• No results found

Väg 934 Vallbyvägen, gång-och cykelväg delen väg 939-932, Kungsbacka kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Väg 934 Vallbyvägen, gång-och cykelväg delen väg 939-932, Kungsbacka kommun"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TMALL 0109 Mall Planläggningsbeskrivning v. 3.0

Planläggningsbeskrivning – 2019-06-11

Väg 934 Vallbyvägen, gång-och cykelväg delen väg 939-932,

Kungsbacka kommun

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Trafikverket och Kungsbacka kommun planerar gemensamt för en gång- och cykelväg längs väg 934.

Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert längs väg 934. Objektet är en del i en förbindelse mellan Fjärås och Kungsbacka.

Gång- och cykelväg saknas på sträckan och trafiksäkerheten är därmed dålig för oskyddade trafikanter. Objektet omfattar 1900 meter gång- och cykelväg. Vägen ska ansluta till befintlig cykelförbindelse vid väg 939 i väster, och till gång- och cykelvägen i den planerade detaljplanen MÅ 3:13 i öster. Väg 934 skall också förses med ett vänstersvängfält in mot det planerade området ovan.

Arbetet med att ta fram en vägplan startades under våren 2019 och vägplanen beräknas fastställas hösten 2020.

Vad har hänt?

I dagsläget befinner vi oss i ett tidigt skede av planläggningsprocessen där Trafikverket har gett konsulten Sweco i uppdrag att upprätta en vägplan. Inventeringar och fältundersökningar har påbörjats. Planskisser har tagits fram. Samråd har skett med Länsstyrelse och Kungsbacka kommun.

Så här planerar vi arbetet

Projektet genomförs enligt planläggningsprocessen för vägar som regleras i väglagen och miljöbalken.

Processen leder till slut fram till en fastställd vägplan som ger väghållaren rätt att anlägga vägen på det sätt som redovisas i vägplanen. Vägplanen ska bland annat innehålla en plankarta, en plan- och miljöbeskrivning samt en samrådsredogörelse.

Under projektet har Trafikverket haft tidigt samråd med länsstyrelsen i Halland, Kungsbacka kommun och kollektivtrafikmyndigheten. Samråd kommer i det närmaste att ske med enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. Samråd är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörande för

granskning. Planläggningsprocessen fram till beslut om fastställelse beräknas ta ca 1 ½ år.

(2)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

Vad händer framöver?

Projektet påbörjas med inventering av befintligheter och diverse fältundersökningar. En vägplan med status samrådsunderlag tas fram. De som kan antas bli berörda kommer i ett tidigt skede att

informeras om vad som är på gång och hur vi tänker bedriva arbetet med vägplanen. Det är då möjligt att ställa frågor om projektet och om man vill kan man också lämna synpunkter.

Under hösten 2019 förväntas Länsstyrelsen fatta beslut om huruvida projektet kan anses medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Samrådsunderlaget utgör grunden för beslutet, som avgör om en miljökonsekvensbeskrivning kommer att behöva tas fram eller inte.

I nästa skede, vägplan samrådshandling, utformas planförslaget och projektets miljöpåverkan utreds.

Ett samrådsmöte med de som kan antas bli särskilt berörda kommer att hållas. Detta samrådsmöte planerar vi att genomföra vintern 2018/2019. Även då kommer man att kunna lämna synpunkter och möjlighet till enskilda samtal kommer att ges.

När all insamlad kunskap och information sammanställts och föreslagna vägförändringar projekterats presenteras vägplanen med status granskningshandling. Granskningshandlingen ställs ut och inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras.

Om inga ändringar av vägplanen blir aktuella, till exempel som en följd av synpunkter vid

granskningen, begär Trafikverket Länsstyrelsens yttrande över vägplanen. Tillstyrker Länsstyrelsen vägplanen kan Trafikverket upprätta vägplan med status fastställelsehandling och begära

fastställelseprövning. Vägplanen förväntas bli fastställd och därefter vinna laga kraft under 2019. En lagakraftvunnen vägplan ger väghållaren rätt att ta mark i anspråk med vägrätt och tillfällig

nyttjanderätt mot ersättning.

När vägplanen är fastställd och har vunnit laga kraft kommer projektet att ta fram bygghandlingar för att sedan handla upp en entreprenör och starta byggnationen under våren 2021.

När kan du påverka

På projektets hemsida kommer information och material att läggas upp efter hand och där finns också möjlighet att framföra synpunkter både muntligt och skriftligt under hela planläggningsprocessen.

Synpunkterna sammanställs i en samrådsredogörelse som färdigställs innan granskningen börjar. Alla samråd med allmänheten som görs i projektet kommer att annonseras i ortstidningar/dagspress. De enskilda som kan antas bli särskilt berörda kommer att underrättas med brev.

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida

www.trafikverket.se/nara-dig/projekt

Samråd (här är vi just nu)

(juni 2019)

Beslut om betydande miljöpåverkan (hösten, 2019)

Samrådsmöte (dec, 2019)

Granskning (mars, 2020)

Fastställelseprövning (hösten, 2020)

Projektledare:

Zoran Kvocka

Telefon: 0771-921 921 zoran.kvocka@trafikverket.se

Adress:

405 33 Göteborg Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Markförhandlare:

Jörgen Svensson Telefon: 072-160 15 31 jorgen@compoundinterest.se

References

Related documents

Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen kommer att ligga till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.. Beroende

Inom projektet planeras även för byggnation av ny gång- och cykelväg från Hovmantorps östra infart till strax öster om Bergdalavägen samt på en kortare sträcka öster

I denna fas studeras projektet mer detaljerat och det kommer att ges ytterligare tillfällen att lämna synpunkter, både vid fysiska möten och genom.. handlingar som görs

Den 15:e mars 2019 tog Länsstyrelsen beslut att vägplan för väg 53, Södra infarten Eskilstuna inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.. En samrådshandling arbetades

Andra enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt myndigheter och organisationer ges också möjlighet att yttra sig över samrådsunderlaget innan det lämnas till

Samrådshandlingen kommer att göras tillgänglig för samråd med enskilda berörda, myndigheter, organisationer och allmänheten.. Inkomna synpunkter och yttranden sammanfattas

När planen är fastställd finns det möjlighet för särskilt berörda att överklaga beslutet om

Under projektet kommer Trafikverket ha samråd med länsstyrelsen i Västra Götaland, Borås Stad, Marks kommun, enskilda som kan antas bli särskilt berörda,