• No results found

Lag om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1985:367) om inter- nationella faderskapsfrågor ska ha följande lydelse.

2 § En man som är eller har varit gift med ett barns mor ska anses som barnets far, då det följer av lagen i den stat där barnet vid födelsen fick sin hemvist eller, om inte någon ska anses som barnets far enligt den lagen, då det följer av lagen i en stat där barnet vid födelsen blev medborgare. Om barnet vid födelsen fick sin hemvist i Sverige, ska frågan dock alltid bedömas enligt svensk lag.

Frågan om huruvida en man är eller har varit gift med barnets mor ska bedömas enligt den lag som enligt första stycket gäller för faderskapet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson (Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:149, bet. 2020/21:CU18, rskr. 2020/21:317.

SFS 2021:466

Publicerad den 4 juni 2021

References

Related documents

Boverket har under år 2020 haft regeringens uppdrag att utveckla vägledning om hur plan- och bygglagen kan tillämpas för att bidra till en.. 34

[r]

För att ta till vara barnets rätt i sådana fall föreslår utredningen att det införs en bestämmelse i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor (IFL), om att

Energiföretagen Sverige hemställer om en komplettering av 14 § i lagen om skatt på avfall som förbränns för att undvika dubbelbeskattning i förhållande till lagen (1999:673) om

26 §. Ändringssökande som gäller beslut av läkemedelsprisnämnden. Det är tillåtet att söka ändring i läkemedelsprisnämndens beslut genom besvär hos högsta

Situationer som rör erkännande av faderskap i internationella förhållanden regleras i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor (IFL) eller i lagen (1979:1001)

utlänningen skäligen kan antas ha hemvist i eller tillhöra en stat, ett område, en juridisk person, en grupp eller en enhet som är föremål för sanktioner enligt 1 § första

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att

På regeringens vägnar ARDALAN SHEKARABI.

Lotta Hardvik Cederstierna (Finansdepartementet). 1

3 § En person som vid Internationella brottmålsdomstolen är misstänkt, tilltalad eller dömd för folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelse eller

Carl Magnus Nesser (Utrikesdepartementet). 1

6 c § Den som i strid med Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar deltar i eller på annat sätt medverkar till ut- förandet av

På regeringens vägnar IBRAHIM BAYLAN. Maria Wetterling

12 § 4 Om det bedöms nödvändigt för att skydda mot ett internationellt hot mot människors hälsa ska Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndig- heter, kommuner och

Verksamhetschefen ska låta förstöra eller försälja den omhändertagna egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket lagen (1958:205)

8 § I fråga om erkännande och verkställighet av dom eller förlikning från Danmark, Finland, Island eller Norge om rätt på grund av arv eller testa- mente, efterlevande

prövat en fråga om ersättning eller förskott av allmänna medel till målsägande eller enskild part eller om ersättning eller förskott till biträde, försvarare,

omfattas av lagen (2005:253) om ersättning från de internationella olje- skadefonderna eller lagen (2018:1854) om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen,3.

5 § En talan vid svensk domstol om fastställande av faderskap eller om hävande av ett faderskap som gäller enligt 2 § ska prövas enligt lagen i den stat där barnet har sin

I fråga om näringsidkarens rätt att få del av uppgifter som har tillförts ärendet genom någon annan än näringsidkaren själv och att få tillfälle att yttra sig över

(b) give the creditor the oppor- tunity to take possession of the railway rolling stock, in accor- dance with the applicable law. När en insolvenssituation uppstår

12 § 2 Om det bedöms nödvändigt för att skydda mot ett internationellt hot mot människors hälsa ska Folkhälsomyndigheten och andra berörda myn- digheter, kommuner och