• No results found

Överflyttande studerande till Yrkeshögskolan Novia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Överflyttande studerande till Yrkeshögskolan Novia"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Överflyttande studerande till Yrkeshögskolan Novia

Med överflyttande studerande avses en studerande som ansöker om att överflytta studierätten från - en högskola i Finland till en annan eller

- inom yrkeshögskolan så att examensbenämningen ändras.

Antagningskriterier

- Att den sökande har en ikraftvarande studierätt vid en högskola i Finland

- Sökande ska ha varit närvaroanmäld minst ett läsår/två terminer vid den sändande högskolan/utbildningen

- Den sökande ska ha avancerat målmedvetet i sina tidigare studier

- Avlagda studiepoäng som inte ännu införts i studieregistret och pågående kurser kan klargöras i separat bilaga

- Sökande kan vid behov kallas till språkprov

Mottagande utbildning bedömer om det finns lediga studieplatser och/eller tillräcklig tillgång till praktikplatser.

Om antalet sökande överstiger antalet lediga studieplatser rangordnas sökande enligt;

1. Ovägt medeltal av vitsorden på studieregisterutdraget 2. Antalet avlagda studiepoäng

En överflyttande studerande bör observera att studierätten inte förlängs vid en överflyttning.

Studierättstiden inklusive närvaro-/frånvaroanmälningar räknas från den tidpunkt då studerande tagit emot studieplatsen vid sändande högskolan.

Ansökningstid

Ansökan om överflyttning sker via www.studieinfo.fi under tiden 1 – 15.5 kl. 15.00 (för studier som inleds på hösten) och

1 – 15.11 kl. 15.00 (för studier som inleds på våren)

Som bilaga till ansökan ska ett studieintyg, ett studieregisterutdrag samt en eventuell förteckning över prestationer som inte införts i studieregistret postas till Yrkeshögskolan Novia,

Antagningsservice, PB 6, 65201 Vasa eller sänds som skannad kopia till antagningsservice@novia.fi.

Bilagorna inlämnas senast den sista ansökningsdagen 15.5/15.11 kl. 15.00.

Efter ansökan

Antagning: Resultatet publiceras senast 30.6 (för studier som inleds på hösten) och 15.12 (för studier som inleds på våren)

Mottagande av studieplats: Senast 31.7 (för studier som inleds på hösten) eller 31.12 (för studier som inleds på våren).

När en överflyttande studerande tar emot den nya studierätten förlorar han/hon studierätten vid den sändande högskolan. Antagningen är villkorlig tills den studerande uppvisat ett studieintyg, inom en av den mottagande högskolan angivna tidsfristen, över att studierna avbrutits vid den tidigare högskolan.

Den erbjudna studieplatsen annulleras om man inte inom utsatt tid bekräftat att man tar emot studieplatsen.

References

Related documents

och på så sätt även skapa en vacker och attraktiv stad. I programmet betonar Malmö vikten av att tänka på och ta artificiellt ljus i beaktning då ljus är något som ger och

I och med att verksamheten överfördes från Ab Utbildning Sydväst och Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur (SÖF) till Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi har

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har av regeringen fått möjlighet att yttra sig över promemorian Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt

,QWUHVVDQW lU RFNVn DWW DOOD WUH JUXSSHU VWXGHUDQGH DQYlQGHU VLJ XQJHIlU OLND P\FNHW

The Strengths Model , lanserades under 80-talet i USA och användes i arbetet med individer med psykiska besvär. The Strengths modell står närmast det svenska

Störst andel examinerade som anger att de året efter examen har arbete som huvudsaklig sysselsättning och att arbetet helt eller till största delen överensstämmer med

Av de drygt åtta av tio som anger att de arbetar eller driver eget företag året efter examen är det ungefär åtta av tio som tycker att deras arbete eller eget företag helt,

F7: Vilken utbildning bedömer du är lämplig för ditt nuvarande arbete.. F8: Är du nöjd eller missnöjd med