och skrev allcitera-deles förfärat att nu skulle moderaterna attackera under hela valkampanjen. En synpunkt som är svår att förstå då det egentligen är ganska naturligt att politiska partier granskar varan-dras förslag och regeringens merit-lista. Politisk debatt utan attacker skulle bli torftig och innehållslös.

Och ett inte ringa problem med moderaternas valrörelse den här gången var väl just att de inte lycka-des utforma attacken mot regering-en så att dregering-en bet. Trots att vi har världens högsta ska t ter lyckades

References

Related documents

Det får anses tillräckligt för att läsaren skall bli varse om hur regleringarna istället kan vara utformade och sedermera ta ställning till huruvida en förändring av svensk

Även förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter förekommer, bland annat när eleverna går

innehåller flyktiga organiska föreningar eller andra förorenigar från en skorsten eller en reningsanläggning till luften.. Diffusa och

Scotch Double (Scd). Vanligast förekommande vid mixed-tävlingar där dam och herre spelar i 2-mannalag. Ett gemensamt protokoll förs, där spelarna turas om att slå vartannat

ningen avser samt att minst 30 dagar (tävlingsdagarna oräknade) förflutit sedan så skett. Efter denna period äger hund ej vidare tävla i den klass var- ifrån uppflyttning skett.

Om hunden vid förarens ankomst kommer denne till mötes, eller om hunden går ifrån figuranten innan domaren kommenderar avhämtning, kan poäng ges för delar av momentet... 4) Rygg-

När väljarna ställs inför ett antal påståenden kring vilka de faktiska problemen inom vården är, framkommer att de största problemen varken anses vara vinstuttag i de

De två svenska fiskarna från Göteborg åta- lades 2009 för att ha bedrivit otillåtet fiske utanför det av Marocko ockuperade Väst- sahara under tiden från och med april 2007

Jag valde att avgränsa mig till tre olika upplagor av Alla tiders historia från samma förlag för att på detta sätt kunna visa på en tydlig förändring hos en specifik lärobok

Once more, Kalmar became the hub in a great union, this time uniting the Kingdom of Sweden and the Polish-Lithuanian Rzeczpospolita, Unfortunately, this brave experience

THE ADMINISTRATIVE BOARD OF KALMAR COUNTY'S ROLE AND EXPERIENCES CONCERNING CONTAMINATED SITES Jens Johannisson Administrative Board of Kalmar County, Sweden.. THE ROLE OF

För att inte förväxla fältfritidsledarnas främjande roll i det förebyggande arbetet med den fältverksamhet socialtjänsten har, kommer begreppet mobila fritidsledare att vara

utvecklingsnivån, samt innebära en ambitionshöjning i arbetet med hållbar utveckling i alla länder. Agendan spänner över en lång rad samhällsutmaningar, från att utrota

korvgrillning inte ett alternativ i år men kanske ni kan skriva en hälsning och hylla barnen i kommunens kommunikationskanaler, uppvakta press och berätta vilka skolor i kommunen

• för avhandlingar som, av forskare vid Malmö högskola, formellt läggs fram vid annat lärosäte gäller att författarna, och området, bör sträva efter att dessa

While the interaction between the surface deforma- tion and the dissolution and passivation processes tends to minimise the forming crack width, the surface

I Skolverkets rapport om hur väl läroböcker stämmer in på värdegrunden 46 lyfter de fram kravet att lärare måste kunna identifiera subtil diskriminering och kränkning

De oberoende variablerna som testades är som tidigare nämnt: Entreprenörens Utbildning, Erfarenhet, Om Projektet har en hemsida, Entreprenörens tidigare crowdfunding erfarenhet

verkat för att göra de egna erfarenheterna av detta pedagogiska arbete tillgängliga för andra. Den sökande läraren skall även kunna problematisera och reflektera

Jag anser att lojalitet kan vara ett verktyg för att skapa eller upprätthålla en.. relation som

Ett tillstånd skall återkallas om den för verksamheten ansvarige inte iakttar sina skyldigheter enligt lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet,

Elever med skolbakgrund som kommer till Sverige när de är nio, tio år eller äldre och på svenska läser de allra enklaste böckerna för den första läsinlär- ningen mår bra av

ståelse för psykoanalysen, är han också särskilt sysselsatt med striden mellan ande och natur i människans väsen, dessa krafter, som med hans egna ord alltid