• No results found

Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § tandvårdslagen (1985:125) ska ha följande lydelse.

5 §2 Varje landsting ska erbjuda en god tandvård åt dem som är bosatta inom landstinget. Detsamma gäller dem som har skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom landstinget. Även i övrigt ska landstinget verka för en god tandhälsa hos befolkningen. Tandvård som landstinget självt bedriver benämns i denna lag folktandvård.

Vad som i denna lag sägs om landsting gäller också kommuner som inte ingår i ett landsting.

Ett landsting får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget och dess folktandvård ansvarar för enligt denna lag.

Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till en juridisk person eller en enskild individ.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317.

2Senaste lydelse 2014:575.

SFS 2018:685

Publicerad den 8 juni 2018

References

Related documents

1 § 3 Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Skatte- verkets beskattningsverksamhet och i verkets handläggning enligt lagen (2007:324)

b) av andra frågor om ansvar för någon annans skatter och avgifter, c) enligt lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och 22 b

En region får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som regionen ansvarar för enligt denna lag.. 3 § Koordineringsinsatser ska ges efter behov inom hälso-

4 § En region får sluta avtal med en annan region eller någon annan om att i egenskap av vårdgivare utföra de uppgifter som regionen ansvarar för enligt denna lag..

5 a § 3 Regionen ska även erbjuda en god tandvård åt dem som, utan att vara bosatta i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom enligt vad som följer av

1 § Uppgifter i underrättelser som Försvarets radioanstalt rapporterat till en annan myndighet i enlighet med lagen (2000:130) om försvarsunder- rättelseverksamhet får

1 § 3 Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Krono- fogdemyndighetens verksamhet med utsökning och indrivning, skuld- sanering,

1 och 5 §§ lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet ska ha följande lydelse. 1 § 2 Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Tullverkets