• No results found

§ 251Val av ombud och ersättare till Kommunförbundet Skånes förbundsmöte för mandatperioden 2019-2022 Beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "§ 251Val av ombud och ersättare till Kommunförbundet Skånes förbundsmöte för mandatperioden 2019-2022 Beslut"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)

Sammanträdesdatum

2018-12-17 Kommunfullmäktige

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2018/362

§ 251Val av ombud och ersättare till

Kommunförbundet Skånes förbundsmöte för mandatperioden 2019-2022

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

- Följande personer väljs till ombud och ersättare till Kommunförbundet Skånes Förbundsmöte mandatperioden 2019-2022:

Ombud Ersättare

Cecilia Bladh in Zito (SD) Stefan Borg (SD) Lars-Göran Ritmer (M) Anette Persson (M) Jörgen Leufstedt (MP) Jens Rosberg (L)

Sammanfattning av ärendet

Valberedningen har 2018-11-27 § 32 lämnat förslag till val av ombud och ersättare till Kommunförbundet Skånes förbundsmöte mandatperioden 2019- 2022.

Valberedningens ordförande Marie Friberg (SD) redovisar Valberedningens förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på Valberedningens förslag till val av ombud och ersättare till Kommunförbundet Skånes förbundsmöte och finner att kommunfullmäktige bifaller Valberedningens förslag.

Beslutsunderlag

Valberedningens beslut 2018-11-27 § 32.

Beslutet skickas till Samtliga valda.

Kommunförbundet Skåne.

Kommunledningsförvaltningen.

_____

References

Related documents

Marie Keismar (L) yrkar som ett tilläggsyrkande att inkallelse av ersättare till tjänstgöring i styrelse och nämnder för Liberalerna sker enligt följande: L, C, S, MP KD, SPI.

Invånarmodellen ger således inte ökade avgifter totalt till Kommunförbundet Skåne till följd av att invånarantalet i kommunerna ökar eftersom det enbart är grundbeloppet

Ett nytt ombud bör därför väljas att representera Hörby vid Kommunförbundets Skånes Förbundsmöte

Under överläggningen föreslår Socialdemokraterna att Gunnar Bergquist (S) skall föreslås till ledamot i Styrelsen för Kraftringen AB. Beslutet skickas

Valberedningen har att till kommunfullmäktige föreslå ombud och ersättare till Östra Sallerups JUF:s Bygdegårdsförening mandatperioden

att nedanstående regler för inkallande av ersättare till tjänstgöring i Kommunstyrelsen och nämnderna för mandatperio0den 2019-2022 skall gälla:. Förledamot

kommunfullmäktige utse Jens Rosberg (L) till ombud i Skånes kommuner förbundsmöte

Ordning för inkallande av ersättare mandatperioden 2019-2022 är i behov av revidering då det framkommit att den nuvarande inkallelseordningen inte inkluderar samtliga