UTKAST BILAGA 5 till STK-2018-410 Rutiner - exempel Dokumentets omfattning

Download (0)

Full text

(1)

Malmö stad

UTKAST BILAGA 5 till STK-2018-410 Rutiner - exempel

Dokumentets omfattning

Dessa exempel på rutiner utgör Bilaga 5 till den kommunövergripande riktlinje SBA Malmö stad – (STK-2018-410).

Bilagan avser att ge exempel på rutiner kring brandskyddet/SBA

Diarienummer

STK-2018-410-05

Organisation (förv./avdelning/enhet)

Malmö stad, stadskontoret Enheten för trygghet och säkerhet (ETOS)

Dokumentägare, beslutad av (roll)

Per-Erik Ebbeståhl avdeldningschef för Förvaltningsavdelningen Stadskontoret.

Datum för beslut

2019-XX-XX

Typ av styrdokument (rutin, riktlinjer, m.m.)

Exempel på rutiner

Framtagen av (namn och funktion)

Arbetsgrupp för riktlinje SBA Malmö stad (STK-2018-410)

(2)

2 (8)

EXEMPEL PÅ RUTINER FÖR SÄRSKILDA RISKER

Rutiner avseende brandskyddet/SBA ska anpassas utifrån byggnads- och verksamhetsspecifika förutsättningar. Beroende på byggnadens och verksamhetens omfattning bör samtliga rutiner vara skriftliga, finnas tillgängliga och vara kända av samtliga anställda. Notera att nedanstående rutiner är EXEMPEL och förslag.

1. Anlagd brand

Särskilda rutiner för att skydda mot anlagd brand behöver anpassas efter förutsättningarna för olika byggnader och verksamheter. Viktigt att beakta är tillträdesskydd mot obehöriga, brandlarm, undanskymda samlingsplatser, brännbart material (se punkt 3), hantering av brandfarlig vara samt ordning och reda (se punkt 7)

2. Branddörrar och brandcellsgränser

Branddörrarna får aldrig blockeras eller ställas upp med annat än automatisk stängningsfunktion.

Genomföringar i brandcellsgränser ska vara tätade med certifierad metod/material så att rök-eller brandspridning inte sker mellan brandceller.

3. Brännbart material utomhus

Brännbart material såsom lastpallar, kartonger etc får inte förvaras i direkt anslutning till fasad eller under skärmtak. Större sopkärl och containrar, får inte placeras närmare än 6 meter från byggnad eller utskjutande tak pga spridningsrisken vid brand.

4. Elektrisk utrustning

Elektrisk utrustning får ej användas om den är uppenbart trasig, skadade eller klämda kablar ska bytas ut. Använd endast godkända CE-märkta produkter. Laddning av batterier (tex mobil, läsplatta, dator, etc) bör ske på hårda underlag, undvik brännbart material i omedelbar närhet.

5. Heta Arbeten

Svetsning och skärning etc. får endast förekomma då tillståndsansvarig givit ett skriftligt tillstånd.

Arbetet skall följa de riktlinjer som försäkringsbranschen rekommenderar vad gäller utrustning, utbildning och certifikat för Heta Arbeten eller motsvarande. Gassvetsaggregat och gasflaskor ska förvaras på anvisad plats när de inte används.

6. Levande ljus

Levande ljus får inte användas utan uppsikt. Vid användande av levande ljus ska ljusen placeras på säkert avstånd från gardiner och annat brännbart. Använd brandsäkra och stabila ljusstakar. Den som tänder ljuset är ansvarig för att släcka.

7. Ordning och reda

Ordning och reda är av största vikt för att minska risken för oavsiktliga och anlagda bränder samt för att förenkla vid utrymning. Välstädade utrymmen, där det inte finns upplag av brännbart material (emballage, plast, papper, etc), bidrar till ett bra brandskydd. Skräp kastas på anvisad plats.

8. Rökning

Rökförbud gäller generellt inomhus i samtliga byggnader. Rökning sker utomhus på anvisad plats och fimparna slängs i askkopparna. Askkopparna skall tömmas regelbundet.

9. Utrymningsvägar

Utrymningsvägar får aldrig blockeras eller skymmas. Vägen fram till nödutgången ska vara lika bred som utgången. Dörrar i utrymningsvägar ska vara lätt öppningsbara inifrån utan nycklar eller annat redskap.

(3)

10. Tillfällig övernattning

Vid t.ex evenemang eller motsvarande ställs det särskilda krav på lokaler som tillfälligt ska användas för övernattning. För mer information och anmälan se Räddningstjänstens syds hemsida.

https://www.rsyd.se/foretag/brandsakerhet-for-foretag/tillfallig-overnattning/

11. Tillfällig bortkoppling av brandlarm

Bortkoppling av brandlarm (eller delar av brandlarm) ska göras så sällan som möjligt och enbart under den tid som behövs, tex vid underhålls- eller reperationsarbete. Det är endast särskilt utsedd och utbildad anläggningsskötare som får hantera brandlarmet. Vid bortkopplat brandlarm gäller höjd beredskap, tex brand/utrymningsvakt.

(4)

4 (8)

ÖVERGRIPANDE RUTIN - RÄDDNINGSTJÄNSTENS TILLSYN

Förberedelser inför tillsyn

För att tillsynen ska bli så effektiv och givande som möjligt är det viktigt att vara väl förberedd. Detta innebär:

-att rätt personer närvarar vid tillsynen, se nedan under ”Deltagare”

- att dokumentation som rör brandskyddet och SBA är uppdaterat - att planerade utbildningar, övningar och egenkontroller är genomförda - att berörda personer är väl insatta i dokumentation och aktuella rutiner - att kunna redovisa sitt SBA och vid begäran skicka in aktuella dokument Deltagare

Vid tillsynsbesöket bör följande funktioner vara representerade:

- Brandskyddsansvarig för byggnadsägare eller motsvarande - Brandskyddsansvarig för verksamhet

- Ev stödfunktioner som anläggningsskötare, brandskyddskontrollant, mfl Tillvägagångssätt

Vid tillsynen kontrollerar Räddningstjänsten att byggnadsägaren och verksamhetsutövaren har tagit sitt ansvar för ett skäligt/tillräckligt brandskydd enl. LSO kap 2 §2. Detta görs genom kontroll av SBA- dokumentation, utbildning, egenkontroller och med stickprov ute i byggnaden och verksamheten.

Ytterligare information

För ytterligare och mer ingående beskrivning och vägledning kring Räddningstjänstens tillsyn hänvisas till dokumentet Riktlinje Tillsynsprocess – LSO/LBE (SN-2017-2035) framtagen av Malmö Stad,

Serviceförvaltningen, Stadsfastigheter tillsammans med Räddningstjänsten Syd.

(5)

EXEMPEL PÅ UTRYMNINGSRUTIN VID NÖDLÄGE

(6)

6 (8)

(7)

EXEMPEL PÅ SÄKERHETSINFORMATION

(8)

8 (8)

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :