• No results found

Kommunalhuset Alytus , kl 18:30 -20.45

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommunalhuset Alytus , kl 18:30 -20.45"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[2]

Vård- och omsorgsnämnden

2016-05-23

Plats och tid Kommunalhuset Alytus , kl 18:30 -20.45

Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V)

Kia Hjelte (M) Maria Trygg (S)

Junaid Chaudhry (S) tj ers. Berit Larsson (S)

Carl Baker (M) Eva Martin (MP)

Fredrik Ahlinder (TUP) tj ers. Johan Holmberg (SD) tj ers.

Aram El Khoury ( KD)

Ersättare Daniel Njuguna (S), Gunnel Agge Hedvall (M), Isak Nobuoka

(MP), Monica Brundin (V), Sirpa Humalisto (L)

Övriga deltagande Annita Olsson, Pia Bornevi, Jenny Torpman-Fredriksson, Kerstin

Frimodig, Christina Almqvist, Ingrid Wibom, Alice Valentin, Eva Christensson, Emma Mauroy

Utses att justera Carl Baker (M)

Plats och tid för justering Omedelbar justering

Sekreterare Paragrafer 31

Kerstin Frimodig

Ordförande

Tuva Lund (S)

Justerare

Carl Baker (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2016-05-24

Anslaget den Nedtas den

2016-05-25 2016-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Underskrift

_________________________

Kerstin Frimodig

(2)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2[2]

Vård- och omsorgsnämnden

2016-05-23

§ 31

Remiss SOU 2016:2 Effektiv vård (von/2016:48)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar vård- och omsorgsförvaltningens och so- cialförvaltningens gemensamma förslag till remissvar.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har fått i uppdrag att i kommunens räkning besvara remissen ”Effektiv vård – Slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården (SOU 2016:2)”.

I januari i år presenterades utredningen om en effektivare och mer ända- målsenlig svensk sjukvård. I utredningsuppdraget har ingått att belysa effek- tivitets-problem och viktiga utvecklingsområden. Utredningen konstaterar att sjuk- och hälsovården i Sverige fungerar i stort väl i dag, samtidigt som det finns ett antal stora utmaningar inför framtiden. För att komma till rätta med dessa lämnar utredningen en rad förslag till åtgärder som kan vidtas på nationell, regional och lokal nivå.

Vi anser att det är mycket positivt att utredningen har genomförts; den är mycket omfattande och belyser de aktuella frågorna och utmaningarna ur en mängd olika perspektiv. Vidare anser vi att många av de presenterade för- slagen skulle bidra till ett effektivare vårdsystem som skulle vara mer till- gänglig för medborgarna. Det är positivt att utredningen har sin tydliga ut- gångspunkt på patientens perspektiv och behov.

I detta remissvar har vi främst fokuserat på de förslag och utvecklingsområ- den som berör kommunens och primärvårdens samverkan och äldre med omfattande behov.

En aspekt som vi önskar ska tydliggöras ytterligare är vilka ekonomiska konsekvenser utredningens förslag kommer att medföra för kommunen.

Framför allt efterfrågar vi en djupare analys av kostnadsfördelningen mellan landsting och kommun.

References

Related documents

Från kommunen har vi också vänt oss direkt till de vårdcentraler som finns i södra Botkyrka med erbjudande om samarbetet för att möjliggöra att di- striktssköterskor ska finnas

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att verksam- hetsutvecklare Beatrice Helmersson utses till dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden från och med den 25 maj år 2018

För att öka äldre Botkyrkabors möjlighet att själva bestämma över sina liv och vara aktiva medskapare i planering och utförande av stöd och insatser från kommunen,

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till effektiviseringar från kommunfullmäktiges Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 och

Ordföranden Tuva Lund (S) finner att det på beslutsmening två finns ett för- slag till beslut, ordförandeförslaget och att nämnden beslutar enligt ordfö-

I dagsläget saknas lämplig lokal för en mötesplats i Tullinge centrum men förvaltningen har i uppdrag att fort-sätta bevaka frågan om lämplig lokal kan hittas och om frivilliga

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en genom- lysning av hur man arbetar med att optimera måltidsmiljön på våra vård- och omsorgsboenden,

På uppdrag av vård-och omsorgsnämnden har förvaltningen genomlyst hur man arbetar med att optimera måltidsmiljön på kommunens vård- och omsorgsboenden och utifrån det tagit