• No results found

Lag om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1970:943) om arbets- tid m.m. i husligt arbete

dels att 24 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 11 a och 11 b §§, av följande lydelse.

11 a § Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta ska arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställnings- förhållandet. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information.

Informationen ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

1. arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen,

2. en kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsupp- gifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel,

3. om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt

a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,

b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förut- sättningar som gäller för att anställningen ska upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser,

c) vid provanställning: prövotidens längd,

4. begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen ska betalas ut, 5. längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbets- tagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka,

6. tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.

De uppgifter som avses i andra stycket 3 a, 3 b i fråga om förutsätt- ningarna för anställningens upphörande, 4 och 5 får, om det är lämpligt, lämnas i form av hänvisningar till lagar, andra författningar eller kollektiv- avtal som reglerar dessa frågor.

11 b § Om förutsättningarna för anställningen ändras genom ett beslut av arbetsgivaren eller genom en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och ändringen gäller någon av de uppgifter som arbetsgivaren informerat om, eller skulle ha informerat om, ska arbetsgivaren lämna skriftlig information om ändringen inom en månad.

1 Prop. 2017/18:272, bet. 2018/19:AU3, rskr. 2018/19:15.

SFS 2018:1719

Publicerad

den 20 november 2018

(2)

2 SFS 2018:1719 24 §2 En arbetsgivare som inte uppfyller sina skyldigheter enligt anställ-

ningsavtalet eller bryter mot någon av 5, 7 eller 11–14 §§ ska betala inte bara lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren kan ha rätt till utan även ersättning för den skada som uppkommer.

En arbetstagare som inte uppfyller sina skyldigheter enligt anställnings- avtalet eller bryter mot någon av 5, 7, 11 eller 12–14 §§ ska betala ersättning för den skada som uppkommer.

Skadestånd enligt första eller andra stycket får avse både ersättning för den förlust som uppkommer och ersättning för den kränkning som avtals- eller lagbrottet innebär. Skadestånd med anledning av person- eller sakskada bestäms dock med tillämpning av allmänna skadeståndsregler.

Om det är skäligt får skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

2. För anställningsavtal som har ingåtts före den 1 mars 2019 och som fortfarande gäller ska arbetsgivaren, om arbetstagaren begär det, inom en månad från begäran skriftligen lämna sådan information som avses i 11 a §.

På regeringens vägnar YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2013:612.

References

Related documents

En eventuell rörlig lön som varierar med företagets vinst skulle därför kunna vara något som byrån använder för att attrahera revisorn och torde vara ett effektivt sätt

• Om du inte kan bedöma medarbetarens arbetsförmåga med stöd av informationen i intyget kan du be medarbetaren komplettera intyget hos sin läkare. • Det är medarbetaren som

5 § 3 Den som har reduktionsplikt för bensin eller diesel ska för varje kalenderår se till att utsläppen av växthusgaser från den reduktionspliktiga energimängden

Den som har befattat sig med saken i sin tjänst eller som ombud för eller biträde åt en sakägare med motstående intresse får inte heller vara om- bud eller biträde. Detsamma

35 § 2 Den som gör intrång i en mönsterrätt (mönsterintrång) döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, för mönsterskyddsbrott till böter eller fängelse

8, 8 a, 25 och 26 §§ nya balken ska tilläm- pas även på arrendeavtal som har träffats före balkens ikraftträdande, om inte något annat följer av andra och tredje styckena.

Regeringen får meddela föreskrifter om att indrivning inte behöver begäras för obetydliga belopp.. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av

28 a § Om en ansökan om anstånd med betalning av kupongskatt för en viss utdelning avser kupongskatt som har påförts i efterhand enligt 26 § och påföringen har skett