Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 21 maj 2014,

22  Download (0)

Full text

(1)

JUSTERING

JUSTERARE Marianne Kjellström

PLATS OCH TID Kommunkontoret, 2014-05-23 PARAGRAFER 79-95, 4 E

UNDERSKRIFTER SEKRETERARE

Pia Hermansson

ORDFÖRANDE

Peter Krööse

JUSTERARE

Marianne Kjellström

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 21 maj 2014, 15.15–17.45

BESLUTANDE

LEDAMÖTER Peter Krööse (C), ordförande Inger Sundin (S)

Lars-Erik Ståhl (S) Marianne Kjellström (S) Fia Nyman (C)

Annika Bjelvert (M) Anita Karmteg (FP) TJG ERSÄTTARE

Marika Lundgren (S)

Thorbjörn Holmqvist (M) Maria Kallin (KD)

Johnny Nilsson (V) ÖVRIGA

EJ TJG ERSÄTTARE Laila Norstedt Persson (M)

(2)

ÖVR NÄRVARANDE Lisbeth Wiklund, socialchef Pia Hermansson, sekreterare Annika Nilsson, MAS

Lillemor Johansson, SAS Jonas Andersson, ekonom

Eva-Lena Ögren, legitimerad arbetsterapeut Marita Prodin, socialsekreterare

(3)

SN § 79

Dnr

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

SAMMANFATTNING

Ordförande redogör för dagordningen.

YRKANDEN

Ordförande Peter Krööse (C) yrkar att dagordningen godkänns med tillägg av ärende 17, Utredningsuppdrag/information IPS.

PROPOSITIONSORDNING

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med hans yrkande och finner att så är fallet.

BESLUT

Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen med tillägg av ärende 17, Utredningsuppdrag/information IPS.

(4)

SN § 80

Dnr SN 14/15

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

SAMMANFATTNING

Ordförande frågar om föregående protokoll kan läggas till handlingarna och finner att så är fallet.

BESLUT

Socialnämnden beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

(5)

SN § 81

Dnr SN 14/89

INFORMATION KRING LÄKEMEDELSAVVIKELSER MED MERA

SAMMANFATTNING

Socialnämnden beslutade vid sammanträdet den 26 mars § 49 att kalla medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) samt socialt ansvarig samordnare (SAS) till nämndens sammanträde i maj för att redogöra för och svara på frågor kring läkemedelsavvikelser med mera.

MAS Annika Nilsson redogör för läkemedelsavvikelserna under januari-april. Den vanligaste läkemedelsavvikelsen är utebliven dos och den vanligaste orsaken är att man ej följt fastställda rutiner.

SAS Lillemor Johansson informerar och svarar på nämndens frågor kring avvikelser enligt

socialtjänstlagen, så kallade SoL-avvikelser. En SoL-avvikelse kan till exempel vara utebliven insats för brukare i hemtjänsten och orsaken kan vara att personalen inte hinner med. Det rör sig i första hand om insatser såsom social aktivitet och liknande.

BESLUT

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna

UTDRAG

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Socialt ansvarig samordnare

(6)

SN § 82

Dnr

B-LISTA

SAMMANFATTNING Enskilt ärende

Sekretess SN § 4 E

Se särskild pärm

(7)

SN § 83

Dnr SN 14/33

DELEGERINGSBESLUT

SAMMANFATTNING

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll från den 7 maj redovisas.

Beslutade bostadsanpassningsbidrag för april redovisas.

Övriga handläggares delegeringsbeslut redovisas för perioden 2014-04-21--2014-05-18.

Socialsekreterare Marita Prodin deltar vid sammanträdet och redogör för det kontrollärende som nämnden valde ut vid föregående sammanträde.

BESLUT

Socialnämnden beslutar att därmed har dessa delegeringsbeslut redovisats för nämnden.

(8)

SN § 84

Dnr SN 14/23

TERTIALBOKSLUT PER SISTA APRIL MED HELÅRSPROGNOS 2014

SAMMANFATTNING

Kils kommun upprättar tertialbokslut per sista april. Socialförvaltningen har tagit fram förslag till tertialbokslut och helårsprognos per 30 april 2014 för socialnämnden. Ekonom Jonas Andersson deltar vid nämndens sammanträde och redogör för tertialbokslut och helårsprognos.

Socialnämnden redovisar till och med april månad ett underskott mot budget med cirka 750 000 kronor. Äldreomsorgen har ett underskott på runt 300 000 kronor på grund av höga

personalkostnader vilket beror på ett ökat antal beviljade timmar i hemtjänsten, hög sjukfrånvaro samt ökade kostnader på grund av möjligheten för alla anställda att gå upp till heltid. Insatser enligt LSS, SFB och HSL har ungefär 400 000 kronor i överskott vilket framförallt beror på att

vårdkostnader utanför kommunen minskat. Vård för barn, ungdom och vuxna med

missbruksproblem redovisar ett mindre överskott, 100 000 kronor, medan ekonomiskt bistånd redovisar ett underskott med runt 1 000 000 kronor.

Helårsprognosen pekar mot ett underskott mot budget med cirka 4,4 miljoner kronor.

Personalkostnader och kostnader för försörjningsstöd beräknas överstiga budget med cirka 2,8 respektive 3,0 miljoner kronor. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat dels på grund av hög ungdomsarbetslöshet, dels på grund av att gruppen 55-65 år ökat då de utförsäkrats ur andra socialförsäkringssystem. Intäkterna för personlig assistans enligt SFB beräknas ge ett överskott runt 600 000 kronor på grund av fler brukare än budgeterat.

BESLUTSUNDERLAG

Socialnämndens tertialbokslut och helårsprognos per 2014-04-30

Sammanställning tertialbokslut 2014-04-30 samt helårsprognos, Socialnämnden Enhetschefernas månadsuppföljningar per 2014-04

(9)

YRKANDEN

Ordförande Peter Krööse (C) yrkar att socialnämnden beslutar att:

*godkänna delårsbokslutet för första tertialet 2014,

*ge förvaltningen i uppdrag att redogöra för hur väl bemanningsavtalet fungerar, till exempel ta fram hur många som gått upp i tid, hur poolturerna fungerar, vikariebehov och hur mycket poolturer det är, skillnader mellan det gamla och nya bemanningsavtalet och eventuella kvalitetsförändringar samt

*ge förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde i augusti ta fram förutsättningarna för att nämnden ska kunna diskutera kriterier för särskilt boende respektive trygghetsboende.

PROPOSITIONSORDNING

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med hans yrkande och finner att så är fallet.

BESLUT

Socialnämnden beslutar att

godkänna delårsbokslutet för första tertialet 2014,

ge förvaltningen i uppdrag att redogöra för hur väl bemanningsavtalet fungerar, till exempel ta fram hur många som gått upp i tid, hur poolturerna fungerar, vikariebehov och hur mycket poolturer det är, skillnader mellan det gamla och nya bemanningsavtalet och eventuella kvalitetsförändringar samt

ge förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde i augusti ta fram förutsättningarna för att nämnden ska kunna diskutera kriterier för särskilt boende respektive trygghetsboende.

UTDRAG

Kommunstyrelsen Ekonomienheten

(10)

SN § 85

Dnr SN 14/28

ÅRLIG ÖVERGRIPANDE GRANSKNING 2013 AV NÄMNDER OCH STYRELSE

SAMMANFATTNING

I enlighet med kommunallagen (1991:900) 9 kap. 9 § granskar revisorerna årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av god

revisionssed. Som en del i revisionsprocessen genomförs årligen den så kallade övergripande granskningen.

Huvudinriktningen och syftet med den årliga granskningen 2013 har varit att granska och följa upp den ekonomiska rapporteringen. Den sammanfattande bedömningen som revisorerna gjort är att kommunens ekonomiska rapportering i det väsentliga tycks fungera väl, men att rapporteringen även bör relateras till de verksamhetsmål och mått för kvalitet och effektivitet som satts upp.

Revisionen har lyft fram tre punkter under socialnämnden; rapporter, verksamhetsfrågor, redovisningsmedel och verksamhetssystem.

Revisorerna önskar att nämnderna och kommunstyrelsen inkommer med synpunkter och kommentarer till revisorernas iakttagelser senast 31 maj 2014.

BESLUTSUNDERLAG

Årlig övergripande granskning 2013 av nämnder och styrelse, 2014-03-17

YRKANDEN

Ordförande Peter Krööse (C) yrkar att socialnämnden beslutar att delegera till förvaltningschefen att besvara revisorernas skrivelse.

PROPOSITIONSORDNING

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med hans yrkande och finner att så är fallet.

(11)

BESLUT

Socialnämnden beslutar att delegera till socialchefen att besvara revisorernas skrivelse.

PROTOKOLLSANTECKNING

Annika Bjelvert (M) påtalar att det av protokollet bör framgå att socialnämnden har diskuterat frågan angående stölder av kontanter från boende på Sannerudshemmet och att nämnden fått svar från socialchefen.

UTDRAG Revisionen

(12)

SN § 86

Dnr SN 14/74

UTREDNING OCH ANMÄLAN LEX SARAH - SANNERUDS SÄRSKILDA BOENDE

SAMMANFATTNING

Utredningen avser en händelse på Femman på Sanneruds äldreboende natten till den 20 januari 2014.

När dagpersonalen vid 9-tiden på morgonen kommer till första besöket hos brukaren upptäcks att brukaren ligger i samma läge som kvällen innan. Brukaren har skrapat upp sitt infekterade skenben.

Brukaren har avföring och urin på sig. Händelsen har tillfogat brukaren smärta.

Orsaken till missförhållandet är att brukaren inte fått hjälp med att byta inkontinensskydd i tid eller att felaktigt inkontinensskydd använts eller att inkontinensskyddet satts på felaktigt.

I direkt anslutning till händelsen kontaktades sjuksköterska som satte in den behandling som behövdes för att underlätta för brukaren. Därefter har möte med enbart nattpersonal samt med dag- och nattpersonal tillsammans genomförts. Ytterligare åtgärder planeras enligt utredningen.

Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

BESLUTSUNDERLAG

Utredning lex Sarah - Sanneruds särskilda boende, 2014-04-23 Anmälan lex Sarah, 2014-04-23

BESLUT

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

UTDRAG

Socialt ansvarig samordnare

(13)

SN § 87

Dnr SN 14/33

KOMPLETTERING DELEGERINGSORDNING

SAMMANFATTNING

Socialnämnden beslutade 18 december 2013 § 184 om ny delegeringsordning för nämndens verksamhet. Delegeringsordningen reviderades av socialnämnden 29 januari 2014 § 21.

Socialförvaltningen har uppmärksammat att delegeringsordningen i tre beslut behöver kompletteras/ändras på grund av förändringar i organisationen samt att ett lagrum saknas.

Tillägg bör ske av ytterligare tre beslut. Av dessa har två inte använts tidigare och ett behövs för en så effektiv handläggning som möjligt.

BESLUTSUNDERLAG

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-05

Gällande delegeringsordning för socialnämnden reviderad 2014-01-29

(14)

BESLUT

Socialnämnden beslutar att göra följande kompletteringar av gällande delegeringsordning:

*delegat ändras avseende 4.2.14 Beslut om inskrivning av ensamkommande barn i HVB-hem enligt 3 kap. 11 § SoF från enhetschef IFO till enhetschef Integration

*delegat ändras avseende 4.2.15 Beslut om utskrivning av ensamkommande barn i HVB-hem enligt 3 kap. 14 § SoF från enhetschef IFO till enhetschef Integration

*lagrum 4 kap. 1 § SoL läggs till 4.3.1 Beslut angående bistånd i form av plats för vuxen i familjehem eller HVB med delegat arbetsutskott

*ny punkt läggs till; 4.3.2 Beslut om tillfällig placering för vuxen i familjehem eller HVB-hem i avvaktan på beslut i arbetsutskott, 4 kap. 1 § SoL med delegat ordförande samt kompletterande beslutanderätt för vice ordförande eller annan ledamot förordnad av socialnämnden

*ny punkt läggs till; 4.2.16 Medgivande insats HSL, 6 kap. 13 a § FB med delegat arbetsutskott

*ny punkt läggs till; 4.2.17 Medgivande insats SoL, 6 kap. 13 a § FB med delegat arbetsutskott

UTDRAG Enhetschef IFO Enhetschef Integration Förste socialsekreterare

(15)

SN § 88

Dnr SN 14/31

REDOVISNING AV SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL FÖRSTA TERTIALET 2014

SAMMANFATTNING

Kommunfullmäktige beslutade i november 2010 att synpunkter och klagomål ska redovisas per tertial av varje nämnd. Redovisningen ska innehålla en kort sam-manfattning med kommentarer avseende de viktigaste synpunkterna/klagomålen som inkommit under aktuell period.

Socialförvaltningen har tagit fram redovisning för tertialet januari-april 2014. Av redovisningen framgår bland annat att det inkommit sju synpunkter/klagomål under perioden varav ett avser beröm och övriga sex avser klagomål.

Klagomålen avser i huvudsak bemötande, brister i handläggning, utförande av omvårdnad/omsorg och ej genomförda aktiviteter. Återkoppling har skett till alla klagande, muntligt och/eller skriftligt.

Fyra av klagomålen har återkopplats inom 14 dagar.

BESLUTSUNDERLAG

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-06 Inkomna synpunkter/klagomål januari-april 2014

BESLUT

Socialnämnden beslutar att med beaktande lägga redovisningen till handlingarna samt översända redovisningen till kommunstyrelsen.

UTDRAG

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningens ledningsgrupp

(16)

SN § 89

Dnr SN 14/33

ANMÄLAN AV ORDFÖRANDEBESLUT

SAMMANFATTNING

Socialnämndens ordförande Peter Krööse (C) har den 14 april 2014 tagit beslut om en institutionsplacering enligt 4 kap. 1 § SoL.

BESLUTSUNDERLAG

Placeringsbeslut 2014-04-17

BESLUT

Socialnämnden beslutar att därmed har ordförandebeslutet anmälts till socialnämnden och läggs till handlingarna.

(17)

SN § 90

Dnr SN 14/36

MEDDELANDE

SAMMANFATTNING

Följande meddelande har inkommit:

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige

KF § 61 140424 Avgiftsregler för parboende i särskilt boende KF § 63 140424 Redovisning av ej färdigberedda motioner 2014

KF § 65 140424 Avsägelse från Elisabeth Sonander (M) angående uppdrag som ersättare i socialnämnden

KF § 66 140424 Fyllnadsval efter Elisabeth Sonander (M) angående uppdrag som ersättare i socialnämnden

Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämnden BUN § 37 140423 angående samverkan första linjen Förbundsbrevet april från Värmlands läns Vårdförbund Protokoll från Hjälpmedelsnämnden i Värmland 2014-04-16 Verksamhetsberättelse 2013 från Familjerådgivningen i Karlstad

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg avseende tillsyn HVB Kilsbo Förebyggargruppens kvartalsrapport januari-mars 2014

BESLUT

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

(18)

SN § 91

Dnr SN 14/79

SVAR PÅ TILLSYN AV HVB KILSBO

SAMMANFATTNING

IVO, Inspektionen för vård och omsorg gjorde tillsyn på Kilsbo HVB den 11 februari 2014. Av beslutet framgår att det finns brister vid inskrivningsförfarandet för Kilsbo HVB. IVO ställer följande krav på Kils kommun:

Socialnämnden ska säkerställa att det i journal framgår att det vid inskrivningsbeslutet särskilt kontrollerats att hemmet är lämpligt med hänsyn till den enskildes behov, ålder, utveckling, utbildning och personliga förhållanden i övrigt.

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på svar till IVO. Av svaret framgår bland annat att nya rutiner tagits fram som ska tillförsäkra att adekvat information inhämtas om den enskilde för att säkerställa boendets lämplighet. Rutinerna bifogas.

BESLUTSUNDERLAG Svar till IVO, 2014-05-05

Rutin för inskrivning på Kilsbo HVB, 2014-05-01 Beslut från IVO, 2014-04-23

BESLUT

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till svar till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, avseende tillsyn Kilsbo HVB, diarienummer 8.4.2-5173/2014.

UTDRAG

IVO, inspektionen för vård och omsorg Enhetschef integrationsenheten

(19)

SN § 92

Dnr SN 14/35

KURSER

SAMMANFATTNING

Inbjudan har inkommit till följande kurser:

Rädda Barnens frukostmöte Dag: 3 juni

Tid: 07:30-09:00

Plats: Idrottens Hus, Industrigatan 1, Karlstad Anmälan: görs via länk i bifogad inbjudan

Utveckling inom missbruks- och beroendevården i Värmland Dag: 21 oktober

Tid: 08:30-12:00 (lunch ingår 12:00-13:00) Plats: Hotell Frykenstrand, Sunne

Pris: Kostnadsfri

Anmälan: Senast 1 oktober

BESLUT

Socialnämnden beslutar att den som önskar delta i någon av ovanstående kurser anmäler sig via utredningssekreterare Pia Hermansson.

(20)

SN § 93

Dnr SN 14/34

SOCIALCHEFEN INFORMERAR

SAMMANFATTNING Socialchefen informerar om:

*beläggningen på korttidsplatser respektive i särskilt boende för äldreomsorgen

*Stratsys, nytt system för att förenkla, förtydliga och förbättra kommunens planerings- och uppföljningsprocess samt socialförvaltningens ledningssystem

*att 60 personer från äldreomsorgen har deltagit i de årliga demensdagarna vilket varit mycket uppskattat och kostat runt 200 000 kronor som finansierats via stimulansmedel

(prestationsersättning).

BESLUT

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

(21)

SN § 94

Dnr SN 14/95

ORDNING PÅ ALLMÄN PLATS

SAMMANFATTNING

Socialnämndens arbetsutskott diskuterade 12 mars § 13 under punkten socialchefen informerar ordningen på allmän plats och situationen kring bland annat stationshuset i Kil. Kommunen äger idag stationshuset.

Socialnämnden diskuterade frågan vidare vid nämndens sammanträde den 26 mars § 51 och beslutade då att fortsätta diskussionen på sammanträdet i april. Vid sammanträdet den 23 april § 68 beslutade nämnden att hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde i maj.

Det råder emellanåt oordning framförallt vid stationshuset i Kil. Det är personer som är hotfulla, aggressiva, flaskor som slås sönder i golvet och så vidare. Personer som kommer med tåget och turister vänder i dörren och går. Frågan är vad man kan göra åt detta. Bilden turister och besökande får av Kil är inte positiv.

Socialförvaltningen har ingen möjlighet att ingripa eller avvisa dessa personer.

YRKANDEN

Ordförande Peter Krööse (C) yrkar att socialnämnden beslutar att föra frågan vidare till kommunstyrelsen då det idag är kommunen som äger stationshuset.

Alla deltagande ledamöter och ersättare yrkar bifall till Peter Krööses yrkande.

PROPOSITIONSORDNING

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med hans yrkande och finner att så är fallet.

BESLUT

Socialnämnden beslutar att föra frågan vidare till kommunstyrelsen då det idag är kommunen som

(22)

SN § 95

Dnr SN 14/116

UTREDNINGSUPPDRAG/INFORMATION IPS

SAMMANFATTNING

IPS står för individual placement and support och är ett arbetssätt med individanpassat stöd till arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning.

IPS-modellen är en av de rekommenderade åtgärderna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd (2011). IPS-modellen bygger på att deltagarna får stöd av s.k. coacher i att söka arbete baserat på sina egna val och preferenser utan föregående arbetsträning eller bedömning av arbetsförmåga.

YRKANDEN

Ordförande Peter Krööse (C) yrkar att socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att så snart som möjligt informera nämnden om IPS.

PROPOSITIONSORDNING

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med hans yrkande och finner att så är fallet.

BESLUT

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att så snart som möjligt informera nämnden om IPS.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :