SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Full text

(1)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 1

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 10.00 – 16.15

Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg (s)

Iren Ögren (s) tjg. ersättare Mats Granlund (s)

Håkan Sandgren (v) Martin Nilsson (c) Mats Klockljung (c)

Övriga närvarande Heikki Kairento, chef teknik/miljö Annika Lidström, miljöinspektör Åsa Andersson, miljöinspektör

Caroline Stenberg Eriksson, miljöinspektör Daniel Risberg, byggnadsinspektör

Britta Lundgren, planingenjör

Majvor Sellbom, sekreterare

Justerare Mats Klockljung

Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2013-02-08 plats och tid

Underskrifter Sekreterare Majvor Sellbom Paragrafer 1-17

Ordförande Anders Harr

Justerare Mats Klockljung

Anslag / Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-06

Datum då anslaget 2013-02-08 Datum då anslaget 2013-03-04

sattes upp tas ned

Förvaringsplats för Tekniska kontoret protokollet

Underskrift

Majvor Sellbom

Utdragsbestyrkande

(2)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 2

Ärendeförteckning Mbhn § 1

Tema/information

Mbhn § 2 Dnr 2012-173 222

Föreläggande om ej godkänd OVK besiktning – xxx

Mbhn § 3 Dnr 2012-715 222

Begäran om uppskov från OVK besiktning – xxx

Mbhn § 4 Dnr 2012-180 222

Begäran om uppskov från OVK besiktning – xxx

Mbhn § 5 Dnr 2012-669 221

Byggsanktionsavgift för uppförande av teknikbod och mast utan startbesked – xxx

Mbhn § 6 Dnr 2012-670 221

Byggsanktionsavgift för uppförande av teknikbod och mast utan startbesked – xxx

Mbhn § 7 Dnr 2013-038 233

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation – Viståsen 1:11

Mbhn § 8 Dnr 2012-078 049

Uppföljning av intern kontrollplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012

Mbhn § 9 Dnr 2013-036 049

Intern kontrollplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013

Mbhn § 10 Dnr 2013-040 400

Kontrollplan och behovsutredning för livsmedelsområdet 2013-2015

Mbhn § 11 Dnr 2013-041 400

Verksamhetsplan och behovsutredning för miljöbalkens verksamhetsområde 2013

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(3)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 3

Ärendeförteckning forts.

Mbhn § 12 Dnr 2012-077 214

Detaljplan för Bernhardsborg – del av Arvidsjaur 8:13 m.fl.

Mbhn § 13 Dnr 2012-655 214

Detaljplan för Spindeln 6 m.fl.

Mbhn § 14 Dnr 2013-019 214

Detaljplan för kvarteret Skogen- del av Arvidsjaur 6:2, 6:54 och 6:12

Mbhn § 15 Dnr 2013-033 245

Samråd gällande fastighetsreglering – Björkberget 1:1 och Björkberget 1:29

Mbhn § 16 Dnr 2013-072 400

Yttrande angående förutsättningar att etablera en verksamhet med hunddagis och stall i Arvidsjaurs samhälle.

Mbhn § 17

Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden _____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(4)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 4

Tema/information

Mbhn § 1

Tema - effektiv ärendeberedning och effektivt beslutsfattande

Den 29 januari 2013 hölls en utbildning om effektiv ärendeberedning och effektivt beslutsfattande för förtroendevalda i Arvidsjaurs kommun. Den 30 januari hölls en utbildning i samma ämne för tjänstemän i Arvidsjaurs kommun. Axel Danielsson höll i utbildningen.

Som en följd av denna utbildning diskuteras hur ärendeberedning och beslutsfattande fungerar i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Både ledamöter och tjänstemän deltar i diskussionen.

Förvaltningschefens rapport

Förvaltningschef Heikki Kairento informerar om;

 Landshövding Sven-Erik Österbergs besök i Arvidsjaur

 Problemen att rekrytera ingenjörer och samhällsbyggare

 Behovet av förändrad lagstiftning vad gäller strandskydd

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(5)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 5

Föreläggande om ej godkänd OVK - besiktning – xxx

Mbhn § 2 Dnr 2012-173 222

Enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL och plan- och byggförordningen (2011:338), PBF skall ventilationssystem kontrolleras med jämna mellanrum för att säkerställa en tillfredsställande inomhusmiljö (Obligatorisk

Ventilations Kontroll, OVK).

Byggnadernas ägare, xxx, har ännu inte inkommit med ett godkänt

protokoll avseende återkommande funktionskontroll av ventilationssystem.

Då byggnadernas ägare inte inkommit med godkänt protokoll tillskrevs ägaren, 2012-03-28, med besked om att åtgärda bristerna och inkomma med protokoll senast 2012-09-12.

I enlighet med förvaltningslagen har den som föreläggandet riktats mot beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Yttrande har inkommit 2013-01-14.

Skäl till beslut

Om en fastighetsägare eller byggherre låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt plan- och bygglagen (PBL) eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får

byggnadsnämnden enligt 11 kap. 19 § PBL förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden. Föreläggandet får förenas med vite.

Då anmaningar från kontorets sida inte hörsammats, bedöms ett föreläggande vid vite vara motiverat. Miljö-, bygg- och hälsoskydds- nämnden föreslås därför att vid vite förelägga byggnadens ägare att inom viss tid åtgärda bristerna och utföra funktionskontrollen avseende

ventilationssystemen, enligt PBF (2011:338).

Enligt 3 § lagen om viten skall vitet fastställas till ett belopp som kan antas förmå den berörda att följa föreläggande och som står i proportion till samhällets intresse av att föreläggandet fullföljs.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(6)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 6

Exp:

xxx

forts. mbhn § 2 Dnr 2012-173 222

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen (PBL) förelägga ägaren, xxx, vid vite av 25 000 kronor, att senast inom tre (3) månader från det att de fått del av nämndens beslut, åtgärda bristerna och utföra funktionskontroll av ventilationssystemen (FF-lägenhet) på fastigheten xxx samt inkomma med protokoll.

Underrättelse om beslutet skickas till Inskrivningsmyndigheten.

Upplysningar

Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(7)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 7

Begäran om uppskov från OVK - besiktning - xxx

Mbhn § 3 Dnr 2012-715 222

Enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL och plan- och byggförordningen (2011:338), PBF skall ventilationssystem kontrolleras med jämna mellanrum för att säkerställa en tillfredsställande inomhusmiljö (Obligatorisk

Ventilations Kontroll, OVK).

Då miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden inte har har erhållit protokoll över utförd återkommande besiktning, vilken skulle ha utförts före den 2012-08- 24 uppmanades byggnadernas ägare 2012-12-13 xxx snarast möjligt dock senast 2013-02-01 inkomma med nämnda protokoll.

2013-01-03 inkom en ansökan om uppskov från xxx avseende återkommande OVK-besiktning på fastigheten Vargen 1.

Orsaken till begäran är att föreningen har upphandlat byte av samtliga ventilationsaggregat som finns i byggnaderna.

Arbetet kommer att utföras i tre etapper.

Etapp 1: xxx med byggstart början 2013. Aggregaten är beställda men ej levererade.

Etapp 2: xxx med byggstart slutet av 2013.

Etapp 3: xxx med byggstart 2014.

Skäl till beslut

BFS 2011:16 4 §. Om det finns särskilda skäl, får den eller de kommunala nämnder som fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen, (2010:900), PBL, besluta om senareläggning av besiktningstidpunkter.

Som särskilda skäl för senareläggning kan vara att en byggnad berörs av en omedelbar ändringsåtgärd eller att en byggnad inte är i bruk.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

(8)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 8

Exp:

xxx

forts. mbhn § 3 Dnr 2012-715 222

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Uppskov att inkomma med protokoll över utförd funktionskontroll av ventilationssystem för etapp ett beviljas till senast 2013-06-30.

2. Uppskov att inkomma med protokoll över utförd funktionskontroll av ventilationssystem för etapp två beviljas till senast 2012-12-31.

3. Uppskov att inkomma med protokoll över utförd funktionskontroll av ventilationssystem beviljas inte för etapp tre (xxx ) då det inte kan anses som en omedelbar ändringsåtgärd, att byggstart ska ske 2014.

4. Protokoll över utförd funktionskontroll av ventilationssystemet på xxx ska lämnas in till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden senast inom en (1) månad efter det att byggnadens ägare fått del av nämndens beslut.

Upplysningar

Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

(9)

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 9

Begäran om uppskov från OVK- besiktning - xxx

Mbhn § 4 Dnr 2012-180 222

Enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL och plan- och

byggförordningen (2011:338), PBF skall ventilationssystem kontrolleras med jämna mellanrum för att säkerställa en tillfredsställande inomhusmiljö (Obligatorisk Ventilations Kontroll, OVK).

Då miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden inte har erhållit protokoll över utförd återkommande besiktning, vilken skulle ha utförts före den 2008-03- 17 uppmanades byggnadernas ägare, xxx , 2011-12-20 att snarast möjligt inkomma med protokoll.

Då miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden inte erhållit protokoll över utförd återkommande besiktning trots påminnelse gjordes ett föreläggande om obligatorisk ventilations kontroll 2012-03-29 där ägaren anmodades att snarast, dock senast 2012-05-30 inkomma med protokoll.

OVK protokoll inkom till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-06- 21.

Enligt protokollet så var ej ventilationssystemen i fastigheten xxx godkända varför en påminnelse skickades till byggnadernas ägare 2012-06-25 att åtgärda bristerna och insända nytt protokoll senast 2012-12-17.

2012-11-06 inkom en begäran om uppskov från xxx avseende återkommande OVK-besiktning på fastigheten xxx

I begäran hänvisar xxx till planerad nybyggnad av kontor och

personalutrymmen och att detta troligen kommer att ske 2014 eller 2015.

Skäl till beslut

BFS 2011:16 4 §. Om det finns särskilda skäl, får den eller de kommunala nämnder som fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen, (2010:900), PBL, besluta om senareläggning av besiktningstidpunkter.

Som särskilda skäl för senareläggning kan vara att en byggnad berörs av en omedelbar ändringsåtgärd eller att en byggnad inte är i bruk.

Enlig plan – och byggförordningen (2011:388) ska byggnadens ägare snarast möjligt vidta de åtgärder som behövs för att kraven ska vara uppfyllda.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(10)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 10

Exp:

xxx

forts. mbhn § 4 Dnr 2012-180 222

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Uppskov beviljas inte då det inte kan anses som en omedelbar

ändringsåtgärd det som angetts, att planerad nybyggnad av kontors- och personalutrymmen troligen kommer att ske år 2014 eller 2015.

2. Bristerna ska åtgärdas och protokoll över utförd kontroll av

ventilationssystemen på fastigheten xxx ska lämnas in till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden senast 2013-08-31.

1

Upplysningar

Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(11)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 11

Byggsanktionsavgift för uppförande av teknikbod och mast utan startbesked–

xxx

Exp:

xxx

Mbhn § 5 Dnr 2012-669 221

Enligt 10 kap 11 § PBL, ska en kontrollansvarig se till att kontrollplanen gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs. Vid avvikelser från föreskrifter och villkor ska den som är kontrollansvarig informera byggherren samt vid behov meddela byggnads- nämnden.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden fick information från kontrollansvarig (2012-11-16) att byggnationer hade påbörjats på fastigheten xxx utan att startbesked erhållits.

Vid ett tillsynsbesök på fastigheten den 19 november 2012 konstaterades att en teknikbod och en mast hade uppförts utan att startbesked erhållits. xxx har beretts möjlighet att inkomma med yttrande. Yttrande har inkommit 2012-12- 27.

Skäl till beslut

Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m.m.

Byggnadsnämnden konstaterar att en teknikbod och en mast har uppförts på fatigheten xxx, utan att startbesked erhållits.

Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut bl.a. om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. PBL. Avgiftens storlek framgår av 9 kap. PBF (2011:338). En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL samt 9 kap. 20 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF påföra byggnadens ägare, xxx, en byggsanktionsavgift om (45000*0,5) 22 250 kronor.

2. Avgiften ska betalas till Arvidsjaur kommun inom två månader efter det att byggnadens ägare delgetts beslutet. Faktura skickas ut separat.

Upplysningar

Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(12)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 12

Byggsanktionsavgift för uppförande av teknikbod och mast utan startbesked–

xxx

Exp:

xxx

Mbhn § 6 Dnr 2012-670 221

Enligt 10 kap 11 § PBL, ska en kontrollansvarig se till att kontrollplanen, gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs. Vid avvikelser från föreskrifter och villkor ska den som är kontrollansvarig informera byggherren samt vid behov meddela

byggnadsnämnden.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden fick information från kontrollansvarig (2012-11-16) att byggnationer hade påbörjats på fastigheten xxx utan att startbesked hade erhållits.

Vid ett tillsynsbesök på fastigheten den 19 november 2012 konstaterades att en teknikbod och en mast hade uppförts utan att startbesked erhållits. xxx har beretts möjlighet att inkomma med yttrande. Yttrande har inkommit 2012-12- 27.

Skäl till beslut

Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m.m.

Byggnadsnämnden konstaterar att en teknikbod och mast har uppförts på fatigheten xxx, utan att startbesked erhållits.

Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut bl.a. om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. PBL. Avgiftens storlek framgår av 9 kap. PBF (2011:338). En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Med stöd av 11 kap. 51 § PBL samt 9 kap. 20 § plan- och byggförordningen (2011:338) PBF påföra byggnadens ägare, xxx

en byggsanktionsavgift om (45000*0,5) 22 250 kronor.

Avgiften ska betalas till Arvidsjaur kommun inom två månader efter det att beslut har delgetts den avgiftsskyldige. Avgiften faktureras.

Upplysningar

Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(13)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 13

Ansökan om

strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation - Viståsen 1:1

Exp

Daniel Risberg

Mbhn § 7 Dnr 2013-038 233

Vattenfall Eldistribution AB, Barrgatan 14, 930 90 Arjeplog ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten Viståsen 1:1.

Nätstationen kommer att placeras ca 75 meter från sjön Mörtträsket.

Platsen ligger utanför detaljplanerat område och ingår ej i sammanhållen bebyggelse eller områdesbestämmelser. Tilltänkt placeringen omfattas av riksintresse för rennäringen. Mörtträsket utgör Natura 2000 område.

Byggnadsinspektören har inte haft möjlighet att besöka den tilltänkta platsen innan nämndens sammanträde. Frågan tas därför upp om nämnden kan delegera till ordföranden att fatta beslut i ärendet.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Rätten att fatta beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten Viståsen 1:1 delegeras till miljö-, bygg och hälsoskydds- nämndens ordförande.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(14)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 14

Uppföljning av intern kontrollplan för miljö-, bygg- och hälsoskydds- nämnden 2012

./.

Exp

Kommunstyrelsen

Mbhn § 8 Dnr 2012-078 049

Kommunfullmäktige har 2006-02-27 § 13 antagit reglemente för intern kontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen.

Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som syftar till att:

 Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster

 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs

 Minimera risker, stärka system och rutiner

 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut

 Säkra en rättvisande redovisning

 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom

respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämndens uppgift är att se till att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och att regler och anvisningar anges för den interna kontrollen.

Uppföljning av den interna kontrollplanen skall ske i samband med

bokslut/årsredovisning. Planen skall därefter delges kommunstyrelsen som upprättar en rapport till kommunfullmäktige över nämndernas uppföljning.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2012-03-14 § 10 att anta intern kontrollplan för 2012. Uppföljning av denna plan har genomförts.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1.Uppföljning av intern kontrollplan för år 2012 godkänns, enligt bilaga.

2.Uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(15)

Bilaga till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2013-02-06 § 8

Uppföljning av intern kontrollplan för Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012

Rutin/system Kontrollmoment Utvärdering Bedömning – fungerar

rutinen bra eller inte Kontroll av ej

avslutade ärenden äldre än ett år

Kontroll mot ärenden i ärende- hanteringssystem Diabas och EDP

Diabas

Samtliga ej avslutade ärenden registrerade på nämnden och som ligger kvar i Diabas (tidigare ärendehanteringssystem) har kontrollerats och avslutats.

Urval: Samtliga ärenden registrerade på nämnden i systemet Diabas har kontrollerats.

EDP

Via ärendehanteringssystemet (EDP) har samtliga handläggare kört ut listor på deras ansvarsområden och ej avslutade ärenden äldre än ett år. Var och en har därefter gått igenom dessa listor och avslutat de ärenden som ska avslutas (A).

Det finns vissa ärenden som löper under flera år, t.ex. åtgärdande av avlopp, förelägganden, miljöfarliga verksamheter, bygglov där uppföljning krävs etc.

Dessa ärenden ska ligga kvar i systemet som pågående (P) eller som under bevakning (B).

Urval: Samtliga ärenden i ärendehanteringssystemet äldre än ett år har kontrollerats.

Anm: Inom miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde fattas ca 600 beslut per år. Drygt 100 av dessa är nämndsbeslut och resterande är delegeringsbeslut.

Vid genomgång av ej avslutade ärenden visade det sej att ett flertal beslut som skulle ha varit avslutade stod öppna i systemet.

Dessa har nu avslutats.

Kontrollmomentet är en bra rutin som leder till en effektiv uppföljning av nämndens ärenden.

Kontroll av ej avslutade ärenden i nämnd

(remitteringar, bordläggningar och överklagningar

Genomgång av nämndens protokoll samt ärendehanterings- system.

Av samtliga remitteringar och bordläggningar (endast två stycken under 2012.) har ej något tagits upp på nytt i nämnden. Detta beror på att den sökande bett att få avvakta. (genomgång av nämndens protokoll under 2012 har skett).

Fyra stycken nämndsärenden och två delegeringsärenden har överklagats under 2012 (genomgång av ärendehanteringssystem och protokoll har skett).

Alla dessa har överlämnats till Länsstyrelsen för prövning.

När det gäller Detaljplanen för Laxbäcken 1:18 - Nordlundaheden har kommunen överklagat Länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplanen.

Fungerar bra.

Nämnden har få remitteringar och bordläggningar.

Samma antal som föregående år.

En överklagan fler än föregående år.

(16)

Kontroll av behörighet och sekretess avseende ärendehanterings- system (Miljö- och byggreda och Alarmos)

Genomgång av systemen – komplett

Kontroll av behörighet och sekretess i Miljö- och byggreda och Alarmos utförd av systemansvariga.

Miljö- och byggreda: Se bifogat utdrag med kommentarer om behörighet.

Alarmos: Räddningschefen uppger att endast han och materielansvarig har tillgång till hela systemet. De som arbetar som styrkeledare har tillgång till den del av systemet som rör insatsrapportering.

Fungerar bra.

Sammanställning och kommentarer till ovanstående finns upprättat i särskild handling daterad 2013-01-23

(17)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 15

Intern kontrollplan för miljö-, bygg- och hälso- skyddsnämnden 2013

./.

Exp

Kommunstyrelsen

Mbhn § 9 Dnr 2013-036 049

Kommunfullmäktige har 2006-02-27 § 13 antagit reglemente för

internkontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en

organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen.

Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som syftar till att:

 Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster

 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs

 Minimera risker, stärka system och rutiner

 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut

 Säkra en rättvisande redovisning

 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom

respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämndens uppgift är att se till att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och att regler och anvisningar anges för den interna kontrollen. Uppföljning av den interna kontrollplanen skall ske i samband med bokslut/årsredovisning. Planen skall delges kommunstyrelsen som upprättar en rapport till kommunfullmäktige över nämndernas uppföljning.

Revisorerna har i juni 2012 lämnat en revisionsrapport om hur nämnderna och kommunstyrelsen tillämpar reglementet för intern kontroll.

Förvaltningschef Heikki Kairento redogör i korthet för denna utifrån bl.a.

riskbedömning.

Förslag till kontrollplan för 2013 har upprättats. I förslaget har en ny kontrollpunkt ”kontroll av fakturor” tillförts.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Kontrollplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet år 2013 antas, enligt bilaga.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(18)

Bilaga till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2013-02-06 § 9

Intern kontrollplan för Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013

Rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering till Riskbedömning Genomgång av ej

avslutade ärenden äldre än ett år

Kontroll mot ärenden i ärende- hanteringssystem (EDP)

Handläggare En gång per år Komplett Nämnd Måttlig

Kontroll av ej avslutade ärenden i nämnd

(remitteringar, bordläggningar och överklagningar)

Uppföljning av utförande

Sekreterare En gång per år Komplett Nämnd Måttlig

Kontroll av fakturor

Genomgång av;

* att upphandlings- reglementet följs

* att priset är det avtalade vad gäller ramavtal

Förvaltningschef En gång per år och 10 fakturor per anställd

Nämnd Måttlig

(19)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 16

Kontrollplan och behovs- utredning för livsmedels- området 2013-2015

Mbhn § 10 Dnr 2013-040 400

En kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets

förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden är myndighet för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen. Nämnden ansvarar för att effektiv och

ändamålsenlig kontroll utförs på anläggningar, för vilka kommunerna är kontrollansvarig enligt 23 och 25 §§ livsmedelsförordningen och som är lokaliserade inom kommunens gränser. Ansvaret innefattar kontroll av dricksvatten, livsmedelshygien, redlighet och spårbarhet.

Livsmedelslagstiftningen inom nämndens ansvarsområde innefattar cirka 200 olika EG-förordningar, nationella lagar, förordningar och föreskrifter.

Kontroll utförs vanligen med kontrollmetoderna revision och inspektion samt i viss utsträckning provtagning och analys. Betydande arbetsuppgifter inom kontrollen är att genomföra revision, inspektion och provtagning, handlägga ärenden som registrering och riskklassificering, genomföra prövning vid godkännande av livsmedelsanläggningar, utreda misstanke om matförgiftning, årligen rapportera uppgifter om kontrollen till Livsmedels- verket samt fatta beslut i fråga om sanktioner, avgifter och åtalsanmälan.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för den operativa kontrollen vid cirka 110 livsmedelsanläggningar. Dessa är framförallt restauranger, caféer, butiker, kök inom barn- och äldreomsorgen och dricksvattenanläggningar.

Kontrollen utförs av två inspektörer som arbetar med både miljö- och livsmedelskontroller. Den tid som är avsatt för livsmedelskontrollen utgör totalt 0,95 årsarbetskraft.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(20)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 17

Exp till:

Åsa Andersson

Caroline Stenberg Eriksson Heikki Kairento

forts. § 10 Dnr 2013-040 400

Kontrollen är baserad på riskklassificering av anläggningarna. Varje år fastställs en plan för den offentliga kontroll som förvaltningen och dess inspektörer ska utföra, I denna bestäms bl.a. vilka anläggningar som ska kontrolleras det aktuella året, hur de ska kontrolleras (metod och frekvens) samt vad som ska kontrolleras. Planen syftar till att kontrollen ska vara effektiv och ändamålsenlig. Planen fungerar också som instruktion till inspektörerna. Kontroll sker utifrån nämndens riktlinjer och rutiner samt utifrån vägledningar från Livsmedelsverket.

Kontrollplan och behovsutredning för livsmedelsområdet 2013-2015 har upprättats. Täckningsgraden för livsmedel ligger på cirka 90 %.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Kontrollplan och behovsutredning för livsmedelsområdet 2013-2015 godkänns.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(21)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 18

Verksamhetsplan och behovsutredning för miljö- balkens verksamhets- område 2013

Exp

Heikki Kairento Annika Lidström Åsa Andersson

Caroline Stenberg Eriksson Kommunstyrelsen

Mbhn § 11 Dnr 2013-041 400

Verksamhetsplan och behovsutredning för miljöbalkens verksamhetsområde har upprättats. Verksamhetsplanen grundar sig på miljö- och byggenhetens behovsutredning som är ett levande dokument. Nya tillsynsobjekt tillförs behovsutredningen när dessa anmäls eller på annat sätt blir kända.

Tidsåtgången för olika tillsynsobjekt i behovsutredningen bygger på

Sveriges Kommuner och Landstings underlag (SKL) ”Taxa utifrån risk och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – beräkning av tillsynsbehov och tillsynsavgifter” där bedömningar har gjorts hur lång tid tillsyn tar för olika typer av objekt.

När det gäller administrativa arbetsuppgifter har SKL:s underlag tillsammans med lokala bedömningar använts. Det finns inga exakta faktaunderlag för hur mycket tid som åtgår för olika göromål på ett miljökontor – det varierar från kommun till kommun och beror på vilka uppgifter som är lagda på respektive kontor och handläggare. Tid som åtgår för andra aktiviteter än inspektioner hos företag och verksamheter har därför uppskattats av miljö- och byggenhetens personal.

I verksamhetsplanen för 2013 har 1610 timmar (cirka 1,9 tjänster) avsatts för tillsyn och handläggning av ärenden inom miljöbalkens område. De avsatta resurserna motsvarar inte behovet. I behovsutredningen för 2013 uppskattas behovet till 2830 timmar. Detta ger en täckningsgrad på 57 % för hela verksamheten. En ökning med 6% jämfört med 2012.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Verksamhetsplan och behovsutredning för miljöbalkens verksamhets- område 2013 godkänns.

2. Nämnden ställer sej bakom den prioritering som förvaltningen gjort i verksamhetsplanen utifrån att det i behovsutredningen framkommit att det är för lite resurser för tillsyn.

3. Meddela kommunstyrelsen att prioriteringen är tillfredställande på kort sikt men att det i framtiden behövs mer resurser.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(22)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 19

Detaljplan för

Bernhardsborg – del av Arvidsjaur 8:13 m.fl.

Exp:

Planingenjör

Mbhn § 12 Dnr 2012-077 214

Förslag till detaljplan för Bernhardsborg - del av Arvidsjaur 8:13 m.fl. har upprättats. Syftet med planen är att tillskapa ett område för handel. Ett redan planlagt kvarter för ej störande småindustri har tagits med i planområdet eftersom två befintliga tomter avses utökas. Detta innebär att detaljplanen täcker upp hela området söder om Järnvägsgatan.

Planen handläggs med normalt planförfarande.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2012-05-14 § 58 att godkänna detaljplanen som underlag för samråd.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2012-09-19 § 79 att godkänna granskningshandlingar och samrådsredogörelse och besluta om att planen ska göras tillgånglig för granskning. Man beslutade även att ansöka hos Länsstyrelsen om tillstånd enligt landskapsbildsskyddet.

Antagandehandlingar (plankarta och planbeskrivning) samt gransknings- utlåtande har upprättats 2013-01-07.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Förslag till upprättat granskningsutlåtande godkänns och detaljplanen och detaljplanehandlingarna för Bernhardsborg – del av Arvidsjaur 8:13 m.fl.

överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(23)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 20

Detaljplan för Spindeln 6 m.fl.

Exp:

Planingenjör

Mbhn § 13 Dnr 2012-655 214

Förslag till detaljplan för Spindeln 6 m.fl. har upprättats. Planens syfte är att pröva förutsättningarna att utvidga bostadsmarken inom del av kvarteret Spindeln (fastigheten Spindeln 6) mot Olletjärnen. Detta för att möjliggöra en fastighetsreglering vid köp av mark från del av fastigheterna Arvidsjaur 6:2 (som i dagsläget är allmän plats) och Arvidsjaur 9:18.

Anledningen till det önskade köpet är att fastighetsägaren vill ha tomt ner till Olletjärnen, som närliggande grannar har. Bebyggelse av marken är inte aktuell utan marken kommer endast att nyttjas som en del av köparens tomt.

Planområdet är beläget i utkanten av centrala Arvidsjaur.

Planen handläggs med normalt planförfarande eftersom allmän platsmark berörs.

Samrådshandlingar har upprättats 2012-12-13.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Förslag till detaljplan för Spindeln 6 m.fl. godkänns som underlag för samråd

2. Den ändrade markanvändningen i detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(24)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 21

Detaljplan för kvarteret Skogen - del av Arvidsjaur 6:2, 6:54 och 6:12

Exp:

Planingenjör

Mbhn § 14 Dnr 2013-019 214

Förslag till detaljplan för kvarteret Skogen – del av Arvidsjaur 6:2, 6:54 och 6:12 har upprättats. Ärendet är föranlett av att kommunfullmäktige 2012-10-29 beslutat sälja kvarteret Skogen. Kvarteret Skogen (Arvidsjaur 6:2) består av tre hus, Kullen, Brittgården och Malmesgården samt en bagarstuga och ett uthus.

Planområdet utgörs av fastigheterna Arvidsjaur 6:2, 6:12 och 6:54.

Fastigheten Arvidsjaur 6:2 ägs av kommunen och används främst för fritidsverksamhet samt av kulturskolan. Fastigheten Arvidsjaur 6:54 ägs av Arvidsjaurhem AB och används som trygghetsboende. Arvidsjaur 6:12 ägs av Inlandsfastigheter Förvaltning & Service AB och används för

kontorsändamål.

Förslaget till detaljplan innebär att ett område betecknat som ”Allmänt område” i gällande detaljplan ändras dels till centrum och bostäder och dels till centrum, bostäder och vård. Förslaget innebär även att bestämmelserna i detaljplanen regleras så att de överensstämmer med befintliga förhållanden och att de kulturhistoriska värdena säkerställs.

Byggnadskaraktären i området bibehålles men vissa nya byggrätter medges i samma stil och i anslutning till befintlig bebyggelse. För att bevara den vackra naturmiljön föreslås en planbestämmelse om utökad lovplikt gällande marklov för trädfällning och för att skydda den vackra lärkträdallén föreslås ett skydd på plankartan med information om att återplantering ska ske.

Detaljplanen ska även reglera befintliga förhållanden på övriga fastigheter och i samband med upprättandet av detaljplanen möjliggörs en utökning av fastigheten 6:54 som idag innehåller trygghetsboende och möjlighet att bilda en ny fastighet i sydöstra delen av planområdet.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Förslag till detaljplan för kvarteret Skogen – del av Arvidsjaur 6:2, 6:54 och 6:12 godkänns som underlag för samråd

2. Den ändrade markanvändningen i detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(25)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 22

Samråd gällande fastighetsreglering - Björkberget 1:1 och Björkberget 1:29

Exp:

Lantmäteriet Planingenjör

Mbhn § 15 Dnr 2013-033 245

Lantmäterimyndigheten, Box 79, 933 21 Arvidsjaur har lämnat in en begäran om samråd vad gäller fastighetsreglering avseende Björkberget 1:1 och Björkberget 1:29.

Sökande är Arvidsjaurs Flygplats AB. Arvidsjaur Flygplats har förvärvat ett cirka 180 hektar stort område från Sveaskog AB:s fastighet Björkberget 1:1 som ska regleras till Björkberget 1:29. Det förvärvade området är beläget utanför detaljplan.

Planingenjören föreslår i ett yttrande 2013-01-18 att nämnden ska ställa sej positiv till en planändring för att fastighetsregleringen ska kunna genomföras.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Nämnden ställer sej positiv till en planändring för att fastighetsregleringen ska kunna genomföras.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(26)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 23

Yttrande angående förutsättningar att etablera en verksamhet med hunddagis och stall i Arvidsjaurs samhälle

Exp:

Stefan Lundström Planingenjör

Mbhn § 16 Dnr 2013-072 400

En förfrågan har inkommit från Stefan Lundström och Emelie Nilsson angående förutsättningar att etablera en verksamhet med hunddagis/

pensionat och ett stall i Arvidsjaurs samhälle.

Planingenjören har utrett ärendet och tittat på att antal markområden och fastigheter.

En tjänsteskrivelse med förslag till yttrande har upprättats 2013-02-06.

Det är kommunstyrelsen som fattar beslut om försäljning eller utarrendering av markområden.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Nämnden lämnar yttrande i ärendet i enlighet med upprättad tjänsteskrivelse daterad 2013-02-06.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(27)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 24

Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden

./.

Mbhn § 17

I Delegeringsbeslut

Enligt bilaga lista 2012-11-21-2013-01-27 §§ 412-453 samt §§ 1-20 Enligt bilagd lista sota själv § 3//2012

II Meddelandeärenden

- Avtal om hjälp för räddningstjänst mellan Arvidsjaur och Älvsbyns kommun RFN (2012-12-12) (./.)

- Anteckningar från LOTs gruppens möte 2012-11-19 (./.)

- Lst beslut 2013-01-07 – avslag på ansökan om undantag från förbud att köra terrängskoter på allmän väg – Lapland Lodge (./.)

- Kvicksilver i matfisk – rapport från Länsstyrelsen 2012-03-20 (./.)

III Övrigt / Information

Kompetensutveckling/kurser

Effektiv ärendeberedning och effektivt beslutsfattande – Axel Danielsson (ledamöterna i nämnden har deltagit i denna utbildning 29/1)

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknats i detta protokoll godkänns.

2. Meddelandeärendena och informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(28)

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-2014

Sammanträde: 2013-02-06

Ordinarie ledamöter:

§ §

Namn Närvarande Ja Nej Avst. Ja Nej Avst.

1 Anders Harr 1

2 Ulla Lundberg 1

3 Bernt Vikström -

4 Mats Granlund 1

5 Håkan Sandgren 1

6 Martin Nilsson 1

7 Mats Klockljung -

Ersättare:

§ §

Namn Närvarande Ja Nej Avst. Ja Nej Avst.

1 Iren Ögren 1 tjg ers.

2 Ruschadaporn Lindmark -.

3 Susanne Lindberg -

4 Erik Johansson -

5 Leif Enberg -

6 Jerry M Johansson -

7 Kristina Lundberg -

SUMMA

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :