• No results found

2020-05-04 Miljödepartementet 103 33 Stockholm

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2020-05-04 Miljödepartementet 103 33 Stockholm"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

LFV Koncernfunktioner 601 79 Norrköping 011-19 20 00 T, 011-19 25 75 F lfv@lfv.se www.lfv.se Org nr. 202100-0795 2020-05-04 Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Remissvar Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Luftfartsverkets huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafikledning för civil och militär luftfart.

Luftfartsverket har tagit del av remissen och har inte några synpunkter på densamma.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören efter föredragning av juristen Elin Stom. I ärendet har även miljöchef ATM Niclas Wiklander och chefsjurist Petra Sernulf deltagit.

Norrköping

Ann Persson Grivas Generaldirektör Dokumentnummer D-2020-192280 Ärendenummer Ä-2020-011211 Er beteckning M2020/00083/R Handläggare Stom, Elin 011-19 21 73T 011-19 25 75F elin.stom@lfv.se Sekretess Offentlig information

References

Related documents

För att prissignalen ska få effekt behöver den vara enkel att förstå, detta ställer höga krav på nätägaren att kommunicera på ett sådant sätt att användaren kan ta till

Utredningen ska därför lämna förslag kring hur välfärdsteknik kan införas mer omfattande och analysera vilka effekter detta får för personalen inom äldreomsorgen.. För

Tingsrätten anser dock att det är bra att de nu gällande bestäm- melserna får vara kvar för unga myndiga som inte fyllt 21 år vid mindre allvarliga brott samt att kravet

Syftet är att biogas ska kunna bidra till att nå Sveriges energi- och klimatpolitiska mål på ett kostnads- effektivt sätt, samtidigt som hänsyn tas till värdet av de nyttor

För att ge ämnet modersmål värde, legitimitet och möjlighet att verka för elevens övergripande utveckling måste ämnet regleras i timplanen med den garanterade

antagning till en utbildning på grundnivå eller avancerad nivå till följd av att sökanden lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter inte får meddelas om examensbevis som

För att Luftfartsverket ska kunna genomföra sitt uppdrag och tillhandahålla en säker och robust flygtrafiktjänst till både civil och militär luftfart i alla beredskapsskeden

Med utgångspunkt från de erfarenheter som finns kring arbetet med mänskliga rättigheter, ett rättighetsbaserat arbetssätt och den infrastruktur som finns i västsverige vad