Styrelsen för HFSAB. Rapporter angående krav på anställningsvillkor vid upphandling

Full text

(1)

2014-12-16

Styrelsen för HFSAB

Rapporter angående krav på anställningsvillkor vid upphandling

Öresundskraft har under hösten analyserat hur Helsingborg stads inköpspolicy efterlevs vad gäller särskilt beaktande av anställnings- och lönevillkor. Analysarbetet har utmynnat i två rapporter som bifogas i detta dokument:

• Utredning gällande sociala krav i offentlig upphandling

• Fiberutbyggnad - utvärdering av upphandlingen av entreprenören Qualit

På Öresundskraft styrelsemötet den 12 december diskuterades slutsatserna ifrån analysarbetet och VD fick i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder.

I rapporten ”Utredning gällande sociala krav i offentlig upphandling” görs en redovisning av hur Öresundskraft tillämpat policyn generellt. Ett antal förbättringsförslag är beskrivna.

Rapporten ”Fiberutbyggnad - utvärdering av upphandlingen av entreprenören Qualit”

beskriver de avvägningar som gjorts i det specifika fallet med upphandlingen av entreprenören Qualit.

Rapporterna kommer att offentliggöras den 17 december.

Anders Östlund VD & Koncernchef Öresundskraft AB

(2)

Helsingborg 2014-12-05

Vår referens

Anders Östlund

VD och Koncernchef

Telefon

042-490 30 80 070-418 30 80

Styrelsen för Öresundskraft AB

19 Utredning gällande sociala krav i offentlig upphandling

Inledning

Öresundskrafts anlitar ett stort antal entreprenörer för att genomöra våra uppdrag.

Upphandlingen av entreprenörer är en komplex process där ett stort antal parametrar måste vägas in tex möjligheten att ställa sociala och etiska krav i förhållande till gällande upphandlingsregelverk och frihandelslagstiftning. Öresundskraft har genomfört en översyn av företagets upphandlingsarbete i syfte att belysa hur sociala och etiska krav ställs och följs upp vid upphandlingar av entreprenader.

Upphandlingen av entreprenörer till fiberutbyggnaden har studerats särskilt.

Syftet är att identifiera förbättringsmöjligheter och ge förslag på möjliga åtgärder.

Rapporten ska delges både Öresundskrafts styrelse samt HFSAB.

Deltagande i arbetet har varit Ann-Marie Flodén tf Inköpschef Öresundskraft AB, Inköpschef Henrik Karlsson Inköps- och upphandlingsenheten Helsingborgs stad samt Stadsjurist Elin Ask Stadsjuridiska enheten Helsingborgs stad.

Utredning visar på komplexiteten att ställa krav vid upphandlingen och de

överväganden som Öresundskraft gjort i fallet med fiberutbyggnaden. Man har ställt krav som bedömts balansera regelverken kring frihandel inom EU/offentlig

upphandling och de krav som kan ställas på anställningsvillkor.

Det kan dock konstatera att det finns anledning att pröva hur Öresundskraft kan skärpa både upphandlingsvillkoren och uppföljningsrutinerna när det gäller de sociala och etiska aspekterna. Vi ska ta ytterligare steg för att säkerställa inga människor ska bli utnyttjade när man jobbar, direkt eller indirekt, för Öresundskraft.

Nedanstående åtgärder skapar förutsättningar för att bli bättre. Det är dock i det konkreta upphandlingsarbetet som vi lär oss om och hur vi kan förskjuta balansen mellan krav baserat upphandlingsregler/EU-rätt om frihandelsregler respektive krav på anställningsvillkor. Under 2015 kommer Öresundskraft göra en eller flera

upphandlingar där vi testar alternativa förfaranden för att ställa hårdare krav på anställningsvillkor.

(3)

Följande åtgärder vidtas:

.

Öresundskraft måste formellt fastställa Helsingborgs stads inköps- och

upphandlingspolicy via beslut på en bolagsstämma. Policyn ska kompletteras med tillämpningsanvisningar.

Agendan vid byggmöten ska innehålla punkter för uppföljning av ställda krav på t ex arbetstid och säkerhet.

Öresundskraft ska via Helsingborgs stad rekrytera en CSR-expert som kan agera rådgivare vid utformning och uppföljning av upphandlingsvillkor och därmed säkerställa att vi lever upp till policy och anvisningar.

Anders Östlund

(4)

Rapport

Utredning gällande sociala krav i offentlig upphandling

Förutsättningar offentlig upphandling

Vid en offentlig upphandling finns det gemensamma förutsättningar att följa.

Nedanstående ska beaktas vid varje upphandling:

EU-direktiv LOU/LUF Policy

Uppföljningsansvar

EU-direktiv

De offentliga inköpen regleras genom upphandlingslagstiftningen som bygger på gemensamma EU-regler. Syftet med reglerna är att säkerställa fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital på EU:s inre marknad så att upphandlande myndigheter och enheter i Europa på ett öppet sätt ska kunna utnyttja konkurrensen och tillvarata det offentligas medel på bästa möjliga sätt.

Varor och tjänster som lämpar sig för gränsöverskridande handel ska

exempelvis kunna erbjudas av en leverantör i ett EU-land till en upphandlande myndighet i ett annat EU-land. Reglerna ska skapa möjligheter för leverantörer i olika EU-länder att delta på lika villkor i varje enskild upphandling.

För att säkerställa att detta sker finns fem stycken EU-rättsliga grundprinciper som alltid ska följas vid offentlig upphandling:

Dessa grundprinciper är:

Proportionalitet: De krav som ställs ska stå i rimlig proportion till det behov som ska tillgodoses genom anskaffningen.

Likabehandling: Alla leverantörer ska behandlas lika.

Ömsesidigt erkännande: Handlingar, intyg och certifikat som är godkända i ett annat EU-land ska även accepteras av svensk

upphandlande myndighet/enhet.

Transparens: De krav som ställs ska vara begripliga och förutsebara.

Icke diskriminering: En leverantör får inte diskrimineras på grund av geografisk belägenhet eller andra liknande omständigheter.

LOU/LUF

(5)

Offentlig upphandling regleras av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och (2007:1092) om upphandling försörjningssektorerna (LUF). Båda bygger på EU-direktivet 2004/18/EG (LOU) och 2004/17/EG (LUF).

Öresundskraft regleras av LUF och är en upphandlande enhet. Helsingborgs stad regleras av LOU och är en upphandlande myndighet.

Lagarna är likvärdiga i det mesta, de största skillnaderna finns i de gränsvärden som finns angivna för hur upphandlingen ska gå till genom s.k. upphandlingsförfaranden.

Policy Helsingborgs stad samt Öresundskraft

Angiven inköps- och upphandlingspolicy inom Helsingborgs stad är antagen av kommunfullmäktige 21 november 2012, §177. I delar av policyn står det följande:

”Policyn är gällande för samtliga nämnder och förvaltningar inom Helsingborgs stad, stadens helägda aktiebolag samt övriga juridiska personer, såsom bolag,

kommunalförbund, föreningar, samfälligheter eller stiftelser, där Helsingborgs stad har ett rättsligt bestämmande inflytande.

Policyn anger de bindande principer som, utöver gällande rätt, ska tillämpas vid all anskaffning.”

För att policyn ska bli aktiebolagsrättsligt bindande krävs att den fastställs vid en bolagsstämma i Öresundskraft. Öresundskraft har därefter möjlighet att utfärda kompletterande tillämpningsanvisningar som är lämpliga för den verksamhet som Öresundskraft bedriver som bolag. Tillämpningsanvisningarna kan utgå från de tillämpningsanvisningar som finns inom Helsingborgs stad, men anpassa mot Öresundskrafts verksamhet.

Införandet av stadens nya policy har inte hanterats på ovanstående sätt.

Öresundskraft har istället utarbetat en egen inköpspolicy med Helsingborgs stads policy som utgångspunkt.

Förslag åtgärd: Öresundskraft ska anta Helsingborgs stads inköps- och

upphandlingspolicy samt utarbeta tillämpningsanvisningar. Detta bör ske så snart som möjligt.

Sociala krav i enlighet med policy

I inköps- och upphandlingspolicyn från Helsingborgs stad står det följande:

”Sociala och etiska krav som särskilt ska beaktas är löne- och anställningsvillkor för personal hos privat utförare av kommunal verksamhet eller personal hos av denne anlitad underleverantör. Samtliga krav ska utgå från gällande EU-direktiv.”

Kollektivavtal och minimilöner i offentlig upphandling

Oavsett upphandling ska det alltid ta hänsyn till de grundläggande principerna som nämnts tidigare i dokumentet. Kraven ska alltid vara relevanta och stå i proportion med upphandlingen och dess värde.

(6)

Det är inte tillåtet att kräva att leverantörer måste ha eller ska teckna kollektivavtal i samband upphandlingen då detta strider mot de grundläggande principer som är gällande.

I ett flertal domslut bekräftas att ställda krav på kollektivavtal i offentlig upphandling strider mot de grundläggande principerna.

Domslut som bekräftar detta: Kammarrätten Stockholm, mål 1713-1995, Länsrätten i Skåne, mål 5538-09, Länsrätten i Hallands län, mål nr 2434-05.

Sociala krav är viktigt - vilka krav kan man ställa?

Anställnings – och arbetsvillkor

Krav på anställnings- och arbetsvillkor kan ställas så länge kraven är förenliga med EU-rätten och grundprinciperna. Vilka krav som kan vara lämpliga för respektive upphandling gås igenom vid varje tillfälle. Kraven ska vara förutsägbara, tydliga och preciserade.

Minimilön

Krav kan ställas på leverantören att minst betala sina arbetstagare en minimilön, om minimilönen är fastställd i ett rikstäckande kollektivavtal för den bransch som kontraktet avser. I Sverige finns det inte några bestämmelser som gäller lag om minimilön, det finns inte heller något system för allmängiltigförklaring av kollektivavtal.

Det finns inte någon generell lista för vilka kollektivavtal som är rikstäckande och möjligheten för tolkning, vilket kollektivavtal som tillhör respektive bransch, gör det komplicerat och försvårar arbetet vid kravställning och uppföljning.

Vem utvärderas vid anbudslämning?

Vid utvärdering av inkomna anbud är det anbudsgivaren (huvudleverantören) och dess namngivna underleverantör/er i anbudet som kontrolleras av upphandlande myndighet/enhet.

Avtalsleverantören är ansvarig för sina underleverantörer och ska se till att de krav som ställs också kan uppfyllas av de underleverantörer som kan bli aktuella för att genomföra kontraktet.

Upphandlande myndighet/enhet har skyldighet att följa upp och få verifierat att detta efterlevs under avtalet löptid. Vid uppföljning ska avtalsleverantören se till att få fram de uppgifter som krävs för att bekräfta sin egen och sina ev. underleverantörers förmåga att uppfylla ställda krav

Vilka krav har Öresundskraft ställt i upphandlingen fiberförläggning?

Det har förekommit många krav som anbudsgivarna ska uppfylla t.ex. ekonomi, miljö, kvalitet, arbetstider, teknisk förmåga och kapacitet, BAS-P, BAS-U m.m. Se även bifogade filer med sammanställning av krav samt Öresundskrafts Allmänna Skyddsregler.

Öresundskraft har inte ställt krav på minimilöner då det inte varit självklart vilket kollektivavtal som har varit rikstäckande för branschen.

(7)

Förslag åtgärd: Tillsammans med rekryterad CSR-expert (Corporate Social Responsibility), ska Öresundskraft se över möjligheterna att utöka och utveckla kravställning samt uppföljning gällande sociala villkor i offentlig upphandling. Där krav kan ställas utifrån rikstäckande kollektivavtal ska detta beaktas.

Sanktioner vid brott mot avtal

Om det visar sig under avtalets tid att leverantören inte kan uppfylla och leva upp till de krav som ställs vid uppföljning trots påtryckningar och återkommande möjlighet att rätta sina brister kan detta utgöra grund för hävning av avtalet. Andra sanktioner kan vara rättelse eller skadestånd.

Vilka sanktioner som kan bli aktuella att vidta ska vara tydligt beskrivet i kontraktet.

Här finns det möjlighet att ta hjälp av Stadsjuridiska enheten vid framtagandet av denna typ av sanktioner inför avtalstecknande

Vilka sanktioner har Öresundkraft haft i sitt avtal?

Det finns punkter i kontraktet som tydligt beskriver både vite, hävning och skadestånd. I några delar där kvaliteten har brustit har Öresundskraft begärt

rättelse. Avtalsleverantören har därefter vidtagit åtgärder för att leva upp till kraven som ställts.

Förslag åtgärd: Möjligheten till kraftfullare sanktioner ska ses över och arbetas in i kommande upphandlingar. Stadsjuridiska enheten kan vara behjälplig vid

framtagande av sanktioner.

Uppföljningsansvar

Samtliga ställda krav som ingår i upphandlingen ska gå att verifiera, kontrollera, vara relevanta och stå i proportion för den aktuella upphandlingen.

För att följa upp kraven som ställs kan det krävas återkommande besök hos

leverantören och att kontrollera ute på plats där verksamheten för avtalet äger rum.

Sker det avvikelser utifrån ställda krav måste huvudleverantören och dess underleverantör/er få möjlighet att åtgärda och bekräfta att man uppfyller ställda krav.

Utöver besök kan det framgå stående punkter för uppföljning kring ställda krav på t ex säkerhet och arbetstider vid byggmöten som är återkommande under hela avtalets löptid.

Både Helsingborgs stad och Öresundskraft välkomnar möjligheten att ytterligare utveckla möjligheten med kvalificerad uppföljning. Den här typen av uppföljning kräver både resurser, tid och kompetens som idag inte finns tillgängligt genom de upphandlare som idag är aktiva inom Helsingborgs stad och Öresundskraft.

Det löpande uppföljningsarbetet ligger i dagsläget till stor del ute i verksamheterna hos beställarna som träffar avtalad leverantör löpande.

Med detta som bakgrund föreslår Upphandlingsenheten, Stadsjuridiska enheten och Öresundskraft att det tillsätts en CSR-expert (Corporate Social Responsibility) av

(8)

Helsingborgs stad för ett mer långsiktigt ansvarstagande inom hållbarhet och samhällsansvar som ligger i linje med den policy som är framtagen och gällande.

CSR-expert ska ha ansvar för att arbeta med både kravställning och uppföljning i hela inköps- och upphandlingsprocessen. Denna resursfråga måste tas ställning till inom Helsingborgs stad

På detta sätt kan Helsingborgs stad och Öresundskraft nå gemensamma mål för uppföljning av avtalsleverantörer.

Hur har Öresundskraft agerat gällande uppföljningsansvaret?

Under hela avtalstiden har det varit återkommande möten för att räta ut de frågetecken som uppkommit. Öresundskraft har begärt in handlingar samt haft dialog med avtalsleverantören för att säkerställa och följa upp att angivna krav följts.

Föreslag åtgärd: Agendan vid byggmöten ska innehålla stående punkter för uppföljning av ställda krav på t ex arbetstid och säkerhet.

Sammanfattning av utredning

Det finns möjligheter för kravställning gällande sociala villkor. Vid kravställning måste de grundläggande principerna beaktas samt EU-rättens krav. Kraven som ställs ska vara relevanta och måste vara uppföljningsbara.

Uppföljningen kan bli mycket omfattande för den upphandlande enheten och myndigheten och det krävs omfattande kunskap inom området för att möta den ambitionsnivå som finns angiven i Helsingborgs stads inköps- och

upphandlingspolicy.

Öresundskraft med stöd av Stadsjuridiska enheten samt Helsingborgs

upphandlingsenhet föreslår att det anställs en CSR-expert som har som uppgift att utföra uppföljningar och vara behjälplig med kravställning för att kunna möta den ambitionsnivå som finns angiven i Helsingborgs stads inköps- och

upphandlingspolicy. Denna resursfråga är något ta ställning till inom Helsingborgs stad.

Utöver detta kommer Öresundskraft att formellt anta Helsingborgs stads inköps- och upphandlingspolicy samt utarbeta tillämpningsanvisningar som är lämpliga för den verksamhet som Öresundkraft bedriver. De nuvarande tillämpningsanvisningarna inom Helsingborgs stad kan användas som utgångspunkt.

Ytterligare förtydliganden gällande agenda vid återkommande byggmöten mellan beställaren och leverantören ska utarbetas för att kontrollera och säkerställa att krav uppfylls för t ex arbetstider och säkerhet på plats i samband med entreprenader

(9)

Följande åtgärdspunkter föreslås:

Öresundskraft ska fastställa Helsingborgs stads inköps- och upphandlingspolicy vid bolagsstämma.

Öresundskraft ska komplettera med tillämpningsanvisningar till antagen inköps- och upphandlingspolicy.

Agenda vid byggmöten ska tydliggöra punkter för uppföljning ställda krav på t ex arbetstid och säkerhet.

Rekrytering av CSR-resurs inom Helsingborgs stad för att kunna möta Helsingborgs stads ambitionsnivå gällande både kravställning och uppföljning av villkor i inköps- och upphandlingsprocessen.

Denna utredning är framtagen i samarbete mellan Öresundskraft AB,

Upphandlingsenheten Helsingbors stad samt Stadsjuridiska enheten Helsingborg stad.

2014-11-20

Bilagor

Sammanställning av krav

Öresundskrafts Allmänna Skyddsregler

(10)

Helsingborg 2014-12-01

Vår referens

Bo Lindberg

chef AO Bredband

Telefon

042-490 33 10 070-418 33 10

Fiberutbyggnad - utvärdering av upphandlingen av entreprenören Qualit

Bakgrund och förutsättningar

Öresundskraft inledde en omfattande utbyggnad av fiber till villor under 2013. Under 2014 byggs stadsnätet ut till cirka tretusen fastigheter.

Som en naturlig del i Öresundskrafts kvalitetsarbete med ständiga förbättringar sker en utvärdering av samtliga entreprenader och projektet i sin helhet inför det fortsatta arbetet med kommande utbyggnad. Denna rapport utgör en del i denna utvärdering och har ett specifikt fokus på en entreprenör, Qualit. Qualit har anklagats av fackförbundet SEKO för att inte följa svensk lagstiftning tex när det gäller arbetstider. Rapporten fokuserar därför på att analysera hur kraven på anställningsvillkor hanterats vid upphandlingen och genomförandet av entreprenaden. Då Qualits arbete fortfarande pågår återstår den slutliga totala utvärderingen av entreprenaden.

Denna rapport har varit en del i det material som använts vid genomlysningen av hur Öresundskraft generellt ställer krav på anställningsvillkor vid upphandlingar. Detta arbete redovisas i rapporten ”Utredning av sociala krav vid offentlig upphandling”.

Upphandlingen

Upphandlingen av entreprenaderna för dragning av fiberkabel till olika villaområden i Helsingborg, inleddes i augusti 2013. Till dags dato har sex upphandlingar gjorts, omfattande 12 villaområden och cirka 3400 villor. Tilldelning har skett till tre företag och av dessa har Qualit valt att delvis anlita utländska underentreprenörer. :

• Qualit Två vunna upphandlingar och 48 procent av villorna

• FNC Tre vunna upphandlingar och 36 procent av villorna

• Akea En vunnen upphandling och 16 procent av villorna.

(11)

Då upphandlingen avser telekomnät har Öresundskraft valt att tillämpa undantaget från tillämpning av lagen om offentlig upphandling vid drivande av publika telenät (1 kap. 4§ LOU) vilket tydligt angetts i alla upphandlingsunderlag Genom att dela upp den totala fiberutbyggnaden i sex upphandlingar har flera aktörer haft

möjligheten att delta i upphandlingen. Konkurrensen har därmed säkerställts liksom möjliggörandet av ett genomförande inom en snäv tidsperiod.Anbudsgivarna har bedömts utifrån ett 40-tal bedömningspunkter och först när man kvalificerat sig genom att möta dessa krav har priset bedömts. Tilldelning har meddelats samtliga anbudsgivare per telefon. Ingen av anbudsgivarna har framfört klagomål på upphandlingsförfarandet.

Upphandlingsunderlag.

Det underlag som Öresundskraft tillställt anbudsgivarna – förfrågningsunderlaget – är omfattande:

1. Förfrågningsunderlag 2. ABT 06

3. Bilaga 1A Översikt Område X och befintlig kanalisation 4. Bilaga 1B Översikt Område Y och befintlig kanalisation 5. Bilaga 1C Översikt Område Z och befintlig kanalisation 6. Bilaga 1D Fiberkopplingsstruktur singel fiber

7. Bilaga 2 Helsingborgs stads anvisningar för markanvändning 8. Bilaga 3 Öresundskrafts förläggningsinstruktion för kabel i mark 9. Bilaga 4 Öresundskrafts inmätningskrav

10. Bilaga 5 Öresundskrafts tekniska kravspecifikation på fiber 11. Bilaga 6A Öresundskraft Miljökrav vid entreprenader 12. Bilaga 6B Svarsbilaga Miljö och kvalitet

13. Bilaga 7 Sanningsförsäkran

14. Bilaga 8 Allmänna skyddsregler för Öresundskraft

Enligt stadens upphandlingspolicy ska vi särskilt beakta löner och andra

anställningsvillkor. Utöver bland annat tekniska, miljö- och arbetsmiljökrav finns därför i underlaget krav på uppfyllande , i Sverige eller hemlandet, av de

registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter som gäller i Sverige eller hemlandet.

Det ställs också krav på att anbudsgivaren ska ansvara för att anlitade

underentreprenörer följer samma bestämmelse som gäller anbudsgivaren enligt kontraktsdokumenten.

(12)

I avtalet som bygger på upphandlingsunderlaget anges krav på bland annat:

- registreringsskyldigheter och betalning av skatter - ekonomisk och finansiell ställning

- teknisk förmåga och tillräcklig kapacitet - redovisning av projektorganisation - referenser

- att Öresundskrafts miljökrav och skyddsregler ska följas - att det inte finns några domar kring bestickning, bedrägeri eller

penningtvätt

- att BAS-P och BAS-U enligt svensk arbetsmiljölag ska finnas - att underleverantörer ska anges

- att huvudleverantören ansvarar för att underleverantören lever upp till avtalet

- att följa regler för mark- och anläggningsarbeten - att installationspersonal i villor ska vara svensktalande

- krav på legitimation/identifikation, godstransporter, avfall mm.

- krav på tillstånd, ansvar och försäkringar

Uppföljning och kontroll

Löpande kontroll

Vår kontroll sker huvudsakligen mot huvudentreprenören (anbudsvinnaren). Avtalet är tydligt med att det som gäller för huvudentreprenören också gäller dennes

underleverantör. Vår uppfattning är därmed att det huvudsakliga kontrollansvaret i underliggande led åligger huvudentreprenören, detta enligt Konkurrensverkets vägledning gällande uppföljning för miljö och social hänsyn:

”Uppföljningen ska i första hand riktas mot den leverantör som har tilldelats kontraktet, oavsett om den anlitar underleverantörer eller inte. Det är inte den upphandlande myndigheten, utan huvudleverantören som står i en avtalsrelation medunderleverantörerna och har ansvar för att följa kontraktet”.

Uppföljning av entreprenaderna sker löpande och det viktigaste forumet är byggmöten vilka hålls varannan vecka. Däremellan sker naturligtvis löpande kontakter och platsbesök samt, om och när det är aktuellt, arbetsmöten i specifika frågor.

Qualits entreprenader inleddes olyckligt med leveransförseningar på det material för kanalisation som specificerats i anbudet. Dessa förseningar har påverkat projekten genom att arbetet tvingats ske parallellt i högre grad än planerat och att Qualit satt in extra resurser för att minimera förseningar av projekten i sin helhet. Denna forcering har inneburit vissa svårigheter med att kvalitetssäkra arbetet i alla delar. Uppdagade

(13)

kvalitetsbrister har skyndsamt åtgärdats av Qualit men har ändå inneburit ett betydande merarbete för oss som beställare och i sig dessutom påverkat tidplanerna negativt. Ett sådant ärende gäller eventuell felaktig återställning av asfaltytor i delar av Bankogården och Laröd vilket för närvarande undersöks/kartläggs.

Under arbetets gång har framförts klagomål från boende vad gäller genomförande och bemötande från personal som genomför arbetet. Vi har påtalat de klagomål som inkommit för Qualits ledning som i sin tur agerat snabbt och resolut. Det har bland annat lett till att personal skilts från arbetsuppgifterna samt till uppsägning av avtal med underleverantörer.

Fördjupad kontroll

Fördjupad kontroll har skett med anledning av uppgifter som framkommit där Qualit och dess underentreprenörer anklagats för att bryta mot lagen om anställningsskydd, arbetstidslag och kringgående av skattelagstiftning. Frågorna rörde även lönenivåer för utländsk arbetskraft samt så kallad lönedumpning.

Vårt upphandlingsunderlag är entydigt. All verksamhet ska utföras enligt gällande lagar, regler och kontraktsvillkor. Det gäller för entreprenören och alla

underentreprenörer. I avtalet framgår det tydligt att det är huvudentreprenören som har ansvaret för att säkerställa att så är fallet. Med anledning av uppgifterna har vi begärt klargöranden från huvudentreprenören ifråga. Denne har försäkrat att avtalen med utpekad underentreprenör följer gällande regelverk, både vad avser

anställningsskydd och skattelagstiftning. Vad gäller påståendet om för långa

arbetstider så genomförde huvudentreprenören en noggrann kontroll och genomgång av underentreprenörernas arbete och de fann inget fog för detta påstående. De

bekräftade att övertidsuttaget varit högt men inte överskridit gällande regler.

Dessutom skärpte man omgående sina kontrollrutiner för detta.

Analys och slutsatser

För att tillämpa stadens inköpspolicy har vi utgått ifrån två bärande principer; dels förebyggande genom kravställande i samband med upphandling, dels kontrollerande under genomförandefasen. Vår uppfattning är att detta fungerat och att vi ställt de krav vi bedömt vara relevanta och möjliga att ställa. Den information vi erhållit vid våra kontroller visar att kraven uppfyllts och ger inte belägg för att missförhållanden eller brott förekommit.

Enligt Öresundskrafts egen upphandlingspolicy från juni 2013 skall ställas relevanta och mätbara krav avseende miljö, socialt ansvarstagande och etik samt att dessa ska kunna kontrolleras under avtalstiden.

(14)

I denna specifika upphandling har riktlinjerna i policyn utmynnat i krav på

”uppfyllande i Sverige eller hemlandet av registrerings-, skatte- och

avgiftsskyldigheter samt krav på anbudsgivare och dess underentreprenörer”.

Det har inte ställts några specifika krav på lönenivåer, anställningsvillkor eller kollektivavtal.

Vår bedömning är att det inte är möjligt att kräva kollektivavtal då det strider mot EU:s konkurrenslagstiftning.

Vad gäller lönenivåer finns i Sverige ingen lagstiftning kring minimilöner. Frågan är dessutom kopplad till rikstäckande kollektivavtal. Om det betyder att vi i detta fall skulle kunna ha krävt en viss minimilön utan att detta skulle anses som

konkurrensbegränsande är ytterst osäkert och vi valde att inte ställa detta krav. Den information vi fått av huvudentreprenören tyder på att lönen ligger inom gränsen för minimilön enligt svenskt kollektivavtal.

Vad gäller anklagelserna om ”lönedumpning” har det sin grund i fackliga åsikter om vilket kollektivavtal som är tillämpligt, i detta fall Telekomavtalet eller Väg- &

banavtalet. Krav på minimilön kan endast ställas om minimilön är fastställd i rikstäckande kollektivavtal för den bransch kontraktet avser. Vilka avtal som kan anses rikstäckande och vilka avtal som tillhör respektive bransch är inte definierat och därför svårt att kravställa/följa upp.

Någon specifik löpande kontroll av arbetstider har inte skett. Dock bör en generell översyn av löpande kontrollrutiner ske för att tillvarata de erfarenheter som framför allt dessa entreprenader har givit.

Sammanfattningsvis anser vi att det är viktigt att fortsätta undersöka möjligheterna att förändra kravställningen gällande social villkor men att det är en komplex frågeställning.

Bo Lindberg

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :