Ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1) Yttrande

Datum Dnr

2020-05-04 KFM 9356-2020

www.kronofogden.se E-postadress: kontakt@kronofogden.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Box 1050 Esplanaden 1 0771-73 73 00 08-29 26 14

172 21 SUNDBYBERG 172 67 SUNDBYBERG

Infoklass: 1

Finansdepartementet

Avdelningen för offentlig förvaltning, Enheten för offentlig upphandling 103 33 Stockholm

Ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19

Fi 2020/01934/OU

Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) ser positivt på förslagen i promemorian. Dels kan de minska risken för spelmissbruk dels kan de motverka

överskuldsättning.

Det här beslutet har fattats av undertecknad rikskronofogde. Verksjurist Susan Höglund Westermark har föredragit ärendet. I den slutliga handläggningen har även rättschef Ulrika Lindén deltagit. Med stöd av Kronofogdens beslut om åtgärder för att motverka spridning av det nya Coronaviruset undertecknas beslutet inte.

Christina Gellerbrant Hagberg

Figure

Updating...

References

Related subjects :