• No results found

Remiss av promemorian Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen (Ds 2020:19)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss av promemorian Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen (Ds 2020:19)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Diarienr 1 (1) 2020-10-19 DI-2020-7602

Ert diarienr

Fi2020/03324/SPN

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Webbplats: www.datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00

Regeringskansliet Finansdepartementet

Remiss av promemorian Genomförandet av

MKB-direktivet i plan- och bygglagen (Ds

2020:19)

Datainspektionen har granskat promemorian huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Datainspektionen har inget att erinra mot förslagen i promemorian. Datainspektionen tycker att det, ur ett dataskyddsperspektiv, är bra att fastighetsförteckningen inte ska tillgängliggöras på webben.

Detta beslut har fattats av juristen Ulrika Harnesk.

Ulrika Harnesk, 2020-10-19 (Det här är en elektronisk signatur)

References

Related documents

Datainspektionen anser emellertid att det behövs en tydligare beskrivning av vad de stärkta uppföljningskraven kommer att betyda för informations- inhämtning av uppgifter om

Avdelningen för samhällsplanering och bostäder, Enheten för samhällsplanering..

kungöras i Post- och Inrikes Tidningar genom ett meddelande i vilket bland annat beslutets huvudsakliga innehåll ska anges. 134 ) bör den kortfattade informationen om

Domstolsverket har bedömt att utredningen inte innehåller något förslag som i någon större mån påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt. Domstolsverket har därför

Det är mycket som talar för att kommuner alltid ska motivera sina beslut att inte anta, ändra eller upphäva detaljplan oavsett vilket planärende det gäller. Det ligger i linje

Detta beslut är fattat av generaldirektör Ingrid Petersson, efter föredragning av forskningssekreterare Jon Loit.. Detta beslut har fattats digitalt och saknar

FMV noterar även lydelsen i MKB-direktivet artikel 1 (3.) där det framgår att ”Medlemsstaterna får, efter bedömning från fall till fall och inom ramen för den

I promemorian lämnas förslag på ändringar i plan- och bygglagen för att förtydliga genomförandet av MKB-direktivet, det vill säga Europaparlamentets och rådets direktiv

Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens

Även om de flesta av de bestämmelser som nu föreslås kommer att omfattas av undantag så anser nämnden att förslaget medför att överskådligheten i lagen ytterligare

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker i stort förslaget till undantag från krav på detaljplan, men anser att det bör omformuleras så att bara de projekt som det finns

De typer av projekt som omfattas av direktivet är både sådana som tillståndsprövas enligt miljöbalken i Sverige – miljöfarligt verksamhet (9 kap) och vattenverksamhet (11 kap)

Översynen har resulterat i slutsatsen att det bör göras vissa ändringar i plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen för att på ett bättre sätt genomföra

Länsstyrelsen i Norrbotten ser positivt på att lagstiftningen förtydligas så att det säkerställs att MKB-direktivets krav i tillräcklig omfattning blir tillgodosedda i PBL-

Länsstyrelsen anser att ansvaret för kommunicering av det aktuella kommunala beslutet i första hand bör åvila den myndighet som ansvarar för beslutet, i detta fall kommunen, och

Sverige har fått underrättelser från EU-kommissionen för att inte ha genomfört MKB- direktivet fullständigt, däribland i plan- och bygglagen. Det handlar exempelvis om att det

Skogsstyrelsen stödjer därmed förslaget att om en detaljplan antas, ändras eller upphävs ska länsstyrelsen underrätta de statliga myndigheter som på grund av sitt

• ett beslut om att ge bygglov eller positivt förhandsbesked för en åtgärd ut- anför detaljplan som dels innebär att området kan tas i anspråk för eller som vidtas i ett

Att de för minsta justering i sin anläggning för att öka säkerheten (bredda backen eller byte av fundament till lift), minska miljöpåverkan (göra teknikskifte av snösystem)

Remissförslaget innebär därtill att samrådstiden för detaljplaneförslag vars genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan förlängs till minst 30 dagar

40 a § plan- och bygglagen ska nämn- den i ett beslut om bygglov eller förhandsbesked gällande ett MKB-projekt ange de huvudsakliga skälen till att en åtgärd kan antas eller inte

Datainspektionen har granskat promemorian huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med

Datainspektionen har granskat promemorian huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med