Måttnoggrannhetsundersökning före och efter installation av flytande styrningar (ARI FLOATEX) samt Utvärdering av kurvsågning vid sågning i delningssåg med flera klingor (ARI DS 73)

13 

Full text

(1)

Tomas I v a r s s o n

M Ä T T N O G G R A N N H E T S U N D E R S Ö K N I N G FÖRE OCH EFTER INSTÄLLA TION AV FLYTANDE STYRNINGAR ( A R I FLOATEX)

samt

UTVÄRDERING AV KURVSÄGNING V I D SÄGNING I DELNINGSSÄG MED FLERA KLINGOR ( A R I DS 7 3 )

TräteknikCentrum, Rapport s e r i e P n r 36/8509011 Nyckelord oiroular scaling curve sawing res awing sawblades saw guides sawing accuracy Stockholm september 1985

Detta digitala dokument skapades med anslag från Stiftelsen Nils och Dorthi Troédssons forskningsfond

(2)

I N N E H Ä L L S F Ö R T E C K N I N G

Sid

BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING 4

UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE 5 Mättnoggrannhetsundersökning före och e f t e r i n s t a l l a t i o n av 5

f l y t a n d e s t y r n i n g a r

Utvärdering av kurvsågningsegenskaperna i delningssåg med 6 f l e r a k l i n g o r

RESULTAT 6 Måttnoggrannhetsundersökning före och e f t e r i n s t a l l a t i o n av 6

f l y t a n d e s t y r n i n g a r

E f f e k t e n av kurvsågning med f l e r k l i n g i g delningssåg 6

Beträffande måttnoggrannheten 6

BILAGOR

Diagram och sågresultat före i n s t a l l a t i o n av f l y t a n d e s t y r n i n g Diagram och sågresultat e f t e r i n s t a l l a t i o n av f l y t a n d e

s t y r n i n g

Diagram över kurvsågningseffekten med ARI DS 73, klentimmer " " " " " " , normaltimmer

Diagram och t a b e l l över måttnoggrannhet gällande sågning med ARI DS 73 med kurvsågningsaggregat

Tekniska data och d r i f t s d a t a

B i l d , ARI DS 73 med kurvsågningsaggregat B i l d , f l y t a n d e sågbladsstyrning

(3)

BAKGRUND

For a t t undersöka förändring av måttnoggrannheten före och e f t e r i n s t a l l a t i o n av s k f l y t a n d e s t y r n i n g a r , ARI FLOATEX, samt för a t t k o n t r o l l e r a i n -läggning och mått av kurvsågning med f l e r k l i n g i g delningssåg, ARI 05 73, har TräteknikCentrum/Industriservice på uppdrag av ARI AB i Örnsköldsvik g j o r t e t t a n t a l s t u d i e r v i d två s t y c k e n norrländska cirkelsågverk.

(4)

SAMMANFATTNING

För a t t undersöka måttnoggrannheten före och e f t e r i n s t a l l a t i o n av f l y t a n d e s t y r n i n g a r , har e t t a n t a l mätningar utförts v i d Polar Wood AB i Gällivare. Båda mätningarna har utförts sommartid.

Mätningar har utförts på en delningssåg t y p DS 73 med kurvsågningsaggregat samt en k l y v ARI KL 10. Båda maskinerna är av ARIs f a b r i k a t . V i d jämförande av måttnoggrannheten före och e f t e r i n s t a l l a t i o n av f l y t a n d e s t y r n i n g a r v i -sar r e s u l t a t e t på en förbättring.

Förutom en bättre måttnoggrannhet kan f l e r a andra fördelar nämnas: - ökad d r i f t t i d på både sågklingor och s t y r n i n g a r .

Enklare klingvård, t ex r i k t n i n g s m o m e n t e t . - Möjlighet t i l l förminskade k l i n g t j o c k l e k a r .

Proven av e f f e k t e n av kurvsågning med f l e r k l i n g i g delningssåg har g j o r t s v i d B A Carlssons Såg & H y v l e r i AB i örarna. Denna undersökning gjordes v i n t e r t i d (-25 'C).

M a s k i n u t r u s t n i n g e n v a r i d e t t a f a l l en DS 73 med kurvsågningsaggregat av f a b r i k a t ARI. Maskinen är enbart u t r u s t a d med b l a d s t y r n i n g a r i framkant. Kurvsågningsresultatet v i s a r a t t sågsnittet följer b l o c k e t s m i t t l i n j e väl, med l i t e n s p r i d n i n g s b i l d .

S a m t i d i g t som kurvsågningsundersökningen utfördes k o n t r o l l e r a d e s måttnog-grannheten. Måttnoggrannhetsprovet v i n t e r t i d b l e v dock begränsat, men kompletterades senare med en mätning sommartid.

(5)

UNDERSfJKNINGENS UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

Måttnogqrannhetsundersökning före och e f t e r i n s t a l l a t i o n av f l y t a n d e s t y r -ningar

För a t t undersöka måttnoggrannheten före och e f t e r i n s t a l l a t i o n av f l y t a n d e s t y r n i n g a r , h a r e t t a n t a l mätningar utförts v i d Polar Wood AB i Gällivare. Mätningarna har utförts sommartid.

Mätningar har dels utförts på en delningssåg t y p ARI DS 73 med kurvsåg-ningsaggregat, d e l s på en k l y v ARI KL 10.

Prov av sågat v i r k e togs d i r e k t u r den löpande produktionen. Före i n s t a l l a -t i o n e n av f l y -t a n d e s -t y r n i n g a r provades från delningssågen e -t -t a n -t a l

c e n t r u m b i t a r uppdelade i två stycken o l i k a p o s t n i n g a r , nämligen f u r u 38 x 115 och 38 X 150 mm. Från klyvsågen provades 19 x 100 och 25 x 100-150 mm. E f t e r i n s t a l l a t i o n av f l y t a n d e s t y r n i n g a r provades u r delningssågen

f u r u 50 X 100 samt 50 x 175 mm, och från k l y v e n provades samma dimension som v i d d e t t i d i g a r e p r o v e t . Samtliga p r o v b i t a r från delningssågen kurvså-gades.

Tjockleken på s a m t l i g a v i r k e s b i t a r mättes med e t t v a n l i g t skjutmått på 3 ställen i över- och underkant, d v s 6 mätpunkter per v i r k e s b i t . Mätpunk-ternas läge e n l i g t nedanstående f i g u r .

300 300

Rot M i t t Topp

Mätpunkter på en v i r k e s b i t . Mått i mm.

Vid utvärderingen av mätresultaten används två o l i k a s t a n d a r d a v v i k e l s e r : 1. T o t a l a s t a n d a r d a v v i k e l s e n S, som t a r hänsyn t i l l måttvariationerna både

inom en v i r k e s b i t och mellan v i r k e s b i t a r n a i en försöksgrupp.

2. Sammanvägda s t a n d a r d a v v i k e l s e n SSD, som endast t a r hänsyn t i l l måttva-r i a t i o n e måttva-r n a inom v i måttva-r k e s b i t a måttva-r n a . På d e t v i s e t mätemåttva-r v i endast måttnog-grannheten i själva sågprocessen, och e l i m i n e r a r måttfel på grund av exempelvis störningar i måttomställningsutrustningen. Härigenom fås e t t rättvist mått på sågbladens s t a b i l i t e t s e g e n s k a p e r med ARI FLOATEX r e s -p e k t i v e med kurvsågning.

(6)

utvärdering av kurvsågningsegenskaperna i delninqssåq med f l e r a k l i n g o r Utvärdering av kurvsågning med f l e r k l i n g i g delningssåg har g j o r t s v i d

B A Carlssons Såg & H y v l e r i AB i Örarna. Denna undersökning gjordes v i n t e r -t i d (-25 "C).

M a s k i n u t r u s t n i n g e n v a r i d e t t a f a l l en DS 73 med kurvsågningsaggregat av f a b r i k a t ARI. Maskinen är e j u t r u s t a d med f l y t a n d e s t y r n i n g a r .

Block som sågats genom kantsågen togs d i r e k t u r den löpande p r o d u k t i o n e n . Blocken delades upp i två grupper, klentimmer och normaltimmer. Blockens t o t a l a bredd (sågytan) uppmättes med v a n l i g tumstock och dess absoluta m i t t markerades på 5 tvärsnitt.

Före genomsågningen vändes blocken upp och ner för a t t i n t e sågoperatören s k u l l e ha några r e f e r e n s p u n k t e r . E f t e r genomsågningen k o n t r o l l e r a d e s m i t t -k l i n g a n s sågspår i förhållande t i l l b l o c -k e t s centrummar-keringar. Samtidigt g j o r d e s en begränsad måttnoggrannhetskontroll på det vintersågade p a r t i e t . Måttnoggrannheten har senare k o m p l e t t e r a t s på e t t sommarsågat p a r t i .

Beräkning av kurvsågningseffekten har g j o r t s e n l i g t TräteknikCentrums mo-d e l l .

Beräkning samt utvärdering av måttnoggrannheten har s k e t t e n l i g t samma p r i n c i p som b e s k r i v s i s t y c k e t ovan.

RESULTAT

Måttnoggrannhetsundersökning före och e f t e r i n s t a l l a t i o n av f l y t a n d e s t y r -n i -n g a r

R e s u l t a t e t v i s a r på en förbättring av måttnoggrannheten e f t e r i n s t a l l a t i o n av f l y t a n d e s t y r n i n g a r .

Klyvsågens måttnoggrannhet har b l i v i t dubbelt så bra. Även delningssågens r e s u l t a t v i s a r på en t y d l i g förbättring.

E f f e k t e n av kurvsågning med f l e r k l i n g i g delningssåg

För både d e t klena och det normala p a r t i e t kan man se a t t sågsnittet följer blockens k u r v a t u r mycket väl t i l l 75 % av dess längd. Anledningen t i l l a t t sågsnittet i n t e följer hela blocklängden u t är avståndet mellan d i a b o l o -r u l l e n och sågklingo-rna.

Beträffande måttnoggrannheten

R e s u l t a t e t v i s a r a t t någon större s k i l l n a d på måttnoggrannheten mellan v i n -ter- och sommarsågning i n t e kan påvisas. Påpekas bör, a t t måttnoggrannheten har en tendens a t t försämras v i d sågning av större blockhöjder.

(7)

Måttnoggrannhet före i n s t a l l a t i o n av f l y t a n d e s t y r n i n g A v v i k e l s e mm

38x115 38x150 ARI DS-73

5ÄGRESULTAT Sågverk: Polar Wood AB 850618

19x100 25x100-150 Dimension

ARI KL-10

Dimension A n t a l Medelvärde SSD S Sågmaskin

38 X 115 50 40,0 0,35 0,52 DS 73

38 X 150 50 40,3 0,53 0,55 DS 73

19 X 100 30 21,1 0,65 0,66 KL 10

(8)

8 Måttnoggrannhet e f t e r i n s t a l l a t i o n av f l y t a n d e s t y r n i n g A v v i k e l s e mm 50x100 50x175 ARI DS-7.3 SÄGRE5ULTAT Sågverk: Polar Wood AB 850814

19x100 25x100-150 Dimension

ARI KL-10

Dimension A n t a l Medelvärde SSD S Sågmaskin

50 X 100 50 52,5 0,22 0,47 DS 73

50 X 175 50 52,6 0,35 0,50 DS 73

19 X 100 30 20,9 0,27 0,30 KL 10

(9)

C 7

3n

I

exa

o s O J a* I I I I I I OJ - 3 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I E C O I I I I I O f . -I -I -I -I g< • 1 • 1 r e • t j i 3 C • 1 1 > OS 1 > 1 1 1 1 I I I I

(10)

10 O j O O I J T » v t UTI ^ OJi -XS' OJi O j un O F » t 3

-Sf

I I i l I I I I I I I I I I i l I e x a ' C O C O e x a

o a

I

c y > e x a GTS I I I I E C O OJi e r s e x a ' ^ 1 1 I I

r^csaeo

l i m I 1 1

;co

$i«orse7s 4' e x a

Sexa

^ 1 1 I I

n z c o

r r ? -c x a u r » T S e x j o o e x a I I I I E C O

(11)

11

Måttnoggrannhetskontroll ARI DS-73 med kurvsågningsaggregat A v v i k e l s e mm 50x125 63x150 50x175 Sommarsågning 38x100 50x100 63x150 Vintersågning Dimension SÄGRESULTAT

Sågverk: B A Carlsson 850123 och 850813

Dimension A n t a l Medelvärde SSD S 38 x 100 6 39,9 0,30 0,42 50 X 100 6 51,9 0,46 0,50 63 X 150 12 64,2 0,54 0,57 50 X 125 40 51,5 0,48 0,52 63 X 150 40 64,5 0,42 0,52 50 X 175 40 52,0 0,48 0,52

(12)

12

Tekniska data och d r i f t s d a t a

Sågverk: Polar Wood AB

Sågtyp: Delningssåg och klyvsåg

F a b r i k a t : ARI DS 73 med kurvsågningsaggregat och ARI FLOATEX, ARI KL 10 med ARI FLOATEX

Delningssåg Klyvsåg Matningshastighet 45 m/min 70 m/min Sågblad A n t a l 3 1 Tandmaterial S t e l i t S t e l i t Diameter 700 mm 1000 mm T j o c k l e k 2,8 " 3,2 " Skärbredd 3,6 4,2 "

Sågverk: B A Carlssons Såg & H y v l e r i AB Sågtyp: Delningssåg

F a b r i k a t : ARI DS-73 med kurvsågningsaggregat

Delningssåg Matningshastighet 45 m/min Sågblad A n t a l 3 Tandmaterial S t e l i t Diameter 710 mm T j o c k l e k 2,8 " Skärbredd 4,0 "

(13)

13

Kurvsågn i ngs-aggregat

ARI DS 73.

Flytande styrningar

Fast

Flytande

nav Flytande

Fast

Flytande

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :