• No results found

VAD ÄR PEDAGOGISK SKICKLIGHET

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "VAD ÄR PEDAGOGISK SKICKLIGHET"

Copied!
10
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

VAD ÄR PEDAGOGISK SKICKLIGHET

?

Omfattning Bredd Kvalitet

Katarina Winka UPL 2011

(2)

Vad är pedagogisk skicklighet?

Breda, gedigna och aktuella kunskaper i ämnet är en nödvändig, men inte tillräcklig, förutsättning för

pedagogisk skicklighet. Även följande har betydelse:

oUndervisningsförmåga (planering, genomförande, examination och utvärdering samt handledning)

oForskningsanknytning i undervisningen

oFörmåga att genom förhållningssätt och val av

undervisningsmetoder aktivera studenterna till egen inlärning och kritiskt tänkande

oEngagemang för läraruppgiften

oFörmåga att kommunicera med studenter och kollegor

Ur SOU 1992:1 (Frihet, ansvar, kompetens)

(3)

VAD ÄR PEDAGOGISK SKICKLIGHET?

Ramsden, Paul. 1992. Learning to teach in higher education. Routledge. London.

En bra lärare (enligt Paul Ramsden):

(4)

VAD ÄR PEDAGOGISK SKICKLIGHET?

Det innefattar mer än vad läraren gör i klassrummet!

Fokus på läraren  lärarskicklighet

Fokus på lärandet  pedagogisk skicklighet

(5)

VAD ÄR PEDAGOGISK SKICKLIGHET?

Förutom lärarskicklighet, som visar sig i undervisningssituationen, ingår

Utveckling av pedagogisk verksamhet inom ämnet

Utveckling av läromedel

Kunskaper om högskolepedagogisk forskning

Spridning av forskningsresultat

Handledning av doktorander

Genomförande av sakkunniguppdrag

Universitetslärares pedagogiska utveckling och meritering. Pedagogiskt program. SULFs skriftserie 33/2009. Sveriges universitetslärarförbund.

(6)

VAD ÄR PEDAGOGISK SKICKLIGHET?

Förmåga och vilja att regelmässigt tillämpa det förhållningssätt, de

kunskaper och de färdigheter som på bästa sätt främjar lärandet hos de

studenter läraren har.

Detta skall ske i enlighet med de mål som gäller och inom de ramar som står till buds och förutsätter kontinuerlig

utveckling av egen kompetens och undervisningens utformning.

(ur riktlinjer för Uppsala universitet)

(7)

Boyer, E. (1990). Scholarship reconsidered. Washington, DC: The Carnegie Foundation.

(8)

En professionell forskare

Har ett syfte med sin forskning

Gör medvetna val av arbetsmetoder (förberedelse,

datainsamling, analys), resultat att presentera, sätt att presentera

Kommunicerar sin kunskap med kollegor och granskare

Trigwell, K. 2004. Handout from conference presentation.

Använd samma arbetssätt och inställning till undervisning!

En professionell lärare…

oHar ett syfte med sin undervisning

oGör medvetna val …

oKommunicerar…

(9)

Scholarship of Teaching

Lärares pedagogiska skicklighet kan beskrivas i nivåer:

Scholarship of Teaching SPRIDA

Teaching Expertise KUNNA

Teaching Excellence GÖRA

Kreber, Carolin. 2002. Teaching excellence, teaching expertise and the scholarship of teaching. Innovative higher education, 27: 5 – 23.

(10)

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lärare som antas till den Pedagogiska Akademin erhåller den pedagogiska kompetensgraden

Excellent Teaching Practitioner (ETP) och en löneökning. Även institutionen får ekonomiskt bidrag.

Den sökande läraren skall i sin ansökan redovisa hur han eller hon över tid, medvetet och

systematiskt, strävat efter att utveckla studenternas lärande i det egna ämnet samt hur han eller hon

verkat för att göra de egna erfarenheterna av detta pedagogiska arbete tillgängliga för andra.

Den sökande läraren skall även kunna problematisera och reflektera kring sina

pedagogiska handlingar med hjälp av litteratur och andra källor och redovisa hur han eller hon med

hjälp av dessa utvecklat sitt tänkande kring lärande och undervisning.

References

Related documents

Lärarna förklarar att de genom att reflektera före undervisning kan komma till insikt med att de behöver hämta inspiration från olika modeller och använda sig av olika

Med ett sociokulturellt perspektiv på lärande blir det m a o centralt, även i kurser och utbildningar som bedrivs över nätet, att skapa forum för diskussion där studenterna får

En anledning till att betydelsen av den pedagogiska skickligheten inte tillmäts lika mycket vikt kan även vara att karriärvägen är otydlig eller nästintill obefintlig då det som

Kontroller totalt Godkända Mindre allvarliga brister Allvarliga brister Utan allvarlig anm.. 262 31 127

Studiemedel avskrivs i regel vid dödsfall liksom den skuld som inte hinner betalas före 66 års ålder.. När du började studera vid universitet/högskola, seminarium eller

Även i denna grupp finns 3 lärare representerade och för dem betyder individualiserad undervisning att den är anpassad till eleven och individuell betyder att eleverna jobbar på i

En pedagogisk meritportfölj kan användas för utveckling och bedömning och är till nytta både för den enskilda läraren och för universitetet eller högskolan.. Idén har vuxit

Vid tillsättning av denna anställning som professor skall vikt fästas främst vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt skall fästas vid den