• No results found

Kan man se det som inte syns? Kan man se det som inte syns?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kan man se det som inte syns? Kan man se det som inte syns?"

Copied!
8
0
0

Full text

(1)

Energieffektivisering

genom teknisk isolering

K a n m a n se det som inte syns?

– Med hjälp av en värmekamera kan man faktiskt det!

K a n m a n se det som inte syns?

– Med hjälp av en värmekamera kan man faktiskt det!

K a n m a n se det som inte syns?

– Med hjälp av en värmekamera kan man faktiskt det!

K a n m a n se det som inte syns?

– Med hjälp av en

värmekamera kan

man faktiskt det!

(2)
(3)

Kan man se det som inte syns?

– Med hjälp av en värmekamera kan man faktiskt det!

Rätt utförd rörisolering, eller teknisk isolering som det heter på fackspråk, är en mycket viktig del för att en byggnad eller anläggning ska få optimal energiprestanda. Annorlunda uttryckt kan man säga att felaktig eller obe- fintlig isolering kan utgöra en källa till ett omfattande energislöseri och till och med fara för de som vistas i byggnaden.

Utöver energislöseri kan följden av en felaktig rörisolering bli brännskador, fukt- och mögelskador samt spridning av legionellabakterier.

Isoleringsfirmornas Förening och Swedisol har med ekonomiskt stöd av Svenska Byggbranschens Utbildningsfond (SBUF) genomfört ett gemen- samt projekt för att sätta fokus på problemen med undermåligt utförd teknisk isolering. Det har resulterat i ett antal åtgärder och produkter för att stimulera fastighetsägare, konsulter, installatörer och allmänheten att uppmärksamma och åtgärda de fel och brister som kan förekomma på rörisoleringen i dagens fastigheter och anläggningar.

Det här dokumentet visar några bilder tagna med värmekamera på två objekt, ett bostadshus och en offentlig byggnad. Objekten är helt normala och inte utvalda för att de skulle vara sämre än andra. Det här är endast ett urval av de problem som hittades vid termografering med värmekamera.

Vill du veta mer om vad du kan göra för att undersöka status på röriso- leringen i din fastighet kan du kontakta ett isoleringsföretag.

Du hittar adresser på www.isolering.org.

K a n m a n se det som inte syns?

– Med hjälp av en

värmekamera kan

man faktiskt det!

(4)

Här ser vi effekten av att isoleringen inte dragits genom väggen.

Följden blir att väg- gen blir uppvärmd och energi slösas bort på fel ställe.

Oisolerade rör mot vägg...

Alla rör dragna i samma hål...

Ingen isolering genom väg-

gen...

För nära andra rör...

Alla rör dragna genom samma hål! Så här får det verkligen inte se ut, men det gör det alldeles för ofta. Energislöseriet är uppenbart liksom risken för upphettning av kallvattnet och med det följer ökad risk för legionellabakterier!

Här kan man tydligt se att rören dragits för nära andra rör. Ingen isolering får plats och energi strålar rakt ut från röret istället för att transporteras till det ställe den är av- sedd för.

Rören är oisolerade sista biten mot vägg och två rör har dragits genom samma hål!

Hela väggen värms upp till 27-28°C och värmen hamnar på helt fel ställe.

(5)

Fler bra

exempel på dålig isolering...

Felaktigt bytt isolering...

Isoleringen har bytts ut på bägge sidor av en ventil. Stora värme- läckage ger 47°C runt ventilen.

Här är ett collage av bilder på dåligt isole- rade rör. Alla bilderna kommer från samma panncentral. Samman- taget visar de ett stort energislöseri.

(6)

Här har endast rör- ledningens nedre del isolerats. Var det kan- ske meningen att ett undertak skulle sättas in och att man där- med inte skulle se de helt oisolerade övre ledningarna?

Här syns tydligt hur värmen överförs från rörstråket till rörupp- hängningen. Rörupp- hängningen har en temperatur på 37°C.

Man kan även se att värmen leds via upp- hängningen ner till kallvattenrören med oönskad uppvärmning och legionellarisk som följd.

Och vad hände egentligen...

Vart tar värmen vägen här...

K a n m a n se det som inte syns?

– Med hjälp av en

värmekamera kan

man faktiskt det!

(7)

Varning!

Hoppas ingen råkar ta i det här röret! Det är drygt 90°C hett på den oisolerade delen. Oacceptabelt!

?

Hur ser det ut i din fastighet?

Har du råd att inte

undersöka den?

(8)

Denna folder är framtagen av

Isoleringsfirmornas Förening är branschorganisationen för isoleringsföretag inom teknisk isolering.

Swedisol är branschorganisationen för mineralullstillverkarna.

Med stöd av

References

Related documents

Syftet med den här undersökningen har varit att undersöka hur sexåringar uttrycker tankar och föreställningar om skolstart och skola samt var de säger att de har lärt sig detta. Min

The effect of guided web-based cognitive behavioral therapy on patients with depressive symptoms and heart failure- A pilot randomized controlled trial.. Johan Lundgren,

Ur analysen kunde vi se ett samband och resonerade fram vilka aspekter som sociala medier bidrog med för småföretag när de ska kommunicera sina aktiviteter och locka kunderna in

När hjärtat vilar mellan varje slag fylls blodet på i hjärtat, trycket faller till ett minsta värde, som kallas diastoliskt blodtryck.. Blodtrycket kan variera beroende av

negativa jämförs sedan med dessa resultat. Sedan kommer en plats inom stadsdelen att studeras utifrån Gehls kvalitetskriterier om vad som gör att platser används, och hur fysisk

Av-/på-knappen i Windows 8 gör det möjligt att stänga av datorn, starta om den, eller sätta den i viloläge. Om du däremot saknar den vanliga genvägen för att sätta datorn

I gymnasiets undersökning var frågan hur väl de instämmer med påståendet om att de gör läxorna med digitala medier påslaget som inte rör läxorna svarar 29% att detta

[r]

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att

Appen och webbtjänsten är en viktig del i vår digitala resa och i vår ambition att göra det enklare och smidigare att boka resa med oss och att minska behovet av att ringa

Kvinnorna förblir företagare för att de vill utveckla sina tjänster och produkter och skapa tillväxt medan 17 procent av kvinnorna ansåg att de är nöjda och inte har ambitionen

Författaren utgår från ett rikt intervjumaterial för att se vad för slags frågor som man ägnar sig åt, vilka glädjeämnen och utmaningar som finns.. I detta väcks

En unik lampa som man inte kan köpa på Ikea, det ska vara en unik lampa i få exemplar för att höga den exklusiva känslan 1 Jag vill att den ska vara hållbar inget slit och

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur

Det stämmer överens med det svar jag fick från Skande om vilken eller vilka målgrupper de riktar sig till där hon upprepade sig med svaret att GANT delar in sina kunder i

Detta gör att alla lärare någon gång kommer i kontakt med elever med funktionsnedsättningar, vilket studien visar med all önskvärd tydlighet, då alla lärarna i studien

När allt fler människor flyttar från dessa orter och det sker en avfolkning så känner de existerande medierna att det inte finns något intresse att bevaka orten, effekten av det

I denna studie har det fokuserats mycket på den vetenskapliga grunden som, Håkansson och Sundberg (2012) lyfter, handlar om att kunskapen är baserad på vetenskapliga

Ur enkäterna kan utläsas att pedagogerna är öppna, tillåtande och visar intresse för barnens språk och kultur samt uppmuntrar barnen till att tala flera språk

De flesta skolsköterskor ansåg att skolan utgjorde en viktig och central arena för arbetet kring psykisk hälsa och ohälsa hos elever, speciellt hälsofrämjande arbete, även om

- Jag tror att de vinnande anbudsgivarna kommer lyckas bra med att utforma området i och kring Gläntan till ett attraktivt och levande bostadsområde på ett sätt som värnar om