• No results found

Kommunalhuset i Tumba, kl 19:00-21:30

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommunalhuset i Tumba, kl 19:00-21:30"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[3]

Tekniska nämnden

2016-11-07

Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, kl 19:00-21:30

Beslutande Fredrik Olsson (MP), ordförande Lena Ingren (S)

Stefan Dayne (KD) Lars-Göran Liljedahl (S) Birgitta Majby (S) Robert Nuse (S)

Andrei Ignat (M) Solveig Nilsson (M) Sture Nordberg (TUP) Kristoffer Szubzda (SD) Marit Strand Pettersen (V)

Ersättare Inga-Lill Strömqvist (S), Milojka Vratonjic (S), Mehmet Kulbay

(M), Magnus Hansson (MP), Micael Lejon (SD), Kerstin Amelin (V)

Övriga deltagande Lars Cha t o m § 102, Åsa Engwall, Lars Lönnkvist, Frank Renebo,

Jonny Wilbacher t o m § 102, Elisabeth Persson, Maria Ehrnfelt

Utses att justera Stefan Dayne

Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen

Sekreterare Paragrafer 110

Elisabeth Persson

Ordförande

Fredrik Olsson

Justerare

Stefan Dayne

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2016-11-07

Anslaget den Nedtas den

2016-11-08 2016-11-30

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen

Underskrift

_________________________

Elisabeth Persson

(2)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2[3]

Tekniska nämnden

2016-11-07

§ 110

Avbrytande av upphandling - "Dagvatten Norra"

(TEF/2015:178)

Beslut

Tekniska nämnden avbryter upphandlingen då inga giltiga anbud finns.

Tekniska nämnden ger kommunledningsförvaltningen, upphandlingsenheten i uppdrag att verkställa beslutet.

Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att i sammarbete med upphandlingsenheten genomföra en ny upphandling av dagvattenhante- ring inom Norra Botkyrka.

Tekniska nämnden godkänner omedelbar justering av beslutet.

Sammanfattning

Botkyrka kommun, kommunledningsförvaltningen, har på uppdrag av och i samverkan med tekniska förvaltningen genomfört upphandling av en tota- lentreprenad för dagvattenhantering inom Norra Botkyrka.

Upphandlingen har genomförts som ett förhandlat förfarande enligt 4 kap.

Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, trans- porter och posttjänster (LUF). Upphandlingen har genomförts i tre steg, ur- val av anbudsansökande, urval av lösningsförslag och utvärdering av anbud.

Efter slutförd dialog har kommunen fastställt ett förfrågningsunderlag på grundval av den eller de lösningar som har lagts fram och preciserats under dialogerna. Kvalificerade anbudsansökande har fått möjlighet att inkomma med anbud.

Utvärdering av inkomna anbud genomfördes under våren 2015 och tilldel- ningsbeslut skickades ut till samtliga anbudsgivare 2015-06-10

Upphandlingen överprövades i förvaltningsrätten under juni 2015. Skälen till överprövningen kan sammanfattas i tre punkter, otydlighet i hur utvärde- ringskriterier har använts, konsultjäv samt ej uppfyllda skallkrav på teknisk utformning.

Förvaltningsrätten meddelade, efter att i flera omgångar begärt in syn- punkter från respektive parter, dom 2015-12-18. Förvaltningen har efter det att förvaltningsrätten meddelat sin dom utrett de handlingsalternativ som finns och har efter samråd med upphandlade jurister bedömt att det bästa handlingsalternativet är att tilldela kontrakt enligt den genomförda upphand- lingen.

(3)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3[3]

Tekniska nämnden

2016-11-07

Förvaltningen föreslog därför att tekniska nämnden ska rätta tilldelningen av kontraktet i enlighet med den dom som förvaltningsrätten meddelade

2015-12-18. Tekniska nämnden tog beslut 2016-04-18 om att tilldela kon- trakt till NCC Construction Sverige Aktiebolag. I samråd med upphandlings- enheten skickade förvaltningen ut nytt tilldelningsbeslut.

Upphandlingen överprövades även denna gång i förvaltningsrätten under maj 2016. Anbudsgivaren menade att kommunen brutit mot likabehand- lingsprincipen ochmot 1 kap 24§ LUF genom att utvärdera NCC:s anbud trots att NCC haft en otillbörlig konkurrensfördel genom att använda kon- sulter som utfört uppdrag som var relaterade till kontraktsföremålet, och att kommunen därför skulle förkastat anbudet.

Förvaltningsrätten meddelade, efter att i flera omgångar begärt in syn- punkter från respektive parter, dom 2016-09-23. Förvaltningsrätten biföll ansökan om överprövning och förklarade att Botkyrka kommuns upphand- ling, Dagvatten – Norra Botkyrka ska rättas på så sätt att NCC Construction Sverige AB:s anbud ska förkastas.

Mot bakgrund av de överprövningar som ägt rum finns idag inga giltiga an- bud eftersom förvaltningsrätten bifallit alla ansökningar om överprövning och förklarat att upphandlingen ska rättas på så sätt att kvarvarande två an- bud ska förkastas.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2016-11-03.

__________

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

References

Related documents

Tekniska nämnden antar anbudsgivare Lehto Sverige AB, 559120-6411, för nybyggnation av förskolan Måsen. Tekniska nämnden ger upphandlingsenheten uppdrag att verkställa upp

Tekniska nämnden överlämnar tekniska förvaltningens uppföljning av akti- vitetsplan 2018 för ett jämlikt Botkyrka till

Det blir också problematiskt att avgöra om man inom ett projekt har hållit sig till budget när man har en omfattande eftersläpning i slutredovisning på flera år, då inte alla

Tekniska nämnden begär av kommunfullmäktige 11 miljoner kronor för köp av bostadsrätt för användning som ett LSS-boende med plats för 6 boenden.. För inredning av den

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i en tjänsteskrivelse daterad 2016-04-05.. Information om hållbarhetsindex för VA-verksamheten

Kommunens upphandlingschef Anders Kuylser redogör för ärendet till- sammans med Ove Lundgren, projektledare, utifrån kommunledningsför- valtningens och tekniska

Istället för att uppföra nya förskolor med samma form och stor- lek, vill förvaltningen pröva möjligheten att bygga upp de nya förskolorna i två plan som ersätter de

där avloppsanläggningen avser spillvatten i området Eldtomta strand, Grödinge, enligt till ärendet hörande ritning,. i området