• No results found

Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror"

Copied!
16
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Seminarieuppgift

Företagsanalys Årsredovisning Skattedeklaration

Se också KursPM

Seminarie-Info Seminarie-Siffror

ME1004

IndustriellEkonomiGK

2011 Period 3

Thorolf Hedborg

Avkastning på totalt kapital

Lönsamhet Rt

Rörelseresultat + Finansiella intäkter Rt = ––––––––––––––––––––––––––––––––

Genomsnittlig balansomslutning

28 108 + 308

Rt = ––––––––––––––––––––– = 10,4 % (269 447 + 275 322) / 2

Avkastning på eget kapital

Lönsamhet Re

Resultat efter finansnetto * ( 1 – skattesats) Re = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Genomsnittligt eget kapital

Använd 30 % som skattesats

23 439 * ( 1 – 0,3)

Re = ––––––––––––––––––––– = 9,4 % (167 896 + 180 494) / 2

1

2

3

(2)

Kassalikviditet

Betalningsförmåga på kort sikt

Omsättningstillg - Förråd & Lager Kassalikviditet = –––––––––––––––––––––––––––––

Kortfristiga skulder

163 478 - (51 761 + 22 183)

Kassalikviditet = –––––––––––––––––––––– = 0,97 91 965

Balanslikviditet

Betalningsförmåga på längre sikt

Omsättningstillgångar Balanslikviditet = ––––––––––––––––––––

Kortfristiga skulder

163 478

Balanslikviditet = –––––––––––––– = 1,8 91 965

Eget kapital

Soliditet = –––––––––––

Totalt kapital

Soliditet

Motståndskraft mot förluster

180 494

Soliditet = –––––––––––– = 66 % 275 322

4

5

6

(3)

Rörelseresultat + Finansintäkter Räntetäckningsgrad = –––––––––––––––––––––––––––

Räntekostnader

Räntetäckningsgrad

Räntebetalningsförmåga

28 108 + 308

Räntetäckningsgrad = –––––––––––– = 5,7 4 977

Årsredovisning

Aktiebolag

Förvaltningsberättelse (med förslag till vinstdisposition)

Resultaträkning 2010 & 2009

Balansräkning 2010 & 2009

Tilläggsupplysningar (noter) 2010

Revisionsberättelse gör revisorn

Årsredovisning

Innehåll Sid 1 (6)

Aktiebolagets namn Organisationsnummer Verksamhetsåret mm Innehållsförteckning Aktiebolagets adress

DIGITAL EDUCATION AKTIEBOLAG

Organisationsnummer 55 43 21-1234

1 (6)

Årsredovisning 2010

Verksamhetsåret 2010-01-01 - - 12-31

Styrelsens årsredovisning innefattande

Förvaltningsberättelse 2

Resultaträkning 3

Balansräkning 4

Tilläggsupplysningar med värderingsprinciper och noter 6

för bolagets 20:e verksamhetsår.

Digital Education AB Lindstedtsvägen 24 123 45 Stockholm

7

8

9

(4)

Årsredovisning

Innehåll Sid 1 (6)

Aktiebolagets namn Organisationsnummer Verksamhetsåret mm Innehållsförteckning Aktiebolagets adress

2 (6)

Förvaltningsberättelse

VERKSAMHET

Firman bildades 1991-01-18. Bolagets tjugonde verksamhetsår var 2010-01-01 - - 12-31.

Årets totala intäkter har uppgått till 474 313 kr. Fakturerade försäljningen var 474 005 kr och ränteintäkter var 308 kr. Företaget gjorde en vinst, efter skatt, på 13 798 kr.

Bolagets verksamhet har bedrivits i Sverige. Verksamhetsorten är Stockholm.

Under verksamhetsåret har olika videoinspelningar gjorts. Dessa har redigerats för att sedan ingå i det utbildningsmaterial som marknadsförs. Kundkretsen har bestått av cirka tjugo svenska kunder.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen föreslår att till förfogande vinstmedel:

balanserat resultat 46 696 kr

årets vinst 13 798 kr

60 494 kr disponeras så att

till aktieägare utdelas (3 kr per aktie) 3 000 kr

i ny räkning överförs 57 494 kr

60 494 kr

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

Årsredovisning

Resultaträkning Sid 3 (6)

uppställd enligt

Årsredovisningslagen (1999:1554 Kap 3 § 3)

Nomenklaturen måste vara som redovisas för att Bolagsverket skall

godkänna

årsredovisningen!

3 (6)

Resultaträkning

(kr)

2010 2009

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 474 005 455 774

Rörelsens kostnader

Kostnader för sålda varor -363 724 -353 119

Övriga externa kostnader (not 1) -6 000 -11 500

Personalkostnader (not 2) 0 0

Bruttoresultat 104 281 91 155

Försäljningskostnader -52 141 -45 577

Administrationsomkostnader -24 032 -25 523

Rörelseresultat 28 108 20 055

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 308 249 Räntekostnader och liknande resultatposter -4 977 -4 786 Resultat efter finansiella poster 23 439 15 518

Bokslutsdispositioner 0 0

Resultat före skatt 23 439 15 518

Skatt på årets resultat -9 641 -7 039

Årets resultat 13 798 8 479

uppställd enligt

Årsredovisningslagen (1999:1554 Kap 3 § 3)

Nomenklaturen måste vara som redovisas för att Bolagsverket skall

godkänna

årsredovisningen!

Årsredovisning

Balansräkning Tillgångar

Sid 4 (6)

4 (6)

Balansräkning

(kr)

2010-12-31 2009-12-31 TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 94 801 91 155

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och fonder 17 043 14 820

Summa anläggningstillgångar 111 844 105 975

Omsättningstillgångar Varulager

Råvaror och förnödenheter 73 944 81 027

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 65 834 63 302

Skattekonto 16 590 13 400

Kassa och bank 7 110 5 743

Summa omsättningstillgångar 163 478 163 472

Summa tillgångar 275 322 269 447

10

11

12

(5)

Årsredovisning

Balansräkning EK & Skulder Sid 5 (6)

uppställd enligt

Årsredovisningslagen (1999:1554 Kap 3 § 3)

Nomenklaturen måste vara som redovisas för att Bolagsverket skall

godkänna

årsredovisningen!

5 (6)

2010-12-31 2009-12-31 EGET KAPITAL & SKULDER

Eget kapital Bundet eget kapital (not 3)

Aktiekapital (1000 aktier á nom 100 kr) 100 000 100 000

Reservfond 20 000 20 000

Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 46 696 39 417

Årets resultat 13 798 8 479

Summa fritt eget kapital 60 494 47 896

Summa eget kapital 180 494 167 896

Skulder Långfristiga skulder

Övriga skulder 2 863 8 194

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 9 243 9 115

Skatteskulder 76 722 72 742

Upplupna kostnader 6 000 11 500

Summa kortfristiga skulder 91 965 93 357

Summa skulder 94 828 101 551

Summa eget kapital & skulder 275 322 269 447

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Årsredovisning

Tilläggsupplysningar Noter

Sid 6 (6)

uppställd enligt

Årsredovisningslagen (1999:1554 Kap 3 § 3)

6 (6)

Tilläggsupplysningar med värderingsprinciper och noter

Allmänna redovisningsprinciper

Från 1998 tillämpas den EU-anpassade årsredovisningslagen. Bolaget följer Bokföringsnämndens rekommendationer.

Värderingsprinciper mm

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.

Fordringar

Fordringar har värderats till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Not 1 Arvode till revisor 6 000 kr.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Ingen anställd personal finns. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats.

Not 3 Eget kapital

Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets vinst

Ingående 2010 100 000 kr 20 000 kr 39 417 kr 8 479 kr Vinstdisposition enligt beslut på ordinarie bolagsstämma 7 279 kr -7 279 kr

utdelas till aktieägare - 1 200 kr

Årets vinst 13 798 kr

Utgående 2010 100 000 kr 20 000 kr 46 696 kr 13 798 kr Stockholm 2011-01-12

Osqulda Oscarsson Styrelseledamot REVISIONSBERÄTTELSE Min revisionsberättelse har avgivits 2011-01-13.

Barbro Johansson Auktoriserad revisor

Inkomstdeklaration

Aktiebolag

Inkomstdeklaration 2

Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. – taxeringen 2011 www.skatteverket.se

Blankett SKV 2002 utgåva 20

13

14

15

(6)

94 801

17 043

51 761

65 834

7 110

120 000 60 494

76 722 9 243

6 000 2 863 2011-01-14 55 43 21 - 1234

22 183

16 590

Inkomstdeklaration 2 Tillgångar

Sid INK2R-1

Skall överensstämma med företagets balansräkning.

Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 2.1 Koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter 2.2 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 2.3 Byggnader och mark Materiella anläggningstillgångar 2.4 Maskiner, inventarier och övriga materiella anläggningstillgångar 2.5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

2.7 Andelar i koncernföretag Finansiella anläggningstillgångar

2.8 Andelar i intresseföretag 2.9 Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2.10 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2.11 Lån till delägare eller närstående 2.12 Andra långfristiga fordringar

Varulager 2.13 Råvaror och förnödenheter 2.14 Varor under tillverkning 2.15 Färdiga varor och handelsvaror

2.17 Pågående arbeten för annans räkning 2.18 Förskott till leverantörer 2.19 Kundfordringar 2.20 Fordringar hos koncern- och intresseföretag

2.23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2.6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

2.16 Övriga lagertillgångar

2.22 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 2.21 Övriga fordringar Kortfristiga fordringar Omsättningstillgångar

2.25 Övriga kortfristiga placeringar 2.26 Kassa, bank och redovisningsmedel Kortfristiga placeringar

Kassa och bank 2.24 Andelar i koncernföretag

Eget kapital 2.27 Bundet eget kapital

Obeskattade reserver

2.30 Ackumulerade överavskrivningar 2.29 Periodiseringsfonder

2.34 Övriga avsättningar 2.31 Övriga obeskattade reserver Avsättningar 2.32 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

2.33 Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Obeskattade reserver och avsättningar

INK2R-1 Tillgångar

2.28 Fritt eget kapital

2.42 Förskott från kunder 2.37 Övriga skulder till kreditinstitut

2.45 Leverantörsskulder 2.46 Växelskulder 2.38 Skulder till koncern- och intresseföretag

2.48 Skatteskulder 2.39 Övriga skulder

2.50 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2.35 Obligationslån 2.36 Checkräkningskredit

2.49 Övriga skulder 2.40 Checkräkningskredit 2.41 Övriga skulder till kreditinstitut

2.43 Pågående arbeten för annans räkning 2.44 Fakturerad men ej upparbetad intäkt

2.47 Skulder till koncern- och intresseföretag Skulder Datum då blanketten fylls i

Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser Första räkenskapsåret eller Andra räkenskapsåret

Långfristiga skulder (förfaller senare än 12 månader från balansdagen)

Kortfristiga skulder (förfaller inom 12 månader från balansdagen) Organisationsnummer

Räkenskapsschema Inkomstdeklaration 2

INK2R

2011

SKV 2002a 20 02 W 10-10

474 005

426 937

308 4 977

9 641 13 798 18 960

55 43 21 - 1234 2011-01-13

Företaget har ingen

anställd personal och äger inga fastigheter.

Inkomstdeklaration 2 Resultaträkning

Sid INK2R-2

Resultaträkning 3.1 Nettoomsättning 3.2 Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning 3.3 Aktiverat arbete för egen räkning 3.4 Övriga rörelseintäkter 3.5 Råvaror och förnödenheter 3.6 Handelsvaror

3.8 Personalkostnader 3.9 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 3.10 Nedskrivningar av omsättningstill- gångar utöver normala nedskrivningar

3.12 Resultat från andelar i koncernföretag

3.14 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

3.15 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3.16 Nedskrivningar av finansiella anlägg- ningstillgångar och kortfristiga placeringar

3.13 Resultat från andelar i intresseföretag

3.17 Räntekostnader och liknande resultatposter 3.18 Extraordinära intäkter 3.19 Extraordinära kostnader 3.20 Lämnade koncernbidrag

3.26 Skatt på årets resultat 3.27 Övriga skatter 3.28 Årets resultat, vinst (flyttas till p. 4.1) 3.29 Årets resultat, förlust (flyttas till p. 4.2) +

+

+ + - -

- - -

+

+ -

+ - -

-

- -

=

= 3.11 Övriga rörelsekostnader -

3.21 Mottagna koncernbidrag

3.23 Avsättning till periodiseringsfond

3.24 Förändring av överavskrivningar

+

+

+ +

3.25 Övriga bokslutsdispositioner + -

-

-

-

-

-

- 3.7 Övriga externa kostnader -

Resultaträkning (forts.)

+ Datum då blanketten fylls i

Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser Första räkenskapsåret eller Andra räkenskapsåret

3.22 Återföring av periodiseringsfond

(+) (-) Organisationsnummer

INK2R-2

SKV 2002a 20 03 W 10-10

13 798 9 641 11 158

34 431 55 43 21 - 1234 2011-01-13

166

Inkomstdeklaration 2

Skattemässiga justeringar

Sid INK2S-1

Företaget ingår ej i någon koncern och har ej några periodiseringsfonder.

4.1 Årets resultat, vinst 4.2 Årets resultat, förlust 4.3 Bokförda kostnader som inte ska dras av

a. Skatt på årets resultat b. Nedskrivning av finansiella tillgångar c. Andra kostnader 4.4 Kostnader som ska dras av men som inte ingår i det redovisade resultatet

4.5 Bokförda intäkter som inte ska tas upp a. Ackordsvinster b. Utdelning

4.6 Intäkter som ska tas upp men som inte ingår i det redovisade resultatet

a. Beräknad schablonintäkt på kvar- varande periodiseringsfonder vid beskattningsårets ingång b. Mottagna koncernbidrag

4.7 Avyttring av delägarrätter

4.8 Andel i handelsbolag (inkl. avyttring)

4.9 Skattemässig korrigering av bokfört resultat för avskrivning på byggnader och annan fast egendom samt vid rest- värdesavskrivning på maskiner och inventarier

4.12 Återföringar vid avyttring av fastighet, t.ex. värdeminskningsavdrag, skogsav- drag och substansminskningsavdrag (skogs- och substansminskningsav- drag redovisas även på N8)

4.13 Andra skattemässiga justeringar av resultatet

4.15 Överskott (flyttas till p. 1.1 på sid. 1) 4.16 Underskott (flyttas till p. 1.2 på sid. 1) +

- + + +

-

-

+

- +

+

+

=

=

INK2S-1 -

+

a. Bokförd intäkt/vinst

c. Bokförd kostnad/förlust +

d. Skattemässigt underskott enligt N3B/

kapitalförlust b. Skattemässigt överskott enligt N3B/

kapitalvinst -

- +

-

a. Bokförd vinst b. Bokförd förlust c. Uppskov med kapitalvinst enligt blankett N4 d. Återfört uppskov av kapitalvinst enligt blankett N4 e. Kapitalvinst för beskattningsåret f. Kapitalförlust som ska dras av

- + + -

Övriga uppgifter Datum då blanketten fylls i

Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser Första räkenskapsåret eller Andra räkenskapsåret

-

(+) (-) -

+ a. Outnyttjat underskott från tidigare år b. Reduktion av underskott med hänsyn till exempelvis ägarföränd- ring eller ackord 4.14 Underskott

4.19 Pensionskostnader (som ingår i p. 3.8) 4.20 Vid restvärdesavskrivning:

återförda belopp för av- och nedskriv- ning, försäljning, utrangering 4.21 Lån från aktieägare (fysisk person) vid räkenskapsårets utgång a. Lämnade koncernbidrag

b. Andra kostnader -

c. Intäkt negativ justerad anskaffnings-

utgift +

+ Organisationsnummer

Skattemässiga justeringar Inkomstdeklaration 2

INK2S

2011

c. Andra intäkter -

4.17 Årets begärda och tidigare års med- givna värdeminskningsavdrag på byggnader som finns kvar vid be- skattningsårets utgång 4.18 Årets begärda och tidigare års med- givna värdeminskningsavdrag på markanläggningar som finns kvar vid beskattningsårets utgång

+

4.11 Skogs-/substansminskningsavdrag (specificeras på blankett N8)

- 4.10 Skattemässig korrigering av bokfört resultat vid avyttring av näringsfastighet och näringsbostadsrätt

-

d. Andra intäkter +

4.22 Negativ justerad anskaffningsutgift den 1 januari 2010 på ägda andelar i handelsbolag (hela den negativa anskaffningsutgiften anges)

Upplysningar om årsredovisningen

Ja Nej

Ja Nej

Årsredovisningen har varit föremål för revision Uppdragstagare (t.ex. redovisningskonsult) har biträtt vid upprättandet av årsredovisningen

SKV 2002b 20 04 W 10-10

x x

16

17

18

(7)

Digital Education AB Lindstedtsvägen 24 123 45 Stockholm

34 431

41 779

Osqulda Oscarsson

118 501 55 43 21 - 1234

2011-01-13 x

Osqulda Oscarsson 08-7901234

Osqulda Oscarsson

Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag

Sid INK2-1

Företaget ingår inte i någon koncern och äger ej någon fastighet.

Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen 2011

2

Organisationsnummer

Fr.o.m. T.o.m.

Underlag för fastighetsavgift

Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Behörig firmatecknares namnteckning

Telefonnummer Underskrift

INK2-1 1.1. Överskott

av näringsverksamhet 1.2 Underskott av näringsverksamhet

Underlag för särskild löneskatt 1.4 Underlag för särskild löne- skatt på pensionskostnader Underlag för inkomstskatt

1.10 Småhus

1.14 Hyreshus: lokaler

1.16 Elproduktionsenhet, vattenkraftverk

Särskild självdeklaration enligt lagen SFS 2001:1227

Region Kontor SektionGrupp Organisationsnummer Tax.år

2011 Fåmansföretag Senast den 2 maj 2011 ska deklarationen finnas hos Skatteverket.

www.skatteverket.se 1.3 Underskott som inte redovisas i p. 1.2, koncernbidrags- och fusionsspärrat underskott

1.5 Negativt underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader Datum då blanketten fylls i

Underlag för avkastningsskatt 1.6 Underlag för avkastningsskatt 15%. Försäkringsföretag m.fl.

Avsatt till pensioner 1.7 Underlag för avkastningsskatt 27%. Försäkringsföretag m.fl.

Utländska kapitalförsäkringar

Moms (ska inte fyllas i av den som redovisat moms i skattedeklaration) 1.8 Utgående moms enligt

momsbilagan 1.9 Avdragsgill ingående moms Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser

Första räkenskapsåret eller Andra räkenskapsåret Namn (firma) adress

1.15 Industri/Elproduktions- enhet, värmekraftverk (utom vindkraftverk) 0,75 %

0,375 % 0,4 % 0,2 %

0,4 % 1,0 % Underlag för fastighetsskatt

1,0 %

0,5 %

1.17 Elproduktionsenhet, vindkraftverk

2,2 % 0,2 %

M

Manuell blankett Kalenderår

2010 Räken-

skapsår

1.12 Småhus/Ägarlägenhet:

tomtmark, byggnad under uppförande 1.13 Hyreshus: tomtmark, bostäder under uppförande

Namnförtydligande Belopp anges i hela krontal.

1.11 Hyreshus, bostäder

SKV 2002 20 01 W 10-10

Övriga upplysningar Upplysningar kan bara lämnas i särskild skrivel- se. Kryssa här om övrig upplysning lämnats (t.ex. begäran om avräkning av utländsk skatt).

Bokföring

Kap 27

ME1004

IndustriellEkonomiGK

2011 Period 3

Thorolf Hedborg

Debet Kredit

Vid varje transaktion skall minst ett konto debiteras och ett annat konto krediteras

Summan av kr debiterade och summan av kr krediterade skall vara lika stora Bokföring

T-kontering

19

20

21

(8)

Grundbok

Kolumndagbok

T-kontering

Dubbel bokföring

Ursprung från Venezia och Firenze på 1400-talet Viktigt att förstå logiken bakom T-konteringen Användbart för att förstå redovisnings-frågor Fysiska T-konton har ersatts av datalistor

Bokföring

Kontering

Att föra bok över räkenskaperna

konton verifikationer Kronologisk ordning

Grundbokföring Verifikationslista Dagbok

Systematisk ordning Huvudbokföring

22

23

24

(9)

Löpande bokföring

Årsbokslut

Balansräkning visar företagets ekonomiska Balansrapport ställning vid en viss tidpunkt Resultaträkning visar företagets ekonomiska Resultatrapport resultat för en viss tidsperiod

Grundbok visar företagets transaktioner i tidsordning (kronologisk ordning) Huvudbok visar företagets transaktioner i systematisk ordning

Rapporter

Räkningar

Balansräkning

Balansrapport

Balanskonton

Tillgångskonton klass 1

Skuldkonton klass 2

25

26

27

(10)

Balanskonton

Exempel

1) Ägaren tillskjuter 50 000 kr. Beloppet sätts in på plusgirot.

2) Företaget lånar 100 000 kr. Beloppet sätts in på banken.

3) Inventarier köps kontant för 75 000 kr, tas från banken.

Balanskonton

Exempel

1) Ägaren tillskjuter 50 000 kr. Beloppet sätts in på plusgirot.

2) Företaget lånar 100 000 kr. Beloppet sätts in på banken.

3) Inventarier köps kontant för 75 000 kr, tas från banken.

Konton

Fyrasiffriga

28

29

30

(11)

Resultaträkning

Resultatrapport

Resultatkonton

Inkomstkonton klass 3

Utgiftskonton klass 4-7

Övriga konton klass 8

Resultatkonton

Exempel

1) Företaget köper varor kontant för 10 000 kr, från postgirot.

2) Löner betalas med 34 000 kr, från postgirot.

3) Alla varor säljs för 60 000 kr, betalning sker till postgirot.

4) Hyror betalas med 4 000 kr, från postgirot.

Resultatkonton

Kostnad- & intäktskonton

1) Företaget köper varor kontant för 10 000 kr, från postgirot.

2) Löner betalas med 34 000 kr, från postgirot.

3) Alla varor säljs för 60 000 kr, betalning sker till postgirot.

4) Hyror betalas med 4 000 kr, från postgirot.

31

32

33

(12)

Resultatkonton

Resultaträkning

Resultaträkning

T-kontering

Bokföring

Baskontoplan

BAS 2000

34

35

36

(13)

Kontering

Verifikation

Ett företag betalar hyra med 6 000 kr via postgiro

1 Aktiekapital 801 kr sätts in på Bank 2 Från bank uttas 202 kr och läggs i Kassa

3 Råvaror köps (Bank) för 403 kr och läggs i Förråd

4 Råvaror för 104 kr tas ur Förråd för tillverkning av produkt 5 Lön 105 kr betalas från Bank

6 Produkt säljs för 306 kr som betalas till Bank

7 Råvaror för 107 kr tas ur Förråd för tillverkning av produkt 8 Lön 107 kr betalas från Bank

9 Produkt säljs med kredit för 409 kr

10 Råvaror köps på kredit för 410 kr och läggs i Förråd 11 Kund betalar till bank 11 kr som del av köpt produkt 12 Ur Kassa tas 112 kr för att betala Leverantörsskulder Bokföringsorder

Resultatkonto nollställs mot Årets resultat

Transaktioner

37

38

39

(14)

BALANSKONTON Tillgångar Bank

#1940 801

EK & skulder Aktiekapital

#1940 801 202

202 Kassa

#1910 403

Förråd & lager

#1400 403

RESULTATKONTON Intäkter Försäljning

#3010

Kostnader Råvaror

#4010

104

104

Löner

#7010

105

105

306

306

107

107

108

Kundfordringar

#1510

108 409

409

Leverantörsskulder

#2440

410

410 311

311

112 112

600

90

602

98

298

715 211 213

Årets resultat

#8999

715

715 211

211

213 213

291

Årets resultat

#2029

291

291

RESULTATRÄKNING Intäkter

Försäljning 715

211 Kostnader

Råvaror

Löner 213 424

Årets resultat 291

BALANSRÄKNING 600

90 602 Tillgångar

Bank Kassa Förråd & lager

Kundfordringar 98

801

Balansomslutning 1 390

291 EK & skulder

Aktiekapital Årets resultat

Leverantörsskulder 298

Balansomslutning 1 390

40

41

42

(15)

Stelvio Bokföring, Copyright 1990-2005 Cognitive Technology AB

Kredit Debet Specifikation

Konto

Text Sgn

Transdag Bokfdag Ver

Senaste bokf.dag Verifikat Period

söndag 8 januari 2006 15.21

GRUNDBOK

Sida 1

Digital Education AB

05-01-01 till 05-12-31 1 - 14 06-01-08

06-01-05

05-01-01 Inbetalning av aktiekapital 100 kr ADM

A1

1940 Bank !100,00

2081 Aktiekapital !100,00

06-01-08

05-02-03 Från bank till kassa 40 kr ADM

A2

1910 Kassa 40,00

1940 Bank 40,00

06-01-08

05-02-03 Kontantinköp av råmaterial 42 kr ADM

A3

1940 Bank 42,00

1400 Förråd & lager 42,00

06-01-08

05-02-04 Råvaror från förråd till produktion 11 kr ADM A4

1400 Förråd & lager 11,00

4010 Råvaror 11,00

06-01-08

05-03-05 Löneutbetalning från bank 5 kr ADM

A5

1940 Bank 5,00

7010 Löner 5,00

06-01-08

05-03-06 Kontantförsäljning (till bank) 22 kr ADM A6

1940 Bank 22,00

3010 Försäljning 22,00

06-01-08

05-03-07 Råvaror från förråd till produktion 13 kr ADM A7

1400 Förråd & lager 13,00

4010 Råvaror 13,00

06-01-08

05-04-08 Löneutbetalning från bank 7 kr ADM

A8

1940 Bank 7,00

7010 Löner 7,00

06-01-08

05-04-09 Kreditförsäljning 24 kr ADM

A9

1510 Kundfordringar 24,00

3010 Försäljning 24,00

06-01-08

05-04-10 Råvaruköp på kredit 60 kr ADM

A10

1400 Förråd & lager 60,00

2440 Leverantörsskulder 60,00

06-01-08

05-05-01 Betalning av leverantörer från kassa 33 kr ADM A12

1910 Kassa 33,00

Stelvio Bokföring, Copyright 1990-2005 Cognitive Technology AB

Kredit Debet Specifikation

Konto

Text Sgn

Transdag Bokfdag Ver

Senaste bokf.dag Verifikat Period

söndag 8 januari 2006 15.21

GRUNDBOK

Sida 1

Digital Education AB

05-01-01 till 05-12-31 1 - 14 06-01-08

06-01-05

05-01-01 Inbetalning av aktiekapital 100 kr ADM

A1

1940 Bank !100,00

2081 Aktiekapital !100,00

06-01-08

05-02-03 Från bank till kassa 40 kr ADM

A2

1910 Kassa 40,00

1940 Bank 40,00

06-01-08

05-02-03 Kontantinköp av råmaterial 42 kr ADM

A3

1940 Bank 42,00

1400 Förråd & lager 42,00

06-01-08

05-02-04 Råvaror från förråd till produktion 11 kr ADM A4

1400 Förråd & lager 11,00

4010 Råvaror 11,00

06-01-08

05-03-05 Löneutbetalning från bank 5 kr ADM

A5

1940 Bank 5,00

7010 Löner 5,00

06-01-08

05-03-06 Kontantförsäljning (till bank) 22 kr ADM A6

1940 Bank 22,00

3010 Försäljning 22,00

06-01-08

05-03-07 Råvaror från förråd till produktion 13 kr ADM A7

1400 Förråd & lager 13,00

4010 Råvaror 13,00

06-01-08

05-04-08 Löneutbetalning från bank 7 kr ADM

A8

1940 Bank 7,00

7010 Löner 7,00

06-01-08

05-04-09 Kreditförsäljning 24 kr ADM

A9

1510 Kundfordringar 24,00

3010 Försäljning 24,00

06-01-08

05-04-10 Råvaruköp på kredit 60 kr ADM

A10

1400 Förråd & lager 60,00

2440 Leverantörsskulder 60,00

06-01-08

05-05-01 Betalning av leverantörer från kassa 33 kr ADM A12

1910 Kassa 33,00

Stelvio Bokföring, Copyright 1990-2005 Cognitive Technology AB

Kredit Debet Specifikation

Konto

Text Sgn

Transdag Bokfdag Ver

Senaste bokf.dag Verifikat Period

söndag 8 januari 2006 15.21

GRUNDBOK

Sida 2

Digital Education AB

05-01-01 till 05-12-31 1 - 14 06-01-08

2440 Leverantörsskulder 33,00

06-01-08

05-06-11 Inbetalning till bank från kund 11 kr ADM A11

1940 Bank 11,00

1510 Kundfordringar 11,00

06-01-08

05-12-30 Samla resultatet på konto Resultat ADM

A13

3010 Försäljning 46,00

4010 Råvaror 24,00

7010 Löner 12,00

8999 Resultat 10,00

06-01-08

05-12-31 Bokföringsorder: Balansera resultatet ADM A14

8999 Resultat 10,00

2029 Vinst (förlust) 10,00

Transaktioner: 30

Stelvio Bokföring, Copyright 1990-2005 Cognitive Technology AB

Kredit Debet Specifikation

Konto

Text Sgn

Transdag Bokfdag Ver

Senaste bokf.dag Verifikat Period

söndag 8 januari 2006 15.21

GRUNDBOK

Sida 2

Digital Education AB

05-01-01 till 05-12-31 1 - 14 06-01-08

2440 Leverantörsskulder 33,00

06-01-08

05-06-11 Inbetalning till bank från kund 11 kr ADM A11

1940 Bank 11,00

1510 Kundfordringar 11,00

06-01-08

05-12-30 Samla resultatet på konto Resultat ADM

A13

3010 Försäljning 46,00

4010 Råvaror 24,00

7010 Löner 12,00

8999 Resultat 10,00

06-01-08

05-12-31 Bokföringsorder: Balansera resultatet ADM A14

8999 Resultat 10,00

2029 Vinst (förlust) 10,00

Transaktioner: 30

Stelvio Bokföring, Copyright 1990-2005 Cognitive Technology AB

Senaste bokfdag Konton Verifikat Period

söndag 8 januari 2006 15.24

HUVUDBOK

Sida 1

Digital Education AB

05-01-01 till 05-12-31 1 - 14 1010 - 8999 06-01-08 Endast använda konton

KONTO: 1400 Förråd & lager

Ver Transdag Specifikation Debet Kredit Saldo

05-01-01 Ingående saldo 0,00 0,00 0,00

A3 05-02-03 Kontantinköp av råmaterial 42 kr 42,00 42,00

A4 05-02-04 Råvaror från förråd till produktion 11 kr 11,00 31,00

A7 05-03-07 Råvaror från förråd till produktion 13 kr 13,00 18,00

A10 05-04-10 Råvaruköp på kredit 60 kr 60,00 78,00

05-12-31 Utgående saldo !102,00 24,00 78,00

KONTO: 1510 Kundfordringar

Ver Transdag Specifikation Debet Kredit Saldo

05-01-01 Ingående saldo 0,00 0,00 0,00

A9 05-04-09 Kreditförsäljning 24 kr 24,00 24,00

A11 05-06-11 Inbetalning till bank från kund 11 kr 11,00 13,00

05-12-31 Utgående saldo 24,00 11,00 13,00

KONTO: 1910 Kassa

Ver Transdag Specifikation Debet Kredit Saldo

05-01-01 Ingående saldo 0,00 0,00 0,00

A2 05-02-03 Från bank till kassa 40 kr 40,00 40,00

A12 05-05-01 Betalning av leverantörer från kassa 33 kr 33,00 7,00

05-12-31 Utgående saldo 40,00 33,00 7,00

KONTO: 1940 Bank

Ver Transdag Specifikation Debet Kredit Saldo

05-01-01 Ingående saldo 0,00 0,00 0,00

A1 05-01-01 Inbetalning av aktiekapital 100 kr !100,00 !100,00

A2 05-02-03 Från bank till kassa 40 kr 40,00 60,00

A3 05-02-03 Kontantinköp av råmaterial 42 kr 42,00 18,00

A5 05-03-05 Löneutbetalning från bank 5 kr 5,00 13,00

A6 05-03-06 Kontantförsäljning (till bank) 22 kr 22,00 35,00

A8 05-04-08 Löneutbetalning från bank 7 kr 7,00 28,00

A11 05-06-11 Inbetalning till bank från kund 11 kr 11,00 39,00

05-12-31 Utgående saldo !133,00 94,00 39,00

Stelvio Bokföring, Copyright 1990-2005 Cognitive Technology AB

Senaste bokfdag Konton Verifikat Period

söndag 8 januari 2006 15.24

HUVUDBOK

Sida 1

Digital Education AB

05-01-01 till 05-12-31 1 - 14 1010 - 8999 06-01-08 Endast använda konton

KONTO: 1400 Förråd & lager

Ver Transdag Specifikation Debet Kredit Saldo

05-01-01 Ingående saldo 0,00 0,00 0,00

A3 05-02-03 Kontantinköp av råmaterial 42 kr 42,00 42,00

A4 05-02-04 Råvaror från förråd till produktion 11 kr 11,00 31,00

A7 05-03-07 Råvaror från förråd till produktion 13 kr 13,00 18,00

A10 05-04-10 Råvaruköp på kredit 60 kr 60,00 78,00

05-12-31 Utgående saldo !102,00 24,00 78,00

KONTO: 1510 Kundfordringar

Ver Transdag Specifikation Debet Kredit Saldo

05-01-01 Ingående saldo 0,00 0,00 0,00

A9 05-04-09 Kreditförsäljning 24 kr 24,00 24,00

A11 05-06-11 Inbetalning till bank från kund 11 kr 11,00 13,00

05-12-31 Utgående saldo 24,00 11,00 13,00

KONTO: 1910 Kassa

Ver Transdag Specifikation Debet Kredit Saldo

05-01-01 Ingående saldo 0,00 0,00 0,00

A2 05-02-03 Från bank till kassa 40 kr 40,00 40,00

A12 05-05-01 Betalning av leverantörer från kassa 33 kr 33,00 7,00

05-12-31 Utgående saldo 40,00 33,00 7,00

KONTO: 1940 Bank

Ver Transdag Specifikation Debet Kredit Saldo

05-01-01 Ingående saldo 0,00 0,00 0,00

A1 05-01-01 Inbetalning av aktiekapital 100 kr !100,00 !100,00

A2 05-02-03 Från bank till kassa 40 kr 40,00 60,00

A3 05-02-03 Kontantinköp av råmaterial 42 kr 42,00 18,00

A5 05-03-05 Löneutbetalning från bank 5 kr 5,00 13,00

A6 05-03-06 Kontantförsäljning (till bank) 22 kr 22,00 35,00

A8 05-04-08 Löneutbetalning från bank 7 kr 7,00 28,00

A11 05-06-11 Inbetalning till bank från kund 11 kr 11,00 39,00

05-12-31 Utgående saldo !133,00 94,00 39,00

Stelvio Bokföring, Copyright 1990-2005 Cognitive Technology AB

Senaste bokfdag Konton Verifikat Period

söndag 8 januari 2006 15.24

HUVUDBOK

Sida 2

Digital Education AB

05-01-01 till 05-12-31 1 - 14 1010 - 8999 06-01-08 Endast använda konton

KONTO: 2029 Vinst (förlust)

Ver Transdag Specifikation Debet Kredit Saldo

05-01-01 Ingående saldo 0,00 0,00 0,00

A14 05-12-31 Bokföringsorder: Balansera resultatet 10,00 !-10,00

05-12-31 Utgående saldo 0,00 10,00 !-10,00

KONTO: 2081 Aktiekapital

Ver Transdag Specifikation Debet Kredit Saldo

05-01-01 Ingående saldo 0,00 0,00 0,00

A1 05-01-01 Inbetalning av aktiekapital 100 kr !100,00 -!100,00

05-12-31 Utgående saldo 0,00 !100,00 -!100,00

KONTO: 2440 Leverantörsskulder

Ver Transdag Specifikation Debet Kredit Saldo

05-01-01 Ingående saldo 0,00 0,00 0,00

A10 05-04-10 Råvaruköp på kredit 60 kr 60,00 !-60,00

A12 05-05-01 Betalning av leverantörer från kassa 33 kr 33,00 !-27,00

05-12-31 Utgående saldo 33,00 60,00 !-27,00

KONTO: 3010 Försäljning

Ver Transdag Specifikation Debet Kredit Saldo

05-01-01 Ingående saldo 0,00 0,00 0,00

A6 05-03-06 Kontantförsäljning (till bank) 22 kr 22,00 22,00

A9 05-04-09 Kreditförsäljning 24 kr 24,00 46,00

A13 05-12-30 Samla resultatet på konto Resultat 46,00 0,00

05-12-31 Utgående saldo 46,00 46,00 0,00

KONTO: 4010 Råvaror

Ver Transdag Specifikation Debet Kredit Saldo

05-01-01 Ingående saldo 0,00 0,00 0,00

Se nästa sida Stelvio Bokföring, Copyright 1990-2005 Cognitive Technology AB

Senaste bokfdag Konton Verifikat Period

söndag 8 januari 2006 15.24

HUVUDBOK

Sida 2

Digital Education AB

05-01-01 till 05-12-31 1 - 14 1010 - 8999 06-01-08 Endast använda konton

KONTO: 2029 Vinst (förlust)

Ver Transdag Specifikation Debet Kredit Saldo

05-01-01 Ingående saldo 0,00 0,00 0,00

A14 05-12-31 Bokföringsorder: Balansera resultatet 10,00 !-10,00

05-12-31 Utgående saldo 0,00 10,00 !-10,00

KONTO: 2081 Aktiekapital

Ver Transdag Specifikation Debet Kredit Saldo

05-01-01 Ingående saldo 0,00 0,00 0,00

A1 05-01-01 Inbetalning av aktiekapital 100 kr !100,00 -!100,00

05-12-31 Utgående saldo 0,00 !100,00 -!100,00

KONTO: 2440 Leverantörsskulder

Ver Transdag Specifikation Debet Kredit Saldo

05-01-01 Ingående saldo 0,00 0,00 0,00

A10 05-04-10 Råvaruköp på kredit 60 kr 60,00 !-60,00

A12 05-05-01 Betalning av leverantörer från kassa 33 kr 33,00 !-27,00

05-12-31 Utgående saldo 33,00 60,00 !-27,00

KONTO: 3010 Försäljning

Ver Transdag Specifikation Debet Kredit Saldo

05-01-01 Ingående saldo 0,00 0,00 0,00

A6 05-03-06 Kontantförsäljning (till bank) 22 kr 22,00 22,00

A9 05-04-09 Kreditförsäljning 24 kr 24,00 46,00

A13 05-12-30 Samla resultatet på konto Resultat 46,00 0,00

05-12-31 Utgående saldo 46,00 46,00 0,00

KONTO: 4010 Råvaror

Ver Transdag Specifikation Debet Kredit Saldo

05-01-01 Ingående saldo 0,00 0,00 0,00

Se nästa sida

43

44

45

(16)

Stelvio Bokföring, Copyright 1990-2005 Cognitive Technology AB

Senaste bokf.dag Verifikat Period

RESULTATRAPPORT

söndag 8 januari 2006 15.14

Sida 1 Digital Education AB

05-01-01 till 05-12-31 1-12 06-01-08 Endast använda konton

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning Ackumulerat

3010Försäljning 46,00

S:a Nettoomsättning 46,00

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 46,00

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter Ackumulerat

4010Råvaror !-24,00

S:a Råvaror och förnödenheter !-24,00

Bruttovinst 22,00

Personalkostnader Ackumulerat

7010Löner !-12,00

S:a Personalkostnader !-12,00

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm !-36,00

Rörelseresultat före avskrivningar 10,00

Rörelseresultat efter avskrivningar 10,00

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 10,00

Resultat från finansiella investeringar

S:a Resultat från finansiella investeringar 0,00

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 10,00

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 10,00

Resultat före skatt 10,00

Redovisat resultat 10,00

Stelvio Bokföring, Copyright 1990-2005 Cognitive Technology AB

Senaste bokf.dag Verifikat Period

RESULTATRAPPORT

söndag 8 januari 2006 15.14

Sida 1 Digital Education AB

05-01-01 till 05-12-31 1-12 06-01-08 Endast använda konton

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning Ackumulerat

3010Försäljning 46,00

S:a Nettoomsättning 46,00

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 46,00

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter Ackumulerat

4010Råvaror !-24,00

S:a Råvaror och förnödenheter !-24,00

Bruttovinst 22,00

Personalkostnader Ackumulerat

7010Löner !-12,00

S:a Personalkostnader !-12,00

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm !-36,00

Rörelseresultat före avskrivningar 10,00

Rörelseresultat efter avskrivningar 10,00

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 10,00

Resultat från finansiella investeringar

S:a Resultat från finansiella investeringar 0,00

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 10,00

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 10,00

Resultat före skatt 10,00

Redovisat resultat 10,00

Stelvio Bokföring, Copyright 1990-2005 Cognitive Technology AB

Senaste bokf.dag Verifikat Period

BALANSRAPPORT

söndag 8 januari 2006 15.19

Sida 1 Digital Education AB

05-01-01 till 05-12-31 1-14 06-01-08 Endast använda konton

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

S:a Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillgångar

Varulager mm Ing saldo Förändring Utg saldo

1400Förråd & lager 0,00 78,00 78,00

S:a Varulager mm 0,00 78,00 78,00

Fordringar Ing saldo Förändring Utg saldo

1510Kundfordringar 0,00 13,00 13,00

S:a Fordringar 0,00 13,00 13,00

Kassa och bank Ing saldo Förändring Utg saldo

1910Kassa 0,00 7,00 7,00

1940Bank 0,00 39,00 39,00

S:a Kassa och bank 0,00 46,00 46,00

S:a Omsättningstillgångar 0,00 !137,00 !137,00

S:a TILLGÅNGAR 0,00 !137,00 !137,00

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital Ing saldo Förändring Utg saldo

2029Vinst (förlust) 0,00 !-10,00 !-10,00

2081Aktiekapital 0,00 -!100,00 -!100,00

S:a Eget kapital 0,00 -!110,00 -!110,00

Kortfristiga skulder Ing saldo Förändring Utg saldo

2440Leverantörsskulder 0,00 !-27,00 !-27,00

S:a Kortfristiga skulder 0,00 !-27,00 !-27,00

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 0,00 -!137,00 -!137,00

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00

Stelvio Bokföring, Copyright 1990-2005 Cognitive Technology AB

Senaste bokf.dag Verifikat Period

BALANSRAPPORT

söndag 8 januari 2006 15.19

Sida 1 Digital Education AB

05-01-01 till 05-12-31 1-14 06-01-08 Endast använda konton

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

S:a Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillgångar

Varulager mm Ing saldo Förändring Utg saldo

1400Förråd & lager 0,00 78,00 78,00

S:a Varulager mm 0,00 78,00 78,00

Fordringar Ing saldo Förändring Utg saldo

1510Kundfordringar 0,00 13,00 13,00

S:a Fordringar 0,00 13,00 13,00

Kassa och bank Ing saldo Förändring Utg saldo

1910Kassa 0,00 7,00 7,00

1940Bank 0,00 39,00 39,00

S:a Kassa och bank 0,00 46,00 46,00

S:a Omsättningstillgångar 0,00 !137,00 !137,00

S:a TILLGÅNGAR 0,00 !137,00 !137,00

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital Ing saldo Förändring Utg saldo

2029Vinst (förlust) 0,00 !-10,00 !-10,00

2081Aktiekapital 0,00 -!100,00 -!100,00

S:a Eget kapital 0,00 -!110,00 -!110,00

Kortfristiga skulder Ing saldo Förändring Utg saldo

2440Leverantörsskulder 0,00 !-27,00 !-27,00

S:a Kortfristiga skulder 0,00 !-27,00 !-27,00

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 0,00 -!137,00 -!137,00

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00

46

References

Related documents

2.17 Pågående arbeten för annans räkning 2.18 Förskott till leverantörer 2.19 Kundfordringar 2.20 Fordringar hos koncern- och intresseföretag. 2.23

Rörelseresultatet under det första kvartalet, vilket vanligtvis är årets svagaste kvartal i regionen, uppgick till –16 miljoner kronor (5) och rörelsemarginalen var –1,6

Förslag till ny författning - Om stöd till föreningar i Svedala kommun, vilken ersätter författning 3:09 Stöd till föreningsverksamhet för barn och unga i Svedala kommun och

Under sportlovet kan du som har fyllt 10 år joina en digital workshop där du får prova på att skapa egna spel i Roblox studios tillsammans med ungdomarna från Hemkodat.. Du

Avsiktsförklaringen innebär att socialnämnden i Svedala kommun och arbetsmarknadsnämnden i Trelleborgs kommun avser att gemensamt projektera möjligheterna till närmare samverkan inom

Vägt genomsnitt antal aktier, 000-tal Operativt kassaflöde per aktie, kronor.

Ordförande konstaterar att tekniska nämnden beslutar att måltidsplanen ändrar benämning till måltidspolicy 2021 för Svedala kommun, samt att reviderat förslag av

Då Agneta Bengtson (C) utsetts till ledamot i Social- och omsorgsnämnden har kommunfullmäktige att utse en ersättare i hennes