• No results found

35.2. Bilaga - Protokollsutdrag - VON, § 136.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "35.2. Bilaga - Protokollsutdrag - VON, § 136."

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2014-11-11

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 136/2014 Dnr 2014/0150 VON-2 Diariekod: 013

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2014-11-03 från vård- och omsorgskontoret.

Sammanfattning

Landstinget har sedan kommunaliseringen av omsorgerna 1994 utfört de hälso- och sjukvårdvårdsinsatser som kommunen ansvarar för enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) i bostad med särskild service och daglig

verksamhet enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta bestämdes i den så kallade Principöverenskommelsen § 11 från 1994-05-27.

Presidiegruppen beslutade 2013-11-11 att uppdra åt hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och KSL-kansliet att utreda hur § 11 i Principöverenskommelsen från 1994-05-27 kan avvecklas.

Förslaget innebär att kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser inklusive rehabilitering och habilitering som sker i bostaden och på daglig verksamhet. Landstinget ansvarar för läkarinsatser och specialiserad hälso- och sjukvård, specialiserad rehabilitering och specialiserad habilitering.

Normaliseringsprincipen gäller och innebär att om individ tillhörande målgruppen önskar få hälso- och sjukvårdsinsatsen i öppenvård (inom husläkarverksamhet och primärvårdsrehabilitering) kan de välja, eller få hjälp att välja, alternativ i linje med övrig befolkning. För övriga hälso- och sjukvårdsinsatser har målgruppen tillgång till dessa i likhet med övriga invånare.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår att vård- och omsorgsnämnden rekommenderar att fullmäktige beslutar följande:

1. Sollentuna kommun biträder förslaget från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) om att ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård övergår från landstinget till kommunerna i länet från och med den 1 oktober 2015,

2. Därmed upphör § 11 i Principöverenskommelsen från 1994-05-27 mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län,

3. Förutsättningen för ovanstående beslut är att förändring finansieras via skatteväxling 2015/2016 och att landstinget, senast den 30

(2)

Sammanträdes- protokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2014-11-11

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

november 2015, ersätter kommunerna med motsvarande 92/365 av skatteväxlingens värde 2015.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden rekommenderar att fullmäktige beslutar följande:

1. Sollentuna kommun biträder förslaget från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) om att ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård övergår från landstinget till kommunerna i länet från och med den 1 oktober 2015,

2. Därmed upphör § 11 i Principöverenskommelsen från 1994-05-27 mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län,

3. Förutsättningen för ovanstående beslut är att förändring finansieras via skatteväxling 2015/2016 och att landstinget, senast den 30 november 2015, ersätter kommunerna med motsvarande 92/365 av skatteväxlingens värde 2015.

Beslutsexpediering:

Kommunstyrelse/kommunfullmäktige Förvaltningschef Karin Proos

Avdelningschef funktionshinder Yvonne Bispfors Avdelningschef Johanna Bång

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Ann-Mari Godeberg Kvalitetsansvarig LSS Jeanette Wåhslén

Akt

References

Related documents

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget till överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-10, § 208 att biträda förslaget från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) om att ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård inom

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-10, § 208 att biträda förslaget från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) om att ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård inom

Sollentuna kommun biträder förslaget från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) om att ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård övergår från landstinget till kommunerna

Sollentuna kommun biträder förslaget från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) om att ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård övergår från landstinget till kommunerna

Sollentuna kommun biträder förslaget från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) om att ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård övergår från landstinget till kommunerna

Sollentuna kommun biträder förslaget från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) om att ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård övergår från landstinget till kommunerna

Landstinget har sedan kommunaliseringen av omsorgerna 1994 utfört de hälso- och sjukvårdsinsatser som kommunen ansvarar för enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) i bostad