• No results found

Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande 2020-05-07 sid 1 (2) 550-924-2020 Miljödepartementet m.remissvar@regeringskansliet.se POSTADRESS: 581 86 LINKÖPING BESÖKSADRESS: Östgötagatan 3 TELEFON: 010-223 50 00 TELEFAX: 013-10 13 81 E-POST: ostergotland@lansstyrelsen.se WEBBPLATS: www.lansstyrelsen.se/ostergotland ORGANISATIONSNUMMER: 202100-2270

Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

M2020/00083/R

Sammanfattande synpunkter:

Anpassningen av det svenska systemet för handeln med utsläppsrätter till gällande EU-regler inför den fjärde handelsperioden bör ske på det sätt som föreslås med införande av en lag och en förordning om utsläpp av växthusgaser.

Länsstyrelsen Östergötland avstyrker förslaget att inarbeta systemet för handel med utsläppsrätter i miljöbalken då det skulle innebära att man ersätter väldigt väl inarbetade begrepp som är av stor betydelse för naturvården.

Länsstyrelsen bedömning

Anpassningen till gällande EU-regler inför den fjärde handelsperioden som startar den 1 januari 2021 är försenade. Länsstyrelsen bedömer därför att en anpassning av nu gällande regler för handeln med utsläppsrätter till en lag och en förordning om utsläpp av växthusgaser på det sätt som föreslagits är att föredra. På det föreslagna sättet bör det finnas bäst

förutsättningar att regelsystemet är färdigt i god tid innan den nya handelsperioden tar sin början. För alla aktörer är det angeläget att förändringar i regler tydliggörs i god tid. På så sätt kan man underlätta för aktörerna att anpassa metoder och dokumentation efter vad som krävs. Förslaget att föra in utsläppen av växthusgaser och handeln med utsläppsrätter i miljöbalken skulle medföra en stor inverkan på den samma. Över tid förekommer olika förslag till förändringar av miljöbalken. En stor förändring som den nu föreslagna bör i stället ske i ett sammanhang med av översyn av hela balken. Då kan hänsyn tas till olika förändringsinitiativ på ett sätt så att miljöbalken kan utvecklas så att den gagnar det samlade miljöarbetet i landet på bästa sätt.

Anmälan för samråd enligt 12:6 är ett väldigt väl inarbetat begrepp inom naturvården som berör många myndigheter och ett stort antal verksamhetsutövare. En förändring med ersättning av det tolfte kapitlet bedöms skapa ett onödigt merarbete och en hel del förvirring utan att bidra till något mervärde för naturvården.

Beslut om detta yttrande har fattats av landshövding Carl Fredrik Graf med miljöskyddshandläggare Thomas Lindvall som föredragande.

(2)

Yttrande

2020-05-07 550-924-2020 sid 2 (2)

Handlingen har bekräftats i Länsstyrelsens ärendehanteringssystem och saknar därför underskrifter.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till

References

Related documents

I detta ärende har generaldirektör Clas Olsson beslutat.. Utredare Kira Bergheden har

Promemorian innehåller bland annat ett förslag om införande av ett förbud mot vitesförelägganden i fall där någon misstänks för brott och föreläggandet behandlar uppgifter

Riksgälden har tagit del av promemorian Nytt regelverk för handeln med utsläppsrätter, som mottagits i tre olika delar:. Nytt regelverk för handel med

I promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter i miljöbalken, mars 2020, anges det dock inte i förslaget till ändring av miljötillsynsförordningen (2011:13)

Stadsledningskontoret konstaterar att EU:s system för handel med utsläppsrätter är ett viktigt styrmedel för att nå de klimatmål som EU satt upp samt att staden på- verkas

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarar för frågor om teknisk kontroll, inklusive ackreditering och frågor i övrigt om bedömning av överensstämmelse

Samtidigt konstateras det i promemorian att merparten av de ändringar som genom ändringsdirektivet har gjorts i utsläppshandelsdirektivet, inte föranleder några ändringar i

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Mattias Viklund, efter föredragning av Camilla Hållén.. Mattias Viklund