• No results found

Planbeskrivning. Förslag för Del av Lilla Hammar 15:34 med flera, upphävande av delar av detaljplaner Vellinge kommun SAMRÅDSHANDLING

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Planbeskrivning. Förslag för Del av Lilla Hammar 15:34 med flera, upphävande av delar av detaljplaner Vellinge kommun SAMRÅDSHANDLING"

Copied!
10
0
0

Full text

(1)

Dnr: Ks 2020/501.722

Sida 1 (10)

Planbeskrivning

SAMRÅDSHANDLING

Förslag för Del av Lilla Hammar 15:34 med flera, upphävande av delar av detaljplaner

Vellinge kommun

Datum Signatur

Antagen av KS

Laga kraft

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN

(2)

Planbeskrivning

Handlingar

- Planbeskrivning för upphävande av detaljplan - Karta med berört område för upphävande markerat - Fastighetsförteckning.

Bakgrund

Trafikverket Region Syd upprättar ett förslag till vägplan för ombyggnad av väg 100 på delen Stora Hammar-Kungstorp i Vellinge kommun. Vägplanen syftar bland annat till att möjliggöra för stationsläge i höjd med Toppen-gallerian med väderskyddat hållplatsläge, tunnel under väg 100 med tillhörande ramper/trappor, accelerationsfält för buss samt en breddning av väg 100 med tillhörande vägslänter och bullerskydd. Delar av det område som Trafikverket prövar för vägplan är detaljplanelagd som

kvartersmark samt allmän platsmark för väg och parkmark. Vägplanens ianspråktagande av mark påverkar inte befintliga byggrätter eller parkeringsplatser. Trafikverkets pågående vägplan kan inte fastställas om den står i strid med gällande detaljplaner. För att Trafikverkets vägplan ska kunna fastställas så krävs att de delar av detaljplanerna som står i strid med Trafikverkets vägplan upphävs.

Syfte

Upphävandet av berörda delar av detaljplanerna syftar till att göra det möjligt att genomföra de intentioner som finns i Trafikverkets vägplan för Väg 100, Falsterbo-Vellinge, delen Stora Hammar-Kungstorp.

Planförfarande

Upphävandet av del av detaljplaner antas med standardförfarande.

Tidplan

Upphävandeplanen utgår ifrån Trafikverkets förslag till vägplan som varit på samråd 16 mars - 6 april 2020. Upphävandeplanen uppskattas vara ute på samråd vintern 2021. Granskning och antagande av planen uppskattas till våren 2022.

Det är tre olika parallella processer som sammanlagt påverkar arbetet med ny trafiksituation på väg 100 på delen Stora Hammar-Kungstorp.

• Trafikverkets vägplan som reglerar stationsläge med hållplatsläge, tunnel under väg 100 med tillhörande ramper/trappor, accelerationsfält för buss samt en breddning av väg 100 med tillhörande vägslänter och bullerskydd.

• Upphävandeplan (det här dokumentet). Upphävande av del av detaljplan för del av väg 100 samt område för småbåtshamn (H64A), Lilla Hammar 15:1 (H131T och H130T) samt detaljplan för Område vid Fotevikens station (H77) för att göra det möjligt att genomföra de intentioner som finns i Trafikverkets vägplan.

• Pågående detaljplan för Toppenområdet. I och med en ny busstation finns incitament att ta ett större grepp om Toppenområdet och entrén till Höllviken enligt Översiktsplan 2010. Att samutnyttja station med service är en effektiv markanvändning och kan både öka stationens attraktivitet och förenkla vardagslivet för pendlarna.

Varje åtgärds konsekvenser beskrivs och hanteras inom ramarna för sin process.

(3)

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE

Översiktsplan 2010 och fördjupad översiktsplan för östra Höllviken

I aktuell översiktsplan nämns väg 100 som ett viktigt stråk för pendling till och från Malmö. Vidare anses att en satsning på spårbunden trafik mellan Falsterbonäset-Vellinge-Malmö är att föredra men att det inledningsvis kan vara aktuellt med en förbättrad busstrafik enligt principen ”Tänk spår – kör buss”, eller Bus Rapid Transit (BRT). Ökad turtäthet, utbyggnad av busskörfält och mer attraktiva fordon nämns som några förbättringsförslag.

Figur 1. Utsnitt ur översiktsplan 2010 med del av avgränsning för den fördjupade översiktsplanen.

1. Norr om väg 100 anges i översiktsplan 2010 ytor för ”stationsområde”.

2. Norr om väg 100 anges reserverad korridor för järnvägsspår.

3. Planerad planskild korsning och mindre väg.

4. Planerad större väg skede 2 (10-30 år)

Den fördjupade översiktsplanen redovisar en utbyggnad av Östra Höllviken fram till år 2050.

Ställningstaganden i översiktsplanen gällande den föreslagna planskilda korsningen vid Toppen/väg100 och ställningstagande om den spårburna trafiken, gäller fortfarande.

(4)

Vägplan

Trafikverket planerar att genomföra en samling åtgärder för att öka framkomligheten och förbättra för kollektiv- trafiken på väg 100 mellan trafikplats Kungstorp och cirkulationsplats Falsterbo.

Planen har varit på samråd 16 mars - 6 april 2020.

Väg 100 är en prioriterad regional väg som är viktig för pendling till och från

arbetsplatser samt skolor.

I dagsläget finns det brister i framkomligheten på väg 100 under rusningstid.

Trafikmängden påverkar körhastigheten och skapar därmed en flaskhals i

trafikflödet som gör det svårt för trafikanter att ta sig fram.

Trafikverket planerar att genomföra olika åtgärder för att förbättra framkomligheten och trafik- säkerheten på väg 100. Förändringarna kommer att förbättra framkomligheten för samtliga trafikslag som färdas på sträckan, samtidigt som de bidrar till att det regionala superbusskonceptet mellan Malmö- Falsterbonäset kan genomföras.

Figur 3. Plankarta för del av Trafikverkets vägplan för Väg 100, Falsterbo-Vellinge, delen Stora Hammar-Kungstorp. Utsnitt från Samrådshandling.

(5)

Detaljplaner

De detaljplaner som berörs av Trafikverkets förfrågan om upphävande är:

• Ändring av detaljplan för del av Lilla Hammar 15:1, biltvätt (H131T) Laga kraft: 2017-12-06, genomförandetid: 2022-12-05

• Detaljplan för del av Lilla Hammar 15:1 (H130), Laga kraft: 2004-09-04, genomförandetiden har gått ut

• Detaljplan för Område vid Fotevikens station (H77), Laga kraft: 1990-10-31 genomförandetiden har gått ut

• Detaljplan för Väg 100 samt område för småbåtshamn (H64a) Laga kraft: 1985-09-19 genomförandetiden har gått ut

Ändring av detaljplan för del av Lilla Hammar 15:1, biltvätt (H131T)

Detaljplanen möjliggör kontor- och handelsändamål inklusive handel med livsmedel. Ändringen av detaljplanen från 2017 innebar att planens användningsbestämmelse H ändrats så att handel med livsmedel blev tillåten. Ändringen av detaljplanen innebar även att en gång- och cykelpassage har möjliggjorts inom område betecknat med ”n”. Detaljplanen vann laga kraft 2017-12-06 och genomförandetiden är 2022-12-05.

De delar som berörs av vägplanen ligger i direkt anslutning till väg 100. Delarna är detaljplanelagda med användning: Handel och kontor, dock ej hotell. Marken är prickad och får därmed inte bebyggas.

Området får inte användas för parkering eller upplag i gällande detaljplan. Detaljplanen berörs genom att ny vägslänt/dike planeras anläggs inom detaljplanen på ytan närmast väg 100.

Figur 4, bild till vänster: Plankarta för detaljplan H131T. Röd linje visar yta aktuell för upphävande.

Figur 5, bild till höger: Utsnitt från plankarta för detaljplan H131T samt gränser för Trafikverkets vägplan. Det mörkblå fältet inom den röda linjen visar överlappning mellan detaljplanelagt område och nytt vägområde. Gult område utgör mark som nyttjas tillfälligt under byggtid och medför inte behov av upphävande av detaljplan.

(6)

Detaljplan för del av Lilla Hammar 15:1 (H130)

Detaljplanen möjliggör för handel, kontor och centrumverksamhet. Inom planområdet möjliggörs även för transformatorstation och återvinningsstation. De delar som berörs ligger i direkt anslutning till väg 100. Delarna är detaljplanelagda med användning: Handel samt ett mindre område med användningen Återvinningsstation. Marken är prickad och får därmed inte bebyggas. Området får inte användas till upplag eller parkering. Detaljplanen vann laga kraft 2004-09-04 och genomförandetiden har gått ut.

Detaljplanen berörs av pågående vägplan genom anläggande av nytt stationsläge, den planerade

gångvägen som förbinder hållplatslägena med gång- och cykelporten samt breddning av väg 100. För att ta ut nivåskillnaderna på ett tillgänglighetsanpassat sätt blir intrången relativt stora.

Figur 6, bild till vänster: Plankarta för detaljplan H130. Röd linje visar yta aktuell för upphävande.

Figur 7, bild till höger: Utsnitt från plankarta för detaljplan H130 samt gränser för Trafikverkets vägplan. Det mörkblå fältet inom den röda linjen visar överlappning mellan detaljplanelagt område och nytt vägområde. Gult område utgör mark som nyttjas tillfälligt under byggtid och medför inte behov av upphävande av detaljplan.

(7)

Detaljplan för Område vid Fotevikens station (H77)

De delar som berörs ligger i direkt anslutning till väg 100. Berört område utgörs i detaljplanen av kvartersmark med en markanvändning för småindustri, hantverk och kontor (JK) samt kulturreservat (Q). Intrången ligger på prickad mark och får därmed inte bebyggas. Dessutom berörs allmän platsmark med markanvändning parkområde. Detaljplanen vann laga kraft 1990-10-31 och genomförandetiden har gått ut.

Detaljplanen berörs av de planerade åtgärderna genom att vägområde behövs för slänter och bullerplank längs sträckan samt för att kunna underhålla bullerplanket. Längst i norr planeras en murad bullerskärm som kräver en särskild grundläggning och stora schaktslänter. Bakom denna murade bullerskärm planeras dock för inskränkt vägrätt, så att fastighetsägaren kan nyttja marken fram till muren på ett friare sätt.

Figur 8, bild till vänster: Plankarta för detaljplan H77. Röd linje visar yta aktuell för upphävande.

Figur 9, bild till höger: Utsnitt från plankarta för detaljplan H77 samt gränser för Trafikverkets vägplan. Det mörkblå fältet inom den röda linjen visar överlappning mellan detaljplanelagt område och nytt vägområde. Gult område utgör mark som nyttjas tillfälligt under byggtid och medför inte behov av upphävande av detaljplan.

Q – Kulturreservat. Detta område utgörs av Foteviks stationshus med tillhörande uthus. Avsikten för bevarande grundar sig i att byggnaderna har ett stort samhälls- historiskt värde. I höjd med Foteviks stationshus önskar Trafikverket anlägga murad bullerskärm med en särskild grundsättning och stora schaktslänter.

Inkommen förfrågan av upphävande av detaljplan berör ett område på cirka 0,5-1 meter mellan väg 100 och Foteviks stationshus.

Figur 10. Intrång i Detaljplan H77 för område på fastighet

Vellinge Lilla Hammar 5:26. (Vi) )visar överlappning mellan detaljplanelagt område och ny inskränkt vägrätt. (T3) visar tillfällig nyttjanderätt för anläggning av stödmur, bullerskydd, dike etc.

(SK4) innebär erbjudande om bullerskyddåtgärd i form av fasadåtgärd.

(8)

Detaljplan för Väg 100 samt område för småbåtshamn (H64A)

De delar som berörs ligger i direkt anslutning till väg 100. Berört område utgörs i detaljplanen av allmän plats för park eller plantering samt ett mindre område av allmän plats för gata eller torg. Detaljplanen vann laga kraft 1985-09-19 och genomförandetiden har gått ut.

Figur 11, bild till vänster: Plankarta för detaljplan H64A. Rödmarkerat område visar yta aktuell för upphävande.

Figur 12, bild till höger: Utsnitt från plankarta för detaljplan H64A samt gränser för Trafikverkets vägplan.

Rödstreckad linje visar aktuellt område för upphävande.

GENOMFÖRANDE

Genomförandetid

Upphävandet har ingen genomförandetid, utan verkställs vid det datum beslutet vinner laga kraft.

Planekonomi

Vellinge kommun bekostar planändringen.

Inlösen, ersättning, markköp

Upphävandet av delar av detaljplaner ger inte upphov till varken inlösen eller ersättning eller markköp från kommunens sida.

KONSEKVENSER

Detaljplaner

Upphävandet av delarna av detaljplanerna H64A, H131T, H130T och H77 som ligger i direkt anslutning till väg 100 strider inte mot några nationella regionala eller lokala mål, berör inga riksintressen och bedöms inte medföra någon negativ påverkan på människors hälsa och säkerhet.

Eventuell miljöpåverkan gällande utformning av väg 100 hanteras inom ramen för vägplanens process enligt väglagen.

(9)

Fastighetskonsekvenser

Upphävandet av delar av detaljplaner påverkar följande fastigheter:

Privata fastighetsägare

Lilla Hammar 15:1 (ca 265 kvm av detaljplanen som berör den här fastigheten upphävs) Lilla Hammar 15:4 (ca 530 kvm av detaljplanen som berör den här fastigheten upphävs) Lilla Hammar 15:34 (ca 2225 kvm av detaljplanen som berör den här fastigheten upphävs) Lilla Hammar 1:69 (ca 260 kvm av detaljplanen som berör den här fastigheten upphävs) Lilla Hammar 1:10 (ca 96 kvm)

Lilla Hammar 5:26 (ca 33 kvm av detaljplanen som berör den här fastigheten upphävs).

Kommunens mark

Höllviken 19:54, 38 (ca 83 kvm av detaljplanen som berör den här fastigheten upphävs) Höllviken 19:54, 1 (ca 8416 kvm av detaljplanen som berör den här fastigheten upphävs)

Figur 11. Översiktskarta med berörda fastigheter inom detaljplaner aktuella för upphävande. Det mörkblå fältet inom den röda linjen visar överlappning mellan berörda fastigheter och nytt vägområde.

Endast ett mindre område av fastigheterna Lilla Hammar 5:26, 1:10, 1:69 samt Höllviken 19:54 ska inkluderas i vägplanen (som markeras med ett mörkblått fält och röd linje i illustrationen ovan). Det är främst fastigheterna Lilla Hammar 15:34 och Lilla Hammar 15:4 som berörs av vägplanen.

Samtliga fastigheter är av privat ägo förutom Höllviken 19:54 som ägs av Vellinge kommun.

Nollalternativ

Nollalternativet skulle innebära att detaljplan för del av Lilla Hammar 15:1 (H131T och H130T) samt detaljplan för Område vid Fotevikens station (H77) fortsätter gälla i sin helhet. Det skulle innebära att vägplanen för väg 100 inte skulle kunna fastställas och bristerna i framkomlighet och säkerhet på väg 100 skulle kvarstå. De delarna av kommunens planer för Toppenområdet samt intentionerna i översikts-

(10)

Undersökning för miljöbedömning

Upphävandet av delar av detaljplanelagt område längs väg 100 bedöms inte leda till någon direkt eller indirekt påverkan på naturmiljön. Det beräknas heller inte påverka kulturmiljöer eller rekreationsstråk på ett betydande sätt. Kommunens samlade bedömning är att ett upphävandeplanen inte kan antas leda till betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning ska därför inte göras.

MEDVERKANDE

Upphävandet av detaljplanen har upprättats på Samhällsbyggnadsavdelningen, plan- och byggenheten genom planarkitekt Filip Evander. Övriga medverkande i planen är planadministratör Ingbritt Nilsson, planadministratör.

Konsult för planarbetet har varit FOJAB Arkitekter genom arkitekt Åsa Samuelsson och planarkitekt Axel Hansson.

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN

Upprättad 2021-10-26

Mentor Demjaha Filip Evander Axel Hansson

Plan- och Bygglovschef Planarkitekt FOJAB Arkitekter

References

Related documents

Med beaktande av vad som framkommit i ärendet enligt ovan föreslås byggnadsnämnden besluta att med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen bevilja bygglov för anläggande av

När det gäller frågan om betydande påverkan på riksintresset för mineraler, så anser länsstyrelsen att även om markdeformationerna inom en tämligen snar framtid kommer

Kommunstyrelsens plan- och fastighetsutskott gav 2010-02-22 § 39 kommunledningskontoret i uppdrag att ändra eller upphäva delar av detaljplaner, norr om Häggviks trafikplats,

kommunledningskontoret kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta upphävande av detaljplan för del av del av detaljplan nr 180- Ändring och utvidgning av stadsplan

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen kan besluta att rubricera om ärendet enligt Martin Normarks (L) förslag till beslut och finner bifall.. Beslutet

Efter dialog med en jurist kan denna ändring bedö- mas inte vara av väsentlig karaktär och förvaltning föreslår att planen kan gå ut på granskning i befintlig utformning, vid

Undersökning med metalldetektor i samband med arkeologisk förundersökning inom Rosenforsområdet, Borgholm 8:63, Räpplinge socken, Borgholms kommun i Kalmar län Metalldetektor

Utöver den biotopskyddade trädallén som angränsar till planområdet och den skyddsvärda eken, finns ett flertal andra sorters träd inventerade inom det befintliga verksamhetsområdet

[r]

Bullerskyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått ska enligt miljöbalken för dessa fall övervägas om olägenhet för människors hälsa kan befaras eller om god miljö inte

Det dimensionerande flödet för nuvarande situation är 242 l/s, vilket blir styrande för hur mycket dagvattnet behöver fördröjas efter exploatering med hänsyn

Någon generell trafikökning bedöms inte förekomma då det rör sig om en mindre gata och inte förväntas ske någon annan exploatering som påverkar trafiken i området. En

gång- och cykelväg, från väg 136 längsmed Kungsgårdvägen ner till Såningsvägen. An- vändningen Z, verksamheter, innebär även att tillkommande verksamheter ska inne- bära

Enskilda fastighetsägare (58 st.) har tillsänts förslaget enligt upprättad fastighetsförteckning

Den norra, redan bebyggda delen av planområdet ingår i samma riksintresse men bedöms inte påverkas av den nya planen eftersom den kommer tillåta samma typ av verksamheter som

En utvidgning av det befintliga verksamhetsområdet stämmer överens med Översiktsplanen från 2002 samt den fördjupade översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik från

Om en detaljplan är inaktuell eller förhindrar en önskvärd utveckling kan kommunen upphäva planen. Förfarandet för att upphäva en detaljplan kan vara olika beroende på om

I Avesta kommuns översiktsplan från 2007 redovisas marken på norra och södra sidan av väg 68 fram till kommungränsen som utvecklingsområde för industri av olika slag; dels

I och med den pågående och planerade utvecklingen i Södra Gunsta, där det planeras för sammantaget cirka 1 500 nya bostäder, ökar prognostiserade trafiken på väg 282 och

Om planförslaget ändå går vidare bör bebyggelsen utformas så att den södra delen av huset inte inkräktar i parkmarken, infarten till gården och garaget från Hornsgatan ska

Planområdet kommer att användas som parkeringsyta till den befintliga kyrkan och därför kommer kvartersmarken i detaljplanen att vara för kyrkoändamål (C 1 ).. För att

Att då arbeta vidare med att upphäva detaljplaner, och i de fall det behövs, ta fram nya detaljplaner med de kostnader som det medför kan inte ses som att ta ansvar för

a) Förslag till byggnadsplan för del av Sätofta (Örnakärr) i Höörs socken, Norra Frosta kommun. b) Förslag till utvidgning av byggnadsplan för fritidsbebyggelse inom