• No results found

Alytus, kl 18:30 – 19:45

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Alytus, kl 18:30 – 19:45"

Copied!
11
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Plats och tid Alytus, kl 18:30 – 19:45

Beslutande Tuva Lund (S) , ordförande

Kerstin Amelin (V) §§ Katja Jansson (MP) tj ers.

Carl Baker (M) tj ers. Fredrik Ahlinder (TUP) tj ers.

Taina Virta (S) tj ers Johan Holmberg (SD)

Berit Larsson (S) Aram El Khoury (KD)

Khalil Abdul Jalil (S) tj ers. Björn Pettersson ( V) §§

Christina Tibblin (M)

Ersättare Nellie Eriksson (M), Inger Grönberg (MP), Lars Holmberg (SD),

Björn Pettersson §§

Övriga deltagande Kerstin Frimodig, Pia Bornevi, Christina Almqvist, Anna Casteberg,

Petra Oxonius, Jenny Torpman-Fredriksson, Pia Pramberger; perso- nalrepresentant Kommunalarbetareförbundet

Utses att justera Christina Tibblin (M)

Plats och tid för justering Kommunalhuset 1 oktober 2018

Sekreterare Paragrafer 75 - 83

Kerstin Frimodig

Ordförande

Tuva Lund

Justerare

Christina Tibblin

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2018-09-20

Anslaget den Nedtas den

2018-10-01 2018-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Underskrift

Kerstin Frimodig

(2)

§ 75

Information från förvaltningen(von/2018:3)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av in- formationen.

Sammanfattning

Information från Tekniska förvaltningen om Samariten- Tumba vård- och omsorgsboende-

Förvaltningschef Åsa Engwall och fastighetschef Frank Renebo informerar om status på de delar av fastigheten som skulle vara klara för inflytt 31 au- gusti 2018. Fortfarande återstår åtgärder att göra på fastigheten vilket omöj- liggör inflyttande enligt tidigare beslutad tidsplan. Förseningen på första de- len av ombyggnationen påverkar möjligheten att frigöra platser på återstå- ende del av fastigheten, vilket leder till att även den renoveringen försenas.

Tekniska förvaltningen fortsätter att se över lokalerna och försöker fortsätta dialogen med hyresvärden kring när inflyttning kan ske. Förvaltningschef Pia Bornevi informerar om att besluts fattats om att tillfälligt flytta korttids- platserna på Tumba vård- och omsorgsboende för att underlätta påbörjandet av resterande ombyggnation.

Månadsuppföljning- äldreomsorgen-

Kvalitetschef Christina Almqvist redovisar för förvaltningens statistik från augusti.

Information från förvaltningschefen -investeringar och byggprojekt-

Förvaltningschef Pia Bornevi rapportera att det inte finns några andra för- ändringar kring av förvaltningen beställda byggprojekt.

(3)

§ 76

Information från Klarateamet(von/2018:110)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden bordlägger ärendet.

Sammanfattning

Ärendet bordläggs då föredragande tjänstepersoner ej har möjlighet att när- vara.

(4)

§ 77

Delårsrappport 2(von/2018:90)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport 2 2018.

Sammanfattning

Då en stor andel av förvaltningens målsatta mått bygger på brukarnas egna uppfattningar – som mäts genom årliga brukarundersökningar vars resultat finns först på senhösten – är det svårt att dra några direkta slutsatser om hur förvaltningen ligger till i relation till många av de uppsatta målen. För att ändå ge en lägesbild har förvaltningen i dessa fall valt att redovisa det arbete som pågår för att förbättra förra årets resultat.

Utifrån redovisningen av övriga mål kan vi konstatera att nämnden beräknar uppfylla alla utom ett målsatt mått, eller i något enstaka fall nå ett resultat som ligger strax under det uppsatta målvärdet. Förvaltningen bedömer dock inte att målet om 80 procent tillsvidareanställda kommer att kunna uppnås till årsskiftet. Anledningen till det är att arbetet med att se över möjligheter- na att i större utsträckning tillsvidareanställa personal, på allvar kommer att påbörjas under hösten. Förvaltningen gör bedömningen att utfallet kommer att förbättras i jämförelse med 2017 års resultat, men att den sena starten gör det svårt att nå hela vägen fram i år.

Vård- och omsorgsförvaltningens helårsprognos visar totalt ett överskott på 13,1 miljoner kronor. Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott på 1,1 miljoner kronor, funktionsnedsättningsområdet ett överskott på 8,3 miljoner kronor och myndighet ett överskott på 2,1 miljoner kronor. Centrala verk- samheter prognostiserar ett överskott på 1,8 miljoner kronor. Likväl som det finns möjligheter till ett ännu bättre resultat, finns risker som gör att vi har svårt att få en tydlig helhetsbild för året.

För att möta de utmaningar som finns i dagsläget och kommande effektivi- seringsuppdrag under planperioden har vi arbetat kontinuerligt med ordning och reda i ekonomin på alla nivåer i verksamheten. Att ställa om en stor or- ganisation tar tid och att vi prognostiserar ett överskott i år skapar förutsätt- ningar för oss att klara av budgetläget nästa år.

Det finns stora osäkerheter i prognosen som lämnas till delår 2. Det är byggprojekt som inte blir klara i tid och som kan medföra ökade kostnader, vi saknar hyror för flera boenden och vi ser en trend med minskade timmar inom personlig assistans. I prognosen har vi räknat in och bedömt osäkra kostnader till cirka 15 miljoner kronor.

(5)

§ 78

Interna effektiviseringar(von/2018:103)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till effektiviseringar från kommunfullmäktiges Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 och överlämnar tjänsteskrivelsen till kommunstyrel- sen för vidare hantering i samband med budgetberedningarna inför 2019.

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avveckla Tumba storkök.

Sammanfattning

I Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 gav kommunfullmäktige varje nämnd i uppdrag att inom sitt ansvarsområde ta fram interna effektivi- seringar motsvarande 2 procent av 2019 års budgetram. För vård- och om- sorgsnämnden innebär det 22,8 miljoner kronor.

Yttrande

Johan Holmberg (SD) och Lars Holmberg (SD) lämnar in ett särskilt ytt- rande, bilaga.

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandet biläggs protokollet.

(6)

§ 79

Aktivitetsplan- jämlikt Botkyrka(von/2018:178)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar framtagen aktivitetsplan.

Sammanfattning

För att leva upp till kommunens värdegrund och alla människors lika rättig- heter har samtliga nämnder fått i uppdrag av Kommunfullmäktige i mål- och budget 2018 att inleda genomförandet av en aktivitetsplan för nämndens verksamheter och delredovisa arbetet i samband med delårsuppföljning 2.

Aktivitetsplanen är tänkt att vara långsiktig och gäller därför för perioden 2018–2021, men kommer att revideras årligen för att rätt satsningar ska gö- ras. Målen i aktivitetsplanen är formulerade utifrån de ambitioner och mål- sättningar som satts upp i styrdokumenten: Strategi för ett jämlikt Botkyrka, Riktlinjer för en jämlik verksamhet, Riktlinjer för en jämlik arbetsplats och i policydokumentet Värdegrund.

(7)

§ 80

Regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse(von/2018:114)

Beslut

1.Vård- och omsorgsnämnden antar Regler för gallring av allmänna hand- lingar som är av ringa och tillfällig betydelse hos vård- och omsorgsnämn- den.

2. Reglerna ersätter tidigare fattat beslut, dnr.1999.51 Arkiv.

Sammanfattning

Tidigare beslut om gallring av allmänna handlingar som är av ringa och till- fällig betydelse fattades 1999 (dnr. 1999.51 Arkiv). Detta beslut har nu upp- daterats och förtydligats, bland annat genom regler som på ett tydligare sätt beskriver vilken typ av information och vilka handlingstyper som kan gall- ras utifrån beslutet. Det nya beslutet omfattar även gallring av information som finns på sociala medier.

Informationen som omfattas av detta beslut kan vara av två typer, vilka ex- emplifieras mer utförligt i de kompletterande reglerna. Handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse och som upptas i Regel 1 bedöms gallrings- bara utan att det medför inskränkning av allmänhetens rätt att ta del av all- män handling, rättskipningens och förvaltningens egna behov av informat- ion samt forskningens behov. Reglerna 2 och 3 beskriver samma typ av gall- ring; överföring av information till ny databärare.

Regel 1

Gallring av handlingar som genom sitt informationsinnehåll är av tillfällig eller ringa betydelse.

Regel 2

Gallring av information som överförts till ny databärare eller då handling har ersatts av handling i annat format.

Regel 3

Särskilda bestämmelser kring ersättningsskanning av handlingar.

Reglerna gäller för vård- och omsorgsnämnden

(8)

§ 81

Anmälningsärenden(von/2018:150), von/2018:2

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att det tagit del av ären- dena.

Sammanfattning Kommunfullmäktige:

§ 122 KF 2018-05-31 Policy för festlokaler i Botkyrka kommun, (KS/2017:766)

Vård- och omsorgsförvaltningen:

Vård- och omsorgsförvaltningens redogörelse av uppdrag inför mål och budget; von/2018:150

Myndighet:

Sammanställning av domar gällande LSS, kvartal 2 Sammanställning av domar gällade SoL, kvartal 2

(9)

§ 82

Delegationsbeslut(von/2018:1), von/2018:119, von/2018:124, von/2018:168

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av besluten.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt vård- och omsorgsnämndens delegationsordning. Be- slut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till vård- och omsorgs- nämnden.

Följande beslut har fattats med stöd av delegering:

Förvaltningschef:

G8: Uppsägning på grund av personliga skäl, von/2018:168 Verksamhetschef

B 35:Yttrande till IVO, ej verkställt beslut, SoL, von/2018:119 B 35:Yttrande till IVO, ej verkställt beslut, LSS, von/2018:124 Myndighet

Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS; SFB och SOL, 2018-06- 01- 2018-06-30 och 2018-07-01-2018-07-31.

(10)

§ 83

Ärenden från dialogforum(von/2018:4) Det finns inga ärenden att redovisa.

(11)

Särskilt yttrande

Vård-och omsorgsnämnden 2018-09-20

Ärende 4 Interna effektiviseringar (von/2018:103)

Sverigedemokraterna ser med oro på de besparingar nämnden måste göra avseende olika verksamheter. Sverigedemokraterna har i många år drivit frågor både på kommunal och riksnivå där vi ansett att satsningen på våra äldre samt funktionsnedsatta skall utökas.

Vi har i många år förordat en bättre mathållning för våra äldre, att kylda matlådor skulle ge bättre kvalité tvivlar vi på. I Sverigedemokraternas budget vill vi satsa ytterligare 20 miljoner kronor på äldreomsorgen i kommunen, dels för att för att få fler heltidsanställda men även förbättrad trygghet och kvalitetskultur inom verksamheten

För Sverigedemokraterna Botkyrka

Johan Holmberg Lars Holmberg

References

Related documents

På uppdrag av vård-och omsorgsnämnden har förvaltningen genomlyst hur man arbetar med att optimera måltidsmiljön på kommunens vård- och omsorgsboenden och utifrån det tagit

Det beror på ny information från tekniska förvaltningen om att nämnden inte kommer att debiteras för varmhyra på Samariten. Hur kan sådan information komma så sent på året,

Vidare anser vi att många av de presenterade för- slagen skulle bidra till ett effektivare vårdsystem som skulle vara mer till- gänglig för medborgarna. Det är positivt att

Med anledning av hemtjänstens låga resultat i Socialstyrelsens brukarunder- sökning gav vård- och omsorgsnämnden i december 2015 vård- och om- sorgsförvaltningen i uppdrag att göra

Ordföranden ställer efter nämndens godkännande Carl Baker (M), Kia Hjelte (M), Ulrika Ekengren (SD) och Kerstin Edmans (TUP) yrkande om bifall till motionen mot Tuva Lunds (S)

På uppdrag av vård- och omsorgsnämnden har vård- och omsorgsförvalt- ningen tagit fram en plan för att omvandla Orren till servicehus samt för att succesivt

Vård- och omsorgsnämnden antar vård- och omsorgsförvaltningens förslag till remissvar med följande tillägg: ” Vi vill understryka vikten av upphand- ling som garanterar

Utifrån ny information och ett nyligen framtaget beslutsunderlag från tek- niska förvaltningen (se bilaga) föreslås vård- och omsorgsnämnden ta ställ- ning till att äska