• No results found

Yttrande över promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1/1

Remissvar

Drottninggatan 89, Box 45316, 104 30 Stockholm | Tfn 08-690 43 00 | Org.nr/F-skattebevis 202100-5026, SE202100502601 (EU) | www.esv.se

Datum Ert datum

2020-05-05 2020-01-20 Miljödepartementet

ESV dnr Er beteckning

2020-00060-4 M2020/00083/R

Handläggare

Kira Bergheden

Yttrande över promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Ekonomistyrningsverket har inga synpunkter på förslaget.

I detta ärende har generaldirektör Clas Olsson beslutat. Utredare Kira Bergheden har varit föredragande. I beredningen har också avdelningschef Bo Stoltz

medverkat.

Datum: 2020-05-05

Underskrift

Clas Olsson

Föredragande

Kira Bergheden

Namnförtydligande Namnförtydligande

References

Related documents

Med stöd av Kronofogdens beslut om åtgärder för att motverka spridning av det nya Coronaviruset undertecknas beslutet inte..

En annan fördel är möjligheten att använda befintliga bestämmelser i miljöbalken om exempelvis tillsyn istället för liknande lagrum i lag och förordning om utsläpp av

Promemorian innehåller bland annat ett förslag om införande av ett förbud mot vitesförelägganden i fall där någon misstänks för brott och föreläggandet behandlar uppgifter

Anpassningen av det svenska systemet för handeln med utsläppsrätter till gällande EU-regler inför den fjärde handelsperioden bör ske på det sätt som föreslås med införande av

Regelrådet finner därför redovisningen av förslagets påverkan på berörda företags andra kostnader och verksamhet bristfällig. Påverkan på konkurrensförhållandena för

I promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter i miljöbalken, mars 2020, anges det dock inte i förslaget till ändring av miljötillsynsförordningen (2011:13)

Stadsledningskontoret konstaterar att EU:s system för handel med utsläppsrätter är ett viktigt styrmedel för att nå de klimatmål som EU satt upp samt att staden på- verkas

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarar för frågor om teknisk kontroll, inklusive ackreditering och frågor i övrigt om bedömning av överensstämmelse