• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Utfärdad den 2 april 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

dels att 24 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 15 och 16 §§, och närmast före den nya 15 § en ny rubrik av följande lydelse.

Säkerhetsdatablad och märkning

15 §1 Bestämmelser som innebär att säkerhetsdatablad och märkning ska vara skrivna på svenska finns i

1. artikel 31.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, god- kännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en euro- peisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, och

2. artikel 17.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och för- packning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

16 §2 Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet besluta om dispens från kravet om att säkerhetsdatablad enligt artikel 31.5 i förordning (EG) nr 1907/2006 och märkning enligt artikel 17.2 i förordning (EG) nr 1272/2008 ska vara skrivna på svenska.

Undantagen och dispenserna

1. ska vara nödvändiga på grund av fara för människors hälsa, djurs hälsa, djurs välfärd eller miljön,

2. ska vara tidsbegränsade, och

3. får endast avse ämnen eller blandningar som släpps ut på marknaden för yrkesmässig användning.

24 §3 Försvarsinspektören för hälsa och miljö får i det enskilda fallet ge dispens från krav i

1. förordning (EG) nr 1907/2006, och

1 Tidigare 15 § upphävd genom 2016:796.

2 Tidigare 16 § upphävd genom 2018:1457.

3 Senaste lydelse 2017:800.

SFS 2020:212

Publicerad den 4 april 2020

(2)

SFS 2020:212

2 2. förordning (EG) nr 1272/2008.

Dispens enligt första stycket får endast ges om det behövs med hänsyn till totalförsvarets intressen och om dispensen avser Försvarsmakten, Fortifika- tionsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt. Innan för- svarsinspektören för hälsa och miljö ger dispens, ska han eller hon ge Kemi- kalieinspektionen tillfälle att yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2020.

På regeringens vägnar ISABELLA LÖVIN

Susanne Gerland (Miljödepartementet)

References

Related documents

människor. Detta var en av anledningarna till att hon ville undersöka ämnet i vår uppsats. En annan anledning var att hon, när hon för något år sedan

förordning (EG) nr 1907/2006 och förordning (EG) nr 1272/2008 om det behövs med hänsyn till totalförsvarets intressen och om dispensen avser Försvarsmakten, Fortifikationsverket,

krav på tillstånd eller särskilda villkor för hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor som utöver det som följer av

ska vara nödvändiga på grund av fara för människors hälsa, djurs hälsa, djurs välfärd eller miljön,.. ska vara

artikel 33 i förordning (EG) nr 1907/ 2006 om det behövs med hänsyn till svenska försvarsintressen och om dispensen avser varor som användsför militära ändamål.. Detta med

Förslag till ändring för att utöka möjligheten till undantag förförsvarsintressen i förordningen (2008:245) om. kemiskaprodukter och biotekniska organismer Ert

SOFF är positiva till att en förändring av paragraf 24 förordning (2008:245) införs med en utökad möjlighet för Försvarsinspektören för hälsa och miljö att utfärda

Myndigheten hanterar inom ramen för sin verksamhet varor och kemiska produkter som omfattas av de nämnda förordningarna på ett sätt som bedöms vara av intresse för