• No results found

Reglera godtyckliga arrendekostnader Motion 2020/21:754 av Heléne Björklund (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Reglera godtyckliga arrendekostnader Motion 2020/21:754 av Heléne Björklund (S) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion S1157

Motion till riksdagen

2020/21:754

av Heléne Björklund (S)

Reglera godtyckliga arrendekostnader

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över arrendelagstiftningen och möjligheterna att införa ett besittningsskydd i denna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I hyreslagstiftningen finns det regler om besittningsskydd för hyresgästen. Det innebär bland annat att en hyresvärd inte hur som helst kan höja hyran i syfte att bli av med en hyresgäst. Värden kan inte heller höja hyran för att värdet ökat efter en förbättring som hyresgästen själv har gjort i sin lägenhet. Däremot ska hyresgästen återställa lägenheten i det skick som den var när den först hyrdes ut.

Inom lantbruket har det länge funnits ett arrendatorsystem där arrendatorn får rätten att nyttja en annan persons mark mot att man betalar ett arrende. Det är alltså ett system som påminner om hyressystemet för lägenheter. Till skillnad från en hyresgäst är den som arrenderar mark dock inte skyddad mot oskäliga arrendehöjningar.

I nordöstra Skåne finns flera exempel på arrenden som höjts till följd av invest-eringar som arrendatorn själv har gjort i sin mark. Först har personen alltså investerat stora belopp i syfte att förbättra sin arrendetomt och ovanpå detta får man en höjning av det arrende man ska betala. Det är inte rimligt att man inte har skydd mot detta.

Arrendatorer borde ha rätt att bo kvar på den mark de av hävd bott på och ett skydd mot godtyckliga arrendehöjningar på samma sätt som en hyresgäst har besittningsskydd för sin lägenhet.

References

Related documents

• En mer djupgående analys borde ha genomförts gällande vilka som är målgruppen för ett nationellt system, och vad det i så fall kan finnas för relevanta alternativ för

premieras, för tidigare gjorda insatser. Sedan kan det vara bra att införa statsbidrag för utvecklingsarbete för att åstadkomma en mer strategisk samverkan/utveckling eller

Om utredningen avser mer långsiktiga samarbeten mellan ett fast antal kommuner i syfte att upparbeta den tillit som krävs för att kunna genomföra effektiv samverkan, och oavsett

Som ett museum med viktiga och angelägna samlingar om Förintelsen känns det möjligen lite bittert att utredningen konstaterar att man behöver ett statsanslag på 63 miljoner kronor

modernisering och utveckling av lagstiftningen och ser positivt på merparten av förslagen. Utredningen är i hög grad deskriptiv och inte alltid helt tydlig. Regionstyrelsen väljer

Är detta en av anledningarna till varför institutioner utan historiska samlingstraditioner (som Forum för levande historia) måste starta från noll när de vill undergå

2020-08-24 DNR LIU-2020-02010 REMISSVAR 2(2).. Utredningen lämnar en rad förslag i kapitel 5 "Museets inriktning och uppdrag", kapitel 6 ''Verksamhetens organisation

Om ett institut har ett finansiellt moderholdingföretag, eller ett blandat finansiellt moder- holdingföretag och är skyldigt att för den konsoliderade situationen i vilken