• No results found

Downs syndrom

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Downs syndrom"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Downs syndrom

Genom fosterdiagnostik går det att se om ett barn har en kromosomavvikelse som till exempel Downs syndrom. Det har i sin tur lätt till att allt färre barn föds med Downs syndrom. 95% av kvinnorna som genom fosterdiagnostik får reda på att deras barn har kromosomavvikelse (källa läkartidningen) väljer att avbryta graviditeten (abort). Att fosterdiagnostik numer erbjuder

möjligheter att få genetisk information gör också att vi i framtiden skulle kunna få information om de ofödda barnets genom och kanske välja bort inte bara avvikelser utan gener som man inte är nöjd med.

Du ska i din text förklara följande:

1. Vad är Downs syndrom och hur uppstår Downs syndrom?

2. Hur går fosterdiagnostiken till beskriv olika tester som KUB-test och NIPT metoden.

3. Hur är det att leva med Downs syndrom, jämför förr med nu

Resonera och argumentera kring följande i din text:

4. Vad kan kvinnorna som väljer att avsluta graviditeten när de får informationen ha för skäl? Vad tycker du själv.

5. Vilka är för och nackdelarna med fosterdiagnostik, resonera både på individnivå och ur ett samhällsperspektiv.

Källor

6. Ange de källor du använt och resonera kring källornas trovärdighet.

(2)

Bedömningsmatris

Namn:

E C A

Du ger exempel och beskriver olika enskilda delar

Du förklarar delarna och hur de hänger ihop och bildar

sammanhang

Du drar från exempel och sammanhang slutsatser som går att föra över på andra

sammanhang (generaliserar) Du använder ibland begrepp,

modeller och teorier (vardagsspråk)

Du använder ofta begrepp, modeller och teorier på rätt sätt och i rätt sammanhang.

Du använder alltid begrepp, modeller och teorier på rätt sätt och i rätt sammanhang

(ämnesspecifikt språk) Du för enklare resonemang med

viss faktagrund

Du för mer utvecklande resonemang med faktagrund

Du för mycket utvecklande resonemang med tydlig faktagrund, utifrån de källor du redovisar

Du tar ställning och visar enkla samband som är lätta att peka ut

Du tar ställning och motiverar ditt ställningstagande

Du tar ställning, motiverar och förklarar samband i flera led Du dokumenterar arbetet med

bilder och text och anger de källor du använt

Du dokumenterar arbetet med tydliga rubriker, bilder med förklarande bildtexter och motiverar varför du använt de källor du använt

Du dokumenterar arbetet med tydliga rubriker, bilder med förklarande bildtexter och motiverar varför du använt de källor du använt och vilken tillförlitlighet källorna har Du använder 1-2 källor och

redovisar dem

Du använder dig av 3-4 källor och redovisar dem i en källförteckning

Du använder dig av 3-4 källor och resonerar kring varför du valt dem och redovisar dem i en

källförteckning

References

Related documents

Naturskyddsföreningen/TopTenSverige och Energikontor Sydost berätta om energi; var den tar vägen, hur du kan slippa betala för energi du inte använder, hur du sparar energi, inte

1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, skyldiga att anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att barn far illa. För andra är det

för arbetet med de planer för undervisning och elevhälsoarbete som för grundskolan ska ”utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de be- höver”

Du som har hörntomt ska om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10

Hushållningssällskapet och HIR Skåne samverkar med Arbetsförmedlingen med att hjälpa nyanlända till arbete inom de gröna näringarna, under perioden juni 2016 till juni

Medlem eller hushållningsgille, som vill ta upp ett ärende till behandling vid Hushållningssällskapets ordinarie stämma, skall anmäla ärendet till styrelsen senast 30 dagar

Hushållningssällskapet Östergötland Klustervägen 13, 585 76 Vreta Kloster Tel växel: 013- 35 53 00.

Om du gör en anmälan för att du exempelvis ska byta en öppen spis till en braskamin eller byta till en ny braskamin behövs ingen fasadritning..