• No results found

HNJ-banan Motion 2020/21:3063 av Emma Hult och Elisabeth Falkhaven (båda MP) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "HNJ-banan Motion 2020/21:3063 av Emma Hult och Elisabeth Falkhaven (båda MP) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion MP1920

Motion till riksdagen

2020/21:3063

av Emma Hult och Elisabeth Falkhaven (båda MP)

HNJ-banan

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Halmstad–Nässjö-banan bör behållas samt utvecklas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mellan Halmstad och Nässjö går den 196 kilometer långa bana som kallas Halmstad– Nässjö-banan. Den öppnades för trafik mellan Halmstad och Värnamo 1 september 1877 och från Värnamo till Nässjö 21 december 1882.

Bandelen förstatligades 1948. Därefter utfördes inget betydande banunderhåll förrän på 1990-talet. Senast under 2006 föreslog dåvarande Banverket att en del söder om Värnamo skulle läggas ned. För att korta ner restiden på banan lades flera stationer ner 1996, däribland Sperlingsholm, Johansfors, Fröslida, Skeppshult och Kärda.

Från Torup utgår en bibana via Rydöbruk till Hyltebruk, dit man fram till 1996 körde persontrafik, men numera trafikeras den av Green Cargo som kör godstrafik på banan. Bland annat transporteras returpapper via Halmstad till Hyltebruk och papper tillbaka. Dessutom går containrar från Göteborgs hamn via Värnamo till Vaggeryd där de lastas om till lastbil. Sedan juli 2014 körs även ”sandtåget” med råvaror från

Halmstad hamn till glasbruket i Limmared via Halmstad–Värmamo–Limmared. I övrigt trafikeras banan av Krösatågen-Veolia.

Trafikverket har tidigare föreslagit att man ska dra ner det årliga stödet på 10 miljoner till banan. Det motsvarar nästan en tredjedel av dagens intäkter. Det vore väldigt olyckligt både för näringslivet, som idag är beroende av sina

(2)

järnvägstransporter, och för persontrafiken. Regionalt, i både Hallands och Jönköpings län, pågår tvärtemot diskussioner om att satsa på banan. Det har bedrivits en testperiod där antalet persontrafikturer på sträckan har fördubblats. Signaler om att testperioden inte ska förlängas eller att turtäthetsökningen inte blir permanent vilket har resulterat i att en namninsamling har lämnats över. Det finns starka regionala intressen att satsa på banan och vi menar att det är oerhört viktigt att den behålls och utvecklas.

Banan är ännu inte elektrifierad utan bedrivs med dieseltåg. Vi vill lyfta vikten av att flytta godstransporter från väg till järnväg och möjliggöra för att fler persontransporter sker med tåg. För att nå största möjliga miljö- och klimatnytta vore det bästa om banan mellan Halmstad och Nässjö elektrifieras.

Under den gångna mandatperioden antog Gislaveds kommun i Jönköpings län och Hylte kommun i Hallands län rollen att aktivt driva på i frågan. Tre större möten

anordnades. Det första skulle klargöra frågeställningen ”Vill vi och behöver vi banan?”. Där var alla överens om att ja, det ville dom och att banan behövs. Till det andra mötet var många olika parter inbjudna, också Region Jönköpings län och Region Halland. Det tredje mötet var ett uppföljningsmöte och där redovisades det att Region Halland beslutat om att under en testperiod på tre år utöka antalet persontåg på sträckan Smålandsstenar–Halmstad. Alla kommuner längs banan, Halmstad, Hylte, Gislaved, Värnamo, Vaggeryd och Nässjö samt Gnosjö kommun stödjer arbetet med att bevara och utveckla banan. Även Näringsbolaget i Gislaved, flera företag i Smålandsstenar och Halmstad hamn har tagit en aktiv roll.

Med tanke på det engagemang som finns från både företag, privatpersoner och det offentliga om att få banan att utvecklas, med fler avgångar och eventuellt också fler stopp, så vill vi vidhålla det som anförs i motionen om att Halmstad–Nässjö-banan bör behållas och utvecklas och tillkännager detta för regeringen.

Emma Hult (MP) Elisabeth Falkhaven (MP)

References

Related documents

Den fråga som ställs här är vilka stavningsmönster skribenterna tillämpar när de gör självständiga ortografiska val för ortnamn där de mestadels inte känner till någon

I småländska vikingatida runinskrifter är dock /h/ framför vokal alltid utsatt med ett undantag av den avvikande Sm 7, ialbi hialpi och as hans(?). Även denna tolkning är mindre

Det är vare sig möjligt eller önskvärt, att försöka särskilja den del av SI:s uppdrag som handlar om desinformation från det bredare uppdraget att följa och analysera bilden

MSB bör få i uppdrag att ge ett aktivt stöd till kommuner och regioner i både det förberedande och operativa

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att gemensamt samordna, stärka och

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera hinder i hälso- och sjukvården för en ändamålsenlig verksamhet när det gäller organ- donationer..

dessa producentansvar eller för den delen uppdrar åt tjänstemän i Bryssel att driva på för ett avskaffande av producentansvar inom särskilda områden. Regeringen har visat en

I överväganden av alternativa lösningar för rapportering av uppgifter om livsmedelsavfall som inte är kommunalt avfall konstaterar man att flera verksamheter är småföretag och

Returpack vill dock poängtera vikten av att även övriga tillståndspliktiga insamlingssystem skall ange andel insamlade plastflaskor respektive metallburkar i de insamlade

Miljönäm nden ställer sig negativ till förslaget om generellt undan tag från biotop skyddet för etablering av våtmarker och damm ar.. N är en ny anläggning planeras bör

Matfiskodlarna är positiva till en ökad odling av blå fånggrödor men anser att någon form av prövning mot motstående intressen inte helt bör exkluderas, då detta riskerar att

Vinnova har inga synpunkter på rubricerad remiss.. Med vänlig hälsning Darja Isaksson

Om rätten till frival inte införs på ett korrekt sätt är det Visitas principiella ståndpunkt att kommunen endast ska ges ansvar för avfall från hushåll men inte

Bestämmelsen innebär att arbetsgivaren inte får förbjuda arbetstagaren att ta anställning hos andra arbetsgivare eller missgynna arbetstagaren med anledning av sådan anställning..

SRAT beklagar dock att den föreslagna modellen med en mängd nya paragrafer i lagen om anställningsskydd medför att denna blir.. svårgenomtränglig och besvärlig för icke-jurister

Vi föreslår namnbyte till Funktionsrättspolitik och att regeringen beslutar om ett anslag för att stärka funktionsrätt, som motsvarar budgetanslag för barnrättsområdet samt

arbetsinriktad rehabilitering och samordnar insatser för att en individ ska kunna återgå i arbete eller arbetssökande.. Denna formulering är något missvisande då

Göteborgs Stad menar att utredningens förslag på uppdrag till SCB skulle kunna omfatta spridning av information om laglighet i att ställa frågor om funktionsnedsättning,

Fakultetens bedömning är att utredningen, på ett mer utförligt vis, i förslaget om att styra funktionshinderspolitiken genom mer governance borde analyserat förutsättningarna för

This e-mail message including attachments, if any, is intended for the person to whom or the entity to which it is addressed and may contain information that is

Efter flera tilläggsdirektiv bytte utredningen namn till Stärkt kvalitet och likvärdighet inom Komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA).. Nu

Statsrådet Åsa Lindhagen avslutade sakrådet med att tacka deltagarna från det civila samhället för deras värdefulla synpunkter och förslag på ytterligare åtgärder inom ramen

Sveriges bidrag till RSM är en del i en strategisk helhet, och i linje med slutsatserna i betänkandet Sverige i Afghanistan 2002–2014 (SOU 2017:16) från Afghanistanutredningen