• No results found

Kommunalhuset, plan 2 Alytus, kl 18:30-19:30

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommunalhuset, plan 2 Alytus, kl 18:30-19:30"

Copied!
14
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Aram El Khoury (KD) Kerstin Edman (TUP) Nellie Eriksson (M) tj ers. Lars Holmberg (SD) Simon Safari (S) tj ers. Anders Pemer (V) tj ers.

Taina Virta (S) Isak Nobuoka (MP)

Fredrik Ahlinder (TUP) tj ers. Ebtesam Zino (KD) tj ers.

Ersättare Maria Stjernevall (S), Jalil Abdul Khalil (S), Roland Forsman

(TUP), Anneli Andersen (SD),

Övriga deltagande Petra Oxonius, Christina Almqvist, Kerstin Frimodig

Utses att justera Nellie Eriksson (M)

Plats och tid för justering Kommunalhuset 18 december 2019

Sekreterare Paragrafer 72 - 82

Kerstin Frimodig

Ordförande

Tuva Lund (S)

Justerare

Nellie Eriksson (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2019-12-12

Anslaget den Nedtas den

2019-12-18 2020-01-09

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Underskrift

Kerstin Frimodig

(2)

Information från förvaltningen (von/2019:5) Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av in- formationen.

Sammanfattning

Kvalitetsuppföljning- kvalitetschef Christina Almqvist redovisar resultatet från brukarundersökning, genomlysning och arbetet framöver

Information från omsorgsdirektör Petra Oxonius

Omsorgsdirektör Petra Oxonius informerar om att punkten byggprojekt och investeringar tas bort då behovet av den inte längre finns, men att nämnden kommer att informeras byggprojekt och investeringar vid de tillfällen det finns ny information att ge. Omsorgsdirektören passar också på att önska nämnden en god jul och ett gott nytt år.

(3)

Ekonomisk månadsuppföljning (von/2019:11) Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per november 2019.

Sammanfattning

Prognos per oktober visar ett överskott på 12,0 miljoner kronor, vilket är den-samma sedan delårsrapport 2 i augusti och under höstens månader.

Äldre-omsorgen prognostiserar ett underskott på 21,9 miljoner kronor, funktionsnedsättningsområdet och centrala verksamheter prognostiserar ett överskott på 16,3 miljoner kronor respektive 17,6 miljoner kronor.

Underskottet inom äldreomsorgen beror främst på ett ökat antal externa kort-tidsplatser, till följd av beslutet som togs under hösten 2018 om att till- fälligt avveckla alla korttidsplatser i intern regi för att möjliggöra ombygg- nationen på Tunängens vård- och omsorgsboende. Vidare innebär ett ökat behov av vård- och omsorgsboende hos medborgarna ökade kostnader i för- hållande till budgeterade kostnader. Här har dock prognosen förbättrats med 2,7 mnkr sedan september månad.

Överskottet inom funktionsnedsättningsområdet avser främst personlig assi- stans och beror till största del på eftersläpning av intäkter från Försäkrings- kassan avseende 2018.

Den internhyresmodell som utarbetades under 2018 och som innebär att kommunens verksamhetslokaler ska hanteras av fastighetsavdelningen inom Tekniska nämnden, har införts. Ett gediget arbete har gjorts under året för att säkerställa utfallet för lokalkostnader. Helårsprognosen för hyreskostna- der har försämrats med cirka 4,6 mnkr efter senaste avstämningen med Tek- niska förvaltningen. Det finns oklarheter kring vissa delar vilket fortfarande medför en osäkerhet i prognosen för helåret.

Ansvar

Utfall Jan – nov 2019 (tkr)

Budget Jan – nov 2019 (tkr)

Budget 2019

(tkr)

Prognos Nov 2019

(tkr)

Diff Budget- Prognos

(tkr)

Vård- och omsorgsnämnden 1 008

567 1 045 549 1 140 723 1 128 723 12 000

(4)

Avrop av tilläggsmedel inför införande av valmöjligheter inom hemtjänsten (von/2019:204)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden avropar hos kommunstyrelsen de tilläggsmedel om 10 miljoner kronor som kommunfullmäktige beslutade i Mål och budget 2020 att avsätta för att se över nuvarande hemtjänstersättning inför 2020.

Reservation

Anders Pemer (V) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat att valmöjligheterna inom hemtjänsten ska byggas ut successivt över ett antal år.

Vård- och omsorgsnämnden har i uppdrag att inför 2020 se över nuvarande hemtjänstersättning. I nämndens internbudget 2020 har ersättningen korrige- rats så att den ligger närmare i nivå med andra kommuner.

Vård och omsorgsnämnden avropar därför hos kommunstyrelsen de av kommunfullmäktige beslutade tilläggsmedel om 10 miljoner kronor i infö- rande av valmöjlighet inom hemtjänsten under 2020.

Yrkande

Anders Pemer (V) lägger ett avslagsyrkande, bilaga.

Propositionsordning

Ordföranden ställer efter nämndens godkännande ordförandeförslaget mot Anders Pemers (V) avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlig- het med ordförandeförslaget.

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yrkandemotiveringen biläggs protokollet.

(5)

Internkontrollplan 2020 (von/2019:186) Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner planen för internkontroll 2020.

Sammanfattning

Nämnden har det yttersta ansvaret föِr den interna kontrollen inom sina re- spektive verksamhetsområden och ska vid behov besluta om nämndspeci- fika regler och anvisningar fِör den interna kontrollen.

Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment inom områdena upphand- ling, HR, ekonomi, myndighet, omsorg och ِövrigt. Totalt finns 16 kontroll- punkter som ska kontrolleras med olika frekvens under året. Kontroller ge- nomfِörs av vård- och omsorgsfِörvaltningens centrala stödfunktioner, chefer eller andra nyckelpersoner samt av kommunledningsfِörvaltningen.

Resultatet av samtliga kontroller rapporteras till vård- och omsorgsnämnden i samband med årsredovisningen.

(6)

Handlingsplan efter genomlysning - Boendestöd (von/2018:225)

Beslut

Vård och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag, Handlings- plan Mobilt stöd- Boendestöd 2019-2020”.

Sammanfattning

Vård och omsorgsförvaltningen har på uppdrag av vård och omsorgsnämn- den genomfört en genomlysning gällande insatsen boendestöd. Genomlys- ningen identifierade framförallt två förbättringsområden, samverkan mellan boendestöd och myndighet samt arbetet med genomförandeplaner. Hur barnperspektivet beaktades i insatsen boendestöd var en del i genomlys- ningen som inte uppvisade något förbättringsområde.

(7)

Handlingsplan efter genomlysning- Myndighet (von/2018:234)

Beslut

Vård och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag, ”Förbättra verksamheten, Handlingsplan Myndighet 2020–2023”

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden beslutade i december 2018 att göra en utred- ning gällande myndighetsutövningen för äldreomsorg och LSS i Botkyrka kommun. Upphandlad extern utredare fick i uppdrag att göra en genomlys- ning av myndighetsutövningen inom vård- och omsorgsförvaltningen i Bot- kyrka kommun. Uppdraget redovisades i form av en rapport på nämndens sammanträde den 19 september 2019.

Vård- och omsorgsnämnden uppdrog åt vård- och omsorgsförvaltningen att utifrån rekommendationerna i rapporten ta fram en åtgärdsplan för Myndig- het samt en beskrivning på hur man beaktar barnperspektivet. Åtgärdsplanen ska återrapporteras till nämnden senast i december 2019.

(8)

Revidering av krisledningsplan (von/2019:191) Beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar vård- och omsorgsförvaltningens krisled- ningsplan.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-04 om förändringar i det centrala kris- ledningsarbetet och uppmanade samtidigt förvaltningarna att anpassa sina krisledningsplaner efter den centrala krisledningsplanen. Vård- och om- sorgsförvaltningen har nu tagit fram en ny plan med förändringar i roller och arbetsuppgifter enligt kommunstyrelsens rekommendationer.

(9)

Uppföljning av plan för verksamhetsbesök och verksam- hetsinformation (von/2019:21)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner utvärderingen av plan för verksam- hetsbesök och verksamhetsinformation 2019.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2019-03-11 om en plan för verksam- hetsbesök och verksamhetsinformation för 2019. Planen innehöll informat- ion om möjliga verksamheter att besöka samt ett schema för verksamhetsin- formation på nämnden. Det beslutades även att planen ska utvärderas vid årets sista nämndsammanträde.

De flesta av de inplanerade verksamhetsinformationerna på nämndsamman- trädena har genomförts och vissa verksamhetsbesök av verksamhetsbesöken har genomförts. Inför upprättandet av 2020 års plan för verksamhetsbesök och verksamhetsinformation föreslår förvaltningen att planen görs mer flex- ibel så att den kan anpassa efter uppkomna behov under året.

(10)

Anmälningsärenden (von/2019:103, von/2019:186, von/2019:2, von/2019:4, von/2019:60, von/2019:7) Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att det tagit del av an- mälningsärendena.

Ärende

Följande ärenden anmäls till vård- och omsorgsnämnden:

Kommunfullmäktige

§ 133 KF 2019-12-24 Delårsrapport 2, (KS/2019:498), von/2019:60 Kommunstyrelsen

§ KS 197 Risk och sårbarhetsanalys, Botkyrka kommun (KS/2019:671)

§ KS 198 2019-10-25 Internkontrollplan 2020 - Kommunstyrelsens övergri- pande ansvar (KS/2019:518), von/2019:186

Vård- och omsorgsförvaltningen

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 3 2019, von/2019:4 Redovisning av ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal 3 2019, von/2019:4 Protokoll från förvaltningssamverkan 2019-12-05 (på bordet)

(11)

Delegationsbeslut (von/2019:1, von/2019:144, von/2019:145, von/2019:146, von/2019:151, von/2019:177)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av besluten.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt vård- och omsorgsnämndens delegationsordning. Be- slut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till vård- och omsorgs- nämnden.

Omsorgsdirektör

D10 Avskrivning av fodringar 1, von/2019:177 D10 Avskrivning av fodringar 2, von/2019:177 D10 Avskrivning av fodringar 3, von/2019:177 D10 Avskrivning av fodringar 4, von/2019:177 D10 Avskrivning av fodringar 5, von/2019:177 D10 Avskrivning av fodringar 6, von/2019:177 D10 Avskrivning av fodringar 7, von/2019:177 D10 Avskrivning av fodringar 8, von/2019:177 D10 Avskrivning av fodringar 9, von/2019:177 D10 Avskrivning av fodringar 10, von/2019:177 D10 Avskrivning av fodringar 11, von/2019:177 D10 Avskrivning av fodringar 12, von/2019:177 D10 Avskrivning av fodringar 13, von/2019:177 D10 Avskrivning av fodringar 14, von/2019:177 D10 Avskrivning av fodringar 15, von/2019:177 D10 Avskrivning av fodringar 16, von/2019:177 D10 Avskrivning av fodringar 17, von/2019:177 D10 Avskrivning av fodringar 18, von/2019:177 D10 Avskrivning av fodringar 19, von/2019:177 D10 Avskrivning av fodringar 20, von/2019:177 D10 Avskrivning av fodringar 21, von/2019:177

D2 Attesträtt, enhetschef mobila teamet, von/2019:29:27 C27 Beslut om skriftlig varning, von/2019:145

Myndighetschef

B 35: Yttrande till IVO, ej verkställt beslut, LSS, von/2019:144 Verksamhetschef

C27 Beslut om skriftlig varning, von/2019:151 Myndighet

(12)
(13)

Ordfِöranden Tuva Lund (S) ِönskar alla i nämnden och fِörvaltningen en rik- tigt god jul och ett gott nytt år och överlämnar blommor till nämndsekrete- raren och omsorgsdirektöِren som tack fِör året.

(14)

Bland det första som den nya socialdemokratiskt ledda högermajoriteten i Botkyrka kommun tog initiativ till hösten 2018 var att öppna hemtjänstmark- naden för privata aktörer. Detta kommer att minska våra möjligheter att er- bjuda våra medborgare valfrihet, eftersom det innebär en administrativ mer- kostnad för kommunen och med all sannolikhet leder till att våra gemen- samma skattemedel hamnar i fickorna på riskkapitalister i stället för inom den verksamhet vi säger oss vilja stärka. Privatiseringen av hemtjänsten le- der till att gemensamma resurser inte används ändamålsenligt och de ekono- miska klyftorna ökar när allmänna medel överförs till privat ägo. Miljö och klimat skadas när många utförare verkar parallellt inom samma område, i stället för att samordna transporter och samplanera verksamhet. Initiativet är därför ekonomiskt, socialt och ekologiskt ohållbart och borde avbrytas.

I ett läge med mycket ansträngd ekonomi väljer den politiska majoriteten nu att använda10 miljoner kronor till att skapa nya strukturer för att välfärdsfö- retag skall kunna omvandla våra skattemedel till privata vinster. Kommunen planerar att höja nivån på hemtjänstersättningen för att attrahera privata ak- törer till den marknad man skapar, vilket i förlängningen kommer att stå våra medborgare och brukare dyrt.

Med hänvisning till detta yrkar jag avslag på ordförandeförslaget.

Anders Pemer (V)

References

Related documents

I dagsläget saknas lämplig lokal för en mötesplats i Tullinge centrum men förvaltningen har i uppdrag att fort-sätta bevaka frågan om lämplig lokal kan hittas och om frivilliga

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en genom- lysning av hur man arbetar med att optimera måltidsmiljön på våra vård- och omsorgsboenden,

Vidare anser vi att många av de presenterade för- slagen skulle bidra till ett effektivare vårdsystem som skulle vara mer till- gänglig för medborgarna. Det är positivt att

Med anledning av hemtjänstens låga resultat i Socialstyrelsens brukarunder- sökning gav vård- och omsorgsnämnden i december 2015 vård- och om- sorgsförvaltningen i uppdrag att göra

Ordföranden ställer efter nämndens godkännande Carl Baker (M), Kia Hjelte (M), Ulrika Ekengren (SD) och Kerstin Edmans (TUP) yrkande om bifall till motionen mot Tuva Lunds (S)

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av patientsäkerhetsberättelsen 2015 inklusive plan för

Vård- och omsorgsnämnden antar vård- och omsorgsförvaltningens förslag till remissvar med följande tillägg: ” Vi vill understryka vikten av upphand- ling som garanterar

Utifrån ny information och ett nyligen framtaget beslutsunderlag från tek- niska förvaltningen (se bilaga) föreslås vård- och omsorgsnämnden ta ställ- ning till att äska