• No results found

Upphandling enligt LOV inom socialpsykiatrin Stödboende

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Upphandling enligt LOV inom socialpsykiatrin Stödboende"

Copied!
31
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-01-08

Upphandlande organisation Upphandling

Stockholms Stad, Socialförvaltningen Upphandling enligt LOV inom socialpsykiatrin - Stödboende

Gunnar Janson 2.11.3-579/2014

Texten ingår i annonsen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten kommer att ingå i avtalet

Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Frågan besvaras av köparen

Symbolförklaring:

Upphandling enligt LOV inom socialpsykiatrin – Stödboende

1 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning.

2. Inbjudan.

3. Allmän orientering.

4. Administrativa föreskrifter.

5. Stödboende.

6. Krav på sökanden.

7. Krav på tjänsten.

8. Kommersiella villkor.

9. Undertecknande av ansökan.

2 Inbjudan

Stockholms stad upphandlar utförare av insatsen stödboende enligt lag om valfrihetssystem, LOV.

I detta dokument finns information om upphandlingen och kraven på sökande,

verksamheten och insatsens innehåll som måste uppfyllas för att bli godkänd utförare i Stockholms stads valfrihetssystem.

Upphandlingen har fyra (4) ansökningstillfällen per år - 15 februari, 15 maj, 15 augusti och 15 november. Ansökan med bilagor lämnas elektroniskt i upphandlingsverktyget Tendsign, www.tendsign.com.

Välkommen att ansöka om att bli en utförare i Stockholms stads valfrihetssystem för stödboende!

3 Allmän orientering

3.1 Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet är Stockholms stad, organisationsnummer 212000-0142.

Socialnämnden i Stockholms stad har fått kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra och administrera upphandlingen, godkänna utförare samt förvalta och följa upp kontrakten.

(2)

Avropare är Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder och socialnämndens enhet för hemlösa.

Nämnderna ansvarar för bland annat omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Mer information om Stockholms stads organisation och verksamheter och om stadens övriga LOV-upphandlingar besök www.stockholm.se.

3.2 Valfrihetssystemet

Valfrihetssystemet innebär att den enskilde som får ett biståndsbeslut om en insats som omfattas av denna upphandling kan välja bland de verksamheter som finns i

valfrihetssystemet som utförare av insatsen: kommunala enheter, entreprenader och de enskilt drivna verksamheter, som ansöker och godkänns i systemet. Syftet med

upphandlingen är att öka utbudet av verksamheter för att skapa valfrihet för den enskilde brukaren.

3.3 Ickevalsalternativ

Valfrihetssystem som upphandlas enligt LOV ska ha ett ickevalsalternativ för de personer som av olika skäl inte kan eller vill välja utförare.

Stockholms stads ickevalsalternativ inom socialpsykiatrin är det boende, boendestöd eller sysselsättning som ligger närmast den enskilde brukarens nuvarande bostad och som stämmer överens med den enskilde brukarens behov samt har en ledig plats, oavsett driftsform.

3.4 Ersättning

Kommunfullmäktige i Stockholm fastställer ersättningen till godkända utförare i

valfrihetssystemet i samband med fastställande av budget. I ersättningen ingår samtliga kostnader för insatsens utförande såsom personalkostnader, kostnader för resor,

administration, IT-kostnader, lokal, materialkostnad med mera. Ingen annan ersättning utgår än vad som framgår av beställningen.

3.5 Information om utförare

Alla godkända utförare i Stockholms stads valfrihetssystem får sin verksamhet presenterad på Jämför Service på Stockholms stads hemsida, under rubriken ”Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning”, http://www.stockholm.se/-/Jamfor/ .

Informationen om godkänd utförare och verksamhet är i första hand till Stockholms stads medborgare. Det är av väsentlig betydelse för staden att informationen om utföraren på Jämför Service är korrekt och aktuell.

3.6 Meddelande om upphandlingen och ansökningshandlingar

Meddelande om upphandlingen och dess förfrågningsunderlag med bilagor finns publicerad på Tendsign, Stockholms stads hemsida, http://foretag.stockholm.se/Upphandling-och-valfrihet under rubriken Aktuella upphandlingar, samt på den nationella webbplatsen för

valfrihetssystem med en länk till stockholm.se varifrån det är möjligt att gå vidare till Tendsign, www.valfrihetswebben.se.

3.7 Definitioner

Nedan definieras ett antal begrepp som förekommer i förfrågningsunderlaget.

   

Ansökan är sökandes svar på krav och frågor i förfrågningsunderlaget.

       

Biståndsbeslut är ett beslut om att den enskilde har rätt till insats enligt SoL och eller LSS.

Biståndsbeslut är en förutsättning för att utföra insatsen. Det är nämnderna som fattar biståndsbeslut för de personer som bor inom respektive nämnds geografiska område.

(3)

Brist avser när ett krav i upphandlingen som sökanden ska uppfylla inte är uppfyllt eller inte uppfyllt i garanterad omfattning under avtalstiden.

      

Brukare är den individ som biståndsbeslutet avser.

Funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. En viktig konsekvens är att funktionshinder inte är något som en person har utan det är miljön som är funktionshindrande.

Funktionsnedsättning är en nedsättning av en persons fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmåga.

Kontrakt är det skriftliga avtal som sluts mellan Stockholms stad och godkänd Utförare.

Båda begreppen används synonymt i förfrågningsunderlaget.

       

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är Utförarens uppföljningssystem med en serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat för löpande kontroll att personalen och verksamheten bedrivs så att den uppfyller vid var tid gällande lagstiftning och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Mer information finns i Socialstyrelsens författningssamling 2011:9.

LOV är en förkortning för lag (2008:962) om valfrihetssystem. Valfrihetssystem innebär att den enskilde kan välja mellan godkända utförare av insatsen som är knutna till systemet och som han eller hon uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten.

LSS är en förkortning för lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Lagen reglerar bland annat vilka särskilda insatser och vilken särskild service som de personer som omfattas av lagen har rätt till.

SoL är en förkortning för socialtjänstlagen (2001:453).

Sökande är den som lämnar en ansökan om att bli godkänd utförare i Stockholms stads valfrihetssystem. Kommunens egna verksamheter och entreprenader är direktkvalificerade i valfrihetssystemet.

Utförare är av Stockholms stad godkänd sökande som Stockholms stad sluter ett skriftligt avtal med avseende tillhandahållande av efterfrågad insats.

Med verksamhet menas en verksamhet med dess personal, lokal, inriktning och enhetschef.

4 Administrativa föreskrifter

4.1 Elektronisk ansökan

Ansökan lämnas elektroniskt i det webb-baserade upphandlingssystemet Tendsign, www.tendsign.com.

För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord fås genom att göra en enkel registrering på www.tendsign.com. Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet. Det är kostnadsfritt för sökande att använda systemet. Har ni frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet går det bra att kontakta Tendsigns support på tfn. 013-47 47 520 vardagar kl. 08.00 – 17.00. E-postadress:

tendsignsupport@opic.com.

Ansökan registreras i det bolag som ansökan avser. För sökande som sedan tidigare har

(4)

registrerat konto i Tendsign är det viktigt att kontrollera att registrerade uppgifter stämmer avseende företagsnamn, organisationsnummer, kontaktuppgifter med mera. Uppgifter som inte stämmer ska ändras innan ansökan skickas in.

I Tendsign får sökande förfrågningsunderlag, tillkommande information och meddelande om ansökan godkänts eller inte. Systemet kontrollerar att frågorna i förfrågningsunderlaget är besvarade och att efterfrågade bilagor har bifogats till ansökan. Hela ansökan med

efterfrågade bilagor ska vara avlämnad i Tendsign senast den 15 februari, 15 maj, 15 augusti respektive 15 november kl. 23.59. Lämnas ansökan på annat sätt till upphandlande myndighet kommer den inte att behandlas.

Konsult som lämnar in ansökan på uppdrag ska ha inloggning för det bolag som ansökan lämnas för.

Frågan besvaras av samtliga. Registrerade uppgifter för ansökan stämmer avseende företagsnamn,

organisationsnummer och kontaktuppgifter? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

4.2 Ansökans utformning En ansökan lämnas per verksamhet.

Hela ansökningsförfarandet genomförs på svenska. Ansökan inklusive intyg och bilagor ska vara på svenska och vara utformad i enlighet med förfrågningsunderlaget.

Stockholms stad kan bara behandla och godkänna en komplett ansökan så det är viktigt att all efterfrågad information finns med. Hänvisningar till andra bifogade dokument som svar på de begärda uppgifterna kommer inte att godtas om inte annat framgår i

förfrågningsunderlaget. Reservationer, ändringar och tillägg accepteras inte.

Sökande får svarsanvisningar som denne rekommenderas att följa.

Exempel. För vissa krav ska sökande ange hur kravet ska uppfyllas. Ett sådant krav anses som uppfyllt om sökande trovärdigt redovisat hur det ska uppfyllas samt att det redovisade tillvägagångssättet bedöms leda till det som ska uppfyllas.

Exempel. För vissa krav ska sökanden markera Ja-svar som bekräftelse på att kravet accepteras och uppfylls under avtalstiden.

Exempel. Det finns krav där sökanden ska bifoga ifylld bilaga som skannas in och bifogas till ansökan.

LOV innehåller samma krav som lag (2007:1091) om offentlig upphandling på att sökande ska behandlas lika och på ett icke diskriminerande sätt. En sökande som är en kommun ska följaktligen bifoga efterfrågade bilagor med undantag för kopia på erforderligt tillstånd.

4.3 Handläggning och prövning av ansökan

Handläggning och prövning av ansökningar utförs av en grupp tjänstemän inom Stockholms stad.

Prövningen är en kontroll av att

1. ansökan är korrekt och komplett besvarad och inte innehåller förbehåll, ändringar eller reservationer,

2. sökande uppfyller samtliga krav som anges i förfrågningsunderlaget gällande ekonomisk och teknisk möjlighet att genomföra uppdraget samt alla krav på verksamheten och insatsens innehåll, samt att

3. samtliga krav har accepterats.

(5)

Som en del av handläggning kan staden komma att kalla till ett möte. Vid ett sådant möte ska sökande ha och presentera ett fullständigt ledningssystem för systematiskt

kvalitetsarbete i överensstämmelse med Socialstyrelsens författningssamling och allmänna råd samt med tillhörande rutiner.

Handläggningen tar ca en månad och kan vid behov förlängas.

För att en ansökan ska kunna godkännas måste samtliga krav i upphandlingen vara uppfyllda. En sökande vars ansökan inte godkänns har möjlighet att lämna ny ansökan om att bli godkänd till ett senare ansökningstillfälle.

4.4 Rättelse av fel, förtydligande och komplettering

Upphandlande myndighet kan medge att en sökande rättar en felskrivning eller något annat uppenbart fel i ansökan. Den upphandlande myndigheten kan också begära att en ansökan förtydligas eller kompletteras. Endast skriftlig kompletterande uppgift är bindande.

4.5 Frågor och svar

Frågor ställs via frågor och svarsfunktionen i Tendsign. Upphandlande myndighet besvarar frågor via samma funktion.

Om sökande upplever förfrågningsunderlaget som oklart eller otydligt i något avseende är det viktigt att upphandlande myndighet kontaktas så att missförstånd kan undvikas.

4.6 Ansökningstillfällen

Upphandlingen sker löpande med fyra (4) ansökningstillfällen per år - 15 februari, 15 maj, 15 augusti och 15 november. Om den 15e infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag gäller istället närmast följande vardag.

4.7 Ansökans giltighet

Ansökan är giltig i 90 dagar från och med sista ansökningsdag.

4.8 Beslut om godkännande

Beslut att godkänna en sökande fattas av förvaltningschefen vid Socialförvaltningen i Stockholms stad.

Beslut om ansökan godkänts eller inte kommuniceras till den e-postadress som sökanden har angett vid registrering i Tendsign.

4.9 Kontrakt

Mellan Stockholms stad och godkänd utförare tecknas ett kontrakt som gäller tillsvidare.

Stockholms stad tecknar kontrakt endast med utförare som följer gällande lagar i Sverige angående registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter och verksamheten. Utföraren

förbinder sig att följa gällande lagar och fullgöra sina skyldigheter till exempel att betala skatt och sociala avgifter, att ha erforderligt tillstånd för verksamheten under avtalstiden om sådan skyldighet finns med mera.

Förutsatt att ansökan är komplett och godkänd är avtalsstart:

• för ansökan senast inkommen 15 februari, den 1 april,

• för ansökan senast inkommen 15 maj, den 1 juli,

• för ansökan senast inkommen 15 augusti, den 1 oktober och

• för ansökan senast inkommen 15 november, den 1 januari.

4.10 Utförarens ändringar under kontraktstiden

En utförare kan utan en ny ansökan öka och eller minska antalet uppdrag, geografiskt

(6)

verksamhetsområde med mera genom att anmäla ändringen till Jurist- och upphandlingsenheten vid Socialförvaltningen i Stockholms stad, e-post:

upphandling.sof@stockholm.se. Är verksamheten tillståndspliktig kan ett avtal ändras i enlighet med tillståndet utan en ny ansökan.

4.11 Upphandlande myndighetens ändringar under kontraktstiden

Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutar om ändringar i avtal och i upphandlingen under avtalsperioden exempelvis ersättning till utförarna, kvalitetskrav med mera. Ny

lagstiftning eller teknisk utveckling kan medföra ändringar i upphandlingen. Staden förbehåller sig rätten att under kontraktstiden ändra ersättningen till utföraren, krav på tjänsten och eller krav på utföraren.

Löpande ändringar blir avtalsinnehåll när det aktuella förfrågningsunderlaget publiceras på Tendsign. Ersättningen till Utföraren blir avtalsinnehåll från dagen då Kommunfullmäktige i Stockholms stads budget träder i kraft. Om utföraren inte säger upp kontraktet inom tre (3) veckor från informationstidspunkten betraktas det som att utföraren har accepterat

förändringen.

4.12 Begäran om sekretess

Stockholms stad omfattas av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att

allmänheten har rätt att ta del av till myndigheten inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan handling ska kunna hemlighållas måste stöd finnas i offentlighets- och sekretesslagen, OSL (2009:400). Alla handlingar som inkommer i en ansökan om att bli godkänd som

Utförare enligt LOV är som huvudregel offentliga.

Av 31 kap 16 § OSL följer dock att sekretess gäller för uppgift i ansökan som rör Utförarens affärs- eller driftsförhållanden om det av särskild anledning kan antas att Utföraren lider skada om uppgiften röjs. Anser sökanden att vissa uppgifter i inlämnad ansökan ska sekretessbeläggas ska sökanden precisera vilka uppgifter detta gäller och lämna en motivering till på vilket sätt sökande skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut. Det är den upphandlande myndigheten som beslutar om en uppgift ska sekretessbeläggas eller inte.

Beslutet kan överklagas till Kammarrätten.

Frågan besvaras av samtliga. Om sökanden begär att uppgift i ansökan och eller bilaga ska sekretessbeläggas svara Ja och precisera i textfältet till höger vilka uppgifter sekretess begärs och en motivering till på vilket sätt sökande skulle lida skada om uppgiften lämnades ut. Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

Ja Nej 5 Stödboende

5.1 Stödboende

Ett stödboende för personer med psykisk funktionsnedsättning består av ett antal lägenheter integrerat i ett bostadsområde. I nära anslutning till stödboendet ska finnas tillgång till gemensamhetslokal. Principen med stödboende är att den enskilde bor själv i en lägenhet men har tillgång till gemensamhetslokaler vilket underlättar social kontakt med andra. Insatsen ska stödja den enskilde så att han/hon kan utvecklas mot ett mer självständigt liv med en fungerande vardag.

Individuellt stöd ges efter den enskildes behov vardagar och helger, årets alla dagar. För personer som tillfälligtvis mår sämre ska utföraren kunna ge personen stöd kväll och natt.

Stödboende kan ses som en mellanform mellan ett helt självständigt boende och ett boende med särskild service. I denna insats ansvarar landstinget för hälso- och sjukvårdsinsatser.

(7)

Om den enskilde ska betala en avgift för till exempel hyra och kost är det Stockholms stad som tar in avgiften från den enskilde.

Många inom målgruppen har sitt ursprung i andra kulturer än den svenska. Verksamheten ska ha kompetens att arbeta med enskilda personer från andra kulturer.

Krav på stödboende uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Lämna en kort beskrivning i textfältet till höger av

verksamhetens kompetens avseende utförande av stödboende för personer från andra kulturer. (Fritextsvar)

5.2 Målgrupp

Personer mellan 18 och 64 år som är aktuella för insatser inom Stockholms stads

socialpsykiatri och som fått biståndsbeslut för stödboende. Även personer över 64 år kan ingå i upphandlingens målgrupp.

En person har en psykisk funktionsnedsättning om han eller hon har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning.

Inom målgruppen ryms även enskilda brukare med samsjuklighet i form av exempelvis psykisk funktionsnedsättning och missbruk eller fysisk ohälsa. Även personer över 64 år kan ingå i upphandlingens målgrupp. Det gäller personer i boenden som omfattas av

kvarboendeprincipen under förutsättning att den enskildes behov kan tillgodoses inom denna boendeform.

5.3 Skyldighet att ta emot uppdrag

En godkänd utförare ska ta emot varje person i målgruppen som fått biståndsbeslut för stödboende som omfattas av utförarens avtal och som valt utföraren i mån av plats.

Förbindelse att utföraren tar emot nya uppdrag från målgruppen enligt kontraktet. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

5.4 Byte av utförare

Den enskilde har rätt att byta till en annan utförare. Biståndshandläggaren meddelar utföraren bytet av utförare. Uppsägningstiden är fyra (4) dagar och ersättning utgår under uppsägningstiden. Därefter utgår tomgångsersättning under sju (7) dagar till den lägsta ersättningsnivån. För mer information se bilaga Komplettering till ärende ersättningssystem inom socialpsykiatrin, KF 2011 bilaga 15.

6 Krav på sökanden

6.1 Uppgifter om sökanden Fyll i nedanstående uppgifter!

Sökande företags namn: (Fritextsvar) Organisationsnummer: (Fritextsvar) Företagets adress: (Fritextsvar) Postadress: (Fritextsvar) Telefonnummer: (Fritextsvar)

(8)

E-post: (Fritextsvar) Hemsida: (Fritextsvar)

Namn på verksamheten som ansökan avser: (Fritextsvar) Verksamhetens adress: (Fritextsvar)

Enhetschefens/enhetschefernas namn: (Fritextsvar)

Kontaktperson för ansökan - Namn, telefonnummer och e-post:

(Fritextsvar)

Skriv namnet på behörig firmatecknare, en eller flera i förening: (Fritextsvar)

6.2 Omständigheter som medför uteslutning

Den upphandlande myndigheten får utesluta en sökande som

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande,

3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som avser yrkesutövningen,

4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta,

5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan stat inom EES-området, eller

6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf.

Om sökanden är en juridisk person, får sökanden uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för sådant brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4.

Den upphandlande myndigheten får begära att en sökande visar att det inte finns någon grund för att utesluta denne med stöd av första stycket 1, 2, 3 eller 5.

Sökanden ska på begäran kunna visa handlingar rörande ägarförhållandet i bolaget och lämna uppgift om samtliga fysiska personer som direkt eller indirekt genom ett annat bolag är ägare till bolaget.

Som allvarligt fel i yrkesutövningen betraktas om en utförare har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något materiellt krav enligt ett tidigare offentligt kontrakt, ett tidigare kontrakt med en upphandlande myndighet eller en tidigare koncession, och detta har

medfört att det tidigare kontraktet sagts upp i förtid eller lett till skadestånd eller jämförbara påföljder.

Intygar sökanden att denne inte är föremål för ovan angivna omständigheter? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Förbindelse att på stadens begäran redovisa samtliga ägare till bolaget. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

6.3 Registrering

Upphandlande myndighet kontrollerar själv hos UC AB att sökande är registrerat enligt lag och vem eller vilka i förening som är behöriga företrädare för företaget på

ansökningsdagen.

(9)

Sökande som är stiftelse, ekonomisk eller ideell förening ska emellertid bifoga stadgar samt protokoll som utvisar vilka personer som ingår i styrelsen och vem/vilka som är

firmatecknare.

Ett nystartat företag ska senast vid avtalstecknandet vara färdigbildat.

Om sådan skyldighet finns ska Utföraren vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller motsvarande register under hela avtalstiden.

Krav på registrering uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Frågan besvaras av samtliga. Sökande som är stiftelse, ekonomisk eller ideell förening svarar Ja och bifogar stadgar och protokoll som utvisar vem/vilka som är firmatecknare till ansökan. Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

Ja Nej

Vid Ja-svar bifoga stadgar och protokoll som utvisar vem/vilka som är firmatecknare. (Bifogat dokument)

6.4 Skatter och avgifter

Sökande ska uppfylla de i Sverige, eller i det land där sökande verkar, ställda lagkrav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter.

En utförare förbinder sig vara registrerad för redovisning och inbetalning av skatter och sociala avgifter under hela avtalstiden.

Upphandlande myndighet kontrollerar löpande hos Skatteverket att utföraren har betalat förfallna skatter och sociala avgifter och har registerutdrag för godkänd F-skatt från Skatteverket.

Krav på skatter och avgifter uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Frågan besvaras av samtliga. Om sökanden inte är registrerad i Sverige svara Ja. Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

Ja Nej Vid Ja-svar, sökanden registrerad i ett annat land ska bifoga intyg som visar att företaget är registrerat enligt gällande lag och har betalat skatter och sociala avgifter. Intyg ska vara utfärdat av behörig myndighet i det land där företaget är verksamt. Intyg får inte vara äldre än fyra (4) månader från sista ansökningsdag och ska vara översatt till svenska eller engelska. (Bifogat dokument)

6.5 Ekonomisk och finansiell kapacitet

Sökande ska ha en stabil ekonomisk och finansiell bas under hela kontraktstiden och därigenom ha ekonomiska förutsättningar att fullgöra det enskilda uppdraget under kontraktstiden. Utföraren ska vara beredd att på Stockholms stads begäran visa att kravet är uppfyllt under kontraktstiden.

Vid sökandens ansökningstillfälle ska sökanden ha en kreditrating om lägst riskklass 3 hos UC AB. Upphandlande myndighet kontrollerar detta hos UC AB.

(10)

En sökande som inte har riskklass 3 hos UC AB kan bifoga en av nedan nämnda bevis till ansökan som bevis för att kravet på ekonomisk stabilitet är uppfyllt.

1. Lånelöfte från bank på lägst 300 000 kr som gäller minst två månader från avtalsstart, eller

2. UC Objektiv som inte är äldre än en månad från sista ansökningsdag, eller 3. intyg från moderbolag eller annan garant där moderbolaget/garanten ansvarar fullt ut för sökandens förpliktelser från avtalsstart och minst två månader framåt.

I intyget ska stå "[Namnet på moderbolaget eller garanten och dess organisationsnummer]

ansvarar fullt ut för [namnet på sökanden och organisationsnummer] förpliktelser från avtalsstart och minst två månader för utförande av stödboende i enlighet med sitt kontrakt och till avtalade villkor med Stockholms stad.

Härmed försäkras på heder och samvete att [fyll i namnet på moderbolaget eller garanten och dess organisationsnummer] inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande. Vidare försäkras på heder och samvete att de personer som, genom sitt delägarskap och eller anställning i företaget har väsentligt inflytande i företaget och har att fatta beslut som berör företagets verksamhet, inte är föremål för näringsförbud, inte är dömda för brott avseende yrkesutövningen, inte har gjort sig skyldiga till allvarligt fel i yrkesutövningen, inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande."

Intyget ska vara undertecknat av behörig företrädare.

Moderbolaget eller annan garant ska uppfylla kravet på kreditrating på lägst riskklass 3 hos UC AB. Detta kontrollerar upphandlande myndighet själv. Alternativ till riskklass 3 accepteras inte för moderbolaget/garanten.

Frågan besvaras av samtliga. Om sökanden uppfyller kravet på annat sätt än genom riskklass UC 3 svara Ja och bifoga ett av bevisen i punkt 1 - 3. Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

Ja Nej Vid Ja-svar bifoga dokument till något av alternativen 1 - 3.

(Bifogat dokument)

6.6 Ansvarig för den dagliga driften

Varje verksamhet ska ha en "enhetschef", en person som utför, fördelar och leder det dagliga arbetet i verksamheten och som har god kännedom om de enskilda och deras behov.

Denna person ska ha

1. adekvat högskoleutbildning för verksamhetsområdet, lägst fil.kand.-examen, 2. ingående kunskaper om tillämpliga lagar, föreskrifter och allmänna råd för SoL-verksamhet,

3. minst två års sammanhållen yrkeserfarenhet av målgruppen, heltid, förvärvad efter år 2000, samt

4. erfarenhet av arbetsledning under minst två år, förvärvad efter år 2000.

En enhetschef får ansvara för flera verksamheter. Sökanden ska redovisa % av en heltidsarbetstid som enhetschefen arbetar för verksamheten som omfattas av ansökan.

Enhetschefen kan ha budget-, kvalitets-, personal- och arbetsmiljöansvar men det är inget krav.

Om enhetschefen har en/flera biträdande enhetschefer ska sökanden ange detta i sin

(11)

ansökan samt lämna en kortfattad beskrivning på den biträdande enhetschefens kompetens och den inbördes arbets- och ansvarsfördelningen.

Enhetschefen ska ha vitsordad personlig lämplighet från någon som har professionell erfarenhet av hans/hennes arbete med målgruppen. För enhetschefen ska två av varandra oberoende referenter verksamma i skilda organisationer anges med namn, tjänsteställe, telefonnummer och e-post. Referenterna ska kunna vitsorda att namngiven person har varit delaktig i och eller ansvarat för att uppdrag inom verksamhetsområdet, pågående eller avslutat inom de senaste tre (3) åren, utförts enligt uppdragets mål och delmål med ett fullgott resultat och avtalade villkor. Referenterna ska inte ingå i det företag/den organisation som lämnar ansökan. Staden kan komma att kontakta referenterna. Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätt att utöver angivna referenser inhämta uppgifter från nämnderna i Stockholms stad och Inspektion för vård och omsorg.

Om utföraren byter enhetschef under kontraktstiden förbinder sig utföraren att omgående informera Socialförvaltningen i Stockholms stad detta, inkomma med ifylld CV för den nye enhetschefen för godkännande samt kontaktuppgifter till två av varandra oberoende referenter som har professionell erfarenhet av hans/hennes arbete med målgruppen.

Krav på den ansvarige för den dagliga driften uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Frågan besvaras av samtliga. Om enhetschefen ansvarar för flera verksamheter svara Ja. Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

Ja Nej

Ange i % del av heltidsarbetstid som enhetschefen arbetar för verksamheten som omfattas av ansökan. Kravgränsen är 30

%. Om den är lägre lämna en förklaring i kommentarsfältet.

(Linjär skala)

0,00 - 100,00 % Kravgräns: 30,00

Hur många personal och brukare ansvarar enhetschefen för?

(Fritextsvar)

Fyll i och bifoga bilagan Meritförteckning - Enhetschef. (Bifogat dokument)

Kontaktuppgifter till referent 1 - Namn, tjänsteställe, telefonnummer och e-post: (Fritextsvar)

Kontaktuppgifter till referent 2 - Namn, tjänsteställe, telefonnummer och e-post: (Fritextsvar)

Frågan besvaras av samtliga. Om verksamheten har en biträdande enhetschef svara Ja och skriv i textfältet till höger denna persons kompetens och den inbördes arbets- och ansvarsfördelningen. Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

Ja Nej

6.7 Personal

All personal ska ha personlig lämplighet. Minst 80 % av personalen ska ha adekvat utbildning.

Med adekvat utbildning avses vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning Socialstyrelsen bedömt lämplig i allmänna råden ”Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning” (SOSFS 2014:2).

(12)

Alternativet till utbildningskravet är att personal har motsvarande utbildning genom äldre gymnasieutbildning som kan prövas lika eller har reell kompetens som har bekräftats genom validering, se Socialstyrelsens allmänna råd.

Personalen ska vara väl förtrogen med verksamhetens inriktning och mål. All personal ska ha kunskaper om olika funktionsnedsättningar och fördjupade kunskaper om den enskildes speciella funktionsnedsättningar. All personal ska kunna uttrycka sig på svenska i såväl tal som skrift. Kunskaperna i svenska ska motsvara det som anges i Socialstyrelsens allmänna råd.

Utföraren är arbetsgivare.

Anställer utföraren en anhörig eller närstående till den enskilde för att utföra uppdraget gäller samma ansvar för anställning av anhörig eller närstående som för andra anställningar. För anställning av anhörig eller närstående ska utföraren inhämta beställarens godkännande innan uppdraget utförs.

Kraven på personalen gäller oavsett anställningsform.

Utföraren svarar för att företagets personal och verksamhetsledning efterlever den

tystnadsplikt som anges i 15 kap 1 § socialtjänstlagen. Tystnadsplikten är att jämställa med den sekretess som råder för kommunal bedriven socialtjänst. Personalen ska underteckna en förbindelse om tystnadsplikt. Utföraren ska genom tystnadsförbindelsen för personal och i förekommande fall underleverantör tillse att tystnadsplikten vidmakthålls.

Utföraren förbinder sig att förebygga skador som kan drabba personal, brukare, anhöriga och utomstående.

Krav på personal uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Ange i % andel av personalen som har adekvat utbildning.

(Linjär skala) 0,00 - 100,00 %

Ange i % andel av personalen som har fem års sammanhållen dokumenterad yrkeserfarenhet av personer med psykisk funktionsnedsättning förvärvad efter år 2000 istället för adekvat utbildning. (Linjär skala)

0,00 - 100,00 %

Fyll i och bifoga bilagan - Personalförteckning. (Bifogat dokument)

Ange schemalagd tid utan brukare för dokumentation, resor, personalmöten, utbildning och handledning uttryckt i timmar per månad (i snitt) i textfältet till höger. (Fritextsvar)

6.8 Bemanning

Det ska finnas personal tillgänglig i verksamhetens lokaler 365 dagar per år. Ersättningen till utföraren består av en fast dagersättning i tre nivåer för utfört stöd till stödboenden med möjlighet att få timersättning vid ett individuellt tillfälligt behov kväll och natt.

Utföraren ska ha tillräckligt med personal så att samtliga uppdrag utförs enligt beställning under avtalstiden. Personalen ska tjänstgöra så att resurserna utnyttjas effektivt utan att göra avkall på kvaliteten i de utlovade tjänsterna eller den enskildes säkerhet och trygghet.

Utföraren ansvarar för att säkerställa kvaliteten i den avtalade omsorgen vid personalens

(13)

frånvaro på grund av sjukdom, semestrar etc.

Sökanden ska fylla i bilaga Bemanningsschema där sökanden redovisar för hur

omvårdnadspersonal i tjänst fördelar sig fram till klockan 19.00 under vardagar samt fram till kl. 14.00 helger. Ange grundbemanning av omvårdnadspersonal (vid full beläggning) och eventuell tillgång till jourpersonal. Notera att uppgifterna avser den bemanning som inte kan underskridas.

Kravet på bemanning dygnet runt, årets alla dagar, accepteras och uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Fyll i och bifoga bilagan - Bemanningsschema. (Bifogat dokument)

6.9 Kompetensutvecklingsplan

Personalen ska få kompetensutveckling under kontraktstiden. En godkänd utförare ska ha en plan för en kontinuerlig kompetensutveckling av personalen som även inbegriper en för uppdraget relevant vidareutbildning och extern handledning. Utföraren ska aktivt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde vad gäller lagstiftning, metodutveckling och ansvarar för att personalen har aktuell kunskap.

Krav på kompetensutvecklingsplan uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Lämna en kort beskrivning i textfältet till höger av hur kravet på kompetensutvecklingsplan för personalen uppfylls under kontraktstiden. (Fritextsvar)

6.10 Tillstånd

Det stödboende som kommer att avropas har inte ett betydande vårdinslag vilket medför att en enskilt driven verksamhet kan driva en verksamhet utan tillstånd. Det är emellertid sökandens ansvar att kontrollera eventuell tillståndsplikt hos behörig myndighet.

Om verksamheten som omfattas av ansökan är tillståndspliktig enligt behörig myndighet, ska det aktuella tillståndet bifogas till ansökan. (Bifogat dokument)

6.11 Ledningssystem för systematisk uppföljning av verksamheten Utföraren ska ha ett väl fungerande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens författningssamling och allmänna råd. Ledningssystemet ska användas för att kontinuerligt utveckla och långsiktigt säkra verksamhetens kvalitet och för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Ledningssystemet ska ta hänsyn till verksamhetens innehåll så att verksamheten uppfyller de krav och mål för var tid gällande lagar och andra föreskrifter för verksamheten, samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Utföraren ska minst en gång per år utvärdera resultat av verksamheten och ta hand om och utreda klagomål, avvikelser och synpunkter, samt göra förbättringar. Utföraren ska varje år skriva en kvalitetsberättelse för verksamheten och vara beredd att överlämna denna vid förfrågan till Stockholms stad.

Stockholms stad har ett aktivt miljöarbete i strävan att uppnå ett effektivt och fungerande kretslopp. En del i detta arbete är att se till att Stockholms stads utförare så långt det är möjligt deltar i arbetet med att minska den negativa påverkan av naturens tillgångar. I ledningssystem ska ingå en beskrivning av hur miljöarbetet sker inom organisationen och hur negativ miljöpåverkan övervakas och så långt som möjligt elimineras.

(14)

Krav på ledningssystem för systematisk uppföljning av verksamheten uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej På begäran överlämnas verksamhetens årliga

kvalitetsberättelse till Stockholms stad. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

6.12 Underleverantör

Underleverantör kan anlitas för att utföra vissa uppgifter till utförarens uppdrag. För att anlita en underleverantör krävs att Stockholms stad på förhand godkänner det. Staden ska få en kopia av avtalet mellan utföraren och underleverantör. Utföraren ansvarar gentemot Staden för underleverantör som för eget arbete.

Utföraren ansvarar för kontrollen att underleverantören uppfyller kraven som ställs på utföraren i upphandlingen till exempel att denne fullgör sin skyldighet att betala skatter med mera. Utföraren ska på beställarens begäran lämna en redovisning som visar att

underleverantören uppfyller de ställda kraven på utföraren. Utföraren förbinder sig att inte anlita underleverantör som inte uppfyller samma krav under avtalsperioden. En

underleverantör får inte anlita en underleverantör för utförande av uppgiften.

Frågan besvaras av samtliga. Om utföraren anlitar

underleverantör för del/delar av uppdraget svara Ja och skriv i textfältet till höger namn och organisationsnummer på

underleverantören och en kort beskrivning av de uppgifter som denne utför till utförarens uppdrag. Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

Ja Nej

Vid Ja-svar ska utföraren bifoga avtalet med underleverantören till ansökan. (Bifogat dokument)

Förbindelse att utföraren inte anlitar en underleverantör som inte uppfyller kraven som ställs i upphandlingen. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej 7 Krav på tjänsten

7.1 Biståndsbeslut och start för utförande av insats

Stockholms stad fattar biståndsbeslut med insats och omfattning av insats som den enskilde är beviljad. Ett nytt biståndsbeslut krävs för att utföraren ska få påbörja en insats på nytt om den enskildes biståndsbeslut har löpt ut.

När den enskilde har valt utförare skickar beställaren en beställning till vald utförare där insats och mål framgår samt beräknad omfattning för uppdraget. Beställningen kan skickas

elektroniskt genom Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet, förutsatt att utföraren väljer att använda detta system. Annars kommer beställare och utförare överens om hur information ska överföras.

Beslut om bistånd i form av stödboende måste ha fattats av en handläggare på en beställande nämnd för att insatsen ska få påbörjas.

Avropad insats ska påbörjas inom en (1) vecka efter erhållen beställning alternativt den dag

(15)

som angivits i beställningen. Om beställningen inte kan utföras inom två (2) veckor efter erhållandet, alternativt angiven dag i beställningen, ska kontakt tas med beställaren.

Utföraren ska utan dröjsmål meddela beställaren om beställningen godkänns eller inte.

Krav på biståndsbeslut och start för utförande av insats uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.2 Geografiskt område

Verksamheten ska drivas inom Stockholms län.

Krav på geografiskt område uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.3 Allmänna krav på verksamheten

Insatsen ska utföras utifrån vid var tid gällande författning samt de föreskrifter och allmänna råd som Socialstyrelsen utfärdar.

Verksamheten ska:

– ha tydliga mål och ett strukturerat arbetssätt som leder framåt för den enskilde så att mål och delmål i beställningen uppnås.

– vara individuellt utformad och anpassad till den enskildes behov, förutsättningar och önskemål.

– präglas av respekt, självbestämmande och delaktighet.

– vara meningsfull och utvecklande så att den enskilde ges möjlighet att leva som alla andra och så självständigt som möjligt.

– stödja den enskilde till att utnyttja sin kognitiva och sociala förmåga, se bilaga Preliminära anvisningar för resursmätningar m.m.

– främja den enskildes delaktighet i samhället.

– ge stöd årets alla dagar.

– ha anpassad personaltäthet för verksamheten.

7.4 Verksamheten och dess innehåll

Utföraren förbinder sig att ge individuellt stöd utifrån den enskildes behov, vardagar och helger, årets alla dagar. Stöd ska vid behov kunna ges kvällar eller nätter. Särskild ersättning utgår vid dessa tillfällen.

Olika personer har olika förutsättningar att ta emot och delta i det stöd som ges. Hänsyn ska i varje enskilt fall tas till rådande förutsättningar. Det stöd som ges ska vara i linje med Stockholms stads Bemötandeguide

http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Socialtjanstforvalt ningen/Bemotandeguiden.

Stödet till den enskilde ska utformas så att det vilar på forskning och beprövad erfarenhet.

Det innebär att den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen, den enskildes erfarenhet och önskemål samt den professionelles erfarenheter ska sammanvägas vid insatsernas

utförande och val av arbetsmetod. Sökanden ska kortfattat redogöra för de metoder och arbetssätt som används i verksamheten.

En eller flera kontaktperson(er) ska utses till den enskilde. Kontaktpersonen ska ha kontinuerlig dialog med den enskilde och dennes anhöriga eller förordnade ställföreträdare samt beställaren så att dessa får möjlighet att ge synpunkter på stödet som ges. Den enskilde ska ha möjlighet att byta kontaktperson.

(16)

Krav på verksamheten och dess innehåll uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Lämna en kort beskrivning i textfältet till höger av vilka arbetsmetoder utföraren använder sig av för att stödja den enskilde. I beskrivningen ska även framgå innehåll och kvalitativa mål för verksamheten, förhållningssätt samt metoder och dess teoretiska grund. (Fritextsvar)

Kravet att kontaktperson(er) ska utses uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.5 Rutiner

Utföraren ska ha skriftliga rutiner för:

– Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, som inkluderar en beskrivning hur negativ miljöpåverkan så långt som möjligt elimineras.

– Sekretess och tystnadsplikt.

– Dokumentation enligt SoL.

– Delegering (sjuksköterskenivå).

– Återkoppling till beställaren vid avvikelser.

– Uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten.

– Synpunkts- och klagomålshantering.

– Lex Maria.

– Bemanning och vikarieanskaffning, hur denna anpassas utifrån förändringar i målgruppens behov.

– Att fastställa och uppnå den enskilde brukarens behov av kontinuitet och eventuell minimering av antalet personal.

– Hur ny brukare presenteras för personalen.

– Nyckelhantering.

– Hot och våld, hur konflikter, övergrepp ska förhindras, upptäckas och hanteras i verksamheten.

– När dödsfall inträffar.

– Anmälningsskyldigheten enligt 14 kap 1 § SoL.

– Att barnperspektivet beaktas vid utförande av insatsen när så behövs.

– Hygien och MRSA.

– Utrymning och brandövning.

Om utföraren hanterar den enskildes privata medel ska rutinerna omfatta skriftlig

överenskommelse med den enskilde och eller förordnad ställföreträdare, separat redovisning och separat förvaring av medel för varje enskild brukare, förvaring av medel och värdesaker i låst utrymme, intern kontroll samt redovisning av vilka åtgärder som vidtas vid misstanke om oegentligheter.

Med rutiner avses dokumenterade beskrivningar av arbetssätt eller metod enligt gällande lagar och Socialstyrelsens föreskrifter som är tillgängliga och kända av all personal.

Utföraren ska till ansökan bifoga sin rutin för hur utföraren agerar om den enskilde inte är anträffbar på överenskommen tid.

Krav på skriftliga rutiner uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

(17)

Lämna en kort beskrivning i textfältet till höger av hur ansvarig enhetschef utvecklar kvalitetsarbetet på ett systematiskt och resultatbaserat sätt på individ- och verksamhetsnivå, samt driver metodutveckling i verksamheten. (Fritextsvar) Lämna en kort beskrivning i textfältet till höger av hur personalen informeras om rutinerna vid nyanställning och löpande. (Fritextsvar)

På begäran överlämnas en eller flera rutiner till Stockholms stad. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Bifoga utförarens rutin för hur utföraren agerar om den enskilde inte är anträffbar på överenskommen tid. (Bifogat dokument)

7.6 Lex Sarah

All personal ska känna till skyldigheten att medverka till god kvalitet samt rapportera missförhållanden och påtaglig risk för missförhållanden enligt Lex Sarah.

Utföraren ansvarar för att all personal känner till skyldigheten att rapportera missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande enligt SoL och LSS. Utföraren ska i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 och SOSFS 2013:16 ha skriftliga rutiner för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden ska fullgöras.

Missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Utföraren ansvarar för att beställande nämnd omedelbart informeras om inkommen rapport.

Informationen ska ske på Stockholms stads blankett. Blanketten finns att hämta på Stockholms stads hemsida,

http://foretag.stockholm.se/Upphandling-och-valfrihet/Valfrihetssystem/Socialtjanst-och-LS S/

Allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande

Utföraren ansvarar för att beställande nämnd omedelbart informeras om anmälan till

Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Utföraren ska till beställande nämnd skicka dels en kopia på anmälan till IVO, dels en kopia på den utredning som skickats till IVO med anledning av anmälan. Kopia på utredningen ska skickas till beställande nämnd omgående när den är slutförd, med beaktande av tystnadsplikten. Informationen ska omfatta vad som

framkommit under utredningen, ställningstagandet samt vidtagna och planerade åtgärder.

Krav på Lex Sarah uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Förbindelse att utföraren använder Stockholms stads blankett för information om Lex Sarah. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.7 Muta - gåva

Enligt 10 kap 5 § a brottsbalken kan arbetstagare eller den som utövar uppdrag dömas för tagande av muta om denne tar emot gåva eller löfte om gåva eller begär en otillbörlig förmån för att utföra sitt arbete. Detta gäller också efter anställningen har upphört och till exempel mottagande av förmån genom testamente.

Det ställs särskilt höga krav inom omsorgsområdet, där utrymmet för att ta emot gåvor är mycket litet, men undantagsvis kan det accepteras att gåvor som enklare blommor, kakor

(18)

eller choklad får tas emot. Utföraren ansvarar för att ha rutiner rörande detta och att all personal är informerad om förbud att ta emot gåvor eller förmån. Utföraren ansvarar också för att vidta åtgärder om personalen bryter mot detta förbud.

Krav på skriftlig rutin för muta - gåva uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.8 Anhörigstöd

Stockholms stad har tagit fram ett program för stöd till anhöriga. I programmet listas följande fyra (4) mål:

1. Anhöriga känner sig bemötta med respekt och som en kompetens samarbetspartner i den verksamhet som den närstående har kontakt med.

2. Anhöriga har stöd för egen del för att förebygga ohälsa och minska den fysiska och psykiska belastningen.

3. Anhöriga har kunskaper om sina rättigheter.

4. Anhöriga har kunskaper om den närståendes rättigheter.

Utföraren ska arbeta på ett sådant sätt att målen i stadens program för stöd till anhöriga uppnås. Utföraren ska ha:

1. skriftlig rutin för hur samverkan sker med anhöriga till exempel kring informationsutbyte och delaktighet.

2. skriftlig rutin för hur man uppmärksammar att anhöriga själv behöver stöd.

Krav på skriftlig rutin för anhörigstöd uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.9 Lokal

Lokalerna ska vara tillgängliga och ändamålsenliga för verksamheten. Boendet ska uppfylla Boverkets ställda krav på fullvärdiga lägenheter.

Lägenheterna ska vara geografiskt samlade med tillgång till samvaro i gemensamhetslokal eller träffpunkt.

Kravet på fullvärdiga lägenheter enligt Boverkets byggregler uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Kravet på tillgång till gemensamhetslokal eller träffpunkt uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Antal lägenheter i stödboendet: (Fritextsvar)

7.10 Beskrivning av boendet med mera

Ansökan ska innehålla en kortfattad beskrivning av boendet, hur lokalerna disponeras och lägenheternas utformning samt hur gemensamma utrymmen är utformade såsom

samlingsrum, kök, tvättstuga med mera och hur dessa nås från boendet.

Ansökan ska vidare innehålla en kortfattad beskrivning av den fysiska tillgängligheten och den närmaste omgivningen (till exempel närhet till T-bana/buss, antal våningar som huset har, närliggande grönområden med mera).

Om verksamheten har många lägenheter (över 15) eller om lägenheterna är spridda i bostadsområdet ska det i beskrivningen särskilt framgå hur god kvalitet säkerställs.

(19)

Lägenheterna ska vara ändamålsenliga för verksamheten och vara i gott skick.

Gemensamhetslokal eller träffpunkt ska städas och vårdas så att god hygienisk standard och trivsel upprätthålls. Frågan om flyttstädning regleras i hyresavtalet i annat fall svarar utföraren för detta.

Kraven på boendet uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Lämna en kort beskrivning av boendet, hur det disponeras, lägenheternas utformning och hur utrymmen såsom tvättstuga med mera nås. (Fritextsvar)

Lämna en kort beskrivning av närmiljön, allmänna kommunikationer med mera. (Fritextsvar)

Frågan besvaras av samtliga. Om antalet lägenheter överstiger 15 st, eller om lägenheterna är utspridda i bostadsområdet, svara Ja och skriv i textfältet till höger hur god kvalitet säkerställs. Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

Ja Nej

7.11 Brandskyddsarbete

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, är det fastighetsägare och

nyttjanderättshavare som är ansvarig för brandskyddet i en byggnad eller anläggning. Det är därför viktigt att ansvarsförhållandena gällande brandskyddet tydliggörs. Utföraren ska ha ett dokumenterat systematiskt brandskyddsarbete som bland annat innehåller

brandskyddsregler, kontroll och uppföljning samt utbildning av personal.

Kravet på brandskyddsarbetet accepteras och uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.12 Anslutning till Stockholms stads sociala verksamhetssystem - Paraplysystemet En godkänd utförare kan ansluta sig till Stockholms stads sociala verksamhetssystem,

Paraplysystemet. Anslutningen till systemet medger bland annat att beställning och genomförandeplan accepteras och skickas elektroniskt i systemet mellan beställare och utförare och att en dokumentation förs som möjliggör en systematisk uppföljning av den enskildes utveckling. Väljer utföraren att ansluta sig förbinder denne sig att uppfylla stadens krav på anslutningen under avtalstiden.

Anslutningen är förenad med en tertialavgift: 165 kr per person och debiteringstillfälle (år 2013). Då debiteringen måste följa stadens faktiska kostnader kan tertialavgiften komma att ändras från år till år.

Om utföraren inte vill ansluta sig till Paraplysystemet ska utföraren använda Stockholms stads mall för genomförandeplan.

Mer information om Stockholms stads villkor för anslutning, tekniska krav och avgifter.

Bilaga - Extern åtkomst till Sociala system.

Bilaga - Utdebitering av IT-kostnader.

Bilaga - Utförare Sociala system.

(20)

Frågan besvaras av samtliga. Om utföraren vill ansluta sig till Stockholms stads sociala verksamhetssystem,

Paraplysystemet, svara Ja. Genom att svara Ja på frågan förbinder sig utföraren att uppfylla kraven på en anslutning till Stockholms stads sociala verksamhetssystem Paraplysystemet under avtalstiden. Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

Ja Nej

7.13 Beställning och genomförandeplan Biståndsbeslut är en förutsättning för beställning.

Beställningen ska vara skriftlig och tidsbestämd. Beställaren preciserar vad den enskilde ska få stöd med samt önskade uppnådda mål och delmål så att utföraren får en tydlig bild av vad stödet ska leda till. Om den enskilde tillfälligtvis mår sämre och beställt stöd tar längre tid att utföra ska utföraren kunna ge stöd upp till ersättningsnivåns tak.

Med utgångspunkt i beställningen upprättar utföraren en genomförandeplan tillsammans med den enskilde och eventuellt förordnad ställföreträdare. Utföraren ska tillsammans med den enskilde bland annat svara på frågorna hur (arbetssätt) insatsen ska genomföras och när den ska genomföras och hur mål och delmål ska uppnås. Arbetssättet (hur) ska vara beskrivet på ett sätt att det går att följa upp. Det ska även framgå på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande i planeringen, att den enskilde har informerats om verksamhetens klagomålshantering samt när och hur genomförandeplanen ska följas upp. Utföraren ska se till att genomförandeplanen godkänns av den enskilde främst genom underskrift.

Genomförandeplanen ska vara beställande nämnd tillhanda senast 15 dagar efter påbörjad insats. Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet, tillåter beställaren och utföraren att skicka och acceptera beställning och genomförandeplan elektroniskt i systemet. Beställarens mall för genomförandeplan ska användas.

Utföraren ska löpande följa upp arbetssätten för att uppnå överenskomna mål och delmål i genomförandeplanen. Utifrån den enskildes förändrade behov eller i övrigt förändrade förutsättningar ska utföraren i samråd med beställaren anpassa och revidera

genomförandeplanen. Utföraren ska omedelbart underrätta beställaren om insatserna för den enskilde innebär så stora förändringar att beställningen och eller genomförandeplanen måste revideras. Den ska följas upp löpande och revideras samt förvaras i brandsäkert arkivskåp.

Beställaren får säga upp en beställning.

Beställning och genomförandeplan är en del av den lagstadgade dokumentationen. Vid uppföljning av insats ska beställning och genomförandeplan utvärderas. Utföraren ska följa upp det arbetssätt som valts för att nå den enskildes mål och delmål.

Utföraren ska bifoga ifylld bilaga Genomförandeplan - Stödboende till sin ansökan som exempel på hur uppdraget kommer att genomföras som visar att sökanden har kunskap och erfarenhet av att utföra stödboende.

Krav på beställning och genomförandeplan uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

(21)

Förbindelse att utföraren använder Stockholms stads mall för genomförandeplan. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Fyll i och bifoga bilagan - Genomförandeplan - Stödboende.

(Bifogat dokument)

Förbindelse att utföraren garanterar att genomförandeplanen är beställaren tillhanda senast 15 dagar efter påbörjad insats.

(Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.14 Frånvarorapportering

Alla utförare ska rapportera frånvaro. För stödboende ska frånvaro rapporteras de nätter den enskilde inte sover på boendet. Frånvaron innebär ingen påverkan på ersättningen till utföraren utan ska hanteras som ett underlag i kommande uppföljningar. Utföraren ska ha ett system för frånvarorapportering. Frånvarorapporterna ska månatligen redovisas till beställaren.

För mer information om utförarens åtagande att dokumentera frånvaro och informera beställaren.

Preliminära anvisningar för resursmätningar mm under rubriken Frånvarorapportering.

Krav på frånvarorapportering uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Förbindelse att utföraren månatligen rapporterar frånvaro till beställaren. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.15 Dokumentation och gallring

Utföraren är skyldig enligt lag att dokumentera utförandet av insatsen. Dokumentation förs löpande i Stockholms stads verksamhetssystem, Paraplysystemet. Utföraren ska ha rutiner för att bara behörig personal kan och får ta del av dokumentationen om den enskilde och för att hantera eventuella felaktiga uppgifter i dokumentationen.

Utföraren ansvarar för att all dokumentation utformas och gallras i enlighet med för var tid gällande lagar, förordningar och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Dokumentationen ska möjliggöra en systematisk uppföljning av den enskildes utveckling och uppfyllande av delmål och mål under insatsen. Utföraren ska informera den enskilde om att dokumentationen förs och att frånvaro rapporteras till beställaren.

Utföraren ska förvara handlingar rörande den enskildes personliga förhållanden på ett betryggande sätt inom verksamheten så att obehöriga inte kan få tillgång till handlingarna.

Med förvaring på betryggande sätt menas inlåsta i ett brandsäkert arkivskåp.

Utföraren ska efter två (2) år efter sista anteckningen överlämna all dokumentation om den enskilde till beställaren.

Beställaren har rätt att, under förutsättning att den enskilde medger det, ta del av material som rör den enskilde. Utföraren inhämtar den enskildes samtycke.

Krav på dokumentation och gallring uppfylls. (Ja/Nej svar)

(22)

Kravgräns Ja Nej

7.16 Meddelande om ledig plats

Utföraren anmäler ledig plats till Bedömnings- och förmedlingskansliet på socialförvaltningen i Stockholms stad. Om utföraren är ansluten till Stockholms stads verksamhetssystem,

Paraplysystemet, sker anmälan i systemet. Annars sker anmälan om ledig plats via e-post.

Mer information finns i bilaga Tillämpningsanvisningar intresselista boenden.

Kravet på meddelande om ledig plats uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.17 Jämför Service

Stockholms stads valfrihetssystem innebär att det är den enskilde som väljer vilken utförare han/hon vill ska utföra den biståndsbedömda insatsen. Alla utförare som ingår i Stockholms stads valfrihetssystem ska ha sin verksamhet på Jämför Service.

Sökanden ska fylla i och bifoga Jämför Service-mall för Stödboende till ansökan.

Sökanden ska utse en person i sin organisation som ansvarar för att löpande kontrollera att informationen om utföraren och verksamheten på Jämför Service är korrekt och aktuell.

Denne/Utföraren ska omgående kontakta Socialförvaltningen i Stockholms stad, Juridik- och upphandlingsenheten, om informationen behöver ändras, e-post:

upphandling.sof@stockholm.se.

Mer information om Jämför Service besök webb-platsen www.stockholm.se/-/Jamfor/.

Informationen är i första hand till Stockholms stads medborgare. För insatsen stödboende presenteras utföraren och verksamheten under rubriken Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning.

Krav på Jämför Service uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Kontaktuppgifter till ansvarig person hos utföraren som löpande kontrollerar att informationen om utföraren och verksamheten på Stockholms stads webb-plats är aktuell och korrekt - Namn, telefonnummer och e-post: (Fritextsvar)

Förbindelse att utföraren utan dröjsmål informerar

Socialförvaltningen i Stockholms stad om informationen om utföraren och eller verksamheten på stadens webb-plats behöver ändras. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Fyll i och bifoga bilagan Jämför Service - Stödboende. (Bifogat dokument)

7.18 Hjälpmedel

Utföraren ska tillhandahålla och bekosta alla arbetstekniska hjälpmedel som är nödvändiga för uppdragets genomförande så att utförarens åtagande enligt avtalet uppfylls. Utföraren åtar sig att löpande genomföra funktions- och säkerhetskontroll av dessa. Utföraren ska teckna serviceavtal för arbetstekniska hjälpmedel i enlighet med gällande regler. Utföraren ska se till att all omvårdnadspersonal har nödvändig utbildning för att hantera arbetstekniska hjälpmedel.

(23)

Utföraren ska stödja den enskilde att använda eventuellt personliga hjälpmedel.

Mer information om ansvarsfördelning finns i överenskommelsen mellan Kommunförbundet Stockholms län och Stockholms läns landsting (daterad 970225).

Krav på hjälpmedel uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.19 Samverkan mellan utföraren, beställaren och övriga myndigheter Syftet med de beslutade insatserna uppnås lättare om det råder ett gott samarbetsklimat mellan utförare och beställare. Samarbetet är beroende av om man lyckas skapa en förtroendefull relation mellan parterna. Det bygger på att parterna är överens om hur ansvaret och arbetsuppgifterna ska fördelas. En viktig del i detta är utbytet av information.

Beställaren ger utföraren den information som behövs för att utföraren ska kunna fullgöra sitt uppdrag enligt avtalet.

Utföraren förbinder sig att i alla frågor som rör insatsen samarbeta med beställaren.

Beställare och utförare ska, när insatsen påbörjas, komma överens om former för det fortsatta samarbetet, arbetsfördelning och mötesfrekvens.

Utföraren förbinder sig att vid behov delta vid samverkansmöten såsom vårdplanering, upprättande av individuell plan enligt 2 kap 7 § SoL, uppföljningar med mera. Utföraren ska samverka med andra myndigheter såsom exempelvis landstinget så att den enskildes bästa tillgodoses. Utföraren ska även samverka med anhöriga och eventuellt förordnad

ställföreträdare.

Utföraren har skyldighet att följa träffade överenskommelser mellan Stockholms stad och andra huvudmän såsom till exempel Stockholms läns landsting.

Utföraren ansvarar för att inhämta den enskildes samtycke så att relevant information kan delas med berörda myndigheter.

Krav på samverkan uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.20 Uppföljning

Stockholms stad följer upp verksamheten både på individ- och avtalsnivå. Beställaren kommer löpande att följa upp utlovad kvalitet. I denna uppgift ingår att följa upp och utvärdera hur avtalspartners uppfyller avtalet. Utföraren ska på alla sätt medverka till och underlätta uppföljningarna genom att tillhandahålla uppgifter om bland annat tillstånd, ekonomi, personal, kvalitetsledningssystem och rutiner, dokumentation, samverkan och annan relevant information om verksamheten och verksamhetens utförande. Vid begäran ska utföraren överlämna verksamhetens årliga kvalitetsberättelse till staden.

Socialförvaltningen i Stockholms stad har rätt att utföra fördjupade uppföljningar i verksamheten. Stockholms stads revisorer, inspektörer och av kommunen fristående konsult med flera ska även äga rätt att på samma sätt som i verksamhet i kommunal regi kontrollera och utvärdera verksamheten. Utföraren förbinder sig att aktivt medverka vid, bereda insyn och underlätta deras arbete.

Utföraren ska en gång per år medverka till att Stockholms stads brukarundersökning kan genomföras.

(24)

Utföraren ska på begäran lämna uppgifter som efterfrågas av Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Statistiska Centralbyrån med flera som hänvisats till utföraren av Stockholms stad.

Både planerade och oplanerade uppföljningsbesök kan förekomma. Vid planerade besök förutsätts att utföraren representeras av en ansvarig med god insikt i verksamheten.

Beställaren ska vid uppföljning äga tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs. Parterna ska vid behov träffas för genomgång av verksamheten och avtalet.

Både individ- och avtalsuppföljningen dokumenteras.

Krav på uppföljning uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej 8 Kommersiella villkor

8.1 Innehållsförteckning 8.1 Innehållsförteckning.

8.2 Parter.

8.3 Kontraktshandlingarnas i inbördes rangordning.

8.4 Kontraktstid.

8.5 Ändring och tillägg.

8.6 Upphörande och hävning av kontrakt.

8.7 Lagstiftning och föreskrifter.

8.8 Information mellan utföraren och staden.

8.9 Överlåtelse av kontrakt eller uppdrag.

8.10 Ansvar.

8.11 Skadeståndsskyldighet.

8.12 Försäkring

8.13 Ändrade ägarförhållande.

8.14 Allmänhetens rätt till insyn.

8.15 Uppföljning.

8.16 Meddelar- och yttrandefrihet.

8.17 Antidiskrimineringsklausul.

8.18 Arbetsgivaransvar.

8.19 Miljöarbete.

8.20 Tystnadsplikt och sekretess.

8.21 Fakturering.

8.22 Force majeure.

8.23 Omförhandling.

8.24 Tvist.

8.25 Kontraktets ikraftträdande.

8.2 Parter

Mellan Stockholms stad, stadsdelsnämnderna och socialnämnden, org.nr 212000-0142, nedan kallad staden eller beställaren, och Företaget AB, org.nr. ******-****, nedan kallad utföraren, har följande avtal träffats avseende stödboende.

Kontaktpersoner under avtalstiden.

För beställaren:

Socialförvaltningen i Stockholms stad, Jurist- och upphandlingsenheten.

Telefon: 08-508 25 000 (växel) E-post: upphandling.sof@stockholm.se

References

Related documents

Anhörigsjuksköterskor försökte bistå sjukvårdspersonalen med information och förslag på vård men när deras rekommendationer inte togs i beaktning kunde det leda till

Närstående var även oroliga för att få skuldkänslor över hur de spenderar den resterande tid de hade kvar tillsammans med den sjuke, denna rädsla blev dock även en drivkraft

litteraturöversikt valdes som metod för denna studie, som omfattade 5 kvalitativa, 2 kvantitativa och 3 översiktsstudier samt 1 studie med blandad kvantitativ och kvalitativ

Enligt Axelsson (1997, s.10) beskrivs en kris som en kraftig psykisk reaktion vars förlopp kan delas in i fyra olika faser; Chockfasen, Reaktionsfasen, Bearbetningsfasen

I de kommuner där samverkan fungerar som bäst har också lagen nått de olika professionerna vilket är ett av stegen för att implementeringen skall bli lyckad, i de kommuner

Även ungdomar kan hitta böcker på biblioteket om hur det är att ha föräldrar, syskon eller kompisar som lider av olika sjukdomar eller missbrukar.. På biblioteket kan du också

Om du behöver tillsyn för din närstående under tiden, kontakta vård- och omsorgsförvaltningens servicetelefon

I resultatet används begreppet anhöriga när det inkluderar både barn och makar till en närstående med tidigt debuterande demenssjukdom.. När endast barnen intervjuats benämns