• No results found

Fysisk aktivitetsnivå, smärtintensitet och funktionsnedsättning hos personer med ländryggssmärta : - En enkätstudie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Fysisk aktivitetsnivå, smärtintensitet och funktionsnedsättning hos personer med ländryggssmärta : - En enkätstudie"

Copied!
29
0
0

Full text

(1)

Examensarbete

Nivå Magister

Fysisk aktivitetsnivå, smärtintensitet och

funktionsnedsättning hos personer med

ländryggssmärta- En enkätstudie

Level of physical activity, pain intensity and disability

among people with lower back pain- A survey study

Författare: Linnea Gunnesson och Anna Zetterlund

Handledare: Björn Äng Examinator: Linda Vixner Ämne/huvudområde: Fysioterapi Kurskod: MC3028

Poäng: 15 Hp

Examinationsdatum: 2018-05-31

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten open access.

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access):

Ja ☐ Nej ☐

(2)
(3)

Sammanfattning:

Bakgrund

Ländryggssmärta är mycket vanligt förekommande i västvärlden. Det innebär stort lidande för individen och stora kostnader för samhället. Idag behandlas ryggsmärta med information om att vara aktiv och vid behov rådgivning om smärtstillande läkemedel. Mer kunskap behövs gällande fysisk träning som prevention och behandling av akut- och subakut ländryggssmärta.

Syfte

Syftet med studien var att, för patienter med akut- och subakut ländryggsmärta, beskriva den fysiska aktivitetsnivån samt eventuella skillnader i smärtintensitet och funktionsnedsättning mellan grupper med olika aktivitetsnivåer. Syftet var även att undersöka samband mellan aktivitetsnivå och smärtintensitet respektive aktivitetsnivå och funktionsnedsättning.

Metod

Studien var en enkätstudie med tvärsnittsdesign. Deltagarna var 15 patienter, 9 kvinnor och 6 män, medelålder 49,2 år, som sökt vård för akuta eller subakuta ländryggsbesvär till 4 olika primärvårdsenheter. Fysisk aktivitetsnivå skattades via Socialstyrelsens indikatorfrågor för fysisk aktivitet, smärtan med numerisk

skattningsskala 0-10 (NRS) och Roland Morris Disability Questionnaire (RMDQ) besvarades. Data sammanställdes med deskriptiv statistik, skillnader testades med Mann-Whitney U-test och samband analyserades med Spearmans

korrelationskoefficient.

Resultat

Åtta av 15 deltagare uppnådde Världshälsoorganisationens (WHO)

rekommendationer för fysisk aktivitet (> 150 minuter i veckan). De som ägnade sig åt fysisk träning minst 90 minuter per vecka hade medianvärde NRS 5,5 och RMDQ 8, för de som tränade mindre var motsvarande värden NRS 7,5 (p=0,153) och RMDQ 11,5 (p=0,175). Ett svagt negativt samband identifierades mellan NRS (r=-0,316,) och nivå av fysisk aktivitet medans sådant samband mellan RMDQ och fysisk aktivitetsnivå var negligerbart (r=-0,158).

Slutsats

Det var ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna som tränade minst 90 minuter per vecka och de som tränade mindre gällande varken smärtintensitet eller funktionsnedsättning. Ett svagt negativt men ej statistiskt signifikant samband kan ses mellan fysisk aktivitetsnivå och smärtintensitet.

Nyckelord: Aktivitetsmätare, Akut smärta, Behandlingsmetoder, Fysioterapi, Ländryggssmärta, Smärtanalys, Träning.

(4)

Abstract:

Background

Lower back pain is very common in the western world. It results in a great suffering for the person and large economic costs for the society. Today lower back pain is treated with information to stay active and medication for pain relief. There is a lack of knowledge with regards to what effect physical training has as prevention and treatment for acute and subacute lower back pain.

Aim

The aim of this study was to, among patients with acute and subacute non-specific lower back pain, describe their level of physical activity and evaluate differences between groups with different levels of activity. The aim was also to explore the association between pain intensity, disability and level of physical activity.

Method

The study was conducted as a survey. The participants was 15 patients, 6 men and 9 women with the mean age of 49,2 years old, who had sought care for acute and subacute lower back pain in 6 different primary care clinics. The level of physical activity were estimated using the indicator questions for physical activity by Socialstyrelsen, the pain intensity was measured with the Numeric Rating Scale and the Roland Morris Disability Questionnaire was answered. Data was analyzed with descriptive statistics, differences were tested with Mann-Whitney U-test and correlations analyzed with Spearman correlations coefficient.

Results

Eight out of 15 participants reached the WHO recommendations of physical activity (> 150 min/week). Those who participated in physical training minimum 90 mins/week had a median value of NRS 5,5 and RMDQ 8. For those who trained less the median values were for NRS 7,5 (p=0,153) and RMDQ 11,5 (p=0,175). A week correlation between NRS (r=-0,136) and level of physical activity was noted while such correlation between RMDQ was negligible (r=-0,158).

Conclusion

There were no statically significant difference between the groups who trained at least 90 minutes per week and those who trained less neither in regards to pain intensity or disability. A weak but not statistically significant correlation was observed between physical activity and pain intensity.

Keywords: Acute pain, Exercise, Fitness trackers, Low back pain, Pain measurement, Therapeutics, Physical Therapy Modalities.

(5)

Innehållsförteckning:

Bakgrund………...5

Definition och förekomst……….5

Samhällskostnader………...5

Behandling idag………...5

Kunskapsläge………...6

Att mäta fysisk aktivitet och funktion……….6

Rational………6

Syfte och frågeställning……….7

Metod………7

Studiedesign……….7

Beskrivning av studiedeltagarna………..7

Mätinstrument………..8

Roland Morris Disability Questionnaire………...8

Socialstyrelsens indikatorfrågor för fysisk aktivitet……….8

NRS………...9

Procedur………...9

Dataanalys………9

Etiska överväganden……….9

Resultat………10

Fysisk aktivitet hos patienter med akut och subakut ländryggssmärta………..10

Vardagsmotion………...10

Fysisk träning……….11

NRS………11

RMDQ………...13

Samband mellan fysisk aktivitetsnivå, NRS och RMDQ………..14

Diskussion………...15

Metoddiskussion………15

Resultatdiskussion……….17

Slutsats………19

Referenser………...20

Bilaga 1: Informationsblad till patient Bilaga 2: Samtyckesblankett

(6)

Bakgrund:

Definition och förekomst

Smärta definieras enligt International Association for the Study of Pain som “en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada” (1). Ländryggssmärta definieras som smärta från baksidan av kroppen förlagd mellan tolfte revbenet och glutealvecket (2). Ländryggssmärta brukar delas in i akut, subakut och långvarig smärta. Med akut menas smärta och/eller funktionsnedsättning som pågår i 0-3 veckor. Subakut är ett tillstånd som varar i 4-12 veckor och långvariga besvär pågår i mer än 12 veckor (3). Förekomsten av ländryggssmärta i västvärlden är mycket vanlig, ca 60-85% av befolkningen kommer någon gång under sin livstid att uppleva smärta i ländryggen. Punktprevalensen är ca 15% i den vuxna befolkningen (4). Av de som drabbas av ländryggssmärta klassificeras ca 85-95 % som icke-specifik

ländryggssmärta vilket innebär att det inte finns någon känd orsak bakom smärtan (5-6). Studier visar på att de som har fysiskt tunga arbeten med mycket stress och de med låg utbildningsnivå har större risk att drabbas av ländryggssmärta. Den som är äldre, har psykologiska besvär eller andra sjukdomar löper också större risk (7). Tolvmånaders incidensen är högst i 30 årsåldern. Den övergripande

punktprevalensen ökar upp till 60-65 års ålder, därefter tenderar den att successivt minska igen (2). Internationella studier visar att ländryggssmärta är en av de ledande orsakerna till aktivitetsbegränsning. Ländryggssmärta har länge ansetts vara ett besvär begränsat till västvärlden men det senaste årtiondet har fler studier kommit som pekar på samma problematik i låg- och medelinkomstländer som t.ex. Kina, Iran, Indien och Mexico (2). Globalt sett är ländryggssmärta bland de 5 vanligaste orsakerna till att personer har många levnadsår med

funktionsnedsättning. Det är något vanligare bland kvinnor än bland män (8).

Samhällskostnader

Ca 90% av de som drabbas av ländryggssmärta blir smärtfria innan smärtan hinner att bli långvarig, dvs pågå längre än 3 månader (7). Men för de 10 % som erfar långvariga besvär är kostnaderna stora, främst de indirekta kostnaderna. Enligt studier gjorda i Sverige uppgår 15% av de totala kostnaderna för ländryggssmärta av direkta kostnader såsom mediciner, fysioterapibehandling etc medan 85 % står de indirekta kostnaderna för, främst utebliven produktion pga sjukskrivning från arbetet (9). I en senare studie, också gjord i Sverige, visade det sig att total kostnad under en livstid för ländryggspatienter uppgick till 47 452 Euro per patient. Av dessa bestod 57 % av indirekta kostnader. Ländryggssmärta är inte bara ekonomiskt kostsamt, samma studie visade att patienter med ländryggssmärta i genomsnitt förlorar 2,7 kvalitetsjusterade levnadsår (10).

Behandling idag och rekommenationer för fysisk aktivitet

De internationella riktlinjerna idag föreskriver att röda flaggor först bör uteslutas. Röda flaggor är fynd i anamnes eller den kliniska undersökningen som innebär misstanke om att eventuell allvarlig sjukdom ligger bakom besvären (3). När dessa har uteslutits ska patienten informeras om diagnosen och den positiva prognosen, rekommenderas att fortsätta vara fysiskt aktiva, undvika sängliggande samt, i de fall som kräver, få rådgivning om smärtstillande. Flera länder rekommenderar även snabb återgång till arbetet trots ländryggssmärtan (11). Fysioterapeuter arbetar med flertalet av ovan nämnda interventioner där största fokus ligger på

(7)

fysisk aktivitet. “Fysioterapeutens viktigaste uppgift är att visa sambandet mellan rörelse och hälsa och hur rörelse kan användas som medel för att leva ett aktivt liv med god livskvalitet.” (12). Dagens allmänna rekommendationer för vuxna 18-64 år från Världshälsoorganisationen (WHO) gällande fysisk aktivitet är följande: aerob fysisk aktivitet på måttlig intensitet i minst 150 minuter i veckan i block om minst 10 minuter i taget alternativt 75 minuter aerob fysisk aktivitet på hög

intensitet i veckan. Till detta bör minst 2 pass med muskelstärkande träning utföras för kroppens stora muskelgrupper (13). Fysisk aktivitet definieras som all form av kroppsrörelse som gör att energiförbrukningen ökar. Fysisk aktivitet kan ske i vardagsaktiviteter, exempelvis hemma, på jobbet, på fritiden och i form av att vi förflyttar oss aktivt mellan olika ställen. Fysisk träning är en typ av fysisk aktivitet med definitionen ”planerad och strukturerad fysisk aktivitet och syftar till att bibehålla eller förbättra fysisk kapacitet t ex kondition, styrka och uthållighet” (14).

Kunskapsläge

Enligt SBU finns det en kunskapslucka gällande huruvida fysisk träning vid akut och subakut ländryggssmärta kan förebygga risken för att smärtan blir långvarig (15). Enlig den rapport som är gjord finns inte tillräckligt med underlag för att kunna säga om fysisk träning ger någon ökad effekt gentemot endast

farmakologisk behandling och allmänna råd, gällande påverkan på smärta,

livskvalité och aktivitetsförmåga. Kunskapen om vilka faktorer som spelar en stor roll gällande om en patient utvecklar långvarig ryggsmärta är begränsad och dessa patienter identifieras idag sent i förloppet (14). Då den långvariga

ländryggssmärtan orsakar stora kostnader för samhället och mycket lidande för individen är det av stor vikt att undersöka metoder som gör att den akuta och subakuta smärtan inte övergår till kronisk smärta. För att på ett bra sätt kunna undersöka huruvida fysisk aktivitet och träning är en effektiv metod för att behandla akut och subakut ländryggssmärta är det viktigt att kartlägga hur den fysiska aktivitetsnivån ser ut hos dessa patienter. Många har antagit att dessa patienter har lägre nivå av fysisk aktivitet och att det därför är viktigt att höja denna men det är inte helt tydligt att så är fallet. I en systematisk litteraturöversikt som gjordes 2010 med 18 inkluderade studier, varav 7 berörde personer med akut och subakut smärta, fann man en mycket svag korrelation mellan fysisk

aktivitetsnivå och funktionsnedsättning pga ländryggssmärta och antog slutsatsen att personer med akut eller subakut ländryggssmärta varierade i fysisk

aktivitetsnivå oberoende av hur begränsande ryggsmärtan var (16). Av den totala befolkningen i Sverige kommer ca hälften av invånarna upp i WHO’s

rekommendationer för fysisk aktivitet (17).

Att mäta aktivitet och funktion

Fysisk aktivitet kan mätas subjektivt via självskattning i enkätform eller objektivt med hjälp av exempelvis en accelerometer. I självskattningsformulär tenderar de som svarar att överskatta sin fysiska aktivitet och hamna på en högre nivå än vad de faktiskt kommer upp till (17). Accelerometern är ett objektivt mätinstrument som personen har fäst på sig och mäter aktiviteten under dygnets alla timmar. Den kan dock underskatta totalt utfört arbete vid vissa aktiviteter såsom cykling, bära tunga vikter, trappgång och simning (17). Funktionsnedsättning kan mätas genom olika formulär där patienten själv fyller i svaren på frågor efter hur den upplever sin egen funktion eller genom funktionstester som till exempel Functional

(8)

Movement Screen (18). Senaste åren har mätinstrument där patientperspektivet gällande effektiviteten av behandlingen kommer fram genom självrapportering, blivit erkänt att vara allt mer viktiga (19). Smärtintensitet är svårt att mäta objektivt och brukar därför skattas subjektivt med hjälp av olika skattningsskalor så som exempelvis Numerisk skattningsskala och Visuell analog skala (20).

Rational

Ländryggssmärta drabbar majoriteten av befolkningen, både i Sverige och resten av världen. Det drabbar både individen i form av lidande samt samhället i form av stora kostnader. Idag finns en kunskapslucka gällande huruvida fysisk träning kan användas som behandling för att undvika att smärtan blir långvarig och därmed också kostsam. Fysioterapeuter, framför allt i primärvården, träffar ofta patienter som sökt vård för ländryggssmärta. En vanlig behandlingsstrategi är olika typer av fysisk aktivitet. Det är därför viktigt att undersöka hur fysisk aktiva personer med ryggsmärta faktiskt är samt relationen mellan ryggsmärta och fysisk aktivitet. Detta kan bidra till att fylla en del av den kunskapslucka som finns.

Vi vill därför med detta arbete undersöka den fysiska aktivitetsnivån hos en grupp patienter med akut och subakut ländryggssmärta i Sverige idag, deras

smärtintensitet och eventuell funktionsnedsättning. Studien kan sedan användas som grund för vidare forskning angående fysisk aktivitet och fysisk träning som behandling vid akut och subakut ländryggssmärta.

Syfte och frågeställning:

Syftet med studien var att, för patienter med akut- och subakut ländryggsmärta, beskriva den fysiska aktivitetsnivån samt eventuella skillnader i smärtintensitet och funktionsnedsättning mellan grupper med olika aktivitetsnivåer. Syftet var även att undersöka samband mellan aktivitetsnivå och smärtintensitet respektive aktivitetsnivå och funktionsnedsättning.

1. Vilken fysisk aktivitetsnivå har personer med akut och subakut ländryggssmärta och hur många uppnår rekommendationerna om 150 minuter måttlig fysisk

aktivitet i veckan som rekommenderas?

2. Finns det någon skillnad gällande smärtintensitet skattat med NRS och/eller funktionsnedsättning enligt RMDQ mellan de som uppnår och inte uppnår rekommendationerna?

3. Finns det någon skillnad gällande smärtintensitet skattat med NRS och/eller funktionsnedsättning enligt RMDQ mellan de som uppnår rekommendationerna enbart genom fysisk träning och de som tränade mindre än så?

4. Finns det ett samband mellan smärta enligt NRS och den fysiska aktivitetsnivån eller mellan funktionsnedsättningen enligt RMDQ och den fysiska aktivitetsnivån?

Metod

Studiedesign

Studien var en tvärsnittsstudie i form av en kartläggande enkätstudie genomförd med kvantitativ ansats.

(9)

Deltagare till studien bestod av vuxna personer som sökt vård hos fysioterapeut inom primärvårdsrehab för akut eller subakut ländryggssmärta. Klinikerna som deltog i studien var People’s Training i Hovås, Göteborg samt Rehab Nordvästs mottagningar i Jakobsberg, Kungsängen, Sundbyberg, Solna eller Märsta i Stockholm. Deltagandet var frivilligt. Inklusionskriterierna var: Deltagarna var mellan 18-65 år, sökte för akut eller subakut ländryggssmärta alltså smärta som varat mellan 0-12 veckor och var förlagd mellan 12 revbenet och glutealvecket, vilket undersöktes av behandlande fysioterapeut. Ett inklusionskriterie var även att studiedeltagarna kunde förstå och läsa svenska samt hade tid att fylla i enkäten på mottagningen direkt efter sitt besök. Exklusionskriterier var: Smärta som hade en diagnostiserad patoanatomiskorsak eller radierande smärta ner i benet.

Mätinstrument

För att mäta vardagliga funktionsnedsättningar användes den svenska versionen av RMDQ. Aktivitetsnivån mättes genom självskattning med Socialstyrelsens

indikatorfrågor för fysisk aktivitet och smärtintensiteten skattades via NRS 0-10. Deltagarna fick även besvara frågor gällande ålder, längd, vikt, kön och

sjukskrivning.

Roland Morris Disability Questionnaire (bilaga 3):

Den svenska versionen av RMDQ användes för att mäta funktionsnedsättning i det dagliga livet hos personer med ländryggssmärta (21). Det är en

självadministrerande enkät som består av 24 meningar. Personen får svara JA om de tycker att meningen stämmer in på vad de själva upplever idag och NEJ på det som inte stämmer överens (22). Poängsättning av enkäten görs genom att räkna antalet JA-svar (23). Ju fler JA desto större påverkan på funktionen upplever personen på grund av ländryggsbesvären (24). Gränsen för allvarlig

funktionsnedsättning är föreslagen att ligga på 14 (21). RMDQ utvecklades primärt för att användas i forskningssammanhang riktad mot primärvård men den har visat sig mycket användbar även i kliniken. Den är översatt till många olika språk och är rekommenderad att användas vid mätning av funktion hos patienter med ryggsmärta. Den svenska versionen publicerades 1998 och den har, liksom den engelska originalversionen, god validitet och reliabilitet (19, 22, 25)

Socialstyrelsens indikatorfrågor för fysisk aktivitet (bilaga 3):

Socialstyrelsens indikatorfrågor är en subjektiv mätmetod med självskattning. Frågorna gällande fysisk aktivitet är två till antalet och berör mängden

vardagsmotion mätt i minuter i veckan samt mängden fysisk träning mätt i minuter i veckan (26-28). I samband med frågorna ges exempel på vardagsmotion och fysisk träning där vardagsmotion beskrivs med exempel så som promenader, cykling eller trädgårdsarbete medan exempel som ges på fysisk träning är löpning, motionsgymnastik eller bollsport. Dessa frågor har fasta svarsalternativ med ett bestämt minutspann på varje alternativ. Svaren på frågorna läggs ihop där minuterna vid fysisk träning räknas två gånger, d v s vardagsmotion 60 minuter samt fysisk träning 30 minuter = 60+30*2. Den totala summan minuter kallas “aktivitetsminuter”. 150 aktivitetsminuter i veckan motsvarar den rekommendation som finns gällande fysisk aktivitet. Frågorna med fasta svarsalternativ har visat god validitetet både gentemot andra validerade subjektiva enkätfrågor samt mot objektiva mätmetoder så som accelerometer. Även reliabiliteten är god gällande att identifiera både de personer som uppnår rekommenderad fysisk aktivitetsnivå och

(10)

de som inte uppnår den (26-28). För att beräkna studiedeltagarnas totala aktivitetsminuter räknades minuterna utifrån den lägsta siffra i varje fast svarsalternativ, d v s 60 minuter i de fall de valt svarsalternativ 60-90 minuter, vilket är det som stämmer bäst överens med värden man får om man jämför med accelerometer som är en objektiv metod (26). Detta innebär också att

svarsalternativet 90-120 minuter fysisk träning per vecka var det svarsalternativ som närmast motsvarade den nivå av fysisk aktivitet som rekommenderas om personen endast ägnade sig åt fysisk träning.

NRS (bilaga 3):

NRS är en självskattningsskala för smärtintensitet där patienten väljer en siffra mellan 0 och 10. 0 beskrivs som ingen smärta och 10 beskrivs som värsta tänkbara smärta (20). Patienten valde i studien ett heltal 0-10 för att skatta smärtan.

NRS är välanvänd i vården och har god reliabilitet och validitet (29). Det har även visat sig att NRS är användbar i många studier på grund av dess enkelhet att använda (30). I studien användes NRS med frågeställningen “Hur ont har du haft i din rygg de senaste 7 dagarna på en skala från 0-10 där 0 är ingen smärta och 10 är värsta tänkbara smärta. Svara i heltal”. Studier visar att smärtskattning upp till 3 månader retrospektivt är tillförlitliga (29).

Procedur

Samtliga enhetschefer fick muntlig och skriftlig information samt färdiga kuvert innehållandes information till patient (bilaga 1), samtyckesblankett (bilaga 2) samt enkäten (bilaga 3) att dela ut till fysioterapeuterna på de tillfrågade

primärvårdsrehab-enheterna. Samtliga fysioterapeuter samt enhetschefer har därefter fått skriftliga påminnelser om enkätinsamlingen varannan vecka under insamlingsperioden. Enhetscheferna har muntligen vid två olika möten blivit påminda om studien. Författarna har även informerat läkare muntligen och skriftligen på närliggande vårdcentraler om att studien pågår i syfte att öka antalet personer som kunde vara aktuella för studien. Patienterna i studien fick vid första besöket till mottagningen förfrågan om att delta i studien samt erhöll skriftlig och muntlig information gällande studiens syfte, metod, hur deras konfidentialitet är säkerställd samt hur de kan ta del av resultatet. Den skriftliga informationen delades ut i form av ett informationsbrev där de även fick lämna ett informerat samtycke. Behandlingen de fick av sin fysioterapeut var inte annorlunda oavsett om de valde att delta i studien eller inte. De patienter som tackade ja till att delta i studien fick sedan besvara enkäten (bilaga 3). Enkäten fylldes i direkt på

mottagningen i samband med första besöket. Ett identifieringsnummer användes för att säkerställa enkäternas samhörighet. Enkäterna förvarades i en låda med lås på respektive mottagning som endast författarna hade nycklar till. Insamlingen av enkäter pågick från 12 februari 2018 till och med 20 april 2018, alltså 10 veckor.

Dataanalys

Insamlad data analyserades och bestod i huvudsak av data på ordinalnivå, då det finns en rangordning men utan ekvidistans (31). Deskriptiv statistik användes för att beskriva deltagarna. Skillnaden mellan grupper testades för signifikans med Mann-Whitney U-test. Statistiska samband analyserades med Spearmans

korrelationskoefficient. Dessa test rekommenderas vid analys av ordinaldata med mindre undersökningsgrupp (32). Samband analyserades även genom grafisk

(11)

tolkning av plottade data. P-värde på 0,05 eller mindre ansågs genomgående som statistiskt signifikant.

Etiska överväganden

Alla deltagare var informerade om samtliga moment som studien innefattade. Deltagandet skedde på frivillig basis och konfidentialitet säkerställdes genom att ge enkäterna identifikationsnummer som ej var kopplade till direkt

personidentifierande uppgifter. Information om studiens syfte och tillvägagångssätt, att det var frivilligt att delta samt att det skedde helt

konfidentiellt delgavs deltagarna muntligen och skriftligen, via informationsbrev i samband med att de blev tillfrågade om deltagande i projektet. Det framgick tydligt att de hade rätt att avbryta sitt deltagande närsomhelst under studiens gång utan att ange orsak och utan att påverka framtida vårdomhändertagande.

Deltagarna informerades även om att de skulle kunna ta del av resultatet om de så önskade genom att arbetet kommer att finnas tillgängligt på författarnas respektive mottagning där resultatet samlades in.

En egengranskning gällande behov av etisk prövning hos FEN genomfördes. Patienterna svarade på frågor angående sin hälsa i form av enkäter som berör deras fysiska aktivitetsnivå samt deras ländryggsbesvär. Frågor gällande smärta och funktionsnedsättning kan leda till tankar och obehag hos patienter med ländryggssmärta. De instrument som ingick i denna studie var dock vanliga formulär i klinisk praxis och används vid första besök hos fysioterapeut, även om patienten inte deltar i studie. Det finns inte heller några kända rapporter som visar att dessa specifika instrument kan relateras till sådana tankar. Nyttan av projektet låg främst i att undersöka den fysiska aktivitetsnivån hos personer med subakut ländryggssmärta för att ge underlag för vidare studier gällande interventioner som påverkar den fysiska aktivitetsnivån i syfte att minska ländryggssmärtan. I och med att studien byggde på patientens frivilliga deltagande och insamlade handlingars konfidentialitet ansåg författarna att nyttan av studien övervägde eventuella känslomässiga responser hos deltagarna.

Ansökan till FEN blev godkänd med villkor att underskrift från handledare skickas in samt ett tydliggörande av vilket ämne uppsatsen genomfördes i. Handlingarna har kompletterats.

Resultat

Bakgrundsdata

Totalt tillfrågades 18 patienter, som klarade inklusions och exklusionskriterierna, hos de kliniker som deltog i studien. Dessa fördelade sig på 4 kliniker. Av alla tillfrågade patienter tackade 16 stycken ja till att få mer information i form av skriftligt informationsblad och av dessa valde 15 stycken att delta i studien. 13 av deltagarna kom från de två klinikerna där författarna arbetar. Av de 15 svar som samlades in kom 9 från kvinnor och 6 från män. Ingen av deltagarna var

sjukskriven då de besvarade enkäten och genomsnittsåldern var 49,2 år (medianvärde 54 år).

(12)

Fysisk aktivitet hos patienter med akut och subakut ländryggssmärta

Samtliga deltagare uppgav att de ägnade sig åt vardagsmotion varje vecka men mängden varierade från mindre än 30 minuter i veckan till mer än 300 minuter i veckan. Gällande fysisk träning var det 2 (13%) av deltagarna som uppgav att de aldrig tränade medan 3 (20 %) av deltagare uppgav att de tränade fysiskt mer än 120 minuter i veckan. Av samtliga deltagare i studien uppnådde 8 av 15 (53%) de rekommendationer som finns idag gällande fysisk aktivitet. Av dessa var 4 män och 4 kvinnor.

Vardagsmotion

Tabell 1visar fördelningen av mängden vardagsmotion enligt fasta svarsalternativ. 4 av 15 (26,7 %) deltagare svarade att de ägnade sig åt vardagsmotion mer än 300 minuter i veckan medan 3 av 15 (20 %) svarade att de ägnade mindre än 30 minuter i veckan åt vardagsmotion. Medianvärdet var 90- 150 minuter vardagsmotion per vecka. 5 av 15 (33,3 %) deltagare, 3 män och 2 kvinnor, kommer upp i minst 150 minuter vardagsmotion per vecka. Av dessa 5 deltagare tränade 4 av dem dessutom minst 90 minuter per vecka.

Tabell 1.Fördelning av mängden vardagsmotion mätt i minuter per vecka enligt fasta svarsalternativ Frekvens Procent Ackumulerad procent Mindre än 30 min 3 20,0 20,0 30-60 min 2 13,3 33,3 60-90 min 2 13,3 46,7 90-150 min 3 20,0 66,7 150-300 min 1 6,7 73,3 Mer än 300 min 4 26,7 100,0 Total 15 100,0 Fysisk träning

Tabell 2visar fördelningen av mängden fysisk träning enligt fasta svarsalternativ. 4 av 15 (26,7 %) deltagare svarade att de ägnade sig åt fysisk träning 60-90 minuter per vecka. 3 av 15 (20 %) svarade att de tränade mer än 120 minuter per vecka medan lika många svarade att de tränade mindre än 30 minuter per vecka. Medianvärdet för fysisk träning var 60-90 minuter per vecka. 5 av 15 (33,3%) av deltagarna, 3 män och 2 kvinnor, ägnade sig åt fysisk träning minst 90 minuter per vecka. Av dessa 5 deltagare ägnade 4 av dem dessutom mer än 300 minuter per vecka åt vardagsmotion.

(13)

Tabell 2.Fördelning av mängden fysisk träning mätt i minuter per vecka enligt fasta svarsalternativ

Frekvens Procent

Ackumulerad procent 0 min/ ingen tid 2 13,3 13,3 Mindre än 30 min 3 20,0 33,3 30-60 min 1 6,7 40,0 60-90 min 4 26,7 66,7 90-120 min 2 13,3 80,0 Mer än 120 min 3 20,0 100,0 Total 15 100,0

Smärtintensitet och aktivitetsnivå

Medianvärdet var 7 med minimumvärde 2 och maximumvärde 10 när samtliga deltagare skattade sin smärta enligt NRS 0-10. Figur 1 visar medianvärdet samt spridningsmått för deltagarna som uppnår och inte uppnår rekommendationerna för fysisk aktivitet. Medianvärdet för NRS för gruppen som ej når upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet var 8, minimumvärde 4 och

maximumvärde 10. För de som når upp till rekommendationerna var medianvärdet 5,5, minimumvärde 2 och maximumvärde 9. Det fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna (p=0,218).

Figur 1. Smärtskattning enligt NRS 0-10, median och interkvartilavstånd, för de som uppnådde samt inte uppnådde WHO’s rekommendationer för fysisk aktivitet, det vill säga genom att ägna minst 150 minuter i veckan åt fysisk aktivitet på minst måttlig intensitet.

Figur 2 visar medianvärdet samt spridningsmått för deltagarna som tränade fysiskt mer eller mindre än 90 minuter per vecka. Medianvärdet för de som tränade minst 90 minuter per vecka var 4 med ett minimumvärde på 2 och maxvärde 8. För de

(14)

som tränade mindre än 90 minuter i veckan var medianvärdet 7,5 med

minimumvärde 3 och maxvärde 10. Det fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna (p=0,153).

Figur 2. Smärtskattning enligt NRS 0-10, median och interkvartilavstånd, för de som ägnade sig åt minst 90 minuter fysisk träning i veckan samt de som ägnade mindre än 90 minuter i veckan åt fysisk träning.

Funktionsnedsättning och aktivitetsnivå

Hela undersökningsgruppens medianvärde i RMDQ var 9, minimumvärdet var 1 och maximumvärdet var 19 av 24 poäng. Figur 3 visar medianvärde samt

spridningsmått för deltagarna som uppnår rekommendationerna för fysisk aktivitet och de som inte uppnår rekommendationerna. Medianvärdet för RMDQ för gruppen som ej når upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet var 9, minimumvärdet var 6 och maximumvärdet var 17. För de som når upp till rekommendationerna var medianvärdet 9,5, minimumvärdet var 1 och

maximumvärdet var 19. Det fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna (p=0,816).

(15)

Figur 3. Funktionsnedsättning enligt Roland Morris Disability Questionnaire, median och interkvartilavstånd, för de som uppnådde samt inte uppnådde WHO’s rekommendationer för fysisk aktivitet, det vill säga genom att ägna minst 150 minuter i veckan åt fysisk aktivitet på minst måttlig intensitet.

Figur 4 visar medianvärde samt spridningsmått för deltagarna som tränade fysiskt mer eller mindre än 90 minuter i veckan. För de personer som ägnade sig åt fysisk träning minst 90 minuter i veckan var medianvärdet 8 med ett minimumvärde på 1 och ett maximumvärde på 15. För dem som tränade mindre än 90 minuter i veckan var medianvärdet 11,5 med minimumvärde på 6 och maximumvärde på 19. Det fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna (p=0,175).

Figur 4. Funktionsnedsättning enligt RMDQ, median och interkvartilavstånd, för de som ägnade sig åt minst 90 minuter fysisk träning i veckan samt de som ägnade mindre än 90 minuter i veckan åt fysisk träning.

(16)

Samband mellan fysisk aktivitetsnivå, smärtintensitet och funktionsnedsättning

Det fanns inget samband som var statistiskt signifikant. En grafisk tolkning visar en tendens till ett negativt samband mellan NRS och det totala antalet

aktivitetsminuter som deltagarna kommer upp i. Fler aktiva minuter i veckan ger en lägre siffra på NRS (r = -0,361, p = 0,187). Liknande negativa samband kan enligt den grafiska tolkningen observeras mellan RMDQ och det totala antalet aktivitetsminuter som deltagarna kommer upp i men detta samband är så pass svagt att det anses negligerbart (r = -0,158, p = 0,575).

Figur 5. Grafen visar sambandet mellan smärtintensitet, enligt NRS, och det totala antalet aktivitetsminuter.

Figur 6. Grafen visar sambandet mellan funktionsnedsättning, enligt RMDQ, och det totala antalet aktivitetsminuter.

(17)

Diskussion

Syftet med studien var att, för patienter med akut- och subakut ländryggsmärta, beskriva den fysiska aktivitetsnivån samt eventuella skillnader i smärtintensitet och funktionsnedsättning mellan grupper med olika aktivitetsnivåer. Syftet var även att undersöka samband mellan aktivitetsnivå och smärtintensitet respektive aktivitetsnivå och funktionsnedsättning. Resultatet visade i huvudsak en varierad fysisk aktivitets- och träningsnivå. Drygt hälften, 8 av 15 deltagare, uppnådde rekommendationerna gällande fysisk aktivitet på 150 minuter per vecka. De som uppnådde rekommendationerna för fysisk aktivitet skattade sin smärta som mindre intensiv enligt NRS än de som inte uppnådde rekommendationerna på 150 minuter fysisk aktivitet i veckan. De som tränade fysiskt minst 90 minuter per vecka skattade den ytterligare något mindre intensiv. Gällande funktionsnedsättning mätt med RMDQ upplevde de deltagare som uppnådde rekommendationerna något högre funktionsnedsättning än de deltagare som inte uppnådde

rekommendationerna. De som tränade fysiskt minst 90 minuter per vecka upplevde dock en mindre funktionsnedsättning än övriga. Det fanns inga statistiskt

signifikanta skillnader mellan grupperna. Gällande samband mellan fysisk aktivitetsnivå och smärta eller funktionsnedsättning syntes ett svagt negativt samband mellan högre aktivitetsnivå i form av fler aktivitetsminuter, och lägre smärta. Sambandet var dock ej statistiskt signifikant.

Metoddiskussion

Antalet enkäter analyserade i resultatet var totalt 15 stycken. Författarna hade som mål att samla in 30 stycken då 30 enkäter i en mindre studie kan ge ett värdefullt resultat (33). På ett urval av 15 patienter kan vi inte dra några säkra slutsatser som tillförlitligen kan överföras till praktiken, vilket således ger en låg

generaliserbarhet. Författarna ansåg att ett mål på 30 enkäter borde vara möjligt att nå med god marginal baserat på att det totalt var 6 inkluderade kliniker, totalt ca 40 heltidstjänstgörande fysioterapeuter som jobbar på klinikerna med

mottagningsarbete och där varje person, lågt räknat, tar emot 5 nybesök per vecka. Insamlandet av data var först beräknat att pågå i 9 veckor, det förlängdes till 10 veckor för att få in mer material. Av författarnas egna kliniska erfarenhet bör långt fler än 30 besök vara patienter som söker för akut eller subakut ländryggssmärta. En studie som gjorts av socialstyrelsen visar att ländryggssmärta är en vanlig diagnos inom primärvården. Enligt den är både lumbago och ryggvärk två av de 15 vanligaste diagnoserna hos de patienter som söker sig till läkare i primärvården (34). Troligen är det en ännu vanligare diagnos hos de som söker sig till fysioterapeut inom primärvården. 13 av 15 enkäter (87%) som samlades in till studien kom från de kliniker där författarna själva arbetar. Vi kan bara spekulera kring vad som gjorde att de andra 4 klinikerna tillsammans bara kom upp i resterande 2 (13%) av de insamlade enkäterna. En orsak kan vara de personliga banden kollegorna har till författarna på klinikerna där vi arbetar och att detta var den största motivatorn för att hjälpa till med datainsamlingen. En av författarna träffade samtliga enhetscheferna vid två tillfällen samt ett par representanter från de anställda fysioterapeuterna från de olika klinikerna vid ett tillfälle innan insamlandet av datan till studien påbörjades. Samtliga enhetschefer och

representanter från fysioterapeuterna ställde sig mycket positiva till deltagandet men har bevisligen ej lyckats förmedla informationen på ett motiverande sätt till övriga kollegor. Samtliga anställda fysioterapeuter har fått skriftlig information

(18)

samt påminnelser varannan vecka under insamlandet men detta har ej inverkat positivt på motivationen förutom i de kliniker där författarna själva jobbar. Kanske hade det varit fördelaktigt att författarna personligen besökte samtliga kliniker och mötte samtliga anställda fysioterapeuter. Den personliga kontakten bör ha ökat motivationsnivån men samtidigt ha tagit mer tid av samtliga fysioterapeuter från sitt dagliga arbete. En annan spekulation som kan förklara den låga

motivationsnivån kan vara att arbetet är en magisteruppsats och ingen forskning på högre nivå med ambition att publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Detta kan ha påverkat hur betydelsefull och viktig studien upplevdes för de kollegor som blivit tillfrågade att hjälpa till.

Studien var en tvärsnittsstudie vilket påverkar de slutsatser som kan dras. Tvärsnittsstudier visar endast hur det ser ut just nu och påvisar inte förändringar eller kausalitet över tid. Tvärsnittsstudier i enkätform har visat sig flexibla, enkla att genomföra, passande för många patientgrupper och undersökningsområden samt inte tidskrävande vilket gör dem lämpliga att använda när mycket material under en begränsad period ska samlas in, vilket var tanken i vår studie (35). Även metodvalet av tvärsnittsstudie borde ha underlättat insamlandet av enkäter för kollegorna på övriga kliniker då de inte behövde följa upp och bibehålla kontakt med patienterna över tid, tyvärr blev dock inte fallet så i denna studie. En risk med att göra en studie i enkätform är att deltagarna inte förstår frågorna i enkäten och därför ger ett missvisande svar (35). För att minska risken för detta var ett av exklusionskriterierna i studien att personerna i studien måste kunna läsa och förstå svenska. Detta kriterium kan i sig ha minskat antalet deltagare att tillfråga då ett par av de kliniker som ingick i studien ligger i invandrartäta områden där flera besök i veckan genomförs med språktolk. Detta borde dock inte vara fallet i vår studie då den av klinikerna som samlade in flest enkäter låg i ett sådant område.

Anledningen till det låga deltagandet var ej att patienter tackade nej till deltagande. Endast 3 stycken av 18 tillfrågade tackade nej till att svara på enkäterna. Enkäterna som valts ut var lätta att svara på och ej tidskrävande. En enkätstudie är således en bra metod för att få in mycket material med hög svarsfrekvens, 83% i vår studie. En enkätstudie med självrapporterad aktivitetsdata är också mindre krävande att samla in för kollegorna på klinikerna än en objektiv mätmetod som exempelvis accelerometer. Hade en sådan typ av studiedesign valts är risken att urvalet blivit ännu mindre. Ett exempel på detta är en studie från 2007 där fysisk aktivitet mättes med en accelerometer. Där var deltagande frekvensen nere på 68%. Den studien visar dock att självskattningsformulär ofta leder till för höga siffror gällande fysisk aktivitet vilket självklart kan ha påverkat resultatet även i vår studie (17).

Socialstyrelsens indikatorfrågor för fysisk aktivitet som vi valde att använda har dock visat god validitet även i förhållande till objektivt mätinstrument så som accelerometer. Framför allt var korrelationen hög när man jämförde

accelerometerresultaten med de låga siffrorna i varje svarsalternativ vilket gjordes i denna studie (26).

Gällande enkäterna för funktionsnedsättning och smärtskattning var de som användes specifika för patientgruppen gällande mätning av funktionsnedsättning (RMDQ), enkla att fylla i för patienten och väl använda både klinisk och i studier (21-22, 29). Att använda ett genomsnitt av de 7 senaste dagarna vid

(19)

och mest relevanta måttet för syftet med undersökningen. Då spelar inte tid på dygnet besöket görs någon roll, inte heller om man tagit smärtreducerande

läkemedel precis innan. Det finns även studier som visar god korrelation mellan att skatta sin genomsnittliga smärta de senaste 7 dagarna och daglig smärtskattning (29). Att alla deltagare besvarade samtliga frågor är också ett tecken på att enkäten var enkel att fylla i.

Resultatdiskussion

Aktivitetsgraden varierade stort bland studiedeltagarna. De som tränade mycket var ofta även mer fysiskt aktiva i sin vardag, i form av vardagsmotion, medan de som inte ägnade så mycket tid åt vardagsmotion inte heller tränade. I vår studie framkom att drygt 50 %, 8 av 15, av deltagarna med akut och subakut

ländryggssmärta uppnådde rekommendationerna för fysisk aktivitet på 150 minuter i veckan. Detta är liknande siffror som visats i studier gällande fysisk aktivitet hos personer utan ländryggssmärta (17). Detta kan tyda på att den fysiska aktivitetsnivån inte skiljer sig mellan personer med akut och subakut

ländryggssmärta jämfört med den allmänna befolkningen i Sverige.

I vår studie noterades att gruppen som ägnade sig åt fysisk träning minst 90 minuter per vecka och kom upp i rekommendationerna för fysisk aktivitet enbart genom att träna tillräckligt många minuter varje vecka hade ett lägre medianvärde på NRS, 4, att jämföra med 7,5 för dem som inte tränade 90 minuter per vecka. För RMDQ var resultatet för gruppen som tränade 90 minuter per vecka 8 och för de som inte tränade samma mängd 11,5. Gruppen som tränade mer än 90 minuter per vecka hamnar således under gränsen för medelvärdet hos personer med ländryggssmärta i Sverige som är 9 (22). Ingen av grupperna var dock över

gränsen för allvarlig funktionsnedsättning som är 14 (21). Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna. Grupperna var väldigt små till antalet och ojämnt fördelade. Vid små grupper kan så kallade typ 2 fel uppstå, d v s att det finns en sann skillnad men att undersökningsgruppen är för liten för att kunna uppnå statistisk signifikans (36). Mer forskning behövs med ett större antal

deltagare i respektive grupp för att minska risken för typ 2 fel och ge resultatet mer power för att eventuellt påvisa en skillnad. SBUs kunskapslucka gällande fysisk träning som prevention och behandling för akut- och subakut ländryggssmärta belyser okunskapen inom detta område (15). Enligt studier är övervakad träning och att vissa specifika övningar skulle vara bättre än andra inte vetenskapligt belagt i den akuta och subakuta fasen (3, 37) men frågan är hur uppmuntran och ordination av egen generell fysisk träning påverkar smärta och funktion. Detta behöver studeras vidare med större underlag att analysera.

Enligt en systematisk reviewartikel publicerad 2011 kunde samband mellan en låg aktivitetsnivå och en hög funktionsnedsättning hos patienter med kronisk

ländryggssmärta konstateras men gällande akut- och subakut ländryggssmärta kunde inget liknande samband konstateras (16). Slutsatsen i review-artikeln var att aktivitetsgraden hos patienterna med akut- eller subakut ospecifik ländryggssmärta varierade (16). Resultatet i vår studie stämmer överens med fynden i denna

reviewartikel. Ett svagt samband kan noteras men resultatet kunde inte verifieras med statistisk signifikans.

(20)

Ländryggssmärta är ett komplext problem där många faktorer spelar in. De flesta studier är gjorda på långvarig smärta och här nämns faktorer som fysisk aktivitet, övervikt, socioekonomisk bakgrund, depression, rökning med flera som

riskfaktorer (38). I den akuta- och subakuta gruppen är inte lika mycket forskning gjord och det behövs mer. Ett rimligt antagande är att även detta är ett komplext problem där många faktorer spelar in vilket gör det svårt för forskningen att kunna identifiera någon enskild faktor med mer avgörande betydelse än någon annan. Gällande fysisk aktivitet så verkar den variera i patientgruppen och vi kan idag inte dra några slutsatser om samband.

Det låga antalet enkätsvar kan tyda på att patienter inte hänvisas till fysioterapeuter vid akut och subakut ospecificerad ländryggssmärta. Som vi nämnde tidigare rekommenderas inte övervakad träning för dessa patienter vilket skulle kunna vara en anledning till att patienter inte hänvisas till fysioterapeuter. I riktlinjer för behandling av dessa patienter står dock att man ska utbilda och informera om samt rekommendera fysisk aktivitet vilket är ett av fysioterapeuternas huvudområde (12). Ett förslag kan därför vara att man i triagen hänvisar den aktuella

patientgruppen direkt till fysioterapeut istället för till läkare, om inga röda flaggor noteras, då det är fysisk aktivitet som är den starkaste rekommendationen som behandling för patientgruppen (37).

Slutsats

Patienter med akut- och subakut ländryggssmärta ägnar i genomsnitt 90- 150 minuter i veckan åt vardagsmotion och 60-90 minuter i veckan åt fysisk träning. 8 av 15 (53%) uppnådde rekommendationerna för fysisk aktivitet på 150 minuter i veckan. Det förelåg inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna som tränade mer eller mindre än 90 minuter fysiskt per vecka men studiedeltagarna var få. Ett svagt negativt men ej statistiskt signifikant samband kan ses mellan fysisk aktivitetsnivå och smärtintensitet vid akut- och subakut ospecifik ländryggssmärta hos personer i åldern 18-65 år. Mer forskning behövs framför allt med fokus på att titta på inverkan av fysisk träning och ej endast fysisk aktivitet för personer med akut och subakut ländryggssmärta.

(21)

Referenser

1. Fredenberg S, Vinge E, Karling M. Smärta och smärtbehandling I: Brolin E, redaktör. Läkemedelsboken [Internet]. Stockholm: Apoteket AB; 2014.[citerad 2018-03-01]. Hämtad från:

https://lakemedelsboken.se/kapitel/smarta/smarta_och_smartbehandling.ht ml#q1_7

2. Hoy D, Brooks P, Blyth F, Buchbinder R. The Epidemiology of low back pain. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2010 Dec;24(6):769-81

3. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Ont i ryggen, ont i nacken. [internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2000. SBU-rapport; 145. [citerad 2018-03-01]. Hämtad från:

http://www.sbu.se/contentassets/a1c7fd6945514079bf0db408269e6685/ont _ryggen_ont_nacken_fulltext.pdf

4. Krismer M, van Tulder M. Strategies for prevention and management of musculoskeletal conditions. Low back pain (non-specific). Best Pract Res Clin Rheumatol. 2007;21(1):77-91

5. Waddell G. Subgroups within "nonspecific" low back pain. J Rheumatol. 2005;32(3):395-6

6. Hansson T, Westerholm P, redaktörer. Arbete och besvär i rörelseorganen. En vetenskaplig utvärdering av frågor om samband. Stockholm:

Arbetslivsinstitutet; 2001

7. Grooten W. Fysisk aktivitet vid långvariga rygg- och nackbesvär. I Ståhle A, redaktör. FYSS 2017; Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Stockholm :Läkartidningen Förlag AB; 2016. S.561-574.

8. Vos, T., Dalal, K., Murray, C J. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet. 2017 Sept; 390: 1211–59

9. Ekman M, Jönhagen S, Hunsche E, Jönsson L. Burden of illness of chronic low back pain in Sweden: a cross-sectional, retrospective study in primary care setting. Spine (Phila Pa 1976). 2005 Aug 1;30(15):1777-85

10.Olafsson G, Jonsson E, Fritzell P, Hägg O, Borgström F. A health

economic lifetime treatment pathway model for low back pain in Sweden. J Med Econ. 2017 Sep 11:1-9

11.Koes BW, van Tulder M, Lin CW, Macedo LG, McAuley J, Maher C. An updated overview of clinical guidelines for the management of non-specific low back pain in primary care. Eur Spine J. 2010 Dec;19(12):2075-94 12.Fysioterapeuterna. Fakta om fysioterapeuter [broschyr på internet]

Stockholm: Fysioterapeuterna; 2014 [citerad 2017-10-08] Hämtad från: http://www.fysioterapeuterna.se/globalassets/professionsutveckling/om-professionen/broschyrer-nytt-2014/fakta-om-fysioterapeuter.pdf

13.World Health Organization. Global Recommendations on Physical Activity for Health [broschyr på internet] Geneve: World Health Organization; 2011 [citerad 2017-10-08] Hämtad från:

http://www.who.int/dietphysicalactivity/physical-activity-recommendations-18-64years.pdf?ua=1

14.Statens beredning för medicinsk utredning. Preventiva insatser vid akut smärta från rygg och nacke. Effekter av fysisk träning, manuell behandling

(22)

och beteendepåverkande åtgärder. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport; 245. ISBN 978-91-85413-88-1

15.Statens beredning för medicinsk utvärdering. Fysisk träning vid akut eller subakut ländryggssmärta [internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2016 [citerad 2017-10-08] Hämtad från: http://www.sbu.se/sv/publikationer/kunskapsluckor/Fysisk-traning-akut-subakut-landryggsmarta_/

16.Lin CW, McAuley JH, Macedo L, Barnett DC, Smeets RJ, Verbunt JA. Relationship between physical activity and disability in low back pain: a systematic review and meta-analysis. Pain. 2011 Mar;152(3):607-13. 17.Hagströmer M, Oja P, Sjöström M. Physical Activity and Inactivity in an

Adult Population Assessed by Accelerometry. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2007; Sept 39(9): s1502-8

18.Physiopedia contributers. Functional Movement Screen (FMS) [internet]. Physiopedia; 2017 [uppdaterad 2017-11-02; citerad 2018-05-18]. Hämtad från

https://www.physio-pedia.com/index.php?title=Functional_Movement_Screen_(FMS)&oldid= 180314

19.Bombardier C. Outcome assessments in the evaluation of treatment of spinal disorders: summary and general recommendations. Spine (Philadelphia 1976). 2000 Dec 15;25(24):3100-3

20.Vårdhandboken. Smärtskattningsinstrument [internet]. Sveriges Landsting och regioner. Stockholm; 2016 [uppdaterad 2016-08-23, citerad2017-11-27].Hämtad från:http://www.vardhandboken.se/Texter/Smartskattning-av-akut-och-postoperativ-smarta/Smartskattningsinstrument/.

21.Roland M, Morris R. A study of the natural history of back pain. Part 1: Development of a reliable and sensitive measure of disability in low back pain. Spine 1983; 8: 141-144

22.Johansson E; Lindberg P. Subacute and chronic low back pain. Reliability and validity of a Swedish version of the Roland Morris Disability

Questionnaire. Scand J Rehab Med 1998; 30: 139-143

23.Roland Morris Disability Questionnaire. Roland Morris Disability Questionnaire [internet].

Cambridge [okänt år] [citerad 2017-11-28] hämtad från: http://www.rmdq.org/

24.Nordeman L. Roland Morris Disability Questionnaire, svensk version [internet]. Forskning och utveckling i Sverige; 2009 [uppdaterad 2009-09-14; citerad 2017-11-28]Hämtad från:

http://www.researchweb.org/is/sverige/document/28471

25.Roland M, Fairbank J. The Roland–Morris Disability Questionnaire and the Oswestry Disability Questionnaire. Spine (Philadelphia 1976). 2000 Dec 15;25(24):3115-24.

26.Olsson SJ, Ekblom Ö, Andersson E, Börjesson M, Kallings LV.

Categorical answer modes provide superior validity to open answers when asking for level of physical activity: A cross-sectional study. Scand J Public Health. 2016 Feb;44(1):70-6

27.Hagströmer M, Wisén A, Hassmén P. Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet. I Ståhle A, redaktör. FYSS 2017; Fysisk aktivitet i

(23)

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Stockholm :Läkartidningen Förlag AB; 2016. s. 250-266

28.Olsson SJ, Ekblom Ö, Andersson E, Börjesson M, Kallings LV.

Categorical answer modes provide superior validity to open answers when asking for level of physical activity: A cross-sectional study. Scand J Public Health. 2015. Scand J Public Health. 2016 Feb;44(1):70-6).

29.Von Korff M, Jensen MP, Karoly P. Assessing global pain severity by self-report in clinical and health services research. Spine (Phila Pa 1976). 2000;25(24):3140-51

30.Jensen Hjermstad M. Fayers P, Haugen D, Caraceni A, Hanks G, Loge J et al. Studies Comparing Numerical Rating Scales, Verbal Rating Scales, and Visual Analogue Scales for Assessment of Pain Intensity in Adults: A Systematic Literature Review. Journal of Pain and Symptom Management. 2011 Jun;21(6):1073-1093.

31.Sandberg L, Sandberg R. Elementär statistik [internet]. Lund: Studentlitteratur; 2002 [citerad 2018-05-02]. Hämtad från:

https://www.studentlitteratur.se/files/laromedel/elementarstatistik/demo/ka p1_4.html

32.StatSoft, Inc. Electronic Statistics Textbook [internet]. Tulsa, OK: StatSoft; 2013. [citerad 2018-05-07]. Hämtad från:

http://www.statsoft.com/Textbook/Nonparametric-Statistics

33.Denscombe M. The good research guide: for small-scale social research projects. 5 rev uppl. New York: McGraw-Hill/Open University Press; 2014 34.Lindblom B, Hyttsten E, Rundström B.Patientrelaterad redovisning av

verksamhet och kostnader(KPP) inom primärvård Metod, genomförande och användning med exempel från Borlänge sjukhus [Internet]. Stockholm: Socialstyrelsen; 2005. 2005-124-5. [citerad 2018-05-11]. Hämtad

från:http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10116 /2005-124-5_20051245.pdf

35.Connelly L. Cross-Sectional Survey Research. Medsurg Nurse. 2016;25(5):s 369-370

36.Banerjee A, Chitnis UB, Jadhav SL, Bhawalkar JS, Chaudhury S. Hypothesis testing, type I and type II errors. Ind Psychiatry J. 2009:18(2):127-31.

37.Foster NE, Anema JR, Cherkin D, Chou R, Cohen SP, Gross DP, et al. Prevention and treatment of low back pain: evidence, challenges, and promising directions. Lancet. 2018 Mar; 20: S0140-6736(18)30489-6 38.Hartvigsen J, Hancock MJ, Kongsted A, Louw Q, Ferreira ML, Genevay S,

Hoy D, et al. What low back pain is and why we need to pay attention. Lancet. 2018 Mar; 20: S0140-6736(18)30480

(24)

Bilaga 1 Informationsblad till patient

ID.NR:________________ Information om undersökning av fysisk aktivitetsnivå, smärtintensitet och funktionsbegränsning hos personer med ländryggssmärta.

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Anledningen till att du tillfrågas att delta är att du sökt vård inom primärvården p.g.a smärta från

ländryggen.

Ländryggssmärta är mycket vanligt i västvärlden. Enligt forskning beräknas ca 60-85% av befolkningen att drabbas av ländryggssmärta någon gång i livet. Ca 85-90 % av de som drabbas har en så kallad icke-specifik ländryggssmärta, d v s att det inte finns någon specifik anatomisk orsak till att smärtan uppkommer. För de allra flesta, ca 90 %, går smärtan över inom 3 månader men för de övriga 10 procenten där symtomen blir långvariga orsakar detta stora kostnader och mycket lidande, både för den drabbade och för samhället i stort. Den som drabbas av

ländryggssmärta rekommenderas att vara fysiskt aktiv och vid behov inta

smärtstillande mediciner. Idag finns det dock inte tillräckligt med studier gällande huruvida fysisk träning kan förebygga långvarig smärta. För att kunna undersöka detta vidare är det nödvändigt att veta hur den fysiska aktivitetsnivån ser ut hos dessa personer. Vi vill därför med denna undersökning kartlägga hur den fysiska aktivitetsnivån ser ut hos personer med ländryggssmärta.

Studien innebär att man som deltagare besvarar två korta enkäter. I den ena får du besvara frågor gällande hur fysiskt aktiv du är en vanlig vecka. Den enkäten består av två frågor där du i varje väljer ett av sex eller sju svarsalternativ. I enkät

nummer två kommer du få besvara frågor gällande hur ländryggssmärtan påverkar det vardagliga livet. Den består av 24 korta påståenden som besvaras med ja eller nej. Du kommer också att få skatta hur intensiv smärtan varit de senaste sju dagarna på en skala från 0-10. Tidsåtgången för att fylla i formulären beräknas ta maximalt 15 minuter.

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmre motivering. Vården är densamma vare sig du medverkar i studien eller inte. Om du väljer att delta så är dina uppgifter helt konfidentiella och du som individ kommer inte att kunna identifieras i studien. Du kommer inte lämna personnummer men kommer ange din ålder och ditt kön och svaren i enkäterna kommer endast att hanteras av oss som är ansvariga för undersökningen. Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av

personuppgifter i samband med examensarbetet. Som deltagare i undersökningen har du enligt personuppgiftslagen rätt att få information om hur dina

personuppgifter kommer behandlas. Du har också rätt att ansöka om ett så kallat registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till Högskolans personuppgiftsombud. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan

(25)

Dalarna och den är forskningsetiskt granskad av Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna. Vi som genomför studien är Leg. Fysioterapeuter och heter Anna Zetterlund och Linnea Gunnesson. Studien kommer att genomföras som examensarbete i magisterprogrammet på Högskolan Dalarna under handledning av Björn Äng, Docent i Medicinsk vetenskap. Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.

Stockholm, Göteborg och Falun den 6 februari 2018.

Anna Zetterlund 0708782571 V16annze@du.se

Linnea Gunnesson 0702472953 h16ligun@du.se

(26)

Bilaga 2 Samtyckesblankett

ID.NR:________________ Samtyckesblankett

Jag har tagit del av och förstått innebörden av informationen om undersökning av fysisk aktivitetsnivå, smärtintensitet och funktionsbegränsning hos personer med ländryggssmärta.

Jag är också medveten om att deltagandet i studien är helt frivilligt och att uppgifterna jag lämnar behandlas konfidentiellt samt att mitt deltagande inte påverkar min nuvarande eller framtida vårdkontakt/omhändertagande på något sätt. Jag har möjlighet att avbryta deltagandet när jag vill utan närmare motivering. Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i studien.

Undersökningsperson ______________________________ Underskrift ______________________________ Namnförtydligande ______________________________ Ort, datum ______________________________ Telefonnummer

Behåll bladet med information för att kunna kontakta författarna till studien. Vill du avbryta ditt deltagande i studien behöver vi det id.nr som står högst upp på det bladet. Påskriven samtyckesblankett lämnas tillsammans med enkäterna i kuvertet.

(27)

Bilaga 3 Enkäten

ID.NR:___________

Undersökning av fysisk aktivitetsnivå, smärtintensitet och

funktionsbegränsning hos personer med subakut

ländryggssmärta.

___________________________________________________________ Ålder:___________ år Kön: Kvinna Man Längd:_____________ cm Vikt:_______________ kg

Sjukskriven: Ja, ________% Nej

___________________________________________________________

Numerisk skattningsskala

Hur ont har du haft i din rygg i genomsnitt de senaste 7 dagarna på en skala från 0-10 där 0 är ingen smärta och 10 är värsta tänkbara smärta. Välj en siffra mellan 0 och 10 och kryssa i motsvarande box, kryssa ej mellan boxarna.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(28)

Svensk version av the Roland Morris Disability Questionnaire

Swedish translation of the Roland Morris Disability Questionnaire This translation was carried out by two researchers, with a single back translation. Following this, ‘a few minor ambiguities’ were corrected. Further details may be available from the author, Dr Eva Johansson, Uppsala University, Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala Science Park, SE-751 83 Uppsala, Sweden. Fax +46 471 34 90. Data on the validity and reliability of the Swedish version have been published in Johansson and Lindberg, Scand J Rehab Med 1998; 30: 139-143. När man har ont i ryggen, kan det vara svårt att göra en del av de saker man vanligen gör. Detta är några meningar som människor har använt för att beskriva sig själva när de har ont i ryggen. När du först ser dem, kommer du kanske speciellt att Iägga märke till några därför att de beskriver hur det är för dig idag. Allt eftersom du läser igenom listan, tänk på dig själv idag. När du läser en mening som beskriver dig idag, ringa in JA. Om den meningen inte beskriver dig idag, ringa in NEJ. Kom ihåg att bara ringa in JA om du är säker på att meningen beskriver dig idag.

1 Jag stannar hemma för det mesta på grund av min rygg. JA / NEJ 2 Jag byter ställning ofta för att göra det bekvämare för min rygg. JA / NEJ 3 Jag går saktare än vanligt på grund av min rygg. JA / NEJ 4 På grund av min rygg gör jag inte de arbeten som jag vanligen gör hemma.

JA / NEJ 5 På grund av min rygg använder jag räcket för att ta mig uppför en trappa. JA / NEJ 6 På grund av min rygg ligger jag och vilar oftare. JA / NEJ 7 På grund av min rygg måste jag ta tag i något för att komma upp ur en fåtölj.

JA / NEJ 8 På grund av min rygg försöker jag få andra människor att göra saker åt mig.

JA / NEJ 9 Jag klär mig saktare än vanligt på grund av min rygg. JA / NEJ 10 Jag står bara korta stunder på grund av min rygg. JA / NEJ 11 På grund av min rygg försöker jag att inte böja mig eller gå ner på knä. JA / NEJ 12 Jag tycker det är svårt att komma upp från en stol på grund av min rygg.

JA / NEJ 13 Min rygg gör ont nästan hela tiden. JA / NEJ 14 Jag har svårt att vända mig i sängen på grund av min rygg. JA / NEJ 15 Jag har inte så bra aptit på grund av min ryggsmärta. JA / NEJ 16 Jag har svårt att sätta på sockor (eller strumpor) på grund av smärtan i

min rygg. JA / NEJ

17 Jag går bara korta sträckor på grund av min rygg. JA / NEJ 18 Jag sover sämre på grund av min rygg. JA / NEJ 19 På grund av min ryggsmärta får jag hjälp att klä mig av någon annan. JA / NEJ 20 Jag sitter största delen av dagen på grund av min rygg. JA / NEJ 21 Jag undviker tunga arbeten hemma på grund av min rygg. JA / NEJ 22 På grund av min ryggsmärta är jag mera irriterad och visar dåligt humör mot andra än vanligt. JA / NEJ

(29)

23 På grund av min rygg går jag uppför trappor saktare än vanligt. JA / NEJ 24 Jag ligger till sängs mesta delen av tiden på grund av min rygg. JA / NEJ

Socialstyrelsens indikatorfrågor för fysisk aktivitet

Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning som får dig att bli andfådd, till exempel löpning, motionsgymnastik eller bollsport?

0 minuter / Ingen tid Mindre än 30 minuter

30–60 minuter (0,5–1 timme) 60–90 minuter (1–1,5 timmar) 90–120 minuter (1,5–2 timmar) Mer än 120 minuter (2 timmar)

Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsmotion, till exempel promenader, cykling eller trädgårdsarbete? Räkna samman all tid (minst 10 minuter åt gången).

0 minuter / Ingen tid Mindre än 30 minuter

30–60 minuter (0,5–1 timme) 60–90 minuter (1–1,5 timmar) 90–150 minuter (1,5–2,5 timmar) 150–300 minuter (2,5–5 timmar) Mer än 300 minuter (5 timmar)

Figure

Tabell 1 visar fördelningen av mängden vardagsmotion enligt fasta svarsalternativ.  4 av 15 (26,7 %) deltagare svarade att de ägnade sig åt vardagsmotion mer än 300  minuter i veckan medan 3 av 15 (20 %) svarade att de ägnade mindre än 30  minuter i veckan
Tabell 2. Fördelning av mängden fysisk träning mätt i minuter per vecka enligt  fasta svarsalternativ
Figur 2. Smärtskattning enligt NRS 0-10, median och interkvartilavstånd, för de  som ägnade sig åt minst 90 minuter fysisk träning i veckan samt de som ägnade  mindre än 90 minuter i veckan åt fysisk träning
Figur 3. Funktionsnedsättning enligt Roland Morris Disability Questionnaire,  median och interkvartilavstånd, för de som uppnådde samt inte uppnådde WHO’s  rekommendationer för fysisk aktivitet, det vill säga genom att ägna minst 150  minuter i veckan åt f
+2

References

Related documents

Andersson menar att våra språkliga attityder påverkar oss på två sätt, dels genom att de styr vårt eget språk, dels genom att de styr våra bedömningar av andra människor,

Complementary resources are important for the specific expertise held by the different actors: the supplier should be the expert on products, the BM central

Moment 1: Driv, mottagning, passning och medtagning moturs Moment 2: Driv, mottagning, passning och medtagning medurs Moment 3: Driv, passa (1 tillslag) och medtagning moturs

Föreläsning 5: Principer för programmeringsspråk Föreläsning 6: Inför tentamen... Genomförande

One may even say that some of the political actors were aware of 'Wiberg's law." At the congress of SSU (the Social Democratic Youth Union) in 1958 a

Det går inte att ta sig in på bostads- marknaden i Stockholm om man inte redan är där eller har stora pengar att satsa utan kvitto.. J AG JÄMFÖRDE I Svensk Tidskrift i

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att föra statistik i riksdagens utskott och i EU-nämnden och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.. Riksdagen ställer

Där finns mycket goda kommunikationer med omvärlden och tidsskillnaden från södra delarna av Stockholm till Arlanda jämfört med att åka från Luleå, Östersund, Umeå

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att införa ägarbyte när det gäller vapen där vapenlicensen förs över från det

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av god tillgång till posttjänster och digital infrastruktur i hela landet och tillkännager detta för

I ljuset av att problemet är relativt utbrett och att det i dag saknas lagrum för att hantera detta bör regeringen överväga att tillsätta en utredning i syfte att identifiera

Totala antalet personer med insatser enligt LSS, exklusive råd och stöd, har ökat med 15 procent sedan år 2006. Motsvarande ökning det senaste året är 1,5 procent eller 900

Inklusionskriterier var artiklar publicerade från 2015- 01-01 till 2021-02-11, “Peer Review”- artiklar, skrivna på engelska, global MS- population i både sjukhus- och

Det primära syftet med studien är att i en effectiveness-studie utan kontrollgrupp undersöka effekten av en specifik manualbaserad KBT-behandling (Dugas och

Till skillnad från detta tyder forskning på att företag med hög risk kan välja att öka antalet kvinnor för att uppnå en högre övervakningsförmåga

in either conr1aent1al or restricted , bich means.. lnate the

The empirical findings showed that some barriers were identified, as lack of knowledge regarding RCEs, but without following any type of framework for the

Genom kunskapen denna studie ger har man ett underlag till vilka faktorer man behöver ta hänsyn till för att utveckla kampanjer och interventioner riktade mot att öka den

Det framkommer i bakgrunden till denna studie att fysisk aktivitet kan vara en del i egenvården vid depression, detta utifrån Orems tankar att egenvård innebär att patienter

Den kategori, som under intervjuerna med träningspersonalen upplevdes ha minst betydelse för den fysiska aktiviteten hos personer med rörelsehinder som fysisk funktionsnedsättning

Föreliggande studie beskriver erfarenheter av hinder för att komma in på arbetsmarknaden hos personer med fysisk funktionsnedsättning från vetenskapliga

Det saknas studier som undersöker samband mellan fysisk kapacitet och graden av OSA, Body Mass Index (BMI), dagtrötthet, mängden tid med lågintensiv fysisk aktivitet (LFA) och

•  Lagbollspel – doppboll (bidra till spelets idé, följa regler samt kasta/fånga).. •  Rörelse till musik (gå i takt, följa