Kommunfullmäktige kallas till sammanträde måndag den 24 oktober 2016, kl 18:00

Download (0)

Full text

(1)

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg •Besöksadress: Östra madenvägen 4, Hallonbergen Telefon:08-7068000Organisationsnummer: 212000-0175 • • www.sundbyberg.se

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde måndag den 24 oktober 2016, kl 18:00

Plats: Stadshusets ljusgård, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen

Förhinder anmäls till: respektive partigrupp via de politiska sekreterarna Ordförande/sekreterare: Christina Fjellström (S) / Magnus Eriksson Föredragningslista

1. Sammanträdets öppnande

2. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning 3. Upprop

4. Val av protokolljusterare och tid för justering

Dnr Sida

Anmälan av sammanräkningsprotokoll från

Länsstyrelsen i Stockholms län

5. Sammanräkningsprotokoll från Länsstyrelsen i Stockholms län - ny ledamot och ersättare efter Bo Krogvig (S)

KS-

0005/2016

6. 6. Sammanräkningsprotokoll från Länsstyrelsen i Stockholms län - ny ledamot och ersättare efter Kristofer Björnström (M)

KS-

0005/2016

Information

7. Information om framtagandet av Sundbybergs stads Vision 2030

Föredragande: Åsa Steen, vice stadsdirektör

Styrande dokument

8. Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning

KS-

0261/2016 9. Revidering av Sundbybergs stads

investeringsprocess

KS-

0259/2016

(2)

10. Sundbyberg stads Vision 2030 KS-

0356/2015

Ekonomiärenden

11. Tertialrapport 2 Sundbybergs stad 2016 per den sista augusti 2016

KS-

0262/2016 12. Svar på förfrågan om särskild medlemsinsats

Kommuninvest år 2016

KS-

0306/2016

Investeringsärenden

13. Investering avseende genomförande av nybyggnad av allmänna gator, gång- och cykelvägar,

parkanläggningar och VA-anläggningar med mera i samband med genomförande av detaljplan 3 i Ursvik, delområde 1.

KS-

0362/2016

Avtal

14. Avtal om inlösen berörande Kilen 1,

Löfströmsvägen 1 mellan Sundbybergs stad och Fastighetsbolaget kv Kilen AB och köpeavtal berörande del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden mellan Sundbybergs stad och Fastighetsbolaget sadelmakaren AB.

KS-

0426/2016

15. Överenskommelse om exploatering och köpeavtal berörande del av Sundbyberg 2:30 i Hallonbergen, Rissneleden mellan Sundbybergs stad och

Hallonkullen Fastighets AB.

KS-

0441/2016

16. Exploateringsavtal berörande Eken 4, Löfströms allé i centrala Sundbyberg, mellan Sundbybergs stad och Skandia Fastigheter Storstockholm AB.

KS-

0427/2016

Detaljplaner

17. Detaljplan för nybyggnation av bostäder på del av fastigheten Sundbyberg 2:30 vid Rissneleden i Hallonbergen, Sundbybergs stad - beslut om antagande

KS-

0146/2015

18. Detaljplan för skola, kontor och centrumverksamhet inom kvarteret EKEN 4, Löfströms Allé i centrala Sundbyberg - beslut om antagande

KS-

0563/2014

(3)

Bolagsfrågor 19. Sundbybergs stads ställningstagande till Fastighets

AB Förvaltarens försäljning av fastigheterna del av kvarteret Gullvivan 2 i Ör ”Klockstapeln” och kvarter 2 och 3 inom enklav 9 i Västra Ursvik

KS-

0447/2016

Anmälan av inkomna motioner

Anmälan av inkomna medborgarförslag

20. Medborgarförslag - Föreslår att en gångväg anläggs på norra sidan av Hamngatan mellan nr 19 och nr 11. Väckt av Ewa Otto.

Presidiets förslag:

1. Beslut i ärendet fattas av stadsmiljö- och tekniska nämnden

2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till kommunfullmäktige

KS-

0401/2016

21. Medborgarförslag - En gångbana bör anläggas på norra sidan av Hamngatan från nummer 7 till nummer 15. Väckt av Ewa Otto.

Presidiets förslag:

1. Beslut i ärendet fattas av stadsmiljö- och tekniska nämnden

2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till kommunfullmäktige

KS-

0520/2016

22. Medborgarförslag - Minskad olycksrisk i korsningen Duvkullavägen - Ekovägen. Väckt av Ola Ringdén.

Presidiets förslag:

1. Beslut i ärendet fattas av stadsmiljö- och tekniska nämnden

2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till kommunfullmäktige

KS-

0473/2016

(4)

23. Medborgarförslag - Förbättra integrationen genom möte mellan ungdomar från olika samhällsklasser.

Väckt av Ola Ringdén.

Presidiets förslag:

1. Beslut i ärendet fattas av stadsmiljö- och tekniska nämnden

2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till kommunfullmäktige

KS-

0472/2016

24. Medborgarförslag - Farthinder på Oxenstiernas allé i närheten av dess anslutning till Enköpingsvägen.

Väckt av Jonas Kragnert Bartholf.

Presidiets förslag:

1. Beslut i ärendet fattas av stadsmiljö- och tekniska nämnden

2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till kommunfullmäktige

KS-

0493/2016

25. Medborgarförslag - Sätt upp hinder för bilfart på cykelvägarna runt Ursvik. Väckt av Jenny Amnéus.

Presidiets förslag:

1. Beslut i ärendet fattas av stadsmiljö- och tekniska nämnden

2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till kommunfullmäktige

KS-

0497/2016

26. Medborgarförslag - Kommunen borde sätta upp hinder för större fordon att komma in i Ursvik- Kymlingeområdet. Väckt av Jan Kihl.

Presidiets förslag:

1. Beslut i ärendet fattas av stadsmiljö- och tekniska nämnden

2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till kommunfullmäktige

KS-

0498/2016

(5)

27. Medborgarförslag - Bygg ut utegymmet vid Lötsjön.

Väckt av A Najafkorasani.

Presidiets förslag:

1. Beslut i ärendet fattas av stadsmiljö- och tekniska nämnden

2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till kommunfullmäktige

KS-

0468/2016

28. Medborgarförslag - Det saknas tillräckliga

möjligheter för spontanidrott för boende i alla åldrar i Stora Ursvik. Väckt av Pär Lundberg.

Presidiets förslag:

1. Beslut i ärendet fattas av kultur- och fritidsnämnden.

2. Kultur- och fritidsnämnden anmäler beslut i ärendet till kommunfullmäktige

KS-

0491/2016

29. Medborgarförslag – Bassängbad. Väckt av Mikael Hjort Berglund.

Presidiets förslag:

1. Beslut i ärendet fattas av kultur- och fritidsnämnden.

2. Kultur- och fritidsnämnden anmäler beslut i ärendet till kommunfullmäktige.

KS-

0482/2016

Övriga anmälningsärenden

30. Anmälan av stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut den 20 september 2016 - Medborgarförslag - Önskan om motorcykelparkering i Sundbybergs stad

KS-

0096/2016

31. Anmälan av stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut den 20 september 2016 - Medborgarförslag - Klätterställning för större barn och ungdomar i Brotorp

KS-

0291/2016

32. Anmälan av stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut den 20 september 2016 - Medborgarförslag - Fler papperskorgar vid förskolor i Brotorp

KS-

0292/2016

(6)

33. Anmälan av stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut den 20 september 2016 -

Medborgarförslag - Nytt gupphinder/farthinder vid korsningen av Högklintavägen och Albygatan i Lilla Alby

KS-

0472/2015

34. Anmälan av stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut den 20 september 2016 -

Medborgarförslag - Korta väntetiden för gående trafikanter vid rödljuset i korsningen av

Eriksvägen och Karlavägen

KS-

0474/2015

35. Anmälan av stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut den 20 september 2016 -

Medborgarförslag - Ändring av trafikljuset i korsningen Karlavägen och Eriksvägen

KS-

0476/2015

36. Anmälan av stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut den 20 september 2016 -

Medborgarförslag - Förbättring av cykelvägen till Kista vid Ärvinge trafikplats

KS-

0508/2015

37. Anmälan av stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut den 20 september 2016 -

Medborgarförslag - Korsningen

Trädgårds/Albygatan behöver övergångsställe.

Det är 4 vägar men bara 1 övergångsställe

KS-

0517/2015

38. Anmälan av stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut den 20 september 2016 -

Medborgarförslag - Åtgärder för att minska trafikproblem vid Duvboskolan

KS-

0520/2015

39. Anmälan av stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut den 20 september 2016 -

Medborgarförslag - Anlägg en dubbelriktad cykelbana på Järnvägsgatan genom centrala Sundbyberg

KS-

0540/2015

40. Anmälan av stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut den 20 september 2016 -

Medborgarförslag - Jag föreslår införande av MC- parkering nära affären "Ör livs" på Örsvängen 1.

KS-

0542/2015

41. Anmälan av stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut den 20 september 2016 -

Medborgarförslag - Dålig fartkontroll i Duvbo

KS-

0560/2015

(7)

42. Anmälan av stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut den 20 september 2016 -

Medborgarförslag - Förläng övergångstället över cykelvägen

KS-

0562/2015

43. Anmälan av stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut den 20 september 2016 -

Medborgarförslag - Tuvanparken, olämplig stenkant nedanför pulkabacke

KS-

0007/2016

44. Anmälan av stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut den 20 september 2016 -

Medborgarförslag - Anlägg riktig och säker trottoar på Sveavägen 1-9

KS-

0469/2015

45. Anmälan av grundskole- och gymnasienämndens beslut den 20 september 2016 - Svar på

medborgarförslag - Redovisa avgångsbetyg från grundskolan

KS-

0322/2016

46. Anmälan av social- och

arbetsmarknadsnämndens beslut den 27

september 2016 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 30 juni 2016

KS-

0470/2016

47. Anmälan av social- och

arbetsmarknadsnämndens beslut den 27

september 2016 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 30 juni 2016

KS-

0471/2016

Valärenden

48. Avsägelse av Karolina Fyrek (M) som ledamot i kommunfullmäktige samt begäran av ny

sammanräkning hos Länsstyrelsen i Stockholms län

KS-

0005/2016

49. Avsägelse av Eva Pavoni (M) som ledamot i grundskole- och gymnasienämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2016

KS-

0085/2016

50. Fyllnadsval av ersättare (S) i grundskole- och gymnasienämnden för tiden fram till den 31 december 2016

KS-

0085/2016

(8)

51. Avsägelse av Jonas Nygren (S) som ombud i kommunalförbundet Stockholms län (KSL) samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2018

KS-

0125/2016

52. Fyllnadsval av ombud i kommunalförbundet Stockholms län (KSL) för tiden fram till den 31 december 2018

KS-

0125/2016

53. Fyllnadsval av en ersättare (M) i stadsmiljö- och tekniska nämnden för tiden fram till den 31 december 2016

KS-

0162/2016

54. Avsägelse av Jeanette Stenmark (V) som ersättare i valnämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2018

KS-

0302/2016

55. Val av 9 ledamöter och 3 suppleanter varav 1 ordförande, 1 förste vice ordförande och 1 andre vice ordförande till styrelsen för nytt dotterbolag till Fastighets AB Förvaltaren (publ) för tiden till och med årsstämma 2019

KS-

0125/2016

56. Val av 2 lekmannarevisorer med 2 personliga ersättare till nytt dotterbolag till Fastighets AB Förvaltaren (publ) för tiden till och med årsstämma 2019

KS-

0125/2016

Svar på interpellationer

57. Svar på interpellation - Hur ser du på polisens närvaro i Sundbyberg? Ställd till

kommunstyrelsens ordförande av Ulf Landström (SD)

KS-

0490/2016

58. Svar på interpellation - Vad händer med Växthuset? Ställd till stadsmiljö- och tekniska nämndens ordförande av Jesper Wiklund (V)

KS-

0489/2016

Anmälan av nya interpellationer

Anmälan av nya frågor

Svar på frågor

Figure

Updating...

References

Related subjects :