• No results found

Väg 542, delen Davids väg-hållplatsen Björröd, gång- och cykelväg Vägplan Uppdragsnummer: 161515

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Väg 542, delen Davids väg-hållplatsen Björröd, gång- och cykelväg Vägplan Uppdragsnummer: 161515"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Pärm Flik Ritningsnr. Benämning Skala

Ritnings-

datum Rev. Rev. datum

Illustrationskarta

1 6

1 31 T 05 01 KM 0/000-0/214 1:500 2019-03-08

Typsektion

1 6

1 31 T 04 01 Typsektioner 1/2 1:50 2019-03-08

1 6

1 31 T 04 02 Typsektioner 2/2 1:50 2019-03-08

Markanspråk

1 1

1 31 T 02 01 Plankarta 1:500 2019-03-08

Väg 542, delen Davids väg-hållplatsen Björröd, gång- och cykelväg

Vägplan

Uppdragsnummer: 161515

2019-03-08

RITNINGSFÖRTECKNING

Datum

References

Related documents

För att ta så stor hänsyn som möjligt till befintliga värden och bostadshus längs sträckan har Trafikverket valt en lösning där gc-vägen byter sida av väg 593 på tre

 Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter och fordonstrafikanter, genom att anlägga en gång- och cykelväg från Billsta (korsningen väg 593/Inlandsbanan) och fram

Brunnar för dricksvatten kommer inte att påverkas till följd av en ny gång- och cykelväg eftersom inga kända brunnar finns inom det område där GC-vägen kommer

▪ Tidigt samråd, samrådsremiss med de enskilda som kan bli särskilt berörda, Länsstyrelsen och Kungsbacka kommun, genomfördes via brevutskick under perioden 2019-08-21

Vid de trånga sektionerna förbi Vallby gård (sektion 0/720) och i Vallby (sek- Vid de trånga sektionerna förbi Vallby gård (sektion 0/720) och i Vallby (sek- tion 1/210) där gång-

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer Samrådsunderlag har hållits tillgängligt på Trafikverkets hemsida från och med den 4 november 2019.. Informationsbrev

Den första delen av sträckan från Industrivägen och cirka 250 meter västerut föreslås att gång- och cykelvägen förläggs i direkt anslutning till väg 721 för att ta så lite

Resultaten från laboratorieanalyser av jord jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, känslig markanvändning, KM och mindre känslig

Ett vattendrag rinner längs med den södra sidan av väg 721, från längdmätning 0/770 till 0/430 där vattendraget korsar vägen via en trumma och rinner norrut för att sedan mynna

Idag utgör sträckan mellan Industrivägen och cirkulationsplatsen vid väg 721/723 en barriär för oskyddade trafikanter som vill ta sig till och från Skärhamn centrum, Breviks

Med utgångspunkt från att sträckan vidare österut mot Åre kommer att bebyggas med gång- och cykelväg så kommer sträckningen att vika upp något från väg 638 för att

Trafikverkets svar: Trafikverket tackar för input och tar med sig synpunkten i den vidare projekteringen.. Diket är utformat efter de krav som ställs vid byggnation

Den planerade gång- och cykelvägen kommer att anslutas till befintlig gång- och cykelväg längs väg 542 i norr samt söder

Ni har begärt Länsstyrelsens beslut om rubricerat projekt kan antas medföra betydande miljöpåverkan, enligt 6 kap 26§ miljöbalken (MB).. I samrådsunderlaget kan man läsa

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL. BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL. BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE

Härryda kommun har kännedom om att de boende i området har en stark önskan om att en gång- och cykelväg byggs dels genom rapporten för ÅVS:en, dels genom önskemål som under

Den planerade gång- och cykelvägen kommer att anslutas till befintlig gång- och cykelväg längs väg 542 i norr samt söder om utredningsområdet.. För väg 542 har

Den planerade GC-vägen kommer att anslutas till befintlig GC-väg längs väg 542 i norr och söder om utredningsområdet..

Samråd vid status samrådsunderlag sker med allmänheten, de myndigheter, företag och organisationer samt de enskilda som kan antas bli särskilt berörda.. De enskilda som kan antas

Arbetet med att ta fram vägplanen för gång- och cykelvägen bedöms pågå under perioden 2016-2021 och sker/har skett i följande steg: Samrådsunderlag för inledande samråd med

Längs vissa delar av sträckan planeras gång- och cykelvägen förläggas i direkt anslutning till väg 679, där mer utrymme finns separeras från vägen med skiljeremsa.. Detta för