• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem

Utfärdad den 14 mars 2019

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem ska ha följande lydelse.

7 §1 För Verket för innovationssystem, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Statens energimyndighet och Rymdstyrelsen ska det finnas en samordningsgrupp som består av myndighetscheferna. Gruppen ska samverka och gemensamt utarbeta analyser, strategier och forsknings- program samt i övrigt ta initiativ för att utveckla och förnya formerna för forskningsverksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 18 april 2019.

På regeringens vägnar IBRAHIM BAYLAN

Magnus Corell

(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:469.

SFS 2019:149

Publicerad den 20 mars 2019

References

Related documents

22 § För vart och ett av de fyra ämnesområdena humaniora och samhälls- vetenskap, medicin och hälsa, natur- och teknikvetenskap och utbildnings- vetenskap samt för

14 § Statens energimyndighet ska tillsammans med Verket för innova- tionssystem, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och

4 § 1 Formas ska tillsammans med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Verket för innovationssystem, Statens energi- myndighet

5 § 1 Vetenskapsrådet ska tillsammans med Verket för innovationssystem, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Forsk- ningsrådet för

stödja och ge råd till Svenska Unescorådet inom ramen för Unescos..

Regeringen föreskriver att 2, 11 och 14 §§ förordningen (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 1 ska ha följande

Regeringen föreskriver att 23 § förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ska ha följande lydelse. Andra

Regeringen föreskriver att 28 § förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet ska ha följande lydelse. Andra beslut än beslut enligt 24 § andra stycket får dock