• No results found

Uppföljning av intern kontroll 2014 Utanordning av lön Kontroll ska ske 1 ggn/år

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppföljning av intern kontroll 2014 Utanordning av lön Kontroll ska ske 1 ggn/år"

Copied!
7
0
0

Full text

(1)
(2)

Uppföljning av intern kontroll 2014

Utanordning av lön

Kontroll ska ske 1 ggn/år

Kontroll för säkerställande att behörig chef signerar utanordningslistan och

därigenom säkerställer att rätt kostnader för personal belastar rätt kostnadsställe. Kontroll: Vid kontrollen i april var 81% av alla utanordningslistor signerade. Bisysslor

Kontroll ska ske 1 ggn/år

Kontrollen ska säkerställa att landstingets bisysslepolicy följs.

Kontroll: Per 2014-08-31 var fem bisysslor godkända och rapporterade av närmsta chef. Rapportering sker i samband med nyanställningar och vid medarbetarsamtal. Samtliga bisysslor är godkända av närmsta chef och rapporterade till tandvårdschefen

(3)

Uppföljning av intern kontroll 2014

Intäktssäkring externa avtal. Sker fakturering enligt tecknade avtal?

Kontroll ska ske 2 ggr/år

Syftet är att säkerställa att fakturering sker enligt tecknade avtal.

Kontroll: Kontroll har skett per 2014-04-30. Fakturering har skett enligt tecknade avtal. Den 2:a kontrollen kommer att ske i december. Politiskt fattade beslut. Säkerställa att politiskt fattade beslut blir verkställda inom avsedd tid.

Kontroll ska ske 3 ggr/år

Kontroll: Kontroll att politiskt fattade beslut följs görs löpande varje månad och sker utifrån beslutslogg från landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Alla beslut som gäller Folktandvården per 2014-04-30 är verkställda. Alla beslut per 2014-08-31 som ligger under Folktandvårdens ansvar är verkställda.

Den 3:e kontrollen kommer att ske i samband med årsbokslutet.

(4)

Uppföljning av intern kontroll 2014

Avvikelsehanteringsprocessen. Finns rutiner för avvikelsehantering upprättade?

Kontroll ska ske 1 ggn/år

För säkerställande att rutiner för avvikelsehantering finns upprättade på alla enheter.

Kontroll: Rutiner för avvikelsehantering kom till i samband med avvikelse- hanteringssystemets införande och används ute i verksamheterna. Arbetsmiljö. Säkerställ att handlingsplaner för arbetsmiljöförbättringar

upprättats och säkerställts.

Kontroll ska ske 1 ggn/år

Kontroll: Av Folktandvårdens 17 arbetsplatser är handlingsplaner för arbetsmiljöförbättringar upprättade på 11 ställen.

(5)

Uppföljning av intern kontroll 2014

Arbetsmiljö. Säkerställ att skyddsronder genomförs i enlighet med samverkansavtalet.

Kontroll ska ske 2 ggr/år

Kontroll: Av Folktandvårdens 17 arbetsplatser har skyddsronder genomförts vid 2 tillfällen på 2 kliniker, vid 1 tillfälle på 15 kliniker, där 5 kliniker har inplanerade datum i år för sista skyddsrondstillfället.

(6)

Uppföljning av intern kontroll 2014

Odebiterad vård, pågående arbeten

Kontroll ska ske 3 ggr/år

I syfte att nedskrivna patientfordringar ska minska och det faktum att det finns ett samband mellan att höga belopp för odebiterad vård ofta innebär högre

kostnader för nedskrivna patientfordringar, följs detta upp löpande varje månad med målsättningen att fordransposter för odebiterad vård inte ska vara äldre än två månader.

Kontroll: Per 2014-04-30 fanns 21 odebiterade behandlingar äldre än två månader.

Per 2014-08-31 fanns 74 odebiterade behandlingar äldre än två månader.

Per 2014-10-31 fanns 23 odebiterade behandlingar äldre än två månader.

(7)

Uppföljning av intern kontroll 2014

Revisionspatienter

Kontroll ska ske 3 ggr/år

Målet är att alla revisionspatienter ska ha någon form av inplanerade ”aktiviteter”.

Kontroll: Efter 2014-10-31 var antalet revisionspatienter utan nya aktiviteter registrerade 986 av totalt 73 879, vilket motsvarar 1,3%.

Den sista kontrollen för året kommer att ske i samband med årsbokslutet.

Riskgruppering av patienter

Kontroll ska ske 1 ggn/år

Målet är att 100% av patienterna ska vara riskgrupperade.

References

Related documents

Förvaltningen ser därför att interna kontroll bör göras för säkerställa att delegat anmäler de beslut som fattas till nämnden och att vidaredelegat

Frågorna A-D inkluderas inte i själva bedömningen av kvaliteten i rapporterna, utan finns enbart med för att ge läsaren en översiktlig information om vilka regler

Socialnämnden har fastställt en intern kontrollplan där uppföljning och granskning för 2017 skall omfatta sjukfrånvaro,. genomförandeplaner

Överförmyndarnämnden ombeds att inkomma med rapport över genomförd intern kontroll senast vid tidpunkten för 2020 års årsredovisning.  Godkänna rapport

Skulle kommunstyrelsen inte godkänna kultur- och fritidsnämndens ansökan om 3,749 mkr till Kulturrådet, alternativt någon av de två delansökningarna om 1,724 mkr resp.. 2,025

lokaltidningen. Nämndens beslut har kommunicerats via kommunens intranät. Botkyrkborna har däremot inte fått möjlighet att delta vid nämndens sammanträden under året, på grund

Vissa brister uppmärksammades dock även föregående år och rekommendationen var att fortsätta arbetet med kontroller samt förmedla information till berörda avseende vilka

Skolan kan köpa till SH timmar i den mån enheten för flerspråk kan leverera det på det språk som gäller men det blir då en kostnad för skolan.  Utred möjligheten att

Trafik- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen för intern kontroll 2015 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2016-04- 27.. Nämnden överlämnar till

Förvaltningen ser därför att interna kontroll bör göras för att säkerställa att delegat anmäler de beslut som fattas till nämnden och att vidaredelegat

 att lagar, förordningar och styrdokument följs. Arbetet med intern kontroll bygger på riskanalyser som genomförs inom respektive förvaltning och kommunalt bolag för

Risk för att offentliga handlingar inte lämnas av arkivet, på grund av att vid införandet av vår helt digitala bygglovsprocess - från ansökan till arkivering - finns det en risk

Risk för brister i egenvårdsprocessen (utebliven eller felaktig behandling/HSL-insats) på grund av att riktlinjer och rutiner inte följs vilket kan leda till ohälsa och vårdskada

Malmö stads reglemente för intern kontroll fastslår att nämnden har det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig inom sitt ansvarsområde.. Nämnden

Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll har nämnder och bolagsstyrelser det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig inom dess ansvarsområden och

Risk för att elektronisk utrustning hamnar på villovägar på grund av avsaknad av eller brister i register eller bristande rutiner, vilket kan leda till ekonomisk skada

Föreliggande rapport avser att samla resultaten från genomförda granskningar och åtgärder för 2019 för att rapportera uppföljningen av det gångna årets arbete med intern

Utifrån grundskoleförvaltningens riktlinjer för intern kontroll framgår också att grundskolenämnden ansvarar för att det finns en fastställd rutin för hur planering och

Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll har nämnder och bolagsstyrelser det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig inom dess ansvarsområden och

Risk för felaktig eller bristande insats på grund av bristfällig dokumentation vilket kan leda till uteblivet eller felaktigt stöd för

Risk för att kvalitetsutvecklande åtgärder inte vidtas för hela gruppen familjehemsplacerade barn på grund av att förvaltningens aggregerade uppföljning enbart fokuserar

Risk för ökad nedskräpning, vandalism av egendomar och mark som leder till en otryggare stad och ökade kostnader för tekniska nämnden ...9.. Nedskräpning

Risk för att delegationsordningen för resor utanför Norden ej följs på grund av dålig kunskap om delegationsordningen vilket kan leda till att förtroendet