• No results found

Handlarna tror på ökad försäljning det kommande året

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Handlarna tror på ökad försäljning det kommande året"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag

2009-09-15

Handlarna tror på ökad försäljning det kommande året

September månads Handelsbarometer visar att den plötsliga nedgång i handlarnas optimism som uppvisades förra månaden var temporär. Nu ökar framtidstron igen. Framtidsindikatorn stiger denna månad med 14 enheter och landar på 9, den högsta noteringen sedan juni 2008. Ett resultat kring noll indikerar en jämn fördelning mellan de handlare som tror på en negativ utveckling och de handlare som tror på en positiv utveckling. Det är framför allt tilltron till utvecklingen i den totala detaljhandeln som driver denna ökade optimism. Juni och juli var två starka försäljningsmånader i handeln och det har kommit flera indikatorer som tyder på en ljusning i konjunkturläget. Situationen är dock fortfarande mycket osäker och detta är troligen anledningen till förändringarna i framtidsindikatorn.

Kaxighetsindikatorn, som mäter handlarnas tilltro till utvecklingen i den egna butiken relativt den i detaljhandeln som helhet, landar i september på 22, vilket är samma nivå som i augusti månads mätning.

Handlarna har denna månad även fått svara på frågor om hur de upplever att kundernas köpbeteende har förändrats sedan början av året och vad de tror om handelsutvecklingen under det kommande året. Undersökningen visar att nära 6 av 10 handlare upplever att kunderna är mer, eller mycket mer positivt inställda till att handla idag jämfört med för sex månader sedan. Läs mer om detta i Handelsbarometerns temadel.

Handlarnas framtids- och kaxighetsindikator

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

sep-07

dec-07

mar-08

jun-08

sep- 08

dec-08

mar-09

jun-09

sep-09

Handlarnas framtidsindikator Handlarnas kaxighetsindikator

- Handlarna är åter mer optimistiska, även om hälften av de tillfrågade i septemberbarometern tror på oförändrad försäljning de närmaste månaderna. Orsaken är förmodligen det fortsatt osäkra konjunkturläget och det ökande antalet arbetslösa, säger Yvonne Ingman, vice vd på Svensk Handel.

- Att hela sex av tio handlare ser en ökad köplust hos kunderna jämfört med för ett halvår sedan, är ett tecken på att den psykologiska effekten av alla larmrapporter tycks ha lättat. Detta i sig kan hjälpa upp konjunkturen något, säger hon.

(2)

Handlarna osäkra om sysselsättningsutvecklingen

Sysselsättningsutvecklingen i handeln är osäker för närvarande. Detta märks i Handelsbarometerns resultat, där andelen handlare som tror att antalet anställda i detaljhandeln kommer att öka respektive minska varierar mellan mätningarna. Det är 3 av 10 handlare som tror att antalet anställda i handeln i stort kommer att minska under den kommande tremånadersperioden och 13 procent som planerar att minska antalet anställda i den egna butiken. Andelen handlare som planerar att öka antalet anställda i den egna butiken är 10 procent, medan 77 procent tror att den egna personalstyrkan kommer att vara oförändrad.

Hur tror du att antalet medarbetare i din butik och i detaljhandeln i stort kommer att utvecklas under de kommande tre månaderna?

(Föregående månads siffror inom parentes)

77% (79%)

13% (17%) 10% (4%)

63% (53%)

30% (43%)

7% (3%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Öka Minska Vara oförändrad

Förväntningar för den egna butiken Förväntningar för detaljhandeln i stort

Handlarna avvaktande inför höstförsäljningen

September månads mätning visar att nära hälften, 48 procent, av handlarna tror på en positiv försäljningsutveckling i den egna butiken. Det är en ökning med 7 procentenheter jämfört med förra månadens mätning. Andelen handlare som tror att försäljningen kommer att minska i den egna butiken är 14 procent och 38 procent tror att försäljningen kommer att vara oförändrad. Vad gäller handeln i stort är handlarna något mer avvaktande, 37 procent tror att försäljningen i detaljhandeln kommer att öka, medan 53 procent tror att den kommer att vara oförändrad.

Hur tror du att försäljningen i din butik och i detaljhandeln i stort kommer att utvecklas under de närmaste tre månaderna?

(Föregående månads siffror inom parentes)

38% (44%) 48% (41%)

53% (53%)

37% (27%) 40%

50%

60%

(3)

Tema: Konjunkturutvecklingen

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur men under sommaren har det kommit flera rapporter med tecken på en möjlig ljusning. Konjunktursiarna är dock fortfarande osäkra. I början av september meddelade bland annat en oenig Riksbank att styrräntan kommer att ligga kvar på en låg nivå under det kommande året trots tecken på vändande konjunktur. Den främsta anledningen till detta är en vikande arbetsmarknad.

Få yrkeskategorier har lika mycket kontakt med människor som de personer som arbetar i detaljhandeln. Dagligen möter denna yrkeskår mängder av konsumenter och de anställda är experter på att läsa av konsumtionsförändringar och ekonomisk oro hos kunderna. Med anledning av detta har Handelsbarometerns panel denna månad fått svara på frågor om hur de upplever att kundernas inställning till att handla har förändrats sedan årets början, samt vad de tror om handelsutvecklingen på lite längre sikt, det vill säga under det kommande året.

Nära 6 av 10 handlare upplever sina kunder som mer eller mycket mer positivt inställda till att handla idag än för ett år sedan och 34 procent uppger att de inte kan se någon förändring i kundernas köpbeteende. Endast 8 procent av handlarna upplever sina kunder som mer negativt inställda till köp idag än för sex månader sedan.

Hur upplever du att dina kunders köpbeteende har förändrats om du jämför idag med för sex månader sedan?

8%

2%

46%

0%

34%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Kunderna är mycket mer

positivt inställda

Kunderna är något mer

positivt inställda

Ingen förändring i kundernas köpbeteende

Kunderna är något mer

negativt inställda

Kunderna är mycket mer

negativt inställda

Vet ej

Handlarna har också svarat på hur de tror att försäljningen i den egna butiken och i detaljhandeln i stort kommer att utvecklas under det kommande året. Hela 6 av 10 handlare tror att försäljningen kommer att öka i den egna butiken, medan 5 procent tror att den kommer att minska och 33 procent tror att försäljningen kommer att vara oförändrad. Vad gäller försäljningen i detaljhandeln i stort tror hälften av handlarna att den kommer att öka under det kommande året, och 42 procent att den kommer att vara oförändrad.

(4)

Hur tror du att försäljningen i din butik och i detaljhandeln i stort kommer att utvecklas under det kommande året?

33%

5%

61%

42%

7%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Öka Minska Vara oförändrad

Förväntningar för den egna butiken Förväntningar för detaljhandeln i stort

Trots att en stor andel av respondenterna räknar med försäljningsökningar under det kommande året, är det en relativt liten andel som tror på ökat antal anställda, både i den egna butiken och i handeln i stort. Majoriteten, 75 procent, av handlarna tror att antalet anställda i den egna butiken kommer att vara oförändrat, medan 15 procent tror att antalet kommer att öka och 10 procent tror att antalet medarbetare kommer att minska under det kommande året. Vad gäller sysselsättningsutvecklingen i detaljhandeln i stort tror nära 6 av 10 handlare att antalet medarbetare kommer att vara oförändrat.

Nära 2 av 10 handlare tror att antalet sysselsatta kommer att öka och 25 procent tror att antalet kommer att minska.

Hur tror du att antalet medarbetare i din butik och i detaljhandeln i stort kommer att förändras det kommande året?

75%

10%

15%

58%

25%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Öka Minska Vara oförändrad

(5)

Mer information

Mer information och analyser av handeln får du av Svensk Handel (www.svenskhandel.se).

Du är välkommen att kontakta vice vd Yvonne Ingman eller pressansvarig Margareta Ternell för kommentarer, analyser och andra frågor rörande Svensk Handel.

Yvonne Ingman, vice vd,

tel. 010-471 85 48, mob. 070-290 23 06, yvonne.ingman@svenskhandel.se Margareta Ternell, pressansvarig, tel. 010-471 86 69, mob. 070-642 00 16, margareta.ternell@svenskhandel.se

Om Handelsbarometern

Handelsbarometern är Svensk Handels månatligen återkommande indikator för optimismen bland medlemsföretagen.

Handelsbarometern ger en inblick i hur branschens företag tror att omsättning och sysselsättning kommer att utvecklas de kommande tre månaderna. Handelsbarometern baseras på en panel av butikschefer/butiksägare inom detaljhandeln. Du hittar rapporten och mer information om Handelsbarometern på www.svenskhandel.se.

Handelsbarometerns Framtidsindikator beräknas som det genomsnittliga nettotalet för fyra frågor som rör butikschefernas framtida förväntningar på försäljning och antalet medarbetare i den egna butiken samt för detaljhandeln i stort under de kommande tre månaderna

Handelsbarometerns Kaxighetsindikator beräknas som nettotalet för en fråga om butikschefernas framtida förväntan om sin egen försäljningsutveckling i förhållande till försäljningsutvecklingen för detaljhandeln i stort.

References

Related documents

”stiga” eller ”sjunka” på fråga 1 och värdet noll procent har imputerats för de hushåll som svarat ”vara i stort sett oföränd- rade”. Vissa hushåll som svarar

The methods Form-IT and Participatory and Appreciative Action and Reflection were applied in a series of workshops, facilitating the creation of new knowledge and a

Liksom i december indikerar prognosen för reporäntan att nästa höjning sker under andra halvåret 2019, under förutsättning att konjunktur- och inflationsutsikterna står

Om ekonomin utvecklas på ett sätt som fortsätter att stödja utsikterna för inflationen bedömer direktionen att det är snart är lämpligt att börja höja reporäntan i

Prognosen för reporäntan indikerar att räntan hålls oförändrad även vid det penningpolitiska mötet i oktober och därefter höjs med 0,25 procentenheter, antingen i december eller

Även prognosen för reporäntan är oförändrad och indikerar som tidigare att långsamma höjningar av reporäntan inleds mot slutet av året... PRESSMEDDELANDE

De senaste månadernas försvagning av kronans växelkurs bidrar visserligen till högre inflation men för att KPIF-inflationen ska ligga nära målet även framöver är det viktigt

För att inflationen ska ligga kvar nära 2 procent behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv.. Riksbankens direktion har därför beslutat att behålla reporäntan

Expansiv penningpolitik för att inflationen ska stabiliseras runt 2 procent För att inflationen ska stabiliseras runt inflationsmålet krävs ett fortsatt starkt konjunkturläge och

Bakgrunden till att FI valde att sänka buffertvärdet i mars 2020 var den exceptionella osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen som uppstod som följd av coronapandemin..

“television utan gränser”. Den fråga man bör ställa sig är hur vi bör reglera olika sätt att leverera audiovisuellt och elektroniskt innehåll i framtiden. Idén med ett

Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om 

notläsning ter sig inte vara applicerbar i västvärlden. För att klara sig som yrkesmusiker här krävs bättre kunskap inom notläsning än vad metoden ger. Inom improvisation

I december månads Handelsbarometer uppger 8 procent av handlarna att de tror att antalet medarbetare i den egna butiken kommer att öka under den

Eleverna ser dock inget problem med ämnet religionskunskap då detta är ett viktigt verktyg för dem att kunna förstå dessa mönster när det gäller att förstå andra

Enligt Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) innebär ett inkluderande arbetssätt att skolan ska vara organiserad efter elevers naturliga variation och olikheter,

Studien avser att undersöka om elever i behov av stödinsatser upplever någon skillnad i undervisningen om den bedrivs med de metoder och modeller som uppmuntras genom det

3 Martin Eriksson 4 Robin Eriksson 5 Jenny Friskman 6 Marina Jacobsson 7 Jeanette Javidi Agheli 8 Anna Jonsson. 9 Inga Lill Karlbrink 10 Catrin Larsson 11 Andreas Lindell 12

Övriga externa kostnader uppgick till 37,7 (27,7) mkr vilket motsvarar en ökning på 36 procent mot andra kvartalet förra året och en minskning med 5 procent mot föregående

Under 2011 har Nordnet initierat ett arbete för att identifiera och utveckla ett lämpligt projekt inom ramen för CSR- sponsring, med ambitionen att presentera resultatet av detta

Nordnets verksamhet ska vara bra för våra kunder, våra medarbetare, miljön och för samhället i stort.. Några av de viktigaste trenderna som jag ser inom finanssektorn är ökade

Base: Har sparande och svarat på fördelning, 690 Källa: TNS för Nordea 2014.. Vilka risker för finansiella placeringar ser

Antalet anställda i de företag som sökts i konkurs var totalt 13 721, vilket åter är 1 333 personer (10,8 procent) fler än under motsvarande period året innan..