• No results found

FI avser höja det kontracykliska buffertvärdet till 1 procent

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "FI avser höja det kontracykliska buffertvärdet till 1 procent"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

1 (3)

P R O M E M O R I A

Datum 2021-09-09 FI dnr 21-20492 Finansinspektionen

Box 7821

SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Författare Finansinspektionen

FI avser höja det kontracykliska buffertvärdet till 1 procent

Sedan den 16 mars 2020 tillämpas ett kontracykliskt buffertvärde på 0 procent.

Finansinspektionen (FI) beslutade då att sänka det kontracykliska buffertvärdet från 2,5 till 0 procent och det nya värdet började tillämpas med omedelbar verkan.

FI publicerade i mars 2021 en promemoria, Tillämpning av den kontracykliska kapitalbufferten, där FI beskriver de övergripande principerna vid

tillämpningen, överväganden till grund för FI:s bedömning av nivån på den kontracykliska kapitalbufferten och strategi i olika situationer.1

Den 1 juni 2021 kommunicerade FI att myndigheten har som målsättning att höja det kontracykliska buffertvärdet under andra halvåret, givet att den ekonomiska återhämtningen fortsätter att vara stark och framtidsutsikterna stabiliseras ytterligare.2 FI kommunicerade samtidigt att framtida höjningar därefter kommer att ske successivt, i likhet med de höjningar som FI beslutade om under perioden 2014–2018. FI avser nu att höja det kontracykliska

buffertvärdet till 1 procent under det tredje kvartalet 2021.

Bakgrunden till att FI valde att sänka buffertvärdet i mars 2020 var den exceptionella osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen som uppstod som följd av coronapandemin. Denna utveckling medförde också betydande problem i det finansiella systemet och omfattande stödåtgärder från myndigheter, centralbanker och regeringar världen över krävdes för att stabilisera utvecklingen. Trots dessa åtgärder försvagades den ekonomiska utvecklingen kraftigt.

Syftet med att sänka det kontracykliska buffertvärdet i mars 2020 var att frigöra kapital så att bankerna kunde upprätthålla kreditutbudet genom att förbättra deras möjlighet att tillgodose en förhöjd efterfrågan på krediter även

1 https://www.fi.se/sv/publicerat/sarskilda-pm-beslut/2021/fis-tillampning-av-den- kontracykliska-kapitalbufferten/

2 https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2021/fi-lamnar-det-kontracykliska-buffertvardet- oforandrat/

(2)

FI dnr 21-20492

2 (3)

om stora förluster skulle uppstå. Dessa förluster har inte realiserats och i takt med att ekonomin återhämtat sig har risken för stora kreditförluster minskat.

Samtidigt är risktagandet på finansiella marknader högt och tillgångs- och bostadspriser har stigit snabbt. I kombination med stigande tillväxt i hushållens skulder pekar det om något på att de cykliska stabilitetsriskerna nu ökar. FI bedömer därför att dessa risker inte är lägre än innan pandemin. Det är därför lämpligt att nu inleda en höjning av det kontracykliska buffertvärdet och säkerställa att bankerna har tillräckliga kapitalbuffertar för att möta framtida kriser. FI bedömer vidare att den ekonomiska återhämtningen visar tillräcklig styrka och att bankernas kapitalsituation och lönsamhet är tillräckligt stark för att en höjning inte ska medföra betydande negativa konsekvenser för

återhämtningen. I ett första steg avser FI därför att höja buffertvärdet till 1 procent under det tredje kvartalet 2021. En implementeringstid på 12 månader innebär att den nivån på buffertvärdet kan träda i kraft tredje kvartalet 2022.

Utöver detta har FI redan meddelat att FI inte förlänger rekommendationen om begränsning av bankers utdelningar och att det tillfälliga undantaget från amorteringskravet ska löpa ut som planerat.3

3 https://www.fi.se/sv/publicerat/pressmeddelanden/2021/fi-forlanger-inte-rekommendationen-

om-utdelningar/

https://www.fi.se/sv/publicerat/pressmeddelanden/2021/bolan-ska-amorteras-igen/

(3)

FI dnr 21-20492

3 (3)

Konsekvenser av höjning av buffertvärdet

Tabell 1 visar hur bankernas kapitalkrav ändras om det kontracykliska buffertvärdet höjs till 1 procent. Som tabellen visar har bankerna redan idag kapital för att täcka det ökade kapitalkravet.

Tabell 1. Effekter på kapitalkraven av en höjning av det kontracykliska buffertvärdet till 1 procent Miljoner kronor

Nuvarande

kärnprimärkapital Nuvarande

kärnprimärkapitalkrav Kärnprimärkapitalkrav efter CCyB ökning

SEB 159 423 94 521 98 415

SHB 152 867 96 463 100 815

Swedbank 127 551 84 367 89 638

SBAB 18 039 10 945 12 298

Länsförsäkringar 16 879 8 941 10 075

SEK 19 710 8 283 8 847

Landshypotek 5 075 2 893 3 254

Sparbanken Skåne 7 146 2 745 3 082

Skandiabanken 4 402 2 060 2 290

Nordnet 2 691 1 298 1 407

Avanza 2 647 888 994

Kommuninvest 9 329 3 638 3 638

Källa: FI

Anm. Avser kärnprimärkapital på gruppnivå. Data per 30 juni 2021.

Detta underlag har i dag skickats för synpunkter till följande organisationer och företag:

Svenska Bankföreningen Sparbankernas Riksförbund Finansbolagens förening Fondbolagens förening Kommuninvest i Sverige AB

References

Related documents

Syftet med att sänka den kontracykliska kapitalbufferten i mars 2020 var att frigöra kapital så att bankerna kunde upprätthålla kreditutbudet.. Det frigjorda kapitalet har inte

Bakgrunden till det nu aktuella förslaget är att Finansinspektionen framöver avser att fastställa eller ändra det kontracykliska buffertvärdet genom särskilda beslut som

Bankernas utlåning till icke-finansiella företag växer nu nästan 4 procentenheter snabbare än i mars 2016, när den kontracykliska kapitalbufferten senast höjdes.. De

Det senaste beslutet att höja det kontracykliska buffertvärdet, från 1,5 till 2 procent, fattade FI den 14 mars 2016.. Detta värde tillämpas sedan den 19

Det senast beslutade kontracykliska buffertvärdet uppgår till 2 procent och tillämpas sedan den 19 mars 2017.. Mot den angivna bakgrunden anser FI att det inte finns skäl att

För att beräkna det företagsspecifika buffertvärdet multipliceras andelen svenska berörda kreditexponeringar enligt ovan med det kontracykliska buffertvärdet på 1 procent..

intresserade av konsumtion av bostadstjänster, utan av behovet av antal nya bostäder. Ett efterfrågebegrepp som ligger närmare behovet av bostäder är efterfrågan på antal

fi fi FINANSBOLAGEN Remissvar Er ref: Fi2020/00993/V Regeringskansliet Finansdepartement e t Värdepappersmarknadsenheten 103 33 Stockholm E-mail · fi

Vi har dock förståelse för att man i första steget undantar installationer, till exempel ventilation, med tanke på hur resurskrävande det skulle vara. När det gäller

Kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunfullmäktiges beslut från den 22 mars 2021 g 57 punkt 4 till "kommunstyrelsens ordforande och kommundirektör utses

I slutet av boken finns en tolkningslista pA de aktuella v[xtema fr6n engelska till latin, men denna lista skulle ha varit civerflodig om dversAttaren valt att ge

Aggen kliicks spontant och de sma larverna tranger in i kroppen huvudsakligen direkt genom huden och vandrar sedan genom vavnadema tills de nir frarn till hu- den

The insecticides and acaricides used in those orchards were azinphos- methyl, cypermethrin, dicofol, dimethoate, fcn- butatinoxide, fenitrothion, parathionmethyl

Vissa bladloss tecker viixten med honungsdagg, vilken kan vara en grogrund for svampar som inte primart iir vexl- parasiter men som dndiL sdtter ned

Dessa uppehiller sig vid vattenlinjen diir fodan troligen till stdrsta delen utgcirs av strandade vatteninsekter och col- lemboler (hoppstjiirtar).. Vid vattenlinjen

OcksA Apterina pedestris har i England en liknande tendens med flngstdata frin oktober

Det kan till exempel handla om att FI väljer att höja buffertvärdet, eller att skicka signaler om att en höjning är att vänta, när cykliska systemrisker visar tydliga tendenser

[r]

Ratio noftraqua- fttonis eft, quod licet in eo adjeflumfit, quod obligari velit fide- jufifor ut principalis, tarnen tnde non mutari conftitutionemjw rtsjufitnianat tn No^.4 ex quo

 Patientens valmöjligheter i vården ska stärkas ytterligare, hur patientens behov av stöd, råd och information bör hanteras inom ramen för vårdgarantin och det fria

ra Civilis jubeat, ut petenda fint omnia. Et tam pro- cul abeft, ut naturalem perditum eant libertatem Socialia inftittita, quae Civilia appellantur, ut ne quidem fine il- lis,

Specifikt för Herrljunga är att verksamheten är spridd över hela kommunen, och alltså finns både i tätorterna samt på lands- bygden.. Herrljunga har fem byskolor, Eggvena

Jag gick med många växlande tankar vid denna tid, men den ständigt återkommande hufvudtanken var — “duger jag till att skrifva eller duger jag inte?“ — För att ändtligen få